Έρευνα: To 10% των εκδοτικών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ελλάδα υπεύθυνες για το 71% της βι­βλιοπα­ρα­γω­γής

Έρευνα: To 10% των εκδοτικών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ελλάδα υπεύθυνες για το 71% της βι­βλιοπα­ρα­γω­γής

Τα έσο­δα των εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων για το έτος 2020 ανέρ­χο­νται σε 189.354.983€, εκ των οποί­ων το 76% εί­ναι έσο­δα με­γά­λων και με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων (144.170.621€) και 24% μι­κρών επι­χει­ρή­σε­ων

books
Ποσοστό 10% των εκδοτικών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ελλάδα είναι υπεύθυνες για το 71% της βι­βλιοπα­ρα­γω­γής. Ταυτόχρονα, σχεδόν 9 στους 10 νέ­ους τί­τλους εί­ναι σε έντυ­πη μορ­φή ενώ μικρή είναι η διείσδυση τίτλων σε ψηφιακή μορφή.

Αυτά προκύπτουν από κλαδική έρευνα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) για την επιχειρηματική δραστηριότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ο ΟΣ­ΔΕΛ, στο πλαί­σιο των πο­λι­τι­στι­κών και κοι­νω­νι­κών δρά­σε­ων που ανα­λαμ­βά­νει κά­θε χρό­νο και οι οποί­ες απο­τε­λούν μέ­ρος της απο­στο­λής του, χρη­μα­το­δο­τεί εξ ολο­κλή­ρου ένα πλή­ρες ερευ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα, που ως στό­χο έχει τη συ­νο­λι­κή χαρ­το­γρά­φη­ση του χώ­ρου του βι­βλί­ου. Το πρό­γραμ­μα αυ­τό απαρ­τί­ζε­ται από τις εξής τέσ­σε­ρις έρευ­νες: i) έρευ­να εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, ii) έρευ­να ανα­γνω­στι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς, iii) έρευ­να βι­βλιο­πα­ρα­γω­γής και, iv) έρευ­να βι­βλιο­πω­λεί­ων-ση­μεί­ων πώ­λη­σης.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, η χαρ­το­γρά­φη­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας των εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων ξε­κί­νη­σε με την έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από την Public Issue, από τον Φε­βρουά­ριο έως τον Ιού­νιο του 2020 και η οποία κά­λυ­πτε τη χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο 2017-2019.

Η χαρ­το­γρά­φη­ση συ­νε­χί­στη­κε με την Έρευ­να Εκ­δο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΕΕΕ) για το έτος 2020, η οποία ξε­κί­νη­σε τον Δε­κέμ­βριο 2021 και ολο­κλη­ρώ­θη­κε τον Απρί­λιο 2022. Η εν λό­γω έρευ­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από την εται­ρία έρευ­νας αγο­ράς qed, με τη χρή­ση δο­μη­μέ­νου ερω­τη­μα­το­λο­γί­ου, το οποίο συ­μπλή­ρω­σαν οι εκ­πρό­σω­ποι των εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, ηλε­κτρο­νι­κά ή τη­λε­φω­νι­κά. Δειγ­μα­το­λη­πτι­κό πλαί­σιο της ΕΕΕ απο­τέ­λε­σε η οσ­δέ­λnet.gr, η βά­ση των εγ­γε­γραμ­μέ­νων εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του ΟΣ­ΔΕΛ, οι οποί­ες εί­χαν βι­βλιο­πα­ρα­γω­γή (έκ­δο­ση του­λά­χι­στον ενός νέ­ου τί­τλου) τη διε­τία 2019-2020, δη­λα­δή 824 εκ­δο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις.

Το μέ­γε­θος του δείγ­μα­τος ήταν 128 επι­χει­ρή­σεις, με πο­σο­στό από­κρι­σης 15,5%. Υψη­λό­τε­ρη αντα­πό­κρι­ση στην έρευ­να εί­χαν οι με­γά­λες επι­χει­ρή­σεις (81+ βι­βλία, 44,0%) και οι με­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις (10-80 βι­βλία, 29,0%), ενώ οι μι­κρές επι­χει­ρή­σεις (0-10 βι­βλία) εί­χαν πο­σο­στό από­κρι­σης της τά­ξης του 10,9%.

Τα κύ­ρια ευ­ρή­μα­τα της έρευ­νας για τη δρα­στη­ριό­τη­τα των εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων εί­ναι τα εξής:

Οι πα­ρα­δο­σια­κές και μα­κρο­βιό­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις του χώ­ρου (ίδρυ­ση προ του 1974), εκ­προ­σω­πούν το 17% των επι­χει­ρή­σε­ων με βι­βλιο­πα­ρα­γω­γή τη διε­τία 2019-2020.

Η πλειο­ψη­φία των επι­χει­ρή­σε­ων ιδρύ­θη­καν με­τά τη δε­κα­ε­τία του 1990, με κύ­ρια συ­γκέ­ντρω­ση (38%) στην πε­ρί­ο­δο της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης (έτος ίδρυ­σης με­τά το 2008), ενώ σχε­δόν 1 στις 3 επι­χει­ρή­σεις (28%) ιδρύ­θη­καν την ει­κο­σα­ε­τία που προη­γή­θη­κε της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης (1990-2008).

Οι ενερ­γές επι­χει­ρή­σεις απα­σχο­λούν σή­με­ρα 5.878 ερ­γα­ζό­με­νους/ες, εκ των οποί­ων οι μι­σοί και πλέ­ον (3.286, 56%) εί­ναι πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, ενώ ένας ση­μα­ντι­κός αριθ­μός (1.909, 32%) εί­ναι εξω­τε­ρι­κοί συ­νερ­γά­τες και 684 (12%) εί­ναι με­ρι­κής ή επο­χι­κής απα­σχό­λη­σης.

Η πλειο­νό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων (82%) απα­σχο­λούν 1-10 άτο­μα προ­σω­πι­κό (πλή­ρους, με­ρι­κής, επο­χι­κής απα­σχό­λη­σης ή εξω­τε­ρι­κούς συ­νερ­γά­τες) και μό­νο 1 στις 10 (11%) πά­νω από 10 άτο­μα, ενώ ένα 7% δεν απα­σχο­λεί κα­νέ­να άτο­μο.

Η βι­βλιο­πα­ρα­γω­γή του έτους 2020 πα­ρα­μέ­νει σε με­γά­λο βαθ­μό συ­γκε­ντρο­ποι­η­μέ­νη. Σύμ­φω­να με τα δια­θέ­σι­μα στοι­χεία της οσ­δέ­λnet.gr, το 10% των επι­χει­ρή­σε­ων πα­ρή­γα­γαν το 71% της βι­βλιο­πα­ρα­γω­γής του 2020 (6.749 τί­τλοι).

Σχε­δόν 9 στους 10 νέ­ους τί­τλους (8.807, 86%) εί­ναι σε έντυ­πη μορ­φή, οι νέ­οι τί­τλοι σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή εί­ναι μό­λις το 14% και οι νέ­οι τί­τλοι σε ηχη­τι­κή μορ­φή εί­ναι κά­τω του 1%.

Τα ακα­δη­μαϊ­κά/επαγ­γελ­μα­τι­κά βι­βλία αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 27% των νέ­ων τί­τλων του 2020, τα λο­γο­τε­χνι­κά βι­βλία το 31%, το παι­δι­κό/νε­α­νι­κό βι­βλίο το 20% και ακο­λου­θούν τα βι­βλία γε­νι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος (πρα­κτι­κά βι­βλία, ψυ­χα­γω­γία κλπ.) με 13% και τα εκ­παι­δευ­τι­κά βι­βλία (σχο­λι­κά βι­βλία, ELT) με 9%.

Τα έσο­δα των εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων για το έτος 2020 ανέρ­χο­νται σε 189.354.983€, εκ των οποί­ων το 76% εί­ναι έσο­δα με­γά­λων και με­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων (144.170.621€) και 24% μι­κρών επι­χει­ρή­σε­ων (45.184.362€).

Κλείσιμο
Τα έσο­δα των επι­χει­ρή­σε­ων, όπως και στη βι­βλιο­πα­ρα­γω­γή, εί­ναι συ­γκε­ντρο­ποι­η­μέ­να. Το 10% των επι­χει­ρή­σε­ων συ­γκε­ντρώ­νει το 83% του συ­νο­λι­κού τζί­ρου (157.030.494€).

Τα έσο­δα από πω­λή­σεις δι­καιω­μά­των αντι­προ­σω­πεύ­ουν μό­λις το 1% των συ­νο­λι­κών εσό­δων.

Ως προς την κα­τη­γο­ρία βι­βλί­ων, το 40% των εσό­δων αφο­ρά ακα­δη­μαϊ­κά/επαγ­γελ­μα­τι­κά βι­βλία (εκ­δό­σεις για την τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση, εγκυ­κλο­παί­δειες, κλπ.), το 22% λο­γο­τε­χνι­κά βι­βλία, το 20% παι­δι­κά/νε­α­νι­κά βι­βλία, το 14% γε­νι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος (εγ­χει­ρί­δια, πρα­κτι­κά βι­βλία, ψυ­χα­γω­γία κλπ.) και 4% εκ­παι­δευ­τι­κά βι­βλία (σχο­λι­κά βι­βλία).

Mπο­ρεί­τε να δεί­τε ανα­λυ­τι­κά τα ευ­ρή­μα­τα της Έρευ­νας Εκ­δο­τι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων (ΕΕΕ) για το έτος 2020 στην έκ­θε­ση https://www.osdel.gr/el/news/3792 και στη δια­γραμ­μα­τι­κή πα­ρου­σί­α­ση. Επί­σης, η έρευ­να συμπλη­ρώ­νε­ται με τον κα­τά­λο­γο των 30 με­γα­λύ­τε­ρων εκ­δο­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, με βά­ση τον κύ­κλο ερ­γα­σιών τους, όπως αυ­τός προ­κύ­πτει από τους δη­μο­σιευ­μέ­νους ισολογισμούς τους (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα από εμπορεύματα).

Ειδήσεις σήμερα:

Εισβολή ενόπλου σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 34 νεκροί, τα 23 παιδιά

Νεκρά βρέθηκαν τα τέσσερα μέλη οικογένειας που είχαν απαχθεί τη Δευτέρα στην Καλιφόρνια

Βίντεο: Φάλαινες δολοφόνοι κυνηγούν και κατασπαράζουν λευκό καρχαρία
Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης