Σύνοδος Πρυτάνεων: Το σχέδιο νόμου του υπ. Παιδείας καταστρατηγεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Σύνοδος Πρυτάνεων: Το σχέδιο νόμου του υπ. Παιδείας καταστρατηγεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων

Οι πρυτάνεις τονίζουν ότι «η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά» και ζητούν την επανεξέταση του νομοσχεδίου 

Την επανεξέταση του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ζητά η Σύνοδος Πρυτάνεων που συγκλήθηκε εκτάκτως στην Αθήνα. 

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «θέτουν σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών», αναφέρει η απόφαση της έκτακτης Συνόδου. Οι πρυτάνεις υπογραμμίζουν ότι το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται «από υπερ-ρυθμίσεις σε μια σειρά από θέματα, οι οποίες συχνά φθάνουν σε επίπεδο καταστρατήγησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων» και τονίζουν ότι «η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά».

Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι: «Η οριζόντια προσέγγιση θα λειτουργήσει αρνητικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση της κατάλληλης στρατηγικής ανάπτυξης του κάθε Πανεπιστημίου χωριστά. Για κάθε απόφαση που αφορά συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μετονομασία Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου όπως επίσης και δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών ή Κατάρτισης απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.»Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την Τετάρτη.

Η Σύνοδος στο ανακοινωθέν επισημαίνει τα κρισιμότερα θέματα για τα οποία μετά από συζήτηση ελήφθησαν οι αποφάσεις που περιγράφονται παρακάτω, και δεσμεύεται να επανέλθει μετά την αναμενόμενη απάντηση του υπουργείου Παιδείας.

ΑΣΥΛΟ

Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των ΑΕΙ παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα η Πολιτεία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για τα Περιφερειακά Συμβούλια  Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας η Σύνοδος σημειώνει τα παρακάτω:

• Δεν διασφαλίζεται σαφές πλαίσιο λειτουργίας και διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων τους από τις αρμοδιότητες θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου.
•Υπάρχουν επιφυλάξεις για την τελική σύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων.
•Δεν είναι σαφές το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων που εμπλέκεται με εκείνες των άλλων οργάνων που λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα επίπονης και μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης της Συνόδου των Πρυτάνεων με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών που θα επιτρέψει τη στοιχειώδη λειτουργία των ΕΛΚΕ σε αυτή τη  μεταβατική φάση. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ορισμένων διατάξεων για τις οποίες ζητείται η παρέμβαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών.

Ωστόσο είναι απαραίτητη η θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ευέλικτου και αποτελεσματικού, που θα επιτρέπει τη δραστηριότητά τους εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το πλαίσιο αυτό θα παρέχει ικανοποιητικό βαθμό ελευθερίας στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ και θα αντιμετωπίζει δραστικά τη γραφειοκρατία.

Θεωρούμε αυτονόητο για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης ότι όποια νομοθετική ρύθμιση ισχύει για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων να ισχύει και για τα Ερευνητικά Κέντρα και τα ΕΠΙ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Η Σύνοδος επιβεβαιώνει και επαναλαμβάνει ότι τα Πανεπιστήμια έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση των ΠΜΣ και ότι ρόλος της πολιτείας είναι να ορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση, τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία.

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου και αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές θέτουν σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών.

Με βάση τα παραπάνω η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η επανεξέταση του μέρους του σχεδίου που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές και προσβλέπει στην άμεση συνεργασία με το Υπουργείο στη βάση των ακόλουθων κατευθύνσεων:

•Ενίσχυση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου ως προς τα ΠΜΣ
•Συστηματική αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας των ΠΜΣ, από τις εσωτερικές δομές των Ιδρυμάτων και την ΑΔΙΠ.
•Τα δίδακτρα εφόσον υπάρχουν να καθορίζονται με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και να ορίζονται από τη Σύγκλητο.
•Η Πολιτεία πρωτίστως και τα Ιδρύματα δευτερευόντως θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών στα ΠΜΣ. Επομένως θα πρέπει να εξασφαλισθούν από το Υπουργείο πόροι για την παροχή υποτροφιών, καθώς και από τα Πανεπιστήμια η δυνατότητα  απαλλαγής διδάκτρων από τους φοιτητές σε περίπτωση παροχής ακαδημαϊκών υπηρεσιών
•Ζητήματα ίδρυσης, λειτουργίας και διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των εσωτερικών διαδικασιών κάθε Ιδρύματος.
•Κατάργηση διατάξεων που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην ανάπτυξη υψηλής στάθμης μεταπτυχιακών σπουδών.
•Η όποια αμοιβή των Καθηγητών να υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
Σε σχέση με την διάρκεια των σπουδών σημειώνεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τριετή διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών  στην οδοντιατρική επιστήμη.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Σύνοδος επαναλαμβάνει την αντίθεσή της με την προτεινόμενη διαδικασία ανάδειξης Οργάνων Διοίκησης. Σε σχέση με την πρόταση για ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων με ξεχωριστή εκλογή, η Σύνοδος θεωρεί ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο συντονισμό στη λειτουργία της Πρυτανείας και θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της καθημερινής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Η Σύνοδος αξιολογώντας τις εμπειρίες από τα διάφορα συστήματα εκλογής των Πρυτανικών Αρχών που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα, τάσσεται υπέρ της διατήρησης του σημερινού συστήματος επιλογής (με την έγκριση των Αναπληρωτών από τη Σύγκλητο) ή εναλλακτικά του ενιαίου Πρυτανικού σχήματος. Οι αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων ορίζονται από τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου.

Οι θητείες των υπηρετούντων Μονομελών Οργάνων Διοίκησης ολοκληρώνονται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου στο  ΦΕΚ διορισμού.

Η Διεύθυνση Κλινικής, Εργαστηρίου, Σπουδαστηρίου, ΠΜΣ και Μουσείων δεν περιλαμβάνεται στις απαγορεύσεις κατοχής αξιώματος άλλου μονοπρόσωπου Οργάνου του οικείου ή άλλου Πανεπιστημίου.

ΣΧΟΛΙΑ (4)

Δωράκι στα ιδιωτικά κολλέγια

το υπουργείο κλείνει τα μεταπτυχιακά των ΑΕΙ και κλείνει το μάτι στα κολλέγια. Καταστροφικό και παρανοϊκό νομοσχέδιο από την πιο άχρηστη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα.

IJ

Πρώτον: που είναι αυτή η αίθουσα και ποιοί καημένοι κάνουν μάθημα εκεί; Αυτά είναι τα πανεπιστήμια της χωρας; καήκαμε... Δευτερον: το τζάμπα έχει πεθάνει. Δε γίνεται η κυβέρνηση να αναγκάζει ουσιαστικά τα ΑΕΙ να οργανώνουν μεταπτυχιακά, αλλά να μην τους δίνει χρήμα ή τη δυνατότητα να εισπράττουν δίδακτρα. "Με τις πορδες δε βάφονται τα αυγά" έλεγαν οι παλιότεροι. Εκτός κι αν ο στόχος τους είναι να "σκοτώσουν" τις μεταπτυχιακές σπουδές για να φεύγουν ακόμη περισσότεροι έξω. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι καθηγητές που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με τα κανονικά μαθήματα την ημέρα, δεν πρόκειται να πάνε και τα βράδια στο πανεπιστήμιο να διδάξουν ΚΑΙ μεταπτυχιακά χωρίς πρόσθετη αμοιβή, όπως κανένας υπάλληλος δεν θα ήθελε να κάνει υπερωρίες χωρίς να πληρωθεί. Επίσης οι υπάλληλοι που εργάζονται ως γραμματεία σε τέτοια μεταπτυχιακά θα φύγουν, γιατί δεν είναι μόνιμοι και δεν τους πληρώνει το πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά (και για πολλά άλλα) χρειάζονται πόροι τους οποίους το κράτος χρόνια τώρα δεν δίνει - τους παρέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με τα δίδακτρά τους. Σημειώνω το ενδιαφέρον ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι δωρεάν (σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας ΕΚΤΟΣ από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο - εκεί για κάποιο λόγο δεν πειράζει καμία κυβέρνηση να χρεώνει δίδακτρα εδώ και 20 χρόνια - γιατί ξέρουν ότι αν σταματούσαν τα δίδακτρα, πολύ απλά το Ανοικτό την άλλη μέρα θα έκλεινε), αλλά και η εκπόνηση διδακτορικού είναι δωρεάν. Τα δίδακτρα υπάρχουν αποκλειστικά στο "μεσαίο" στάδιο του μεταπτυχιακού.

-

τι απαισια αιθουσα αυτη ;...

!!

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ .ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΕΙ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ !! ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ?

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

2316807

Σε βάρος της 57χρονης και των αγνώστων ως τώρα συνεργών της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης