Η Κομισιόν θα ελέγχει ανά εξάμηνο τον ΦΠΑ στα νησιά

euro_2

Στην ΠΝΠ η κυβέρνηση προχώρησε στην παράταση του νόμου Κατσέλη, και την επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου – Η αύξηση του ΦΠΑ στα 5 νησιά θα εξαρτάται από τον αριθμό των προσφύγων

Με μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε τελικά σε ΦΕΚ 2,5 ώρες πριν εκπνεύσει το 2018, η κυβέρνηση φέρνει τρεις αλλαγές που ισχύουν από 1.1.2019

- Παράταση του νόμου Κατσέλη έως 28.2.2018

- Παράταση του χαμηλού ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου

- Επέκταση του «μεταφορικού ισοδύναμου» και για τον Άη Στράτη που δεν είχε ξεχαστεί στον νόμο για την πιλοτική εφαρμογή της επιδότησης καυσίμων στα νησιά της άγονης γραμμής του Αιγαίου.

Η παράταση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά θα γίνεται ανά εξάμηνο και εφόσον οι μετανάστες τα κέντρα υποδοχής υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφύγων που μπορούν να δεχθούν.

Ωστόσο στην διαδικασία αυτή θα γίνεται και έλεγχος από την Κομισιόν, προκειμένου να ισχύσει η παράταση του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζει τα εξής:

ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

2. Την έκτακτη περίπτωση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης συνέχισης της προστασίας της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), της αντιμετώπισης των συνεπειών των προσφυγικών ροών σε νησιά του Αιγαίου με παράταση της ρύθμισης της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) και της επέκτασης στον Άγιο Ευστράτιο της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018 σε νησιά του Αιγαίου.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130)

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019».

2. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ως ισχύει, οι λέξεις «Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019».

Άρθρο δεύτερο

Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο

Στο άρθρο 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248), ως ισχύει, η παρ. 4 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί ένα εξάμηνο για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόσον:

α) ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης κάθε νησιού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της έκδοσης της απόφασης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την πράξη σύστασης κάθε Κέντρου,  και

β) πρόκειται για αγαθά τα οποία, κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

αα) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

ββ) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στα νησιά αυτά,

γγ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

δδ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

4α. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο μέσος ετήσιος αριθμός φιλοξενουμένων υπολογίζεται ανά εξάμηνο, τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας και υπό την επίβλεψη υπηρεσίας που θα οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το δωδεκάμηνο που λήγει στο τέλος του προηγούμενου μήνα από την έκδοση της απόφασης.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται έως 31.12.2018, με βάση στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.».

Άρθρο τρίτο

Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α' 116)

Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α' 116), όπως η διάταξη αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4585/2018 (Α" 216), μετά τη λέξη «Αγαθονήσι», προστίθεται η φράση «Άγιος Ευστράτιος,».

Άρθρο τέταρτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

O Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

Διαβάστε ΕΔΩ την ΠΝΠ

ΣΧΟΛΙΑ (13)

Άγγελος

"Η παράταση του χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά θα γίνεται ανά εξάμηνο και εφόσον οι μετανάστες τα κέντρα υποδοχής υπερβαίνουν τον αριθμό των προσφύγων που μπορούν να δεχθούν. Ωστόσο στην διαδικασία αυτή θα γίνεται και έλεγχος από την Κομισιόν, προκειμένου να ισχύσει η παράταση του ΦΠΑ". Ποιός θα είναι ο αριθμός αυτός και ποιός θα τον καθορίζει;;;. Την στιγμή που η αύξηση των παπαγάλων στα πάρκα της Αθήνας προκαλεί το ενδιαφέρον των ορνιθολόγων, διότι δημιουργεί φόβους ότι τα πουλιά-«εισβολείς» μπορεί να απειλήσουν την τοπική βιοποικιλότητα. Συναγερμός από τους ιχθυολόγους για τήν εισβολή και πολλαπλασιασμό του τοξικού και επικίνδυνου λαγοκέφαλου. Μιλιά από τους κοινωνιολόγους, για τα προβλήματα που δημιουργούνται στις τοπικές μικρές κοινωνίες, ειδικά των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, από την αύξηση τους εισβολέων λαθροκέφαλων. Αυτοί δεν αποτελούν απειλή για τις τοπικές κοινωνίες;;.

Θα σας δίνουμε

απ' αυτά που θα μας δώσετε και θα τους κρατάτε.

Συνδεσαν τις ροες στο μεταναστευτικο... με το φπα

η ηγεσια της χωρα μας συμφωνησε οσους περισσοτερους μεταναστες δεχονται τα νησια τοσο θα παιρνουν παραταση στο φπα. Οσες φορες και να το πω και να το ακουσω ακομα δεν το πιστευω οτι παραδιδουν την Ελλαδα μας για τον εποικισμο αλλοθρησκων που ερχονται απο την εχθρικη τουρκια παραχωροντας τους δικαιωματα και ετσι εμμεσα δικαιωματα και στη Τουρκια. Δεχονται να ανοιξουν πληγες και σοβαροτατα εθνικα θεματα....για να παρουν παραταση στο φπα....ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟ ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΕΣ.

Ο

Καλημέρα, Καλή Χρονιά και Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες. Ρε παιδιά, φιλικά το λέω, δεν βρεθήκατε κάπου με φίλους ή συγγενείς να αλλάξετε τον χρόνο ώστε να μην γράφετε σχόλια μέχρι την τελευταία στιγμή? Χαλαρώστε λίγο.

κα

ΦΠΑ, μεταφορικό ισοδύναμο, αλλεπάλληλα ρεκόρ τουριστών! Όσο υπάρχει Τσίπρας οι νησιώτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα!

George

Αυτό και αν είναι μοναδικό. Να μπαίνει σε νόμο η εξάρτηση του αριθμού μεταναστών με την αύξηση του ΦΠΑ!... και τα νησιά δέχονται τον εξευτελισμό;

teo

Όπου νάνε θα ανταλλάξουν την Θράκη και την Ήπειρο και μετά θα τους πάρει και θα τους σηκώσει

Ο Λουλης

"Η Κομισιόν θα ελέγχει ανά εξάμηνο τον ΦΠΑ στα νησιά". Και που είναι η παράξενη είδηση; Η Κομισιόν μάς δίνει παραδάκι κάθε τόσο για να μην ψοφήσουμε της πείνας. Ας πρόσεχαν αυτοί που ψήφισαν Σαμαρά. Λογικό είναι λοιπόν να ελέγχει τα πάντα. Αυτό που πρέπει να κάνουν τώρα οι νησιώτες είναι να παρακαλάνε αλλά και να φροντίζουν να έρχονται ακόμα περισσότερες χιλιάδες μετανάστες ώστε να παραμείνει για πάντα χαμηλός ο ΦΠΑ. Νομίζω πως όλοι οι νησιώτες συμφωνούν σε αυτό.

Νησιωτης

Είσαι βλάκας.Δηθεν τα ξέρεις όλα.

Ιάσων

Ανταλλάξαμε τις συντάξεις με την Μακεδονία. Τώρα ανταλλάζουμε τις ορδές των τζιχαντιστών με το ΦΠΑ. Δεν ανταλλάζουμε και τον Τσίπρα όσο-όσο μπας και γλιτώσουμε; Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.

Αφου τελειωσε το μνημονιο....γιατι μας εξουσιαζει η φραγκια στο φπα;;;

Δε τελειωσε το μνημονιο τσιπρα καμμενο αριστερα-δεξια;;

Φάε σανό

Αν πιστεύεις τα παραμύθια του τσιπρα

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης