Αντισυνταγματική η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα απολυτήρια

arxi_prostasias_proswpikwn_dedomenwn1

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητά από το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί με την απόφασή του – Θεωρεί αντισυνταγματική την αναγραφή θρησκεύματος σε απολυτήρια αλλά και στη δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος

Αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», αλλά και στη δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος προκειμένου να απαλλαγεί από το µάθηµα των Θρησκευτικών, αποφάσισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παράλληλα, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς την απόφασή της.

Ειδικότερα, στην Αρχή είχαν προσφύγει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων υποστηρίζοντας ότι η είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας:

1) στα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

2) στο μηχανογραφικό σύστημα «myschool» και

3) στην δήλωση του μαθητή ή του γονέα ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος προκειμένου να απαλλαγεί από το μάθημα των θρησκευτικών.

Η Αρχή με την υπ΄ αριθμ. 28/2019 απόφασή της έκανε δεκτές τις αιτήσεις των δύο Ενώσεων, κρίνοντας ότι:

«α) η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και

β) η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των Θρησκευτικών, δεν είναι νόµιµες.

Και δεν είναι νόμιμες, καθώς αντιβαίνουν «τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, οι οποίες κατοχυρώνουν την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και τη θρησκευτική ελευθερία, ως συνταγµατική αρχή και ως ατοµικό δικαίωµα και µε το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, διότι αντιβαίνει στην αρνητική θρησκευτική ελευθερία των µαθητών και των γονέων τους, οι οποίοι έχουν και το ειδικότερο δικαίωµα να διαπαιδαγωγήσουν ελευθέρως τα παιδιά τους µε βάση τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, καθώς και µε το άρθρο 9 της ΕΣ∆Α και το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α». Επίσης αντιβαίνουν προς τη θεµελιώδη αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ακόμη, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας να:

«α) απόσχει από τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών,

β) µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» και

γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».

Σημαντική η απόφαση λέει ο πρόεδρος της ΕλΕΔΑ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δικηγόρος Γιάννης Φ. Ιωαννίδη, σε δήλωσή του χαρακτηρίζει πολύ σημαντική την εν λόγω απόφαση της Αρχής.

Ειδικότερα, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρει:

«Με μια πολύ σημαντική σημερινή της απόφαση (υπ’ αρ. 28/2019) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έκανε δεκτές τις προσφυγές της ΕλΕΔΑ και της Ένωσης Αθέων και αποφάσισε ότι δεν είναι νόµιµες: α) η αναγραφή του θρησκεύµατος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συµπλήρωσή τους και

β) η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το µάθηµα των Θρησκευτικών, γιατί παραβιάζουν τις σειρά διατάξεων του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων ενώ εκθέτουν και τους μαθητές σε κινδύνους διακρίσεων.

Επιπλέον η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να:

α) απόσχειαπό τις ως άνω µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικώνδεδοµένων των µαθητών,

β) µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να µην αναγράφεται πλέον το θρήσκευµα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνταιστο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστηµα «myschool» και γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών να µην απαιτείται η δήλωση ότι ο µαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, αλλά το δικαίωµα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον µαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του α νείναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και µόνον λόγων συνείδησης».

Πρόκειται για μια απόφαση που δικαιώνει το ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής ως προστάτιδας των δικαιωμάτων, η οποία λειτουργεί εγγυητικά, όταν η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία αποτυγχάνουν να διασφαλίσουν επαρκώς τους όρους άσκησης της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στον χώρο της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε αυτή τη φορά το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της Αρχής».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (114)

Γιατί να τρωγόμαστε;

Το τι ψυχή κουβαλά κάποιος, κανείς μας δεν ξέρει. Και ο ληστής του Ευαγγελίου, ποιος ξέρει τι άθεος θα ήταν σήμερα, τί βιτρίνες θα έσπαγε στα Εξάρχεια κτλ., αλλά τελικά πήγε πρώτος στον Παράδεισο. Ο Ιούδας πρωτοκλασάτος μαθητής, αλλά και "πρώτος" στην Κόλαση. Οπότε, αφού δεν γνωρίζουμε πόσο κοντά στον Χριστό είμαστε στ'αλήθεια, γιατί να τρωγόμαστε μεταξύ μας; Γιατί να επιβάλλει ο ένας την άποψή του στον άλλο; Από πίσω κρύβεται προσπάθεια ιδεολογικής κυριαρχίας των νομιζομένων αθέων πάνω στους νομιζόμενους χριστιανούς.

Jenny

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΠΟΥ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΜΟΝΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΔΕ Η ΙΔΙΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΕΣΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ.ΣΥΡΙΖΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ) ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ???? ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΠΡΕΠΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΑΦΕΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΑΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΕΡΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2012 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 660/2018 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΣΙΜΠΗΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.ΝΑ ΠΑΝΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΑΥΤΗ

Chris13

Επιτέλους λογική!

ΚΥΝΔΙΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΤΣΕΠΕΣ ΜΑΣ!

Βγάλτε τα λάβαρα ιεράρχες, κάντε διαδηλώσεις,ψαλτε το υπερμάχω, συλλαλητήρια,ολονυχτίες,..... Με τον αμβρόσιο, τον ανθιμο, τον σεραφιμ και με τ'αλλα τα παππά! Ξεσηκωθείτε! Θα χάσετε τα κεκτημένα σας! Θα σας κόψουν τις μάσες και τις παγκαροδισκομοιρασιές!

Έχει

καταλάβει κανείς: Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε απαλαγή από τα Θρησκευτικά πλέον ή όχι; Το επιχείρημα δεν είναι πάντα "ότι δεν είμαστε Χρ. Ορθ." για να θέλουμε την απαλαγή. Άρα: έχουμε δικαίωμα απαλαγής ή όχι; (ανεξαρτήτως επιχειρήματος). Εγώ δε θέλω να μάθουν στο παιδί μου τις παπάτζες των Εβραίων που μου μάθαιναν εμένα και είδα και έπαθα να απαλαγώ από αυτά και να ανοίξω το μυαλό και την ψυχή μου, να τα απελευθερώσω από τη μαυρίλα του Γιαχβέ και τα ενοχικά του σύνδρομα. Για να πιάσω Αριστοτέλη στα χέρια μου και να βρω το φως μου, έφτασα 30!! Θέλω να αποφασίσει μόνο του το παιδί μου όταν θα μπορεί να σκέπτεται και να κρίνει μόνο του! Αυτό δεν είναι σοβαρό επιχείρημα;

Να ξέρουμε τι λέμε

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ζητοῦν ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ χωρὶς ἀναφορὰ στὸ θρήσκευμα, οὔτε καν μὲ τρόπο ἀρνητικὸ («δὲν εἶμαι Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος») καὶ διαγραφὴ τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὰ Ἀπολυτήρια. Παρόμοιες ἀποφάσεις τῆς ἴδιας Ἀρχῆς... ἀλλὰ καὶ ἐκείνης τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτη εἶχαν ὁδηγήσει τὸ καλοκαίρι τοῦ 2008 στὶς γνωστὲς ἐγκυκλίους Στυλιανίδη γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ποὺ ταλαιπώρησαν Θεολόγους, Δασκάλους καὶ τὰ σχολεῖα γιὰ πολὺ καιρό. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι σήμερα εἶναι ὅτι πλέον ὑπάρχει ἡ δεσμευτικὴ γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τελεσίδικη ἀπόφαση 115/2012 τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Περιττὸ νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν ἔχουν συμβουλευτικὸ χαρακτήρα ἐνῶ τὰ Ἀνώτατα Δικαστήρια δεσμεύουν μὲ τὶς ἀποφάσεις τους τὴ Διοίκηση. Πιὸ ἁπλά, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας δὲν μπορεῖ νὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὴν σημερινὴ ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα ἐπειδὴ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ ἐφαρμόζει τὴν προαναφερθεῖσα τελεσίδικη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Ἡ ἰσχύουσα ἐγκύκλιος γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς (ἀρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015), γνωστὴ ὡς ἐγκύκλιος Λοβέρδου, ἀποτελεῖ συμμόρφωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρὸς τὴν ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων καὶ ἑπομένως ὁποιαδήποτε σκέψη ἀλλαγῆς της πρέπει νὰ ἀπορρίπτεται ὡς μὴ σύννομη. Καὶ ἕνα σχόλιο πολιτικοῦ χαρακτήρα. Ἐπειδὴ οἱ τελικὲς ἀποφάσεις γιὰ τὰ ζητήματα παιδείας λαμβάνονται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας θὰ πρέπει νὰ προσεχθεῖ ἰδιαίτερα στὴν παροῦσα συγκυρία ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ χειρίζεται τὰ ζητήματα τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης. Ἐλπίζουμε πὼς ἡ τελεσίδικη ἀπόφαση ἀπόρριψης τῶν ἐγκυκλίων Στυλιανίδη γιὰ τὶς ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὰ Θρησκευτικὰ ἀλλὰ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΣτῈ μὲ τὶς ὁποῖες ἔχουν ἀκυρωθεῖ τὰ Θρησκευτικὰ Φίλη – Γαβρόγλου θὰ ἀποτελέσουν κριτήριο λήψης πολιτικῶν ἀποφάσεων ποὺ θὰ κινοῦνται ἐντός τῆς νομιμότητας καὶ τῶν ἐπιταγῶν τοῦ Συντάγματος. Ἐὰν παρ’ ἐλπίδα ἐπιλεγεῖ πορεία διαφορετική, ἡ ἀντίδραση θὰ εἶναι ἄμεση. Οἱ ἀναγκαστικὲς νέες προσφυγὲς στὴ δικαιοσύνη θὰ κατατεθοῦν ἀμέσως καὶ ὁ ἀγώνας θὰ συνεχισθεῖ ἀνένδοτος.

D. M.

Ποιος αγώνας, ρε φίλε; Για το λίθο του Σισύφου μιλάς; Δεν καταλαβαίνεις ότι ο αγώνας σας είναι καταδικασμένος; Δεν βλέπεις γύρω σου;

Akis

Είναι αποδεδειγμένο ότι ο Χριστός ουδέποτε υπήρξε. Ωραίο το παραμύθι αλλά εκτός από δράκο δεν έχει ούτε ιππότη!

Είμαστε όλοι Ιρανοί

Ταξική αλληλεγγύη στους Ιρανούς αδελφούς μας. Όσοι θέλουν να δηλώνουν πατριώτες/φασιστες/Μακεδονομάχοι/δωδεκαθεϊστές να φύγουν να πάνε άλλου. Η Ελλάδα είναι κεντροαριστερή χώρα κατά 96% και δεν θέλει φασιστες

Αντισυνταγματικοι.....

ειναι ολοι οι νομοι απο το πρωτο μνημονιο και μετα που νομιμοποιει παρανομα τους διεθνεις τοκογλυφους και ταυτοχρονα νομιμοποιει τους παρανομους μεταναστες που εισβαλουν σαν ακριδες στη χωρα μας. Το σχεδιο παραδοσης της χωρας μας απο τη μια να παραδιδεται οικομικα η χωρα στους δυτικους και απο την αλλη να παραδιδεται εδαφικα στους βαρβαρους και να το περνανε αυτο μεσα στο συνταγμα μονο συνταγματικο και νομιμο δεν ειναι.

Πόνος για τα δεδομένα μας

Τα προσωπικά δεδομένα πάνε περίπατο όμως επιλεκτικά. Εφορία, τράπεζες κ εισπρακτικές κ ξέρουν κ τι βρακί φοράμε. Τώρα περί Συντάγματος, ανάλογα τι συμφέρει. Κουρελόπανο.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης