Αναγνωρίζονται όλοι οι χώροι λατρείας των θρησκευτικών κοινοτήτων

tzami

Εγκύκλιος της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων - Βασική προυπόθεση να λειτουργούσαν πριν το 1955 έως και σήμερα - Αφορά κυρίως καθολικούς, προτεστάντες, εβραίους και μουσουλμάνους της Θράκης

Στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος έλλειψης αδειών ευκτηρίων οίκων ιστορικών θρησκευτικών κοινοτήτων που λειτουργούν πριν το 1955 προχωρά η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων. Αναγνωρίζει όλους τους χώρους λατρείας, όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων εφόσον ακολουθήσουν αυτά που αναφέρονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, με την απαραίτητη προυπόθεση οτι λειτουργούσαν πριν το 1955 και συνεχώς μέχρι σήμερα.

Η απόφαση αφορά κυρίως στους καθολικούς , τους προτεστάντες , του Εβραίους και τους μουσουλμάνους της Θράκης. Οπως αναφέρεται πολλοί χώροι λατρείας δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για ευκτήριους οίκους που λειτουργούν διαρκώς και αδιαλείπτως επί πολλές δεκαετίες και πάντως προ του 1955.

Η Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων προχωρά στην κίνηση αυτή αναγνωρίζοντας την ανάγκη καταχώρησης στο τηρούμενο μητρώο των θρησκευτικών λειτουργών των χώρων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των ληξιαρχείων για τις ιερουργίες με αστικές συνέπειες που τελούν και να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη αλλά και τα πάσης φύσεως δικαιώματα των πολιτών.

Επίσης, το γεγονός ότι η τυχόν διατήρηση αυτής της εκκρεμούς κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των θρησκευομένων και των θρησκευτικών κοινοτήτων, χωρίς να δικαιολογείται από την αρχή της αναλογικότητας. Υπάρχει επίσης, ανάγκη να προστατευθεί η ασφάλεια και η υγεία των συναθροιζόμενων πιστών στους χώρους λατρείας, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και τη νομιμότητα ή μη των οικοδομών που αυτές ορίζουν ανά κατηγορία και χρόνο κατασκευής τους και να διευθετεί το υπάρχον επί μακρόν εκκρεμές ζήτημα με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για κάθε παλαιό χώρο λατρείας.

Η διαπιστωτική πράξη θα επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και θα επιφέρει όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες. Προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης του ΥΠΠΕΘ είναι οι χώροι λατρείας να λειτουργούν συνεχώς και αδιαλείπτως στο συγκεκριμένο κτίριο ή τμήμα του πριν την 09-08-1955 (δηλαδή προ της έναρξης ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης είναι η έναρξη χρήσης του χώρου ως χώρου λατρείας πριν από την 09-08-1955 (μέχρι και σήμερα), σε κτίριο που προφανώς έχει ανεγερθεί προ της ημερομηνίας αυτής, ήτοι προ της έναρξης ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, ώστε να θεωρείται νομίμως υφιστάμενο.

Ειδικότερα:

Α) Θρησκευτικές κοινότητες τυπικής μορφής π.χ. σωματείο, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, είτε άτυπης χωρίς ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα. Για τις ανωτέρω θρησκευτικές κοινότητες, η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο θρησκευτικό λειτουργό και τέσσερα (4) μέλη της συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας για ευκτήριους οίκους. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του). Η αίτηση συνοδεύεται από συγκεκριμένα από τα έγγραφα:
- ομολογία πίστεως,
- αντίγραφα δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των αιτούντων, ή αντίγραφα αδειών διαμονής και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων για πολίτες εκτός Ε.Ε.,
- βιογραφικό θρησκευτικού λειτουργού και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
- τίτλοι ιδιοκτησίας, ή νόμιμης χρήσης (παραχωρητήριο κ.λ.π.)
- Αποδεικτικά στοιχεία για την απόδειξη ότι το κτίριο είναι προ του 1955 και συνεπώς τεκμαίρεται νόμιμο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτει η παλαιότητα και τα τετραγωνικά μέτρα (κατά κανόνα δημόσιο, όπως συμβολαίων, λεγάτων, αφιερωματικών εγγράφων, αποφάσεις περί δημοτικών τελών, βεβαιώσεις ΟΤΑ, εκκαθαριστικά ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ κλπ), χωρίς να εξαιρούνται όμως και τα ιδιωτικά, τα οποία θα κριθούν κατά περίπτωση (πχ λογαριασμοί ΔΕΗ, αντίγραφα κτηματολογικών φύλλων κλπ). Άλλως, απαιτείται σχετική βεβαίωση μηχανικού, όπου θα αναφέρονται η ακριβής θέση, ο χρόνος ανέγερσής του, η νομιμότητά του λόγω παλαιότητας, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί να εξυπηρετηθεί και τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα του (επιφάνεια).
- Αποδεικτικά στοιχεία για την παλαιότητα της χρήσης του κτιρίου ως χώρου λατρείας πριν την 09-08-1955 έως και σήμερα (παλαιότητα της θρησκευτικής χρήσεως). Η τεκμηρίωση αποδεικνύεται με την κατάθεση κάθε πρόσφορου μέσου και αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα δημόσιων ή εκκλησιαστικών αρχών, αφιερωματικά έγγραφα, μοναστηριακό τυπικό, άδειες γάμου, βιβλία καταχώρησης μυστηρίων κ.λ.π) από το οποίο συνάγεται ότι ο λατρευτικός χώρος λειτουργούσε στο συγκεκριμένο κτίριο πριν το 1955 και συνεχίζει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως έως σήμερα.

Β) Εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του ν.4301/2014.

Εφόσον ο χώρος λατρείας ανήκει σε εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά νομικά πρόσωπα του ν.4301/2014 η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα των νομικών προσώπων, ήτοι του επικεφαλής του Ε.Κ.Π ή του Θ.Ν.Π. και του θρησκευτικού λειτουργού του χώρου λατρείας ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται θρησκευτικός λειτουργός, μόνιμα συνδεδεμένος ως υπεύθυνος του συγκεκριμένου χώρου λατρείας (λ.χ. θρησκευτικές κοινότητες που εξυπηρετούν τις θρησκευτικές τους ανάγκες με πρόσκληση λειτουργού) τότε πρέπει να δηλώνεται Φυσικό Πρόσωπο, ορισμένο από τη Διοίκηση, ως Υπεύθυνος του χώρου λατρείας. Στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός ή το Φυσικό Πρόσωπο/Υπεύθυνο του χώρου λατρείας, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του).

Γ) Χώροι Λατρείας της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης (τεμένη, τεκέδες, μεστζίτ, τζεμ,τζεμεβί)

Γ1) Για τα τεμένη και τα μεστζίτ η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον οικείο Μουφτή και κατά περίπτωση, από τα Μέλη της Βακουφικής Επιτροπής .

Γ2) Για τους τεκέδες, τα τζεμ και τα τζεμεβί η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον θρησκευτικό λειτουργό και από τα Μέλη της Επιτροπής Αλεβιτών Μουσουλμάνων Θράκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 81374/Θ1/18-5-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.

Σε κάθε περίπτωση, στην αίτηση καθορίζεται η επωνυμία του χώρου λατρείας, η έδρα του, ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός, ο χρόνος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του (με τεκμηρίωση, όσο το δυνατό καλύτερα, των στοιχείων από τα οποία προκύπτει η παλαιότητά του).

Ε) Συναγωγές

Για τις Συναγωγές η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.) και να δηλώνονται τα στοιχεία των θρησκευτικών λειτουργών και του Προέδρου της τοπικής Ισραηλιτικής Κοινότητας, ως Φυσικού Προσώπου, Υπεύθυνου του χώρου λατρείας.

ΣΧΟΛΙΑ (25)

πασχάλης

Κράτος που το κυβερνάει σατανάς φυσικό να πηγαίνει κατά διαόλου.

Ελλην

Συμπτωματικά βγαίνει εγκύκλιος υπουργού για νομιμοποίηση θρησκειών που έχουν χώρους λατρείας προ του 1955 την ώρα που διατυμπανιζουν συνταγματική αναθεώρηση για την αφαίρεση της χριστιανικής θρησκείας ως επικρατούσα..ισοδυναμία θρησκειών. Ερωτώ ..θα βγαίνουν και θα ψελνουν στους μιναρεδες ; Θα προσφύγουν στην πορεία σε διοικητικά δικαστήρια η στο ΣτΕ μουσουλμάνοι και λοιποί αλλόθρησκοι για την νομιμοποίηση και άλλων χωρών λατρείας μετά το 1955 (και νεοσύστατους) με πρόσχημα την ημερολογιακή (1955) διάκριση ; Κάτι τέτοιο μου μυρίζει. .. Οπως και η τοποθέτηση του Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, είχε υπογραμμίσει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: «Το καθεστώς των διακριτών ρόλων Εκκλησίας – Πολιτείας με το νέο Σύνταγμα της Μεταπολιτεύσεως του 1975 είναι σαφέστατα οριοθετημένο για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Η ιστορική εμπειρία των 43 ετών εφαρμογής του κατά την νεότερη αυτή περίοδο αποδεικνύει ότι η νομική αυτή κατάσταση δεν έβλαψε ούτε την ελληνική κοινωνία, ούτε τα δικαιώματα των άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων». ;;;;

Tάλε κoυάλε συμμoριτομαδoύρoι και γαλάzιοι μιzαδόρoι

Bέβαια στα ισλαμικά κράτη σφάζουν τους Χριστιανούς. Όμως θα το συvnθίσετε κι αυτό στην Eλλάδα του συvταγματικoύ τόξoυ... Mόvο να μnv ξεxάσoυν οι Aλεξoκούλnδες να τους φτιάξoυν μερικά ακόμη τεμέvn να πρoσεύxovται!

Αχαχαχ

Συνεχίστε έτσι.. Καταστρέψτε ότι μπορείτε.. Πάει η θρησκεία μας, πάει ο πολιτισμός μας.. Όλα για τα λεφτά..Οταν αυτοί θα είναι πλειοψηφία στη χωρα θα ζητήσουν να φύγουμε κι εμείς.. Ειρηνική κατάληψη σε μια ορθόδοξη χώρα.. Κριμα

Με Αλεκση ή με Κουλη

Του Σόρος είμαστε οι δούλοι.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ..

...τα δινει ολα στους αλλόθρησκους

Ντίνος

Είναι πάντως φρικιαστικό να βλέπεις την αντίθεση ανάμεσα στο σκοταδισμό της θρησκείας με φόντο το πανεπιστήμιο από πίσω. Σου παγώνει το αίμα. Τρίζουν τα κόκαλα του Πλάτωνα...

ηταν αθεος ο Πλατων?

διαφωτισε μας, σε ποιο του κειμενο το λεει αυτο? ή πως το συμπεραίνεις τελοσπαντων? ΠΕΡΙΜΕΝΩ απαντηση

Ντίνος

Δεν έγραψα κάτι τέτοιο. Μιας που το ανέφερες, ο Πλάτωνας κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν υλιστής, αφού με βάση τα κείμενά του μάλλον πίστευε στην ζωή μετά θάνατον. Σίγουρα όμως - και αυτό ήταν το νόημα του σχολίου μου - δεν ήταν θρησκόληπτος δογματιστής. Πίστευε στη λογική μέθοδο, κάτι που σιχαίνεται ο σκοταδισμός των σύγχρονων θρησκειών.

β

Ο πιο μεγάλος θρησκόληπτος που υπήρξε ποτέ ήταν ο Νεύτωνας, ο δημιουργός αυτού που ονομάζουμε επιστήμη. Στην πραγματικότητα όπως έχει πει και ο Αινστάιν, όλοι αντιγράφουν τον Νεύτωνα.

Πάνος (ΟΧΙ Σκρλτς)

Καμιά άλλη λακαμία θα πεις?

Αδύνατον να σου δώσει απάντηση σε άσχετη ερώτηση

Θα περιμένεις πάρα - μα πάρα πολύ ......................

Panos

ΠΑΟΚ παντού.

ΛΑΘΡΟεισβολεις

Ορίστε η κατάντια του Ελλαδισταν το 2018. Στις χώρες αυτων των μπαμπουίνων αν πει κάποιος οτι είναι Χριστιανός θα του κόψουν το κεφάλι, στο Ελλαδισταν κάνουν δημόσιες προσευχές στον ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗ Μωάμεθ. ΑΙΣΧΟΣ ΒΡΕ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, Α Ι Σ Χ Ο Σ

IQ50

καταντια δεν λες τιποτα Σε ολο τον πολιτισμενο κοσμο ολοι ειναι ελευθεροι να ζουν το παραμυθι τους και στην Ελλαδα ζηλευουν και θελουν να γινουν σαν καποιες ισλαμικες χωρες (και ταυτοχρονα οι ιδιοι τις θεωρουν υπο).... Ειναι να κτυπας το κεφαλι σου στον τοιχο που μερικοι βριζουν τους ισλαμιστες και ταυτοχρονα θελουν να γινουν σαν αυτους..... Θα σε απογοητευσω αλλα στο συνταγμα εχει κατοχυρωθει οτι στην Ελλαδα το παραμυθι τους το ζουν ολοι και οχι μονο οι Χριστιανοταλιμπαν...

TO HALLOWEEN EINAI MIA MEΡΑ

Βγηκαν ολοι οι σατανάδες τσαρκα. Πίσω στη τρύπα σου παγανιστη/σατανιστη

DDK

Μάθε να διαβάζεις. Αναφέρεται σε χώρους λατρείας που λειτουργούσαν πριν το 1955. Κατά τα άλλα, με κάλυψε το σχόλιο του IQ50

Efstathios VITA22

Με τις λέξεις να είστε προσεκτικοί. Μωαμεθανοί είναι. Δηλαδή οπαδοί του Μωάμεθ, όπως και οι άλλες από ανθρώπους κατασκευασμένες θρησκείες. Προτεστάντες, Παπικοί, Λουθηρανοί κ.ο.κ. Μουσουλμάνος έχει μια εντελώς διαφορετική έννοια!!!

Muslims

Σε όλο τον πλανήτη τους αποκαλούν Muslims δηλαδή ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ, εσύ ζεις στο δικό σου κόσμο

Efstathios VITA22

Τέτοιοι άσχετοι και κάτω του μετρίου έχουν γνώμη. Μεγάλο πράγμα η γνώση!!!

@Efstathios VITA22

Είσαι τέρας εξυπνάδας! Πώς το σκέφτηκες όλο αυτό βρε θηρίο; Όπως λέμε χριστιανός = οπαδός του Χριστού; Σαν τη δική σου fake εβραική αίρεση δηλαδή;

Τα

Τα θαύματα του Χριστού τα ειδαν με τα μάτια τους χιλιαδες κόσμου! Τον Μωάμεθ απλώς τον αγάπησε η πλούσια χηρα Χατζιζα! Δεν το λες θεϊκό το δεύτερο! Ψάξε λίγο πως απέκτησε οπαδούς ο Μωάμεθ!

@Τα

Προτιμάς τα παραμύθια του Χάνς Κρίστιαν Άντερσεν ή των αδελφών Γκρίμ;

@@Τα

Προτιμώ το Ευαγγέλιο

@@@Τα

Ε αυτό λέω και γω, αν δεν το κατάλαβες...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

598425_10151800416624772_743237502_n

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση της σημειώνει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι  έχουμε διορία μέχρι τις 11 Ιουνίου  προκειμένου να συμμετάσχουμε


tess0

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη - Μεγάλη κινητοποίηση Ρομά για την ομιλία του πρωθυπουργού, όπως είχε συμβεί και κατά την πρόσφατη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Λαμία - Πολίτες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών σήκωσαν πανό «Τσίπρα προδότη» και τραγούδησαν το «Μακεδονία ξακουστή» - Τουλάχιστον οκτώ εξ αυτών προσήχθησαν

135