Eurobank - Grivalia: Tι σημαίνει το deal συγχώνευσης

fsdfcfew

Συγχωνεύονται Eurobank και Grivalia - Στόχος να ενισχυθεί κεφαλαιακά η τράπεζα κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ - Ποια είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας

Διασφάλιση ότι η Eurobank δεν θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου προσφέρει το deal της με την Grivalia, εξέλιξη που αφαιρεί το μεγαλύτερο βάρος της τελευταίας περιόδου.

Κι ο συλλογισμός είναι απλός: Εάν υπήρχε ακόμη και το χειρότερο σενάριο να προχωρήσει η Eurobank σε αύξηση κεφαλαίου ο βασικός μέτοχος κ. Prem Watsa δεν θα συμφωνούσε στην συγχώνευση δια απορρόφησης της «καλής» εταιρείας της Grivalia.

Με λίγα λόγια, δεν θα συναινούσε στη "θυσία" μιας εταιρείας με αξία 900 εκατ. ευρώ, κεφάλαια στα οποία θα προκαλούνταν dilution εαν τελικά είχαμε αύξηση κεφαλαίου.

Αντίθετα, είναι βέβαιος oτι η Eurobank θα διαθέτει, μετά την συναλλαγή, τον υψηλότερο Δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Cet 1 στο 19%, καθώς ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί ένα spv στο οποίο θα μεταφερθούν κόκκινα δάνεια τα οποία θα τιτλοποιηθούν. Η δομή του deal της Eurobank είναι μεθοδικά κτισμένη προκειμένου η τράπεζα να προχωρήσει στις παραδοσιακές εργασίες της, δηλαδή στην άντληση καταθέσεων και, κυρίως, στην παροχή δανείων.

Πάντως πρέπει να τονιστεί ότι με την απόκτηση μετοχών απο τον κ. Prem Watsa κερδισμένοι είναι ο ίδιος και η Grivalia καθώς ο πρώτος αποκτά το 32% των εμτοχών στη νέα τράπεζα, αλλά και οι μέτοχοι της Grivalia οι οποίοι δίνουν τις μετοχές με premium.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της συγχώνευσης:

• Δημιουργία της ισχυρότερης ελληνικής τράπεζας, έτοιμη για ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη: Η συγχώνευση δημιουργεί την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα, με δείκτη συνολικών κεφαλαίων 19%, έτοιμη να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, να επιστρέψει στην ανάπτυξη και να στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

• Περιορισμός των κινδύνων του ισολογισμού: Η Eurobank σχεδιάζει να επιταχύνει ουσιαστικά τη μείωση του δείκτη NPE σε περίπου 15% στο τέλος του 2019 και σε μονοψήφιο ποσοστό έως το 2021, με το διαχωρισμό NPE περίπου €7 δισ. με μία και μόνη συναλλαγή, και το σύνολο των μετόχων να διατηρεί τα οφέλη μίας ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των NPE ("Σχέδιο Επιτάχυνσης").

• Συγχώνευση υψηλής απόδοσης: Η συγχώνευση αυξάνει τα κεφάλαια και τα κέρδη, ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ αυξάνεται στο 13,8% και τα προ-προβλέψεων έσοδα στα €0,28 ανά μετοχή. Ο ενιαίος όμιλος στοχεύει σε ισχυρά βιώσιμα κέρδη ανά μετοχή και σε απόδοση άνω του 10% επί των ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 2020.

• Η ένωση δυνάμεων απελευθερώνει περαιτέρω αξία: Η αξιοποίηση των κορυφαίων στον κλάδο της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας της ομάδας της Grivalia, με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Χρυσικό, θα απελευθερώσει την αξία της υφιστάμενης και μελλοντικής ακίνητης περιουσίας του ομίλου. Ο κ. Χρυσικός θα προταθεί για τη θέση του μη-εκτελεστικού αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Eurobank και θα ενταχθεί στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού.

• Ομόφωνη έγκριση: Η συγχώνευση υποστηρίζεται ομόφωνα και συνιστάται από τα δύο Διοικητικά Συμβούλια.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. ("Εurobank" ή "Τράπεζα") και της Grivalia Properties A.E.Ε.A.Π.("Grivalia") ανακοινώνουν ότι αποφάσισαν ομόφωνα να ξεκινήσουν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της Grivalia από την Eurobank, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου, του ν.2515/1997 και του ν.2166/1993 όπως εφαρμόζονται και ισχύουν (η "Συγχώνευση").

A. Βασικοί όροι της Συγχώνευσης

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι περίπου 15,8 νέες κοινές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή μετοχή της Grivalia ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν (η "Σχέση Ανταλλαγής"). Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Grivalia θα προβεί σε (i) διανομή € 40,5εκ. (€ 0,42 ανά μετοχή Grivalia) μέσω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου (η "Προ της Συναλλαγής Διανομή") και (ii) διανομή € 13,7εκ. στους υπαλλήλους της και τα μέλη του Δ.Σ., η οποία αντιπροσωπεύει καταβολές δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών (bonus) και αμοιβές Δ.Σ. για το 2018 και προηγούμενα έτη καθώς και μερική κατοχύρωση του μακροπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων.

Η Συγχώνευση θα οδηγήσει σε pro forma μετοχική σύνθεση επί του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου, αποτελούμενη κατά 59% περίπου από μετόχους της Eurobank και κατά 41% περίπου από μετόχους της Grivalia .

Η Σχέση Ανταλλαγής πλέον την Προ της Συναλλαγής Διανομή αντιπροσωπεύουν πριμοδότηση 9% υπέρ των μετόχων της Grivalia, με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου 2018.

Η Σχέση Ανταλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης από (α) τα Διοικητικά Συμβούλια των Eurobank και Grivalia και (β) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ"), και από τα τρία μέρη, γνωμοδοτήσεων ως προς το δίκαιο και εύλογο αυτής (fairness opinion) από διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση (i) της μη πραγματοποίησης γεγονότων, στοιχείων, περιστατικών ή αλλαγών που έχουν (ή αναμένεται εύλογα να έχουν) σημαντική δυσμενή επίπτωση στις εργασίες, την οικονομική κατάσταση ή τις υποχρεώσεις είτε της Eurobank είτε της Grivalia (οι οποίες περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε ενδεχόμενες σημαντικές δυσμενείς οικονομικές, νομικές ή διοικητικές συνέπειες) και (ii) της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) των δύο εταιρειών, το TΧΣ και τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές.

Η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η Fairfax Financial Holdings Limited ("FFH"), η οποία κατέχει σήμερα το 18,23% και το 51,43% του μετοχικού κεφαλαίου των Eurobank και Grivalia αντιστοίχως, θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος της συγχωνευμένης εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 32,93% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Με την επιφύλαξη των σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης της Eurobank, με την ολοκλήρωση της

Συγχώνευσης, ο κ. Γεώργιος Χρυσικός, επί του παρόντος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank, θα προταθεί για τη θέση του μη-εκτελεστικού αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Eurobank και θα ενταχθεί στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Ο κ. Νικόλαος Μπέρτσος, επί του παρόντος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Grivalia, θα προταθεί για μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank.

B. Κύρια σημεία της Συναλλαγής

• Με βάση τα ετησιοποιημένα αποτελέσματα εννεαμήνου της Eurobank και της Grivalia, ο Nέος Oμιλος μετά τη συγχώνευση, θα έχει σε ενοποιημένη pro-forma βάση, € 1,9 δισ. λειτουργικά έσοδα (€ 0,52 ανά μετοχή) και € 1 δισ. προ προβλέψεων έσοδα (€ 0,28 ανά μετοχή). Επιπλέον, θα έχει μια διαφοροποιημένη βάση εσόδων, δεδομένου ότι το 30% των λειτουργικών εσόδων του θα παράγεται από διεθνείς δραστηριότητες και δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.

• Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ο Νέος Όμιλος θα έχει συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 19,0%, τον υψηλότερο στην ελληνική αγορά, δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι 16,6% (phased-in CET1) και δείκτη CET1 με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ 13,8% (pro-forma με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018).


• Η ηγετική κεφαλαιακή θέση του Νέου Ομίλου θα επιτρέψει την επιτάχυνση του σχεδίου μείωσης των NPE (το "Σχέδιο Επιτάχυνσης") σε σύγκριση με το τρέχον τριετές σχέδιο μείωσης των ΝΡΕ (2019-2021) το οποίο στοχεύει ο δείκτης ΝΡΕ του Ομίλου να καταστεί 15% περίπου μέχρι το τέλος του 2021 .

• Επιπλέον, ο Νέος Όμιλος θα είναι σε θέση:

α. να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές του για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
β. να διερευνήσει ευκαιρίες συγκέντρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – η Eurobank έχει ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με την ανακοινωθείσα συμφωνία εξαγοράς της βουλγαρικής θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα καταστήσει την Eurobank Bulgaria την 3η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας,
γ. να επιδείξει εξαιρετικές αποδόσεις στην εξειδικευμένη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και να επιταχύνει την απελευθέρωση λανθάνουσας αξίας, και
δ. να επιδιώξει επαύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και να προχωρήσει στην περαιτέρω απλούστευση και ψηφιοποίηση των λειτουργιών της τράπεζας.
Η Συγχώνευση ακολουθούμενη από την εφαρμογή του Σχεδίου Επιτάχυνσης θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για τον Όμιλο και τους μετόχους του:
• Στόχευση σε δείκτη NPE 15% περίπου μέχρι τα τέλη του 2019, ο οποίος ανοίγει το δρόμο για ένα μονοψήφιο δείκτη NPE μέχρι το τέλος της περιόδου σχεδιασμού (2021),
• Σημαντικός περιορισμός των κινδύνων ισολογισμού μετά την από-αναγνώριση ενός σημαντικού μέρους NPE σε βαθιά καθυστέρηση και καταγγελμένων ΝΡΕ, διατηρώντας εκείνα που έχουν καλύτερες πιθανότητες θεραπείας και ανάκτησης, και
• Επίτευξη του στόχου για απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) άνω του 10% έως το 2020, επί τη βάσει ενός δείκτη CET1 με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ μεγαλύτερου από 12%.

Γ. Σχέδιο Επιτάχυνσης

Ο Νέος Όμιλος θα προχωρήσει στην υλοποίηση εντός του 2019 των ήδη ανακοινωθέντων στόχων του τριετούς σχεδίου μείωσης των NPE. Περαιτέρω, ο Νέος Όμιλος θα ξεκινήσει την εφαρμογή του κατωτέρω σχεδίου:

I. Τιτλοποίηση των NPE σε βαθιά καθυστέρηση, συνολικής λογιστικής αξίας €7 δισ. περίπου ("Τιτλοποιημένα NPE") σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 μέσω της μεταφοράς τους σε ένα όχημα ειδικού σκοπού ("SPV") και την έκδοση τίτλων κύριας οφειλής (senior notes), ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine notes) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior notes) οι οποίοι θα διακρατηθούν αρχικά από τον Νέο Όμιλο.

II. Απόσχιση όλων των υπαρχόντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Νέου Ομίλου, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και εξαιρουμένων των μετοχών του SPV, των ενδιάμεσων τίτλων (mezzanine notes) και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (junior notes), σε μια νέα τραπεζική θυγατρική ("Νέα" Eurobank).


III. Αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων NPE μέσω της διανομής στους μετόχους ή τη διάθεση σε τρίτους επενδυτές ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, των ενδιάμεσων τίτλων και των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης του SPV. Η δομή της συναλλαγής διασφαλίζει ότι οι μέτοχοι του Νέου Ομίλου δεν θα υποστούν απίσχναση της συμμετοχής τους (dilution) καθώς η εν λόγω συναλλαγή δεν προκαλεί μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε οριστική απαίτηση και, αναλόγως της εναλλακτικής που θα επιλεγεί, θα καρπωθούν τα οφέλη ενδεχόμενης ανοδικής πορείας των τιτλοποιημένων NPE.

IV. Στο πλαίσιο αυτό, η "Νέα" Eurobank μπορεί επίσης να εξετάσει την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Financial Planning Services Services S.A. ("FPS"), που είναι αδειοδοτημένος διαχειριστής δανείων, 100% θυγατρική της "Νέας" Eurobank, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει ένα σημαντικό μερίδιο. Το SPV θα συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών (SLA) με την FPS για την επαγγελματική διαχείριση των δανείων της και τη μεγιστοποίηση της αξίας για όλους τους κατόχους τίτλων. Επιπλέον, η "Νέα" Eurobank θα συνάψει άλλο ένα SLA με την FPS για την επαγγελματική διαχείριση των υπολοίπων NPE του ισολογισμού της.

Δ. Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων

Κατόπιν της ενοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Grivalia και των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, των επενδύσεων σε ακίνητα και των ανακτηθέντων ακινήτων ("REOs") της Eurobank, ο Νέος Όμιλος θα έχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας περίπου € 2,2 δισ., pro-forma στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Νέος Όμιλος θα συνάψει δεκαετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA) για τη διαχείριση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του με τη νέα εταιρεία ("Grivalia Management Company") η οποία θα συσταθεί πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης από βασικά μέλη της διοικητικής ομάδας της Grivalia και θα απασχολήσει το προσωπικό της Grivalia. Ο κ. Χρυσικός θα είναι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και ένας από τους βασικούς ιδρυτικούς εταίρους της Grivalia Management Company με ποσοστό συμμετοχής 70%.

Το SLA θα προταθεί για έγκριση στις ΓΣ της Eurobank και της Grivalia, ως συναλλαγή συνδεδεμένων μερών, μαζί με τους όρους της Συγχώνευσης, και θα τεθεί σε ισχύ με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, οι αμοιβές της Grivalia Management Company θα κυμαίνονται στα επίπεδα της αγοράς επί τη βάσει κριτηρίων κόστους και απόδοσης. Με βάση τα τρέχοντα ακίνητα του Νέου Ομίλου, το καθαρό πρόσθετο κόστος που αναμένεται να βαρύνει τον ενοποιημένο Νέο Όμιλο θα είναι περίπου € 3,5 εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως. Oι αμοιβές που θα καταβάλλει ο Νέος Όμιλος στην Grivalia Management Company θα υπόκεινται σε ένα ανώτατο όριο € 12 εκ. (προ ΦΠΑ) ετησίως.

Ε. Θέματα ΤΧΣ

Τόσο πριν όσο και μετά τη Συγχώνευση και το Σχέδιο Επιτάχυνσης, τα δικαιώματα του ΤΧΣ, σύμφωνα με το νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, και με τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας της Τράπεζας με το ΤΧΣ (RFA), καθώς επίσης και το δημόσιο συμφέρον θα προστατευθούν πλήρως σύμφωνα και προς τη σύμβαση απόσχισης. Περαιτέρω, πριν από τη Συγχώνευση, θα καταρτιστεί συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ ("Σύμβαση ΤΧΣ"), σύμφωνα με την οποία μετά την απόσχιση οι υποχρεώσεις της Τράπεζας έναντι του ΤΧΣ και τα δικαιώματα του ΤΧΣ κατά το νόμο 3864/2010 θα ισχύουν τόσο έναντι της Τράπεζας όσο και έναντι της Νέας Eurobank.

Τόσο η Συγχώνευση όσο και το Σχέδιο Επιτάχυνσης υπόκεινται σε εγκρίσεις Γενικών Συνελεύσεων της Τράπεζας, του SSM και των λοιπών σχετικών εποπτικών αρχών.

Ε. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Συγχώνευσης

Ημερομηνία Δράση


26/11/2018 Ανακοίνωση της Συγχώνευσης

22/02/2019 Έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, του ισολογισμού μετασχηματισμού κλπ.

08/04/2019 Έγκριση της Συγχώνευσης από τις ΓΣ

15/04/2019 Έγκριση της Συγχώνευσης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης

24/04/2019 Διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

ΣΤ. Σύμβουλοι (των Α και Β )

α. Για τη Συγχώνευση

i. Σύμβουλοι της Eurobank: η Deutsche Bank AG, ενεργώντας μέσω του υποκαταστήματος Λονδίνου, η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, η Euroxx Securities Α.Ε. και το δικηγορικό γραφείο Καρατζάς & Συνεργάτες. Η Eurobank θα επιδιώξει επίσης να λάβει γνωμοδότηση ως προς το δίκαιο και εύλογο της Σχέσης Ανταλλαγής (fairness opinion) από μια διεθνή επενδυτική τράπεζα
ii. Σύμβουλοι της Grivalia: η Bank of America Merrill Lynch, ο Όμιλος AXIA Ventures και η δικηγορική εταιρία Ποταμίτης-Βεκρής. Η Grivalia θα επιδιώξει επίσης να λάβει γνωμοδότηση ως προς το δίκαιο και εύλογο της Σχέσης Ανταλλαγής (fairness opinion) από μια διεθνή επενδυτική τράπεζα
β. Για το Σχέδιο Επιτάχυνσης: η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A., η Allen & Overy και η δικηγορική εταιρία Καρατζάς & Συνεργάτες
γ. Για τις στρατηγικές επιλογές της FPS: η Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.


Ζ. Πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη

Μία παρουσίαση που θα περιγράφει λεπτομερώς τη συναλλαγή θα είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες των Eurobank και Grivalia. Η Eurobank θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση της Συγχώνευσης και του Σχεδίου Επιτάχυνσης στις 11:00 τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018. Η Grivalia θα πραγματοποιήσει επίσης τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση της Συγχώνευσης στις 11:00 τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ (8)

Θωμας

Για τους υπαλλήλους δανείων της τράπεζας τι σημαίνει άραγε το deal ? Που θα πάνε στη bad bank ή σπίτι τους ?

Μυκονιατης

Εσείς που έχετε τα χρήματα σας εκεί κ στις ελληνικές γενικά. Έχει κεφάλαιο ποίηση ούτε 300εκ κ εχει δάνεια κόκκινα 7δις.χαχα μιλάμε για γέλιο πως τα κάλυπτε τόσο καιρό κ πως θα τα καλύψει στο μέλλον. Απάτη γιαυτο κ η αγορά δεν το χαψε

Οι τράπεζες πάντα ξέρουν κάτι...

Προσεχώς μεγάλη αύξηση στις αξίες των ακινήτων...

Συγχώνευση παράτασης

ζωής ενός από τα χειρότερα τραπεζικά ιδρύματα που υπήρξαν στην Ελλάδα. Σύμβουλος νομικός το δικηγορικό γραφείο του μακαρίτη Καρατζά (πρώην διοικητή της Εθνικής) που τώρα το τρέχει η κορη του και έχει πάρει κατά καιρούς υποθέσεις ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Εδώ και πάνω από 20 χρόνια, η Eurobank προχωρά σε συγχωνεύσεις και εξαγορές που κάθε φορά τη διασώζουν από την κατάρρευση, αυτό έγινε με μεγάλη επιτυχία με την Τράπεζα Εργασίας και με την Τράπεζα Κρήτης. Η σαπίλα όμως στο βάθρο της Eurobank ακόμα υπάρχει και θα υπάρχει.

Για να το κάνουν αυτοί

κάτι ξέρουν παραπάνω, αλλά γενικά δεν μου αρέσει το γενικό πλαίσιο, δηλ. μια τράπεζα αφομοιώνει μια εταιρεία ακινήτων. Έτσι βέβαια ενισχύει τον ισολογισμό της αλλά τελικά τι θα κάνει, δάνεια θα δίνει ή ακίνητα; Ότι και να είναι εύχομαι καλή επιτυχία στα σχέδια τους.

takis

Πέστε μας τι θα γίνει με την μείωση 10,000 υπαλλήλων από το τραπεζικό σύστημα. Είναι ή δεν είναι μνημονιακή δέσμευση. Οι υπόλοιποι πληρώνουμε ακόμα την κρίση τι θα γίνει με τις τράπεζες, ήταν καλά όταν έβγαινε με ανακοίνωση μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα και μιλούσε για επιτάχυνση μεταρυθμίσεων στο δημόσιο με μείωση αποδοχών και συντάξεων (μεταρυθμίσεις τα βάφτιζε). Τώρα είναι η σειρά σας έφτασε η ώρα και για εσάς να πάρετε δύσκολες αποφάσεις.

Exb

Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα καεί και το δικό σου. Τώρα όντως έφτασε η ώρα τους , η "ασυλία " τους έληξε....

Stathis

Σου έχει πει κανένας εσένα ότι δεν ικανοποιείται η μείωση του προσωπικού στις Τράπεζες Ρε μεγάλε ; Έχεις δει πόσοι έχουν φύγει από τις Τράπεζες τα τελευταία χρονια ; Τα λεφτά σου κλέβουν ; Αν φύγουν οι 10.000 από τόσο Τράπεζες εσυ θα παίρνεις παραπάνω λεφτά ; Και μην βιαστείς δεν δουλεύω σε Τράπεζα .

Bob

Λεφτά παραπάνω δε θα παίρνουμε αλλά ίσως πληρώσουμε λιγότερους φόρους εφόσον με τις συνεχεις ανακεφαλαιοποιησεις τους χρεώνονται οι φορολογούμενοι. Εξάλλου γκισέ εφορίας έχουν καταντήσει και πλασιεδες ασφαλιστικων προιοντων δηλαδή καμία σχέση με τραπεζικό αντικείμενο. Οπότε νομίζω δε χρειάζονται ούτε τόσα καταστήματα ούτε και 4.5 τραπεζες χωρια οι συνεταιριστικές.....

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

ecb-new1

«Δεν υπάρχει καμία επίσημη κατανομή ανά χώρα, αλλά εκτιμάται ότι 40 δισεκατομμύρια ευρώ θα αφορούν γερμανικά κρατικά ομόλογα, 33 δισεκατομμύρια ευρώ για γαλλικά κρατικά ομόλογα, 30 δισ. ευρώ για ιταλικά και 20 δισ. ευρώ για ισπανικά κρατικά ομόλογα», εκτιμά αναλυτής της Unicredit,

tsakalotos_ar

Αντί για επενδύσεις 4 δισ. από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έδωσαν μόλις 2,5 δισ. ευρώ - Άλλο 1,5 δισ. από επιστροφές φόρων «κρύφτηκε» σαν πληρωμές από το Πρόγραμμα Αποπληρωμής Ληξιποθέσμων του Δημοσίου

12