kammenos_dimitris

Μια πρόταση για εξαγορά των κόκκινων δανείων

Δημήτρης Καμμένος

Στις 22 Μαΐου 2016 ψηφίστηκε η απελευθέρωση της πώλησης των εξυπηρετούμενων και των κόκκινων δανείων με τον Ν. 4389/2016  που τροποποίησε το άρθρο 3 του Ν. 4354/2015.

Τα δάνεια των Ελλήνων, είτε αποπληρώνονται κανονικά είτε όχι, πέρασαν σε χέρια κερδοσκοπικών εταιρειών-funds, που λειτουργούν με κριτήρια αμιγώς χρηματοοικονομικά, κερδοσκοπικά, χωρίς καμία κοινωνική ευαισθησία. 

Από τη μεταβίβαση εξαιρέθηκαν προσωρινά έως 31-12-2017 τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία «αντικειμενικής αξίας 140.000 ευρώ» όπως υπογραμμίζεται στο ψήφισμα. Δυστυχώς τότε δεν συμπεριελήφθηκε διάταξη η οποία να παρέχει το δικαίωμα στους δανειολήπτες και τους εγγυητές να υποβάλουν πρόταση εξαγοράς, παρότι όπως είναι φυσικό είχαν προτεραιότητα.

Με τροπολογία που κατέθεσα στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016, η οποία ωστόσο δεν έγινε δεκτή, υπογράμμισα την ανάγκη νομοθέτησης του δικαιώματος του οφειλέτη και του εγγυητή να συμμετάσχουν στη διαδικασία που συνδέεται με την αγορά και πώληση του δανείου τους και του δικαιώματος να παρουσιάσουν προσφορά. Η πρόταση που είχα καταθέσει ουσιαστικά προέβλεπε στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των δανειοληπτών με τα funds, δίνοντας ένα χρονικό προβάδισμα 30 ημερών στους δανειολήπτες όσον αφορά στην αγορά των δανείων τους. Ο στόχος της τροπολογίας αλλά και γενικότερα της δυνατότητας εξαγοράς των δανείων από τους ίδιους τους δανειολήπτες δεν είναι άλλος από το να προστατεύσει όσους αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αγοράσουν το δάνειό τους προτού αυτό εξαγοραστεί από κάποιο fund σε πολύ χαμηλή τιμή.

Πρακτικά, η εξαγορά από τους ίδιους δανειολήπτες δεν επηρεάζει τις τράπεζες οι οποίες θα εισπράξουν τελικά ακριβώς το ίδιο χρηματικό ποσό, ωστόσο δίνει ένα σημαντικό οικονομικό αλλά και ηθικό πλεονέκτημα στους δανειολήπτες για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους από πιθανές κατασχέσεις των κερδοσκοπικών funds. Αλλωστε, σύμφωνα με επιστολές εκ μέρους του προέδρου της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν επιβάλει στις ελληνικές αρχές, ως προαπαιτούμενο, τη μη νομοθέτηση του δικαιώματος του οφειλέτη και του εγγυητή να συμμετάσχουν στη διαδικασία που συνδέεται με την αγορά και πώληση του δανείου τους.

Οι Ελληνες αντιμετώπισαν την οικονομική κρίση που έχει εξελιχθεί σε ανθρωπιστική με παροιμιώδη αξιοπρέπεια. Εξάλλου είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι προ κρίσης, το 2007, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε ποσοστό 4,6%, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 53%, αποκλειστικά λόγω της πρωτοφανούς σε μέγεθος και διάρκεια ύφεσης της ελληνικής οικονομίας που έχει κυριολεκτικά συρρικνώσει τα εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Απέναντι σε αυτή την αξιοπρέπεια εμείς, ως Πολιτεία, οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επιδείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό προστατεύοντας τους δανειολήπτες, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία να ορθοποδήσουν.


Η πρόταση


Η πρόταση που κατατέθηκε με τη μορφή τροπολογίας ήταν διατυπωμένη ως εξής:  «Το πιστωτικό ή το χρηματοδοτικό ίδρυμα που προτίθεται να μεταβιβάσει απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστώσεις λόγω πωλήσεώς τους σε “εταιρεία μεταβίβασης” των νόμων 4354/2015 και 4389/2016, υποχρεούται, επιπλέον, να γνωστοποιεί στον κάθε οφειλέτη-δανειολήπτη και τους εγγυητές του, με συστημένη επιστολή ή με άλλον τρόπο αποδεδειγμένης λήψης της γνωστοποίησης, την πρόθεσή του αυτή και το προτεινόμενο και συμφωνηθέν με την εταιρεία τίμημα πώλησης της κατ’ αυτών απαίτησης, καλώντας αυτούς σε καταβολή τούτου εντός 30  εργασίμων ημερών, συνολικά ή σε δόσεις, προς τον σκοπό απόσβεσης του συνόλου της οφειλής.

 Η παράλειψη της παραπάνω γνωστοποίησης παρέχει το δικαίωμα στον οφειλέτη και τους εγγυητές να καταβάλουν το τίμημα πώλησης της απαίτησης στην εταιρεία μεταβίβασης ή στο ίδρυμα που τη μεταβίβασε, εντός 30 εργασίμων ημερών από της πρώτης οχλήσεώς τους περί πληρωμής μείζονος  συνολικού ποσού, απαλλασσόμενοι του χρέους. Το τίμημα πώλησης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο οφειλέτη, χωρίς καθυστέρηση, το ίδιο το ίδρυμα ή η εταιρεία μεταβίβασης. 

 Η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεωτική διαδικασία εκ μέρους του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος δεν επηρεάζει, δικονομικά και ουσιαστικά, ούτε την άσκηση των παρεχόμενων σε οφειλέτες-δανειολήπτες και εγγυητές λοιπών δικαιωμάτων έναντι της αποκτώσης εταιρείας, ούτε την οποιαδήποτε ήδη σε εξέλιξη ευρισκόμενη διαδικασία, δυνάμει είτε του Ν. 3869/2010 περί ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, είτε του Ν. 4307/2014 περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων. Δεν επηρεάζει, επίσης, τα οποιαδήποτε αποτελέσματα έχουν ήδη επέλθει με βάση την εφαρμογή των εν λόγω νόμων.  Δεν στερεί τον οφειλέτη-δανειολήπτη ή εγγυητή τού δικαιώματος υποβολής αίτησης για ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών. 

 Κατά του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος, προς το οποίο ο οφειλέτης ή ο εγγυητής έχει υποβάλει πρόταση καταβολής του τιμήματος πώλησης της κατ’ αυτών απαίτησης, είναι δυνατόν -αντί της άμεσης καταβολής- να ασκηθούν ή να διαμορφωθούν (αν ήδη έχουν συμφωνηθεί ή διαταχθεί) και όλα τα δικαιώματα ρύθμισης οφειλών των νόμων της προηγούμενης παραγράφου, σε ανάλογο προς το μειωμένο ποσό της οφειλής χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιούμενα πρόσωπα δεν διαθέτουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία ή άμεση ρευστότητα. 

Νοείται περαιτέρω ότι ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να υποβάλει πρόταση εξαγοράς τής υπό πώληση πιστωτικής του διευκόλυνσης: 

 Η πρόταση για εξαγορά τής υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης υποβάλλεται μόνο μία φορά από τον δανειολήπτη και σε περίπτωση που εντός της χρονικής περιόδου των τριάντα (30) ημερών δεν υποβληθεί τέτοια πρόταση, τότε τεκμαίρεται ότι ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την υποβολή πρότασης.

Οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση μεταβιβάζεται από πιστωτικό, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων προς οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους αγοραστές, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά τον χρόνο της μεταβίβασης, και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης του λογαριασμού που τοιουτοτρόπως μεταβιβάζεται μεταβιβάζονται αυτόματα στη μεταξύ δανειολήπτη και αγοραστή σχέση και εξακολουθούν να είναι έγκυρα μεταξύ των δύο αυτών μερών.

Η τράπεζα υποχρεούται ανά εξαμηνία να υποβάλλει έκθεση η οποία δημοσιοποιείται και στην οποία περιλαμβάνονται: 

(i) Στοιχεία για τον αριθμό και το ποσό πιστωτικών διευκολύνσεων ανά κατηγορία, οι οποίες έχουν πωληθεί σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου.
 (ii) Στοιχεία για τον αριθμό και το ποσό πιστωτικών διευκολύνσεων ανά κατηγορία, οι οποίες έχουν εξαγοραστεί από δανειολήπτη.

Σε περίπτωση πώλησης των δανείων από την τράπεζα χωρίς πρότερη γνωστοποίηση προς τους δανειολήπτες για κατάθεση των προτάσεών τους, δικαιοδοσία επί της σύμβασης θα έχουν τα ελληνικά δικαστήρια, εκτός αν προνοείται κάτι διαφορετικό».

* Bουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων 

ΣΧΟΛΙΑ (12)

Γ

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΒΟΛΕΥΤΕΣ Κ ΜΕΤΑ ΠΟΥΛΑΤΕ ΜΥΑΛΟ...ΜΥΑΛΟΠΩΛΗΔΕΣ ΓΕΜΑΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑ..ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ

Μάρκος

Εγώ έχω καλύτερη πρόταση. Να πάρεις τον αρχηγό σου και να ξεκουμπιστείτε από την Ελλάδα, ΨΕΥΤΕΣ

Ακόμα υπάρχεις εσύ...

Μεγάλε αντιμνημονιακέ...

Αητομάχος

Ρέ τί μας λές; Εσύ ήθελες...να μας γλυτώσεις... αλλά οι άπονοι ξένοι , οι άσπλαχνες τράπεζες και η άμυαλη κυβέρνηση δεν σε άφησαν... Αυτό μας λές;  Έχεις καταλάβει  ότι είσαι κυβέρνηση εδώ και 2,5 χρόνια; Δέν φτάνει που μας πνίγετε , μας δουλεύετε και από πάνω; Συνείδηση δεν έχεις μωρέ; Πώς θα ζήσεις ήσυχος , όταν θα σε καταδιώκει σύντομα , η κατάρα ενός ολόκληρου Λαού;

Τρ

κύριε Καμμένε η πρόταση σας εάν δινόταν προς αξιολόγηση στο credit risk ή στο capital risk μιας Τράπεζας θα κρινόταν το λιγότερο αφελείς. Η πρόταση σας παραβιάζει τους βασικούς κανονες πίστης αφού δίνει κίνητρο μη εξυπηρέτησης του δανείου καθώς και διαχείρισης κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών αφού σε αυτό το σενάριο τα collaterals θα υποτιμηθούν περαιτέρω. Θα έπρεπε βεβαίως ως πολιτικός να σκεφτείτε και τα stress test του 2018 αφού αν ακολουθηθεί η πρόταση σας τα back testing των εξασφαλίσεων θα παράξουν επιπλέον προβλέψεις... Το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν δόθηκε ούτε στην Ισπανία ούτε και στην Πορτογαλία όπου το πρόβλημα των NPLs ήταν εξίσου σημαντικό και η αγορά 3 χρόνια μετά έχει μειώσει το πρόβλημα σημαντικά.

πουλερες γιωργος

Μιλησε και ο τραπεζοϋπάλληλος που άν δεν υπήρχαν οι έλληνες φορολογουμενοι που ξοδεψαν πάνω από 50 δις ευρω για να νακεφαλαιοποιησουν τις τράπεζες θα ήταν τώρα άνεργος . Ο τραπεζοϋπάλληλος αυτος με την ανόητη χρηματοπιστωτική του ορολογια αγνοεί το γεγονός ότι αυτα στα οποία αναφερετε ισχύουν μόνο σε συνθηκες κανονικότητας και οχι κατοχής μια χώρας από τους δανειστες της . Μηπως ο εν λόγω κύριος ανηκει στην κατηγορία εκείνων των τραπεζικων στελεχων που στα χρόνια της ασύδοτης και σκόπιμης υπερχρεωσης των ελληνικων νοικοκυριων επαιρνε παχυλα μπόνους γι αυτη την υπηρεσια που προσεφερε .

Βουλιαγμένη

Πλειοψηφία είστε ,να το αλλάξετε. Διαφορετικά, (νομίζετε πως )μας δουλεύετε.

mparoyfidis

Αν είναι έτσι μεγάλε οικονομολόγε να σταματήσουμε και εμείς να πληρώνουμε ( γιατί και σε εμάς κόπηκαν οι μισθοί) και να εξαγοράσουμε το δάνειο μας κοψοχρονιάς. Κάνε λοιπόν μία πρόβλεψη και για ότι προκύπτει στο μέλλον και είμαστε μαζί σου. Τις τράπεζες έτσι και αλλιώςς θα τις ανακεφαλαιοποιήσουν οι συνεπείς βλάκες. Αυτοί ( όσοι μείνουν δηλαδή) να πληρώνουν και τον μισθό σου. Εμείς μπορεί να σου δίνουμε ΙΟU. Πάντως είσαι πολύ αητός ......ρε παιδάκι μου. Άντε και Υπουργός των Οικονομικών.

gm

O Kαμμένος συνεχίζει να πουλάει τα λαϊκίστικα παραμύθια των ανελ: 1) Φυσικά και καμία τράπεζα δεν τη συμφέρει να μεταβ9βάσει σε fund δάνειο που αποπληρώνεται κανονικά. Αν τα δάνεια μεταβιβάζονται με discount (σε χαμηλή τιμή όπως γράφει) η τράπεζα δεν έχει συμφέρον να μεταβιβάσει δάνεια που αποπληρώνονται, αλλά και ούτε καν αυτά που δεν εξυπηρετούνται για τα οποία έχει ως εξασφαλίσεις ακίνητα σχετικά υψηλής αξίας. 2) Το επιχείρημα για "δικαίωμα πρώτης άρνησης" στον δανειολήπτη που προτείνει ο Καμμένος (και κάτι εξ σιου λαϊκιστές δικηγόροι που βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα) είναι αφελές. Σε όλες τις αγορές αυτός που αγοράζει χονδρική και μετρητοίς παίρνει καλύτερη έκπτωση. Στη προκειμένη περίπτωση, το Fund που θα αγοράσει "κόκκινα" δάνεια ύψους 1 δις δίνοντας στην τράπεζα μετρητοίς κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια και ελευθερώνοντας κεφάλαια που αυτή έχει δεσμευμένα στις προβλέψεις της για αυτά τα δάνεια, είναι λογικό να πάρει από την τράπεζα μεγαλύτερο discount από τον κάθε ιδιώτη που θα ενδιαφερόταν να "αγοράσει ο ίδιος το δάνειο του" όπως προτείνει ο Καμμένος και μάλιστα με "αποπληρωμή σε δόσεις". 3) Το θέμα του αν ο ιδιώτης θα μπορούσε να εξαγοράσει το δάνειο του εφ' απαξ με μειωμένο τίμημα σε σχέση με το υπόλοιπο του δανείου του, θέτει και σοβαρότατα ηθικά ζητήματα που ο Καμμένος φαίνεται να επιλέγει να αγνοεί: Για να έχει κάποιος ρευστότητα να εξοφλήσει εφ'άπαξ ένα μέρος έστω του δανείου του ενώ δεν πλήρωνε τη δόση του, σημαίνει πως επέλεγε να μην την πληρώνει! Άρα ο Καμμένος εισηγείται έναν νόμο που θα επιβράβευε τους στραατηγικούς κακοπληρωτές σε βάρος των φορολογουμένων, των οποίων τα χρήματα που πήγαν για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών έτσι και αλλιώς χάθηκαν το καλοκαίρι του 2015 όταν οι ΣΥΡΖΑΝΕΛ έκλεισαν τις τράπεζες. Ειδικά ως προς το τελυταίο και για να είναι ξεκάθαρο γιατί ο καθένας εισηγείται όσα εισηγείται, θα ήταν χρήσιμο οι πολιτευτές που φέρνουν τέτοιες προτάσεις να παραιτούνται οικειοθελώς του τραπεζικού απορρήτου και να μας αποκαλύπτουν πλήρως την θέση τους στις Ελληνικές τράπεζες. Να μπορεί ο κάαθε πολίτης να γνωρίζει αν και ποιά στελέχη των ανελ θα γλίτωναν και πόσα λεφτά από μία τέτοια νομοθετική παρέμβαση.

john

Αν υπήρχε η στοιχειώδης ευθιξία για στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας εδώ που έχει βρεθεί ο λαός από τις περικοπές,συντάξεων ,μισθών,ανεργία μια λύση υπάρχει αποπληρωμή χρεών δανείων,εισφορών μετά την αφαίρεση ΕΝΦΙΑ,φόρου εισοδήματος,τελών κυκλοφορίας,να γίνεται αποπληρωμή από το 25%-40% του εναπομείναντος εισοδήματος.Δεν μπορεί να κλέβεις το εφάπαξ του εργαζόμενου και τη σύνταξη για να χαρίσεις μερικές χιλιάδες σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες εξαθλιώνοντας όλους και τους μεν και τους δε.Καλά κανένας από τους 153 δεν έφτιαξε σπίτι με στεγαστικό δάνειο,δεν χρεώθηκε να σπουδάσει τα παιδιά του ,να αντιμετωπίσει αρρώστιες ή επειδή έχει εξασφαλίσει ένα μηνιάτικο αξιοπρεπές,που πρέπει να το έχει,δεν τον απασχολούν αυτοί που το έχασαν;

@

Γιατι θα πρεπει καποιος να σου εξασφαλισει οτι θα μπορεις να παρεις σπιτι και να σπουδασεις τα παιδια σου; Οι προηγουμενοι επωφεληθηκαν απο σοσιαλιστικες πολιτικες που οι τωρινοι καλουνται να πληρωσουν. Τερμα το παρτυ, ας προσεχαν.

john

Αν δεν παίρναμε στεγαστικά δάνεια κ.λ.π. πως θα ζούσαν οι οικοδόμοι,οι μάνδρες,οι έμποροι .Ποιος στο μέλλον θα ξαναχρεωθεί;Υπήρξε κανείς που να έκανε αγώνες να μην χρεωθούμε;20 δις είναι τα δάνεια τα στεγαστικά,καταναλωτικά των νοικοκυριών .Πόσα δις δόθηκαν για τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών ;Ποιός τα χρεώθηκε;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία