Νίκη της Airbnb στο Δικαστήριο της ΕΕ: Δεν χρειάζεται να συμμορφωθεί με τους νόμους για την κτηματαγορά

airbnb10

Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ εξέτασε την υπόθεση της Airbnb μετά από κατηγορίες της Ένωσης Τουρισμού της Γαλλίας ότι παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα ότι η αμερικανική εταιρεία Airbnb δεν χρειάζεται να συμμορφωθεί με τους γαλλικούς νόμους που διέπουν την κτηματαγορά, καθώς η Γαλλία δεν είχε ενημερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή επιτροπή για τη σχετική της απόφαση, όπως προβλέπεται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της ΕΕ εξέτασε την υπόθεση της Airbnb μετά από κατηγορίες της Ένωσης Τουρισμού της Γαλλίας ότι παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας και δικαίωσε την αμερικανική εταιρεία.

Το γαλλικό δικαστήριο μάλιστα απευθύνθηκε για συμβουλές στο Δικαστήριο της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την υπόθεση. Το Δικαστήριο της ΕΕ θεωρεί ότι η αμερικανική εταιρεία δεν χρειάζεται να διαθέτει επαγγελματική άδεια κτηματομεσίτη, καθώς η Γαλλία δεν κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαίτηση αυτή σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπηρεσία που παρέχει το Airbnb πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» εμπίπτουσα στην οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριo.

Ολόκληρη η απόφαση

Η Γαλλία δεν μπορεί να απαιτήσει από την Airbnb να διαθέτει επαγγελματική ταυτότητα κτηματομεσίτη, δεδομένου ότι δεν κοινοποίησε την απαίτηση αυτή στην Επιτροπή σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με την απόφαση της 19ης Δεκεμβρίου 2019, Airbnb Ireland (C-390/18), το τμήμα μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου έκρινε, αφενός, ότι μια υπηρεσία διαμεσολάβησης η οποία έχει ως αντικείμενο την έναντι αμοιβής διευκόλυνση της επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ, αφενός, δυνητικών μισθωτών και, αφετέρου, επαγγελματιών ή μη επαγγελματιών εκμισθωτών που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής καταλύματος βραχείας διάρκειας, καθώς και την ταυτόχρονη παροχή ορισμένων άλλων υπηρεσιών παρεπόμενων της εν λόγω υπηρεσίας διαμεσολάβησης, πρέπει να χαρακτηρισθεί ως «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» εμπίπτουσα στην οδηγία 2000/31 για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αφετέρου, το Δικαστήριο έκρινε ότι ένας ιδιώτης μπορεί να αντιταχθεί στην έναντι αυτού εφαρμογή, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας με άσκηση πολιτικής αγωγής, μέτρων κράτους μέλους τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιας υπηρεσίας την οποία ο εν λόγω ιδιώτης παρέχει από άλλο κράτος μέλος, εφόσον τα εν λόγω μέτρα δεν έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο β', δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 2000/31.

Η διαφορά της κύριας δίκης εντάσσεται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας κινηθείσας στη Γαλλία, κατόπιν έγκλησης με άσκηση πολιτικής αγωγής που κατέθεσε η Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (ένωση για την επαγγελματική παροχή υπηρεσιών προσφοράς καταλυμάτων και τουρισμού, στο εξής: AHTOP) κατά της Airbnb Ireland. Η Airbnb Ireland είναι ιρλανδική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ηλεκτρονική πλατφόρμα που καθιστά δυνατή την έναντι καταβολής προμήθειας διευκόλυνση της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων στη Γαλλία, μεταξύ, αφενός, οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που προσφέρουν υπηρεσίες παροχής καταλύματος βραχείας διάρκειας και, αφετέρου, ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού.

Επιπλέον, η Airbnb Ireland προσφέρει στους εν λόγω εκμισθωτές ορισμένες παρεπόμενες παροχές, όπως υπόδειγμα για την οργανωμένη παρουσίαση του περιεχομένου της προσφοράς τους, ασφάλιση αστικής ευθύνης, εργαλείο υπολογισμού του μισθώματος ή ακόμη υπηρεσίες πληρωμών σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες.

Με την έγκληση που κατέθεσε κατά της Airbnb Ireland η AHTOP υποστήριξε ότι η εταιρεία αυτή δεν περιορίζεται στη διευκόλυνση της επικοινωνίας δύο μερών χάρη στην ομώνυμη πλατφόρμα, αλλά ότι ασκεί δραστηριότητα κτηματομεσίτη χωρίς να διαθέτει επαγγελματική ταυτότητα, τούτο δε κατά παράβαση του αποκαλούμενου νόμου Hoguet που ισχύει στη Γαλλία για τις δραστηριότητες των επαγγελματιών του κτηματομεσιτικού τομέα. Από την πλευρά της, η Airbnb Ireland υποστήριξε ότι η ρύθμιση αυτή προσκρούει, εν πάση περιπτώσει, στην οδηγία 2000/31. Καλούμενο να αποφανθεί επί του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας διαμεσολάβησης που παρέχει η Airbnb Ireland, το Δικαστήριο υπενθύμισε, παραπέμποντας στην απόφαση Asociación Profesional Elite Taxi ότι, εφόσον μια υπηρεσία διαμεσολάβησης πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 1, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας 2015/15353, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 2, στοιχείο α', της οδηγίας 2000/31, η υπηρεσία αυτή συνιστά, καταρχήν, «υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας» αυτοτελή έναντι της επακόλουθης υπηρεσίας με την οποία σχετίζεται.

Εντούτοις, δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο όταν προκύπτει ότι η εν λόγω υπηρεσία διαμεσολάβησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα μιας συνολικής υπηρεσίας της οποίας κύριο στοιχείο είναι μια υπηρεσία υπαγόμενη σε άλλο νομικό χαρακτηρισμό. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε ότι μια υπηρεσία διαμεσολάβησης όπως η παρεχόμενη από την Airbnb Ireland πληροί τις προϋποθέσεις αυτές, χωρίς η φύση των δεσμών μεταξύ της υπηρεσίας διαμεσολάβησης και της παροχής καταλύματος να δικαιολογεί τον αποκλεισμό του χαρακτηρισμού της εν λόγω υπηρεσίας διαμεσολάβησης ως «υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας» και, ως εκ τούτου, τον αποκλεισμό της εφαρμογής της οδηγίας 2000/31 επί της υπηρεσίας αυτής.

Προς αιτιολόγηση του ότι η εν λόγω υπηρεσία διαμεσολάβησης δύναται να διαχωριστεί από τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος με τις οποίες σχετίζεται, το Δικαστήριο επισήμανε, πρώτον, ότι η υπηρεσία αυτή δεν αποσκοπεί απλώς και μόνο στην άμεση εκτέλεση μιας πράξης παροχής τέτοιων υπηρεσιών, αλλά συνίσταται κατ’ ουσίαν στην παροχή ενός μέσου παρουσίασης και αναζήτησης των εκμισθούμενων καταλυμάτων για τη διευκόλυνση της σύναψης μελλοντικών συμβάσεων.

Επομένως, η υπηρεσία αυτού του είδους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απλώς παρεπόμενη μιας συνολικής υπηρεσίας παροχής καταλύματος. Δεύτερον, το Δικαστήριο υπογράμμισε ότι μια υπηρεσία διαμεσολάβησης όπως η παρεχόμενη από την Airbnb Ireland ουδόλως είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών καταλύματος, καθώς οι μισθωτές και οι εκμισθωτές διαθέτουν, ενίοτε μάλιστα προ πολλού, πολυάριθμους άλλους διαύλους επικοινωνίας για τον σκοπό αυτό. Τρίτον, το Δικαστήριο επισήμανε ότι από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι η Airbnb καθορίζει το ύψος των μισθωμάτων που ζητούν οι εκμισθωτές οι οποίοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της ή θέτει ανώτατο όριο για τα μισθώματα αυτά.

Το Δικαστήριο διευκρίνισε ακόμη ότι οι λοιπές παροχές που προσφέρει η Airbnb Ireland δεν μπορούν να κλονίσουν τη διαπίστωση αυτή, δεδομένου ότι οι διάφορες αυτές παροχές είναι απλώς παρεπόμενες της υπηρεσίας διαμεσολάβησης που παρέχει η εταιρεία. Επιπλέον, το Δικαστήριο επισήμανε ότι, σε αντίθεση προς τις επίμαχες υπηρεσίες διαμεσολάβησης στις υποθέσεις επί των οποίων εκδόθηκαν οι αποφάσεις Asociación Profesional Elite Taxi και Uber France, ούτε η εν λόγω υπηρεσία διαμεσολάβησης αλλά ούτε και οι παρεπόμενες παροχές που προσφέρει η Airbnb Ireland αποδεικνύουν ότι η εταιρεία αυτή ασκεί αποφασιστική επιρροή επί των υπηρεσιών παροχής καταλύματος με τις οποίες σχετίζεται η δραστηριότητά της, είτε όσον αφορά τον καθορισμό των ζητούμενων μισθωμάτων είτε όσον αφορά την επιλογή των εκμισθωτών ή των κατοικιών που εκμισθώνονται στην πλατφόρμα της.

Εκτός αυτού, το Δικαστήριο εξέτασε το ζήτημα αν η Airbnb Ireland μπορεί, στη διαφορά της κύριας δίκης, να αντιταχθεί στην έναντι αυτής εφαρμογή νόμου -όπως ο νόμος Hoguet- ο οποίος περιορίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχει επιχειρηματίας από άλλο κράτος μέλος, επικαλούμενη ότι ο νόμος αυτός δεν κοινοποιήθηκε από τη Γαλλία, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο β', δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 2000/31. Συναφώς, το Δικαστήριο επισήμανε ότι το γεγονός ότι ο εν λόγω νόμος είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος της οδηγίας 2000/31 δεν είχε ως συνέπεια την απαλλαγή της Γαλλίας από την υποχρέωσή της να τον κοινοποιήσει. Στη συνέχεια, με γνώμονα τη συλλογιστική που ακολούθησε στην απόφαση CIA Security International5, το Δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω υποχρέωση, η οποία συνιστά ουσιώδη διαδικαστική υποχρέωση, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει άμεσο αποτέλεσμα. Συνήγαγε δε εξ αυτού ότι η εκ μέρους κράτους μέλους παράβαση της υποχρέωσής του να κοινοποιήσει τέτοιο μέτρο μπορεί να προβληθεί από ιδιώτη όχι μόνο στο πλαίσιο ποινικής δίωξης κατά του ιδίου, αλλά και προς αντίκρουση του αιτήματος αποζημίωσης άλλου ιδιώτη που άσκησε πολιτική αγωγή.

ΣΧΟΛΙΑ (26)

Κούκος

Καθένας έχει το δικαίωμα σε ελεύθερη χρήση της ιδιοκτησίας του εφόσον τηρεί τους νόμους και πληρώνει φόρους ! Τα ξενοδοχεία κύριοι ξενοδόχοι έχουν άλλες παροχές ! Όσο για τους αριστερούς ξύδι , καλόμαθαν τόσα χρόνια στις επιδοτήσεις και τις αρπαχτές και δεν θέλουν να δουλέψουν με την καμία !!! Θα μάθουν ....!

Νώντας

Αυτό που δεν εχουν καταλάβει οι περισσότεροι ειναι ότι ο στόχος διεθνώς δεν ειναι πλεον η διασφάλιση των συμφερόντων κάποιων επαγγελμάτων & συντεχνιών αλλά η μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού και του συμφέροντος του καταναλωτή. Επόμενο χτύπημα: Νομιμοποίηση Uber στις συγκοινωνίες-μεταφορές και χορήγηση άδειας ΔΧ έναντι μικρου παραβόλου σε όποιον εχει άδεια οδήγησης και καθαρό ποινικό.

Μόνο εμεις

Είσαι υπέρ των μονοπωλίων ? Δηλαδή όταν για μια απόσταση 3ων χιλιομετρων πληρωνεις 6 με 7 ευρώ νυχτερινή ταρίφα ειναι απολύτως λογικο? Δε μπορω να καταλαβω το σκεπτικο σου. Υπάρχουν ξενοδοχεία και πλατφόρμες, ταξί και uber...διαφορετικες υπηρεσίες με διαφορετικό πελατολόγιο

AAA

αν δεν φτιαξουν τους νομους που ΔΕΝ υποστηριζουν την ιδιοκτησια στις μακροχρονιες μισθωσεις σε περιπτωσεις κακων ενοικιαστων... ΑΝΤΙΟ

ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ AIRBNBιστες

.

Πλύσιμο

Ολα τα εξάρχεια Airbnb μέχρι να ξεβρωμισουν απ τους απλυτους

Εσείς που υποστηρίζετε AirBnb

Θα είστε και οι πρώτοι που θα βρίζετε σε λίγο καιρό.Τίποτα άλλο δε θα πω.Με την ίδια λογική και το αυτοκίνητο μου θα το κάνω ότι γουστάρω τότε και θα το χρησιμοποιώ για να βγάζω χρήμα σωστά?Άντε παρτάλια λοβοτομημένα.

Δίκαιος

Η AirBnb είναι μια εταιρεία που ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ τις ενοικιάσεις ακινήτων. Δεν κάνει κάτι παραπάνω απο αυτό. Αρα ορθώς ΔΕΝ χαρακτηρίστηκε ως μεσίτης αφού ο μεσίτης προσφέρει και μια σειρά απο άλλες υπηρεσίες. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι ορθή κατά τη γνώμη μου. Οσον αφορά την γενικότερη εικόνα σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις η θέση μου είναι η εξής: α. Είναι δικαίωμα του καθενός ιδιοκτήτη να αποφασίζει το πως θα διαθέσει το ακίνητό του και σε ποια τιμή. β. Αν όμως το διαθέτει ως επιπλωμένο διαμέρισμα για βραχυπρόθεσμη μίσθωση όπως δηλ. τα ενοικιαζόμενα δωμάτια στα νησιά κλπ (που έτσι το διαθέτει) τότε θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει ΑΚΡΙΒΩΣ τις ίδιες υποχρεώσεις με τον ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων δωματίων. Αν αυτές οι υποχρεώσεις είναι βαριές ας ελαφρύνουν για όλους. Αλλιώς μιλάμε περί αθέμιτου ανταγωνισμού γ. Το φαινόμενο της έλλειψης προσφοράς διαμερισμάτων για μακροπρόθεσμες μισθώσεις λόγω AirBnb είναι ακριβώς το ίδιο με το φαινόμενο στα νησιά μας κατά το καλοκαίρι όπου οι μη έχοντες δικό τους ακίνητο δυσκολεύονται να βρούν σπίτι για να νοικιάσουν. Το κοινωνικό φαινόμενο αυτό είναι σοβαρό, υπαρκτό και φέρνει πολλές δυσλειτουργίες. Η λύση μπορεί να δοθεί με ρύθμιση της αγοράς απο την κεντρική διοίκηση ώστε να αμβλυνθεί. Μπορεί να είμαι οπαδός της ελεύθερης αγοράς αλλά όλα θέλουν μέτρο. Είναι το ίδιο με την επιβολή του κράτους πχ. στο χώρο της επάρκειας φαρμάκου είτε αρέσει στις φαρμακευτικές είτε όχι. Οπως η Υγεία είναι Κοινωνικό Αγαθό με πρόσβαση απο όλους έτσι είναι και η στέγη για τους μη έχοντες. Κύριοι ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟ είναι το σωστό. Ακραίες καταστάσεις οδηγούν σε μεγάλα προβλήματα.

Γεω

Τότε, γιατί παίρνει προμήθεια, αφού δεν είναι μεσίτης, όπως παίρνει ο μεσίτης;

Ωχ αμάν αμάν

Άλλη μια επικείμενη χρεωκομπία για τους νεοδημοκράτες ξενοδόχους της μπρέφας και της φοροδιαφυγής.

Πέτρος

Η ελεύθερη διάθεση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας είναι συνταγματικπο δικαίωμα. Κλάψτε όσο θέλετε οι "πολέμιοι" του airbnb.

Χαχαχα

Κλαίμε..αχαχα ξύπνησαν οι μπουρτζοβλαχοι και μάθανεκαι την. Arbnb!ας είναι καλά το πάσο που σας πληρώνε κηφήνες χρυσά λεφτά που θα είχατε σπίτι όρνια!

Συνταγματικό δικαίωμα είναι

Και να πληρώνομαι με ότι θέλω εγώ για προϊόντα και υπηρεσίες. Εκτός από πορνεία και παράνομες ύλες μπορω να πουλάω πορτοκάλια και να ζητώ λίρες χρυσές η ασημί η μέτρητα η καλαμπόκι. Γιατί παραβιασαν το σύνταγμα και με υποχρεώνουν να βάλω pos ; Αν πληρωθώ 5 λίρες χρυσές για μια εργασία (όπως έχω κάνει άπειρες φορές τι θα γράψω πάνω στο δήθεν τιμολόγιο ; Τι ΦΠΑ θα πληρώσω ; χαχαχα Όταν Τιτάνες του εμπορίου πληρώνονται με κρυπτο νόμισματα τι φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ πληρώνουν; Μουγκα στη στρούγκα. Δεν σε είδα να λες κάτι για αυτό . Για τα κοτέτσια που νοικιάζεις στους βρο&@_#δες ξέρεις να λες μόνο .το συνταγματικό δικαίωμα σε μάρανε καημένε

Antegia

Επιτέλους.Δεν υπέκυψαν στις πιέσεις των ξενοδόχων που το ήθελαν μονοπώλιο γενικά και έχουν βάλει τα παπαγαλάκια να γράφουν διάφορα ανακριβή για τα σπιτια.Γουσταρουμε σπίτια να μένουμε και με γκλαμουρια και με λιγότερα χρήματα και δίπλα στα αξιοθέατα.Αντε Γεια...

Godjilakis

Σε λιγα χρονια θα χαριζουμε τα σπιτια μας στο Airbnb για να πληρωσουμε τα χρεη μας , αχχ καθρεπτακια σας μοιραζει παλι ο κατακτητης μονο που αυτην την φορα εχει και επαναφορτιζομενη μπαταρια ηλιθιου

λαμογιακι

Να πας να δουλεψεις τεμπελοσκυλο για να πληρωσεις το χρεος σου. Το τζαμπα τελειωσε λαμογιο.

Έχεις πει μεγάλη κουβέντα

Μεγάλε... Ίσως ούτε εσύ ξέρεις πόσο μεγάλη κουβέντα είπες ...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης