Ηλεκτροκίνηση: Πακέτο φορολογικών κίνητρων για την ανάπτυξή της

ilektrokinis

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ ενεργοποιούνται οι εκπτώσεις και οι απαλλαγές σε επιχειρήσεις κι εργαζόμενους για την αγορά “καθαρών” αυτοκινήτων

Δημοσιοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ οι οδηγίες για την εφαρμογή του ευρύτατου πλαισίου φορολογικών κινήτρων, που φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, ως στόχοι διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης έχουν τεθεί η αύξηση του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά από κάτω του 1% για το 2019, σε τουλάχιστον 8,7% επί των νέων ταξινομήσεων εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών (2020-2024), και σε 30% το έτος 2030. Ο νόμος, που πήρε ΦΕΚ μόλις στις 23 Ιουλίου, εκτιμάται ότι θα συμβάλει καθοριστικά σε αυτήν την κατεύθυνση.

Συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορά έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά.

Εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. με Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 40.000 ευρώ προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα (παροχή σε είδος)
Δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος) το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις

Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις 40.000 ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 50% και για το υπερβάλλον ποσό κατά 25%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 30% και για το υπερβάλλον ποσό 15%.

Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένης κατά 50%. Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό αυξάνεται σε 70% κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς. Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα. Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης είναι 30%.

Για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 50%. Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε 30%.

Για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένης κατά 50%.

Εισάγεται νέος αυξημένος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 100% για τις κατασκευές και εγκαταστάσεις φόρτισης μη ρυπογόνων οχημάτων, με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης.

Αυξάνονται οι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης, από 25% σε 50% για μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων και από 20% σε 25% για μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ..

Για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από 20% σε 50% και για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. από 15% σε 25%.

Αυξάνεται από 30% σε 50% η προσαυξημένη δυνατότητα έκπτωσης που χορηγείται στις επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδά τους της δαπάνης απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 40.000 ευρώ. Το ύψος της προσαυξημένης έκπτωσης ανέρχεται στο 25% για το υπερβάλλον ποσό. Τα ανωτέρω ποσοστά ανέρχονται σε 30% και 15% για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων 50 γρ. CO2/χλμ.
Ειδικά για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις 40.000 ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά 75% και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό 35%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 35% και 20%.


Τα κίνητρα για Μακεδονία- Μεγαλόπολη

Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.

Όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.

Για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά:

α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με το μέσο όρο του προηγούμενου έτους και
β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.


Ειδήσεις σήμερα

Κορωνοϊός - Αίγυπτος: 26 θάνατοι και 129 κρούσματα σε ένα 24ωρο

Κορωνοϊός - Μεξικό: 737 θάνατοι και 5.858 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο

Κορωνοϊός - Τουρκία: 18 θάνατοι και 1.212 κρούσματα σε ένα 24ωρο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (8)

Xaxaxa

Εδώ η οικονομία πάει κατά διαόλου, μαντήλι δεν έχουμε να κλάψουμε και αυτοί προωθούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να κονόμανε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ουκ αν λάβεις πάρα του μη έχοντος.

ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ

Η γραφειοκρατία δημιουργεί περισσότερα έξοδα από έσοδα. Γι αυτό είναι ανίκητη στην Ελλάδα.

47 65 6f 72 67 65

Τα plug in υβριδικά είναι απάτη και πολύ κακώς δίνονται κίνητρα για τέτοια. Έχουν περιορισμένη ηλεκτρική αυτονομία και μετά από αυτή χρησιμοποιούν τον βενζινοκινητήρα ρυπαίνοντας κανονικότατα. Επίσης, δεν υπάρχει καμία δικλείδα που να διασφαλίζει ότι ο κάτοχος το φορτίζει, ώστε να ισχύουν οι μειωμένοι ρύποι, και δεν το κινεί αποκλειστικά με βενζίνη. Κι επειδή προορίζονται για επαγγελματικά και κυρίως ταξί που κινούνται μέσα στις πόλεις, δεν βλέπω τον λόγο ύπαρξης. Τα ταξί πρέπει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά. 200 χλμ. την ημέρα τα plug in υβριδικά δεν την καλύπτουν αφού η ηλεκτρική αυτονομία τους κυμαίνεται γύρω στα 50 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη κι αν πιστέψουμε ότι θα το φορτίζει ο οδηγός, οι πραγματικοί ρύποι θα είναι πολλαπλάσιοι από αυτούς που αναφέρονται και έχουν βασιστεί στην υπόθεση ότι δεν ξεπερνάει τις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα ημερησίως που καλύπτονται κυρίως (πάλι με βάση την υπόθεση) από τον ηλεκτροκινητήρα. Δεν έχει καμία ελπίδα να πλησιάσει καν τα αναφερόμενα νούμερα ρύπων. Οι καταναλωτικές οργανώσεις πρέπει να κινηθούν πριν να είναι αργά.

Νίκος

Εάν πρόσεξες αφορά plug in χαμηλών εκπομπών έως 50 γρ/χλμ τα οποία και ορίζονται ως "καθαρά" οχήματα...

tassos

Καλημέρα σέ όλους.Αντί νά σπρώξουν τούς καταναλωτές πρός τήν χρήση τής κίνησης μέ φυσικό άέριο΄,πού ειναι πάμφθηνο καί δέν ακολουθεί τήν τιμή τού ντίζελ ή τής βενζίνης, η τά υβριδικά,μάς λένε ,πάρτε ήλεκτρικά ι.χ γιά νά σώσουμε πάλι τήν ΔΕΗ.Οταν ερχεται ο λογαριασμός θά κλάψουν πικρά.

47 65 6f 72 67 65

Nα "σπρώξουν" τους καταναλωτές σε μια απαρχαιωμένη τεχνολογία που βρίσκεται υπό κατάργηση παγκοσμίως? Καλά που δεν είπες να τους σπρώξουν στα γαϊδουράκια που είναι πάμφθηνα και δεν πληρώνουν τέλη, ασφάλειες, σέρβις κλπ και "καίνε" σανό που δεν έχει χρηματιστηριακή τιμή. Τουλάχιστον τα γαϊδουράκια θα ήταν πιο οικολογικά.

Πολιτης

Παλι, απο τον ιδρωτα των φορων μας, για πραγματα που δεν παραγουμε.

47 65 6f 72 67 65

Ενώ οι φόροι και οι εισφορές που πληρώνουμε για το σύστημα υγείας και την όποια οικονομική ζημιά λόγω της ρύπανσης είναι καλοδεχούμενοι κι ας είναι μεγαλύτεροι. Αυτή η επιδότηση όμως δεν σε πείραξε γιατί είναι από τα "λεφτά των άλλων".

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης