Νομοσχέδιο για την Παιδεία: Τι αλλάζει σε μεταπτυχιακά, πτυχία κολεγίων και ξένων πανεπιστημίων

keramews_ar

Ρυθμίσεις για την κατάργηση των ΤΕΠ, την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων κολεγίων, την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θέματα που αφορούν στα πρότυπα - πειραματικά και τα μεταπτυχιακά περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή

Κολέγια, μεταπτυχιακά, πρότυπα και πειραματικά Σχολεία, κατάργηση «πράσινων» σχολών, και διατάξεις για τους παλιούς απόφοιτους, ειδικά για το έτος 2019-2020, αφορούν οι αλλαγές που φέρνει το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, ρυθμίσεις για την κατάργηση των Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ), την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων κολεγίων και ξένων πανεπιστημίων, την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θέματα που αφορούν στα πρότυπα - πειραματικά και τα μεταπτυχιακά περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις καταργείται ο διαχωρισμός σε «πράσινες» και «κόκκινες» σχολές στα Πανεπιστήμια ενώ κατά 10% θα υπολογίζεται ο βαθμός απολυτηρίου. Τον Απρίλιο θα ανακοινωθεί ο αριθμός εισακτέων. Παράλληλα δίνεται διπλή επιλογή στους παλαιούς απόφοιτους για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια.


Όπως είχε ήδη πει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως καταργούνται τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αναφέρονται τα εξής:

- Οι μαθητές της Γ' τάξης μετά τις εξετάσεις και, αφού γνωστοποιηθούν οι βαθμοί, συμπληρώνουν μηχανογραφικό επιλέγοντας όσα Τμήματα επιθυμούν από το επιστημονικό τους πεδίο.

- Για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσμετράται κατά 90% ο μέσος όρος των βαθμών στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, και κατά 10% ο βαθμός απολυτηρίου της Γ τάξης. Κατ' εξαίρεση το επόμενο έτος (2020-2021) ο βαθμός απολυτηρίου δεν θα υπολογιστεί.

- Αν με τη βαθμολογία που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μια σχολές ή τμήματα, εισάγεται σε εκείνο που έχει προσδιορίσει σε υψηλότερη θέση στο μηχανογραφικό.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο αριθμός των εισακτέων θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση έως τα μέσα Απριλίου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη των τμημάτων

Επίσης με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν μεταξύ άλλων:

- Ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής της αίτησης-δήλωσης
- Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων
- Ο χρόνος, τρόπος και τόπος υποβολής του Μηχανογραφικού
- Τα τμήματα και σχολές με ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις.
- Ο τρόπος, τόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης των προηγούμενων
- Οι συντελεστές βαρύτητας των ειδικών μαθημάτων
 
Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών, ειδικά για το επόμενο έτος, μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις είτε με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σχολικό έτος 2019-2020 είτε με τους όρους, προϋποθέσεις και εξεταστέα ύλη που ίσχυαν το 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει την περίοδο των αιτήσεων-δηλώσεων και όσοι προτιμήσουν τη δεύτερη επιλογή θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που θα καθοριστεί προσεχώς.

Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου υπάρχει διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους παλιούς αποφοίτους, ειδικά για το σχολικό έτος 2019-20, να επιλέξουν τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές, όπως κατατέθηκαν από την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή. Τη δυνατότητα επιλογής θα έχουν οι υποψήφιοι κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων -δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το παλαιό σύστημα θα διεκδικήσουν ειδικό ποσοστό θέσεων. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά τόσο τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2018-19 όσο και τους αποφοίτους παλαιοτέρων σχολικών ετών.

Σε ό,τι αφορά στα κολέγια, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των κολεγίων και ξένων πανεπιστημίων, όπως κατατέθηκαν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή:

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις καθορίζεται εκ νέου η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, των πτυχίων των κολεγίων και ξένων πανεπιστημίων και οι αρμοδιότητες του ΑΤΕΕΝ.

Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν ενδικοφανή  διοικητική προσφυγή κατά αποφάσεων του αρμοδίου για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας, για την οποία απαιτείται η καταβολή υπέρ του δημοσίου παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

Επίσης καταργείται το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΣΑΕΠ και θεσπίζεται γραπτή δοκιμασία για τη χορήγηση επαγγελματικής ισοδυναμίας, η οποία διενεργείται σε κάθε εξεταστική περίοδο στο οικείο ΑΕΙ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Στην περίπτωση λοιπόν που απαιτηθεί πρακτική άσκηση ή δοκιμασία, εντός τεσσάρων μηνών θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η σχετική απόφαση που ορίζει όλες τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης ή δοκιμασίας εκδίδεται η απόφαση αναγνώρισης εντός τριάντα ημερών από την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ή της πρακτικής άσκησης.

Οι νέες διατάξεις για τα Μεταπτυχιακά

Παρέχεται η δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του κάθε ΠΜΣ με απόφαση της Συνέλευσης, στο σύνολό του ή ανά κατηγορία δαπάνης

Στις διατάξεις για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως κατατέθηκαν από την υπουργό παιδείας Ν. Κεραμέως, προς ψήφιση, στη Βουλή,  περιλαμβάνονται τα εξής:

α/ Παρέχεται η δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του κάθε ΠΜΣ με απόφαση της Συνέλευσης, στο σύνολό του ή ανά κατηγορία δαπάνης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β/ Καταργείται η παροχή μη αμειβόμενης διδασκαλίας, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεων μελών ΔΕΠ, ως προϋπόθεση αμοιβής αυτών για τη συμμετοχή τους σε ΠΜΣ καθώς και το υφιστάμενο ανώτατο όριο, σε μηνιαία βάση, της αμοιβής των μελών ΔΕΠ (ποσοστό 30% επί των τακτικών αποδοχών τους, κατά την κείμενη νομοθεσία).
γ/ Καταργούνται, επίσης, οι υφιστάμενοι περιορισμοί σχετικά με την πρόσκληση επιστημόνων από την αλλοδαπή, ως επισκεπτών, για την κάλυψη ως εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (34)

Κεραμεύς Κεραμίδας

Κάθε μία ώρα το ίδιο σχόλιο.και το ξανααναρτουν.ταδικα σας κόβονται!

cl

Όταν το όνειρο είναι το "βόλεμα" στο Δημόσιο... Στον ιδιωτικό τομέα, πάντως, κρίνεσαι με βάση την ουσία: ποιός είσαι, τί ξέρεις, πού έχεις σπουδάσει και πού έχεις δουλέψει πριν. Αυτό το νομοσχέδιο και όλα τα σχετικά δεν έχουν καμία σημασία στην πράξη.

Κεραμεύς Κεραμίδας

Καμία προσπάθεια για την βελτίωση των σπουδών στα σχολεία μας και τα πανεπιστημία μας θα γίνει, για την βελτίωση των υποδομών τους που έχουν να συντηρηθούν 30 χρόνια κάτι; Το 1ο πρόβλημα της παιδείας μας είναι δλδ η αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων οπότε με αυτό ασχολούμαστε πρώτα. Α ναι ξέχασα είναι και η βάση εισαγωγής σε ένα σύστημα εισαγωγής με συγκεκριμένο αριθμό εισκατέων (που μετράει δλδ η σχετική επίδοση ούτως ή άλλως). Φοβερά μυαλά και οι άριστοι. Ζήτω η αριστεία!

Πόσα χρόνια ακόμα πίσω η Ελλάδα;

Βρε Κεραμέως υποτίθεται ότι θα διόρθωνες τα λάθη και τις παρανομίες τόσων ετών; Γυρίζεις πίσω τους φακέλους των παιδιών που περιμένουν χρόνια και τους λες να ξανακάνουν αίτηση και τώρα θυμήθηκες και για εξετάσεις; Για να ξαναδώσουν εξετάσεις μερικοί απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων. Α, ξέχασα, ό,τι μαθαίνεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο μένει για πάντα. Άλλωστε τα ελληνικά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα καλύτερα 500 του κόσμου. Αχχαχαχαχ!!!!

Κεραμεύς Κεραμίδας

Καμία προσπάθεια για την βελτίωση των σπουδών στα σχολεία μας και τα πανεπιστημία μας θα γίνει, για την βελτίωση των υποδομών τους που έχουν να συντηρηθούν 30 χρόνια κάτι; Το 1ο πρόβλημα της παιδείας μας είναι δλδ η αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων οπότε με αυτό ασχολούμαστε πρώτα. Α ναι ξέχασα είναι και η βάση εισαγωγής σε ένα σύστημα εισαγωγής με συγκεκριμένο αριθμό εισκατέων (που μετράει δλδ η σχετική επίδοση ούτως ή άλλως). Φοβερά μυαλά και οι άριστοι. Ζήτω η αριστεία!

Μη σκοτώνεστε αδέλφια.

Αυτός που ξόδεψε κάτι χιλιάρικα για σπουδές στο ιδιωτικό δεν θέλει να διοριστεί στο δημόσιο. Κανείς δεν σας απειλεί τις μίζερες θεσούλες σας. Το μεγάλο ξεκαθάρισμα των πτυχίων γίνεται στην αγορά εργασίας.

Με τι επιστημονική υπόσταση το λες αυτό;

Δηλαδή αν υπάρξει έστω και ένας που θέλει να γίνει δ.υ που θα σε βρωε για να σου πω πως είπες ψέματα;

Σάββας

Μεγάλη φάμπρικα τα μεταπτυχιακά κ χωρίς πλαφόν όπως κ αξιολόγηση ακόμα μεγαλύτερη.

Ωχ αμάν αμάν

Μαθηματικές φόρμουλες και δημιουργική λογιστική τώρα και κατά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Καμία λογική σε αυτόν το τόπο. Αφήστε ρε τους νέους ανθρώπους να επιλέξουν αυτό που αγαπούν μπας και βρουν το ταλέντο τους που θα αλλάξει τη δύσμοιρη αυτή χώρα!

adgf

Απλα πραγματα. Εισαι στουρνος και ο πατερας σου εχει 30.000 ευρω? Γινεσαι γιατρος, νομικος κλπ. Το 99.2 % των σπουδαστων των κολεγιων ή ιδιιωτικων πανεπιστημιων στην Ελλαδα και Κυπρο εχει γραψει στις εισαγωγικες εξετασεις κατω απο 4000 μορια και το υπολοιπο 0.8% δεν εχει δώσει εισαγωγικες. Η Αγγλια δεν τους δεχεται γιατι δεν καλύπτουνε τις ελαχιστες προύποθεσεις που θετουν ολα σχεδον τα Πανεπιστημια .

Είσαι σίγουρος

ότι τα στουρνάρια σπουδάζουν στο εξωτερικό ή στα κολέγια; Πού βασίζεις τα στοιχεία σου; Προφανώς θίγονται τα συμφέροντα τα δικά σου και πολλών άλλων που ανησυχούν μη τους φάνε τις δουλειές οι επιπλέον απόφοιτοι των ιδιωτικών πανεπιστημίων. ΑΝ μη τι άλλο, πρόσεχε να μη μειώνεις άλλους που έχουν κάνει εξαιρετικές σπουδές, καμία σχέση με πολλών ελληνικών πανεπιστημίων και δεν τουε δίνουν(παράνομα και καταχρηστικά) την ισοδυναμία, όπως γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.

D

Επιτέλους ... όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη και στη λογική!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης