Φωτιά στο Μάτι: «Παραιτηθείτε από τις οικονομικές απαιτήσεις για να διοριστείτε στο Δημόσιο»

mati_mesmes

Ερωτήματα εγείρει μια λεπτομέρεια της απόφασης που υπέγραψε η Όλγα Γεροβασίλη – «Οι συγγενείς θυμάτων ή τραυματιών στο Μάτι που νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ και επιθυμούν να διοριστούν στο δημόσιο παραιτούνται αυτοδίκαια με την αίτηση από οικονομικές απαιτήσεις» - «Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός» απαντά το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Την διαδικασία που θα διοριστεί ένας εκ των συγγενών των θυμάτων από την φωτιά σε Μάτι και Νέο Βουτζά, αλλά και των ατόμων τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας προβλέπει απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη. Όπως αποκαλύπτουν τα dikaiologitika.gr, στην απόφαση όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια η οποία εγείρει σοβαρά ερωτηματικά

Όπως αναφέρει η απόφαση οι συγγενείς θυμάτων ή των τραυματιών που νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ που επιθυμούν να διοριστούν στο Δημόσιο όπως προβλέπει η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αυτοδίκαια με την αίτηση παραιτούνται από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις. Αυτό με την πρώτη ανάγνωση -αφού η απόφαση δεν το διευκρινίζει - σημαίνει ότι ουσιαστικά θα παραιτούνται από την προσφυγή στην Δικαιοσύνη για τυχόν αποζημιώσεις για τον χαμό των δικών τους ανθρώπων.

Να υπενθυμίσουμε ότι συγγενείς θυμάτων έχουν ήδη καταθέσει μηνύσεις και αγωγές σε βάρος του Δημοσίου για την απώλεια των δικών τους ανθρώπων και έχουν ορίσει πραγματογνώμονες.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ειδικότερα η κ. Γεροβασίλη θα πρέπει να διευκρινίσει άμεσα την σχετική πρόβλεψη, αφού ουσιαστικά το Δημόσιο μπαίνει σε μια διαδικασία «ανταλλαγής», των απαιτήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν για τις απώλειες των ανθρώπων τους για μια θέση στο Δημόσιο. Ανταλλαγή όμως που μοιάζει με έναν τύπο «δωροδοκίας».

Ειδικότερα καθορίζονται ως δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκτός των ΔΕΚΟ, ένα (1) μέλος της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν ή ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για τον κατά τα ανωτέρω διορισμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση για το διορισμό του στην οποία θα προσδιορίζεται ο νομός σε υπηρεσία ή φορέα εντός του οποίου επιθυμεί να διοριστεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται, υπεύθυνα, ο τόπος του συμβάντος εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τη προβλεπόμενη βεβαίωση .

Η κατά τα ανωτέρω αίτηση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερομηνία διορισμού.

- Υπεύθυνη δήλωση όλων των λοιπών συγγενών, δικαιούχων διορισμού βάσει των διατάξεων της παρούσας, που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά διορισμού, για την παραίτησή τους από το ως άνω δικαίωμα υπέρ του αιτούντος το διορισμό και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος το διορισμό ότι δεν διορίστηκε βάσει των διατάξεων αυτών άλλος δικαιούχος και ότι έχουν προσκομιστεί οι δηλώσεις παραίτησης από το δικαίωμα για διορισμό δικαιούχων που προηγούνται του αιτούντος στη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

- Τους τίτλους σπουδών του.

- Ληξιαρχική πράξη θανάτου

- Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτει η νοσηλεία σε ΜΕΘ στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τις πυρκαγιές αυτές ή το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω, βεβαιωμένο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία του φορέα ασφάλισης του τραυματία), καθώς και η αιτία που προκάλεσε τον τραυματισμό

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας από το οποίο να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του αιτούντος με τον θανόντα. ζ. Το σύμφωνο συμβίωσης.

Η αιτία του θανάτου του συγγενούς του αιτούντος το διορισμό και ο τόπος που συνέβη το γεγονός βεβαιώνεται με: α) πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή άλλης δημόσιας αρχής, που εκδίδεται με βάση την έκθεση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ή πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.

Σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων

Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών ή η θανούσα είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης β) οι συγγενείς εξ αίματος α΄ βαθμού του θανόντος γ) οι συγγενείς εξ αγχιστείας α΄ βαθμού του θανόντος δ) οι συγγενείς εξ αίματος β΄ βαθμού του θανόντος και ε) οι συγγενείς εξ αγχιστείας β΄ βαθμού του θανόντος Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης.

Στην περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 μεταβιβάζουν το δικαίωμα διορισμού τους προηγούνται κατά σειρά : α) ο/η σύζυγος ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης β) ένα από τα τέκνα τους, μεταξύ των οποίων προηγείται το μεγαλύτερο σε ηλικία.

Υποβολή αιτήσεων

Οι δικαιούχοι διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με συστημένη επιστολή την αίτηση για διορισμό τους, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά και τα τυπικά τους προσόντα, ο νομός σε υπηρεσία του οποίου επιθυμούν να διοριστούν καθώς και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεριμνά για την εξεύρεση κενών θέσεων σε υπηρεσίες ή φορείς στους νομούς για τους οποίους εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διορισμό, αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα των αιτούντων. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καταρτίζει πίνακα με κενές οργανικές θέσεις, τον οποίο γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους. Οι δικαιούχοι, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υποβάλλουν δήλωση στην οποία αναγράφουν μέχρι τρεις (3) φορείς προτίμησης για διορισμό μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης διατίθενται για διορισμό οι ανωτέρω δικαιούχοι σύμφωνα και με τις δηλώσεις προτίμησής τους. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις του ίδιου φορέα και ο αριθμός των θέσεων δεν επαρκεί για όλους, η διάθεση γίνεται με βάση την οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένου του εγγάμου με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων και του εγγάμου έναντι του αγάμου. Σε περίπτωση σύμπτωσης του ανωτέρω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης, προηγουμένου του μεγαλύτερου σε ηλικία.

Η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία θανάτου ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

Για το διορισμό των δικαιούχων απαιτείται η συνδρομή των γενικών προσόντων διορισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή κανονισμούς, καθώς και των τυπικών και ειδικών προσόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα», όπως ισχύει και τις οργανικές διατάξεις ή κανονισμό του οικείου φορέα.


Δείτε ΕΔΩ την απόφαση Γεροβασίλη

Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός διευκρινίζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο, των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττική, καθορίζει απόφαση της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι διορισμού στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είναι ένα μέλος της οικογένειας θανόντος εξαιτίας των πυρκαγιών, μέχρι β΄ βαθμού συγγενείας με αυτόν, ή ο/η σύζυγος, ή το πρόσωπο με το οποίο είχαν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Το δικαίωμα διορισμού παρέχεται και στα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εξαιτίας των πυρκαγιών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγο τους, ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή σε ένα τέκνο τους.

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι η αίτηση για τον διορισμό συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος από την ημερομηνία διορισμού. Με αφορμή σχόλια από ΜΜΕ, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι «ξεπέρασε κάθε όριο ασέβειας και χυδαιότητας η τυμβωρυχία συγκεκριμένων κέντρων απέναντι στους νεκρούς και τους συγγενείς τους στο Μάτι Αττικής». Διευκρινίζει ότι η παραίτηση «αφορά αποκλειστικά και μόνο τυχόν αποδοχές που λαμβάνει ο αιτών - διοριζόμενος από σύνταξη, καθώς και την αναστολή του σχετικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δηλαδή, το προφανές. Κάποιος που για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να λαμβάνει κάποιας μορφής σύνταξη (λχ. αναπηρίας), εφόσον επιλέξει να διοριστεί, θα αμείβεται με τον μισθό του ως διορισθείς στο Δημόσιο».

Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός με τυχόν άλλες απαιτήσεις ή αποζημιώσεις που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος, και βεβαίως ο διοριζόμενος δεν στερείται κανενός νομίμου δικαιώματός του για προσφυγή στα δικαστήρια και διεκδίκηση οποιαδήποτε αγωγής, αναφέρει το υπουργείο.

«Υπενθυμίζουμε στους νοσταλγούς παλιότερων, σκοτεινών εποχών, ότι η αξιολόγηση των δικαιωμάτων με βάση το 'δούναι και λαβείν' και ο διορισμός στο Δημόσιο με βάση τα  «πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων», έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Επιτέλους, λίγο σεβασμό στους ανθρώπους, που διόλου δεν θα προτιμούσαν να έχουν τύχει του 'ευεργετήματος' τέτοιου διορισμού», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

ΣΧΟΛΙΑ (112)

αριστεροχουντα-φασιστερα

τα σπιτια θα τα χασουν οι ματιωτες δυστυχως και οχι μονο αυτοι. τα ακινητα τους (ολα τα "αυθαιρετα" της παρακτιας αττικης)θα πανε στο υπερταμειο και στις ανεξαρτητες αρχες και απο κει θα πανε σε ξενους για ξενοδοχεια,παρκα και καζινο.

Λουκουμάς

Δεν υπάρχουν λόγια... Αισχος και ντροπή, προσβολή για εκείνους που πέθαναν με τόσο φρικτά μαρτύρια... Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί από τους οικείους τους, στην πράξη. Να μη δεχθεί κανείς την απάνθρωπη πρόταση της κυβέρνησης και να τους διαλύσουν στις αγωγές και τις μηνύσεις. Να τους τρέχουν στα δικαστήρια για 30 χρόνια. Να τους στείλουν να σαπίσουν στον Κορυδαλλό.

isonomia-isopolitia

Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λες! Διάβασε στο google τις ποινές που προβλέπονται στον εμπρησμό και τον χειρισμό του απ' όσους είναι εντεταλμένοι. Όλες οι ποινές είναι εξαγοράσιμες...

amerikanos

Πρωτη φορα φασιστερα ωρε .... σε βαζω στο δημοσιο αλλα δεν θα με πας στα δικαστηρια δηλαδη τα καθαρματα του συριζα πανε μεσω κομματικου διακανονισμου να γλυτωσουν την φυλακη .... βεβαια ο αρειος παγος εθελοτυφλει για αυτη την μεγα πουστια ο αδωνης τι λεει ?

isonomia-isopolitia

Δεν λέει, γιατί πρόλαβαν και το ανακοίνωσαν εκείνοι πρώτοι! Και μόνο ότι σιωπά, δείχνει ότι είχε περάσει κι από το δικό τους μυαλό... Τέλος πάντων, φυλακή δεν προβλέπεται για κανέναν. Απλά θα πληρώσουν, θα τερματιστούν οι πολιτικές καρριέρες ορισμένων και η ...Hellenic Republic θα χρειαστεί να υπογράψει και 5ο μνημόνιο (το 4ο ήδη ξεκίνησε αμέσως μετά την προχτεσινή έξοδο) για να ξεχρεώσει τα ποσά που θα επιδικαστούν στα αστικά δικαστήρια. Συγγενείς 96 νεκρών: αποζημιώσεις δικαιούνται οι γονείς, τα παιδιά, τα αδέλφια, τα πεθερικά, οι θείοι, τα ξαδέλφια... Δεν βάζει ο νους σου!

juan

Ε πείτε ντε ότι έβγαλε διευκρινιστική εγκύκλιο....είναι σίγουρο ότι θα την τηρήσει και δεν αποβλέπει αλλού....χαχαχαχα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Η συγκεκριμένη ρύθμιση απλώς αποδεικνύει για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να γίνει φυσιολογικό κράτος. Θα παραμείνει για πολλά χρόνια ακόμα μια βαλκανική μπανανία με ήλιο. Και εξηγώ: Δεν μπορεί το δημόσιο να λειτουργεί ως απορροφητήρας όσων δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Σε όλα τα σοβαρά κράτη, το δημόσιο φροντίζει να στελεχωθεί από τους καλύτερους. Ο δημόσιος υπάλληλος/λειτουργός είναι κάποιος που αργά ή γρήγορα θα τον χρειασθούμε όλοι. Πρέπει λοιπόν να έχει αποδείξει ότι θέλει να υπηρετεί το κοινό καλό και έχει τις ικανότητες για να το πράξει. Όσο μεγάλο και αν είναι το δράμα των πυροπλήκτων, δεν είναι αυτός τρόπος να απαλύνεις τις πληγές τους. Πρέπει να τους καταβληθούν πλήρεις αποζημιώσεις για αυτό που τους συνέβη, όμως οι διορισμοί στο δημόσιο είναι άσχετοι. Αν δεν πάψουμε να αντιμετωπίζουμε το δημόσιο με την λογική 'κουτσοί στραβοί στον Άγιο Παντελεήμονα' απλώς θα θρηνούμε διαρκώς αδόκητους θανάτους (Μάτι, Φιλοπάππου κλπ). Είναι θλιβερό, μετά από τόσα χρόνια κρίσης, ακόμα να μην έχουμε καταλάβει ότι η δίψα για τυφλό κρατισμό ευθύνεται για όλη την παρακμή μας. Είναι γελοίο αυτή η χώρα να μην μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο στους πολίτες της εκτός από την ελπίδα για μια θεσούλα στο δημόσιο. Γιατί αργά ή γρήγορα, επαναλαμβάνω, τον ανεπαρκή δημόσιο υπάλληλο κάποια στιγμή θα τον 'λουστούμε' όλοι. Και ένα μήνυμα προς τους κομματικά φανατισμένους: πιο σημαντική από τις ιδεολογίες είναι η κοινή λογική. Απαιτείται περισσότερο ουσιαστική διαχείριση των καταστάσεων και λιγότερο επικοινωνιακή.

....

Μίλησες ολοσωστα αλλά αποζημιώσεις δεν προκύψει να δωθουν σε λιγότερο από 10 χρόνια γιατί το κράτος θα το πάει δικαστικά για να δώσει χαμηλότερο πόσο. Άρα πως θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι?πως θα ζήσει ο πατέρας που έχασε τα κοριτσάκια του. Όπως είναι λογικό δεν θα μπορεί να πάει στην ιδιωτική του εργασία για χρόνια λόγω βαρυτατων ψυχικών τραυμάτων...άρα τι γίνετε??

ΛΟΥΛΟΥΚΑ

ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΟΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ

ρεαλιστής

Τόσο αξίζει η ζωή σας, μια θέση στο δημόσιο. Τα γερόντια που τους κάηκαν τα σπίτια που θα τα βάλετε; Κι αυτά στο δημόσιο; Τους γονείς του νεαρού που σκότωσαν οι Πακιστανοί σύντροφοί σας; Δεν τους νοιάζει τίποτα κι ας καεί το σύμπαν. Τα ψηφαλάκια μόνο μετράνε.

Άννα Παπά

Τι σχέση έχουν η πυρκαγιά σε έναν οικισμό με παράνομες κατοικίες και οι διορισμοί στο δημόσιο. Η Κυβέρνηση κινείται στην απόλυτη παρανομία.Δεν έχουν καμία αίσθηση της νομιμότητας.

ΠΜ

Με αυτον τον τροπο η κυβερνηση (καθε κυβερνηση) νιπτει τας χειρας της. Ταυτόχρονα ολοι οσοι μεσω διαγωνισμών, συμβάσεων κ.α. προσπαθησαν και απετυχαν να εισέλθουν στο δημοσιο.... αρχιζουν κι ονειρεύονται εναλλακτικούς τροπους εισοδου. Στηριξη να ξαναφτιαξουν την ζωη τους, οχι βολεμα σε 'θεσούλα', χρειαζονται οι πυροπληκτοι....

Kanenas

Η περίπτωση σας χρήζει ψυχιατρική ανάλυση! !!!!!!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης