Pillar Finance DAC: Σημαντική ανακοίνωση - Ενημέρωση για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Αλλαγή διαχειριστή απαιτήσεων

Pillar Finance DAC: Σημαντική ανακοίνωση - Ενημέρωση για τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Αλλαγή διαχειριστή απαιτήσεων

Η παρούσα Ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαβίβαση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης χαρτοφυλακίου τιτλοποιημένων απαιτήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EE) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής ο «Κανονισμός»), όπως ισχύει

qualco

Η εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Pillar Finance Designated Activity Company», που εδρεύει στο Δουβλίνο Ιρλανδίας (Fourth Floor, 3 George’s Dock, IFSC) με αριθμό καταχώρισης στο ιρλανδικό μητρώο εταιρειών 621156 (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ireland@Wilmingtontrust.com, αριθμός fax: +3531 612 5550) (εφεξής, η «Pillar Finance DAC»), είναι κυρία χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (και των εγγυήσεων και εμπραγμάτων εξασφαλίσεων για τις εν λόγω απαιτήσεις) (εφεξής, οι «Απαιτήσεις») που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της με αριθμό 146/18-6-2019  πράξης καταχώρισης του εντύπου δημοσίευσης του άρθρου 10 παρ. 8 του ν. 3156/2003 στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10 και με α.α. 180. 

Η Pillar Finance DAC απέκτησε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.» και ήδη «Τράπεζα Εurobank A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Όθωνος, αρ. 8, ΤΚ 105 57), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000 και Α.Φ.Μ. 996866969 (η «Τράπεζα»),  σύμφωνα με τις διατάξεις για την τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων των άρθρων 10 και 14 του ν. 3156/2003. 

Η Pillar Finance DAC, η οποία παραμένει κυρία και μοναδική δικαιούχος των Απαιτήσεων, ανέθεσε αρχικά τη διαχείριση των Απαιτήσεων στην εταιρεία με την επωνυμία «Do Value Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 27 και Αρχιμήδους, ΤΚ 183 46, Μοσχάτο) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000 και Α.Φ.Μ. 099755919 (εφεξής, η «Do Value»). Η αρχική ανάθεση της διαχείρισης στην Do Value καταχωρήθηκε με την με αριθμό 147/18.6.2019 πράξη καταχώρισης στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών στον τόμο 10 α.α. 181.

Η Do Value ενήργησε ως διαχειριστής των Απαιτήσεων έως την αντικατάστασή της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με έδρα στον Δήμο Αθηναίων (Λεωφόρος Κηφισίας 66, 15125, Μαρούσι, Αττική) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143190101000 και Α.Φ.Μ. 800858891 (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@qquant.gr, αριθμός τηλεφώνου +30 216 000 2000/fax: +30 216 000 2090 (εφεξής, η «QQuant»), που έχει αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του αρ. 1 του ν. 4354/2015 (Απόφαση 247/1/14.11.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4171) .

Ο διορισμός της QQuant ως διαχειριστή των Απαιτήσεων σε αντικατάσταση της Do Value θα ισχύει από την ημερομηνία της καταχώρησης της οικείας σύμβασης διαχείρισης  στο Δημόσιο Βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών (η «Ημερομηνία Καταχώρισης»), η οποία θα είναι την ή περί την 15η Μαΐου 2023.  

Τονίζεται ότι η ως άνω ανάθεση διαχείρισης στην QQuant  δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχόμενων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των οφειλών.

Η παρούσα στοχεύει να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα (ενδεικτικά: δανειολήπτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις, άλλα υπόχρεα πρόσωπα (λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου ή λόγω συμψηφισμού ή λόγω ενεχύρου απαίτησης κατ’ αυτών), ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω (κληρονόμοι), δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα, επίτροποι, εκτελεστές διαθήκης, κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς ή άλλοι εκπρόσωποι, εταίροι νομικών προσώπων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων ή νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή άλλων οντοτήτων, πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι, εργαζόμενοι/συνεργάτες, μέλη οικογένειας, δικηγόροι ή αντίκλητοι των ανωτέρω, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) (εφεξής, τα «Υποκείμενα των Δεδομένων») ότι, συνεπεία της ανωτέρω αλλαγής του διαχειριστή των Απαιτήσεων, τα προσωπικά τους δεδομένα που σχετίζονται με τις Απαιτήσεις (εφεξής, τα «Προσωπικά Δεδομένα»), διαβιβάζονται από την Ημερομηνία Καταχώρισης και εφεξής από την Do Value στην QQuant, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της  Pillar Finance DAC, προς το σκοπό διαχείρισης των Απαιτήσεων. 

Η Do Value θα συνεχίσει να τηρεί και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις για όσο χρόνο είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου αφενός να εξυπηρετεί, ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, τυχόν αιτήματα αυτών για την άσκηση των δικαιωμάτων τους εκ του Κανονισμού που αφορούν στην περίοδο της εκ μέρους της διαχείρισης των Απαιτήσεων και αφετέρου στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή στο πλαίσιο δίκης ή για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και αναφοράς σε εποπτικές αρχές της Do Value.

Από την Ημερομηνία Καταχώρισης και εφεξής και καθόλη τη διάρκεια της διαχείρισης των Απαιτήσεων, τόσο η QQuant ως διαχειριστής των Απαιτήσεων όσο και η Pillar Finance DAC ως κυρία και νόμιμη δικαιούχος των απαιτήσεων, ενεργούν εκάστη ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και εκάστη μόνη καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τον Κανονισμό, τον ν. 4624/2019 και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την επεξεργασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, από την Ημερομηνία Καταχώρισης και καθ’ όλη την περίοδο διαχείρισης, η QQuant, ενεργώντας ως Ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα συλλέγει από την Τράπεζα ως πωλήτρια του χαρτοφυλακίου των Απαιτήσεων, την Do Value ως προηγούμενο διαχειριστή των Απαιτήσεων καθώς και, ενδεχομένως, από τρίτες πηγές και δημόσια προσβάσιμα αρχεία και θα επεξεργάζεται για λογαριασμό της και για λογαριασμό της Pillar Finance DAC τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης των Απαιτήσεων και της εκτέλεσης των συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν έννομες υποχρεώσεις που βαρύνουν την Pillar Finance DAC ή την  QQuant, όπως π.χ. υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και αναφοράς σε εποπτικές Αρχές καθώς και για τη δικαστική ή εξώδικη προάσπιση και επιδίωξη των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Pillar Finance DAC  σχετικά με τις υπό διαχείριση Απαιτήσεις.

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που δύνανται να τύχουν επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς είναι ιδίως στοιχεία ταυτότητας, επικοινωνίας  (διεύθυνση κατοικίας/αλληλογραφίας και τηλέφωνα), καθώς και στοιχεία οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης αναφορικά με τις Απαιτήσεις και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα Προσωπικά Δεδομένα που δύνανται να τύχουν επεξεργασίας αφορούν τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το νομικό πρόσωπο όπως, ενδεικτικά, νόμιμοι εκπρόσωποι, πραγματικοί δικαιούχοι, διαχειριστές ή μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης, εν ενεργεία ή διατελέσαντες, εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, αρμόδιοι προς επικοινωνία ή εξουσιοδοτηθέντες ή πληρεξούσιοι ή αντιπρόσωποι ή εργαζόμενοι/συνεργάτες των ανωτέρω. Προσθέτως, περιλαμβάνονται τα Προσωπικά Δεδομένα προσώπων που σχετίζονται με τις Απαιτήσεις, ως δικηγόροι ή αντίκλητοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της δικαιούχου των απαιτήσεων για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού). 

Η περίοδος αποθήκευσης και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την QQuant θα είναι η απολύτως αναγκαία, δηλαδή τα Προσωπικά Δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοσχερή εξόφληση ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο απόσβεση των υπό διαχείριση  Απαιτήσεων, εκτός εάν επιβάλλεται μεγαλύτερη περίοδος αποθήκευσής τους από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή στο πλαίσιο δίκης ή για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και αναφοράς σε εποπτικές αρχές της QQuant. 

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης των Απαιτήσεων, η QQuant δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, τα Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, νόμιμα εγγεγραμμένες στο Μητρώο που τηρεί η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες και υπαλλήλους κτηματολογικών γραφείων, δικαστές και γραμματείς δικαστηρίων, παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) οι οποίοι έχουν συνάψει με την QQuant σύμβαση για την παροχή προς αυτήν των υπηρεσιών τους και έχουν αναλάβει έναντι αυτής δεσμεύσεις για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Επίσης, κατά το μέτρο που απαιτείται για την διαχείριση των Απαιτήσεων, η QQuant δύναται να διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε λοιπούς οφειλέτες, εγγυητές ή κατ’ άλλο τρόπο ενεχόμενους ή συνδεόμενους με συγκεκριμένη υπό διαχείριση Απαίτηση και τις σχετικές συμβάσεις καθώς και σε τυχόν εξουσιοδοτημένα για επικοινωνία με την QQuant πρόσωπα, ιδίως για την ενημέρωση, διαπραγμάτευση, ρύθμιση, αποπληρωμή ή δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη της εν λόγω υπό διαχείριση Απαίτησης.

Από την Ημερομηνία Καταχώρισης και εφεξής, για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τη διαχείριση των Απαιτήσεων ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων ή την άσκηση των δικαιωμάτων, ως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης/ συμπλήρωσης, διαγραφής, περιορισμού, εναντίωσης, φορητότητας και ανάκλησης της συγκατάθεσης (όπου η συναίνεση αποτελεί τη νόμιμη βάση επεξεργασία), μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της QQuant με τους εξής τρόπους: 

  • ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre και συγκεκριμένα συμπληρώνοντας τη φόρμα άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων σας που πηγάζουν από τον Κανονισμό [  Yπόδειγμα 1],
  • με επιστολή στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, 15125 Μαρούσι, Αττική ή
  • με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@qquant.gr 

Επισημαίνεται ότι η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενδέχεται να μην γίνει αποδεκτή ή να μην επιφέρει το σκοπούμενο αποτέλεσμα  εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού ή εάν προβλέπεται άλλως στο Ν.4624/2019, ή εάν υφίσταται νόμιμος σκοπός αποθήκευσης και επεξεργασίας σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η QQuant θα απαντήσει εγγράφως, αιτιολογημένα κι εντός του χρονικού ορίου που ορίζει ο Κανονισμός σε κάθε αίτημα για άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι αρμόδια Εποπτική Αρχή για θέματα προσωπικών δεδομένων και εξέταση καταγγελιών είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων από την QQuant, τις κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, τις πηγές, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας, τυχόν τρίτους αποδέκτες, τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων εκ του Κανονισμού και του Ν. 4624/2019 καθώς και το χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων, για τη  QQuant στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre.

Κατά το μέτρο που η Pillar Finance DAC προβαίνει σε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, το σύνολο των σχετικών πληροφοριών (όπως κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, πηγές, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας, τα δικαιώματα για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατηγορίες αποδεκτών, χρονικό διάστημα τήρησης κ.λπ.), περιγράφονται στην αναλυτική Δήλωση περί Απορρήτου η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.qquant.gr/personal-data-protection-policy-gre από την Ημερομηνία Καταχώρισης και εξής.


Για την Pillar Finance Designated Activity Company                                                      Για την QQuant Master Servicer Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης