kammenos_dimitris

H Ελλάδα στην Προληπτική Γραμμή

Δημήτρης Καμμένος

Η Προληπτική Πιστωτική Γραμμή θα αποτελεί ένα μηχανισμό πίστωσης υπό αίρεση, θα χορηγηθεί από τον ESM και θα ενεργοποιείται όταν υπάρχουν αποκλίσεις, όπως ο δημοσιονομικός κόφτης ή όταν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων ξεπεράσουν τους στόχους. 

Θα λειτουργήσει ως μηχανισμός ασφαλείας και εγγύησης στις εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο αυτό να μπορεί να δανειστεί με βιώσιμα επιτόκια σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (10, 15 ή 30 χρόνια). Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι προβλέπει η σύμβαση PCCLτου ESM: 

Aρθρο 3 (...)
4α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή -σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, όπου είναι δυνατόν, μαζί με το ΔΝΤ- που έχει ως καθήκον διαπραγμάτευσης, με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕSM, συντάσσει μνημόνιο συμφωνίας με τους όρους πολιτικής που συνοδεύουν την προληπτική χρηματοδοτική συνδρομή (...).

Αρθρο 5
Ενισχυμένη Εποπτεία
Οταν χορηγείται ECCL (πιστωτική γραμμή με ενισχυμένους όρους) ή εκδοθεί ένα PCCL, το μέλος του ESM υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα της πίστωσης. Ενα μέλος του ESM υπό ενισχυμένη εποπτεία, σε διαβούλευση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) και, ενδεχομένως, το ΔΝΤ, θεσπίζει μέτρα στην αντιμετώπιση των πηγών ή των πιθανών πηγών δυσκολιών.

Εποπτεία/Ενισχυμένη Επιτήρηση έως αποπληρωμής χρέους από θεσμούς
Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε τι προβλέπει ο Κανονισμός (Ε.Ε.) αριθ. 472/2013, της 21ης Μαΐου 2013

Αρθρο 2
Κράτη-μέλη υπό ενισχυμένη εποπτεία

1. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να θέσει υπό ενισχυμένη εποπτεία ένα κράτος-μέλος το οποίο αντιμετωπίζει ή απειλείται από σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ (...).

2. Οταν ένα κράτος-μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή σε προληπτική βάση από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ, το ΕΤΧΣ ή άλλον σχετικό διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, όπως το ΔΝΤ, η Επιτροπή θέτει το εν λόγω κράτος-μέλος υπό ενισχυμένη εποπτεία.

Αρθρο 3
Ενισχυμένη Εποπτεία

1. Το κράτος-μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, μετά από διαβούλευση και σε συνεργασία με την Επιτροπή, η οποία ενεργεί σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τις ΕΕΑ, το ΕΣΣΚ και, όπου είναι σκόπιμο, το ΔΝΤ εγκρίνει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πηγών ή των δυνητικών πηγών των δυσκολιών.

2. Η στενότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής κατάστασης που ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 2, 3 και 6 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 473/2013 (*) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών-μελών στη ζώνη του ευρώ εφαρμόζεται σε κράτος-μέλος που υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία, ασχέτως της ύπαρξης υπερβολικού ελλείμματος στο εν λόγω κράτος-μέλος. Η έκθεση που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση.
(...)

Αρθρο 14
Ασκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα
1. Τα κράτη-μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια της άσκησης εποπτείας μετά το πρόγραμμα σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα του οικείου κράτους-μέλους. (...)

2. Η Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος-μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση. Κοινοποιεί ανά εξάμηνο την εκτίμησή της στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην ΟΔΕ, καθώς και στο Κοινοβούλιο του οικείου κράτους-μέλους και εκτιμά ειδικότερα αν χρειάζονται διορθωτικά μέτρα.

3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να συστήσει σε κράτος-μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα να λάβει διορθωτικά μέτρα. Η πρόταση της Επιτροπής θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο, εκτός αν το Συμβούλιο αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία να την απορρίψει μέσα σε 10 ημέρες από την έγκρισή της από την Επιτροπή.
(*) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Ε.) αριθ. 473/2013 

Αρθρο 10 
Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για κράτη-μέλη που αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος

2. Το κράτος-μέλος προβαίνει αμέσως σε ευρεία εκτίμηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εντός του ιδίου έτους όσον αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση και τους υποτομείς της. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με ενδεχόμενες υποχρεώσεις οι οποίες είναι πιθανό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους κρατικούς προϋπολογισμούς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/85/ΕΕ, καλύπτονται επίσης από την εκτίμηση στον βαθμό που μπορούν να συμβάλουν στην ύπαρξη υπέρ βολικού ελλείμματος. 

3. Το κράτος-μέλος υποβάλλει τακτικά στην Επιτροπή και στην οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή, για το Δημόσιο και τους υποτομείς του, έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός του ιδίου έτους, τη δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα, τους στόχους για τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα και τη φύση αυτών που προβλέπεται να ληφθούν για την επίτευξη των στόχων. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται.

4. Μετά από σχετικό αίτημα και εντός της προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή, το κράτος-μέλος που υπόκειται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος: α) διενεργεί, κατά προτίμηση σε συνεργασία με εθνικά ανώτατα ελεγκτικά όργανα, εκτενή ανεξάρτητο έλεγχο των κρατικών λογαριασμών όλων των υποτομέων του Δημοσίου προκειμένου να εκτιμήσει την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω κρατικών λογαριασμών. (...) 

ΣΧΟΛΙΑ (2)

Ζ

Αναρωτιέμαι πως τολμάτε ακόμα να γράφετε οτιδήποτε μετά από αυτά που έχετε κάνει. Ντροπή σας

Μα αγαπητέ

η πολιτική θέλει θράσος και ίχνος ρομαντισμούς και συναισθηματισμούς. Έχεις αυτά τα "προσόντα" μπορείς να πας μπροστά!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία