LIVE

Κορωνοϊός

Τα κριτήρια για να μπείτε στις 120 δόσεις για οφειλές στα ταμεία

Τα κριτήρια για να μπείτε στις 120 δόσεις για οφειλές στα ταμεία

Για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία ύψους έως 50.000 ευρώ - Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης και ποιους αφορά

Την υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τα κριτήρια της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υπέγραψαν η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου
και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα τέλη Ιανουαρίου, μόλις είναι έτοιμη η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η ρύθμιση θα διαρκέσει μέχρι 31.12.2018.

Η ρύθμιση που προβλέπει «κούρεμα» έως 85% για οφειλές προς τα ταμεία από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 3.000 ,θα δώσει «ανάσα» στους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον  εξωδικαστικό μηχανισμό.
Η ρύθμιση αφορά α) φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική ιδιότητα χωρίς δυνατότητα πτωχευτικής διαδικασίας ( όπως είναι δικηγόροι, μηχανικοί, αγρότες)υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Β) φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που γεννήθηκαν έως τις 31.12.2016 και η  ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 50 ευρώ.

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα. Παράλληλα, θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων και βέβαια θα σταματά ο υπολογισμός περαιτέρω τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ δημιουργείται ένας έλεγχος βιωσιμότητας του χρέους που θα προκύπτει από ένα κλάσμα, του βασικού χρέους προς το εισόδημα του οφειλέτη, ενώ για οφειλές άνω των 50.000 ευρώ η ρύθμιση γίνεται πιο αυστηρή και εισάγονται περιουσιακά κριτήρια με στόχο να τεθούν εκτός της διαδικασίας όσοι θεωρούνται στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Δηλαδή προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί βιώσιμος και να ενταχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α) θετικό EBITDA κατά την προηγούμενη χρήση της αίτησης ή θετικό EBITDA σε δύο οικονομικές χρήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών πριν την κατάθεση της αίτησης και β) Ο λόγος μεταξύ του χρέους που αφαιρείται από τα ποσά προς διαγραφή και του EBITDA του προηγούμενου έτους ή ο μέσος όρος των δύο θετικών ετών να μην υπερβαίνει το 8.

Το ΚΕΑΟ μπορεί να απορρίψει αίτηση για ρύθμιση σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

1.Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ προβλέπεται:
- Εξόφληση σε μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις και καμία διαγραφή επί της οφειλής.
2. Για οφειλέτες πάνω από 3.000 ευρώ έως  και 20.000 ευρώ προς το δημόσιο προβλέπεται:
- Διαγραφή του 85% των οφειλών σε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής-  Εξόφληση σε  μέχρι 120  μηνιαίες δόσεις
3. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 μέχρι 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο προβλέπεται :
- Διαγραφή του ​95% των οφειλών στην εφορία ή του ​ 85% των οφειλών  ​στα Ταμεία, από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ​ (όχι στο κεφάλαιο).​
 -  Εξόφληση σε  μέχρι 120  μηνιαίες δόσεις
Το δημόσιο θα απορροφά έως το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη για πληρωμές σε δόσεις, ενώ με τα υπόλοιπα θα μπορεί να ρυθμίσει και άλλες οφειλές του προς τις τράπεζες​.
Απώλεια ρύθμισης
Η ρύθμιση χάνεται και κατά συνέπεια το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο καθίσταται εκ νέου απαιτητό, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις:
 
α. μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις,
 
β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
 
γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.


Τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι:

Για οφειλές έως 20.000 ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ είναι οι 120 δόσεις και για οφειλές έως 3.000 ευρώ είναι οι 36 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 50 ευρώ.

Για ρύθμιση οφειλών 3.000 – 50.000 ευρώ προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ευεργετήματα της ρύθμισης, εκτός από την δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών, είναι ότι:

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.

Πηγή: Newmoney.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (20)

#

Όσοι έχουν κάνει διακοπή δραστηριότητας δεν έχουν δυνατότητα ρύθμισης. Δεν τους έφτανε η ανεργία, ήρθε κι άλλη κατραπακιά...

@@

Ότι αρπαξουν ,οι δημοσιοκηφηνες των υπουργείων !!! Τα κορόιδα οι μικρομεσαίοι ,πάντα τρώνε το παραμύθι που του σερβίρουν οι κρατικοθρεμενοι !!! 1

για οσους εχουν διακοψει τις εργασιες τους???

Θα επρεπε να γινει κ μια προσθηκη για οσους εχουν κανει διακοπη δραστηριοτητας. Πολλοι ειμαστε αυτοι που χρωσταμε στον οαεε , εχουμε διακοψει τις εργασιες μας και μπορουμε με μια δοση να ξεχρεωσουμε τις οφειλες μασ. Τι βιωσιμοτητες κλπ ζητανε?! Ασε με να σε πληρωνω ενα 50αρι τον μηνα και αν καποια στιγμη δε στα δωσω βγαλε με απο την ρυθμιση!

manolis

Ας περιμένουμε το τελικό κείμενο αλλά προβλέπω ότι και πάλι μια τρύπα στο νερό θα γίνει όπως και στον πολύ- διαφημιζόμενο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. Στην ουσία η Υπουργική Απόφαση ερμηνεύει τον Νόμο του ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ για το κομμάτι από 1 οφειλή έως 50000 (δεν ξεκαθαρίζει βέβαια κύρια εισφορά ή συνολική οφειλή και σε ποιες προσαυξήσεις ακριβώς θα υπάρξει μείωση).Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά με τις πληροφορίες για αυτή την ρύθμιση απο ορισμένες εκπομπές της τηλεόρασης είναι τεράστιο.Σταμάτησαν ορισμένοι να πληρώνουν τις ρυθμίσεις τους των 100 δόσεων και τώρα ίσως δεν μπορούν να μπουν στην νέα ρύθμιση.Όταν έγινε η ρύθμιση Ν.4321/2015 των 100 δόσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία οι "ΘΕΣΜΟΙ" αντέδρασαν και τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα.

σιγα μητ βρει δουλεια

ως μισθωτος,ο επαγγελματιας που εκανε διακοπη επαγγελματος!!!Μονο το 1% ως ισως ισως 5%.

MA...

... αυτός είναι ο στόχος... Οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αστική τάξη να γίνουν - να μεταπέσουν - σε εργάτες . Αφού ως εργάτες σταδιακά μεταλλαχθούν μέσω των επιδομάτων σε οικονομικά ζόμπι και σε φτωχολογιά και εργατιά , ο μεγάλος αρχηγός θα μας οδηγήσει όλους εμάς τους εξαθλιωμένους στην επανάσταση και τον κομμουνισμό !

Ηλίας

Κάτω απο τα 3000 γιατι δεν υπάρχει έκπτωση στις τρελές προσαυξήσεις που χρεώνει το κράτος;

ακούστε κύριοι

Δεν είναι θέμα Τσίπρα ή Μητσοτάκη η καταστροφή της Ελλάδος.ειναι θέμα έκπτωσης του κοινοβουλευτικού συστήματος το οποίο λειτουργεί υπέρ της πλειοψηφίας η οποία συναλλάσσεται και εξαγοράζεται.αυτη η πλειοψηφία είναι ο πραγματικός εχθρός του λαού.

nas

Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό με τα κριτήρια "βιωσιμότητας" !!!. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε ιδιοκτήτες κάποιας επιχείρησης και έχουμε κάποιον πελάτη επαγγελματία ο οποίος έχει κάνει διακοπή δραστηριότητας και μας χρωστάει 1.000 εδώ και 5 χρόνια. Μια ωραία ημέρα έρχεται ο πρώην επαγγελματίας πελάτης μας στην επιχείρηση μας και μας λέει, θέλω να σε εξοφλήσω, αλλά έχω να σας δώσω 100 και τα υπόλοιπα σε 9 δόσεις των 100 η κάθε μία. Ε πες μου τι θα του πούμε;;; ΌΧΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ;;;;;;;;;;;;;;;;; ΕΛΕΟΣ !!!!!!

ΓΓ

...υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών που χρωστούν στο πρώην ΤΕΒΕ ή ΟΑΕΕ κλπ οι οποίοι έκαναν διακοπή δραστηριότητας και πλέον εργάζονται ως μισθωτοί.. Υπάρχει η δυνατότητα να μπουν στη ρύθμιση ; ή είναι καλύτερα να ζητήσουν (αν γίνεται) να διαγραφούν τα χρόνια που δεν πλήρωσαν (αφού δεν είχαν και ασφαλιστική κάλυψη λόγω της ίδιας της οφειλής) και να παραταθεί η ηλικία συνταξιοδότησης ανάλογα των οφειλομένων ετών ... Μέχρι τα 70 που θα πάρουν σύνταξη αξίας 270 σημερινών ευρώ, δεν έχει νόημα η σημερινή ρύθμιση και οι δόσεις εν μέσω κρίσης !!! Καλύτερα να εργαστούν έως τα 80 τους ! Πιο πολλά θα παίρνουν ! Στα 60 τους θα ετοιμάζονται για καριέρα !

Εφη

Έλα ντε...σωστό ερώτημα.. Σε ΤΕΒΕ οφειλη και να μην μπορείς να ασφαλισεις τα παιδιά σου..άστα παθοντες.μακαρι να ισχύει και για εμάς

Geoman

Όσοι έχουν κάνει διακοπή δραστηριότητας μπορούν να μπουν στη ρύθμιση?

Εφη

Αυτό προσπαθώ να καταλάβω από το άρθρο άλλα δεν....μακάρι

σ

απο οτι καταλαβαινω δεν γινεται.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης