LIVE

Κορωνοϊός

Προσωπικός Αριθμός Πολίτη: Η νέα ταυτότητα για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο

pierrakakis_prosopikos_arithmos

Θα είναι σαν το δίπλωμα οδήγησης, θα αντικαταστήσει ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και δεν θα μεταβάλλεται ούτε θα απενεργοποιείται με τον θάνατο του φυσικού προσώπου

Λιγότερη γραφειοκρατία και περιορισμό της φοροδιαφυγής υπόσχεται η κυβέρνηση, με το σχέδιό της για τη δημιουργία του Προσωπικού Αριθμού. Μια  ταυτότητα που θα αντικαταστήσει μεταξύ άλλων, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ, θα επιτρέπει όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, αυτόματα και τις δηλώσεις θανάτου στις Δημόσιες υπηρεσίες

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο νέος προσωπικός αριθμός θα είναι τα ψηφία του σημερινού ΑΦΜ και θα αποτελεί τον αριθμό της ταυτότητας μας, αλλά δεν θα λέγεται πλέον ΑΦΜ. «Θα λέγεται Π.Α, Προσωπικός Aριθμός, ενώ για ένα διάστημα τα μωρά θα παίρνουν και Π.Α αλλά και ΑΜΚ.Α μέχρι τα συστήματα να απορροφήσουν και τον ΑΜΚΑ και να είναι πλέον ένας ο αριθμός »

Στην ταυτότητα θα αναγράφεται μόνος ο Προσωπικός Αριθμός και ένας αριθμός πιστοποιητικού ο οποίος θα είναι κάτι σαν «check» σε περίπτωση που χαθεί η ταυτότητα.

Όπως έχει εκτιμήσει ο υπουργός το σύστημα πιθανότατα να είναι έτοιμο το 2022.

Θα είναι σαν το δίπλωμα οδήγησης και θα έχει έγχρωμη φωτογραφία, είχε αναφέρει ο κ.Πιερακκάκης εξηγώντας ότι είναι κάτι που ήδη υπάρχει σχεδόν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, αλλά για να μπει στη ζωή μας ο νέος 12ψηφιος κωδικό που θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, θα χρειαστούν περίπου 2 χρόνια ακόμη.

Η μετάβαση προς τον Προσωπικό Αριθμό

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, σε πρώτο στάδιο ο Προσωπικός Αριθμός θα δημιουργηθεί από τον ΑΦΜ -δηλαδή θα είναι τα ίδια ακριβώς ψηφία. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσια Διοίκησης έχει ήδη ξεκινήσει να «ξεσκονίζει» τα αρχεία της προκειμένου να εντοπιστούν διπλοί ΑΦΜ, διπλοί αριθμοί Αστυνομικής Ταυτότητας και άλλα «αγκάθια» που ευνοούσαν τη χαώδη γραφειοκρατία.
Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα ενιαίας ταυτοποίησης των πολιτών, διασταυρώνοντας τα στοιχεία βάσει ονοματεπωνύμου, ημερομηνίας γέννησης, πατρωνύμου, μητρωνύμου κ.λπ.

Τα στοιχεία που θα είναι «περασμένα» στον Προσωπικό Αριθμό θα μπορούν να επικαιροποιούνται μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα δημιουργήσει το υπουργείο Εσωτερικών. Στη συνέχεια, θα ενημερώνεται ο Προσωπικός Αριθμός, τα αρχεία του οποίου θα είναι καταχωρισμένα στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Συγκεκριμένα:

Με τον νόμο 4727/2020 καθιερώνεται Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα και χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Νόμος 4727/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 184/23.09.2020

Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Άρθρο 11

Προσωπικός Αριθμός

1. Καθιερώνεται προσωπικός αριθμός (Π.Α.) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο.
Ο Π.Α. δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.

2. Ο Π.Α. χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.


3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι αποκλειστικά αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών προσώπων προς τους φορείς του δημόσιου τομέα και για την αντιστοίχιση των Π.Α. με τους αναγνωριστικούς αριθμούς των μητρώων (ειδικούς τομεακούς αριθμούς) των φορέων του δημόσιου τομέα, ιδίως Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., με σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων και την επίτευξη διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, υπό τους όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.


4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων και τηρεί το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού.

Το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.
Η τήρηση των δεδομένων του Μητρώου Π.Α. λαμβάνει χώρα, ακόμα και ύστερα από την απενεργοποίηση του ΠΑ για τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1, στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση της ειδικής δημόσιας εξουσίας τήρησης του Μητρώου Π.Α., που έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και υπό τους όρους που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.

5. Ο Π.Α. χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 107. Με την διαδικασία αυτή χορηγείται ο Π.Α. και σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. ή/και Α.Μ.Κ.Α.


6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται τον Π.Α., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με μόνο και αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, την εν γένει διεκπεραίωση των υποθέσεων των φυσικών προσώπων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να τον συλλέγουν και αποθηκεύουν στα πληροφοριακά συστήματα ή στα συστήματα αρχειοθέτησης και τηρώντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου 107.


7. Ο Π.Α. δεν τηρείται από τους επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποδίδουν στα φυσικά πρόσωπα αναγνωριστικό αριθμό εσωτερικού τους μητρώου, για την επίτευξη της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων τους και των ειδικών ανεξάρτητων μητρώων τους. Όταν σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία του Α.Φ.Μ., ιδίως για φορολογικούς ή τελωνειακούς σκοπούς ή για σκοπούς είσπραξης δημοσίων εσόδων χρησιμοποιούνται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο τα τελευταία εννέα (9) αριθμητικά στοιχεία του Π.Α.

Στην αιτιολογική έκθεση για το συγκεκριμένο άρθρο 11 αναφέρονται τα εξής:

«Η επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων πραγματοποιείται με τον συνδυασμό του Π.Α. και των στοιχείων φυσικής ή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
Η χρήση αποκλειστικά και μόνο του Π.Α. δεν συνεπάγεται την ολοκλήρωση της επαλήθευσης της ταυτότητας του φυσικού προσώπου ούτε την παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς αυτό.

Ως εκ τούτου, ο Π.Α. αποτελεί στοιχείο αναγκαίο αλλά όχι επαρκές για την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων.
Με την καθιέρωση του προσωπικού αριθμού γίνεται μια μεγάλη τομή στη διαδικασία απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών ταυτοποίησης του κάθε φυσικού προσώπου.

Διευκολύνεται και απλοποιείται έτσι η διαλειτουργικότητα των διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων του δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι στο άμεσο μέλλον ο Π.Α. θα αποτελεί τον μοναδικό αριθμό που θα καλείται να χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με δημόσιους φορείς.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 10 εξαλείφεται το φαινόμενο ένα φυσικό πρόσωπο να εμφανίζεται «με πολλά πρόσωπα» έναντι του Δημοσίου.

Ο Π.Α. αποτελείται από δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) τελευταία είναι αριθμητικά, και χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο, ενώ δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.
Κριτήρια για την απόδοση Π.Α. είναι είτε τα κριτήρια για τη λήψη Α.Φ.Μ. είτε τα κριτήρια για τη λήψη Α.Μ.Κ.Α., ο οποίος λαμβάνεται κατά τη γέννηση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα εννέα (9) τελευταία αριθμητικά στοιχεία του Π.Α. αποτελούν τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου.

Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τηρείται το Μητρώο Π.Α., το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

Για την ασφαλή τήρηση του Μητρώου Π.Α. λαμβάνονται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ιδίως η κρυπτογράφηση.

Για την επαλήθευση της ταυτότητας των συναλλασσομένων φυσικών προσώπων, οι φορείς του δημόσιου τομέα αξιοποιούν διαδικτυακή υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με την οποία γίνεται η αντιστοίχιση του Π.Α., τον οποίο γνωστοποιεί ο πολίτης στον εκάστοτε φορέα του δημόσιου τομέα, με τα τηρούμενα στο Μητρώο Π.Α. στοιχεία.

Κατά τη χρήση της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας, δεν γίνεται διασύνδεση των αρχείων του Μητρώου Π.Α. με τα πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αρχειοθέτησης των φορέων του δημόσιου τομέα που την αξιοποιούν.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αξιοποιούν την ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να μην τηρείται ούτε να αποθηκεύεται σε αυτούς ο Π.Α.»Ειδήσεις σήμερα

Τι έδειξαν τα rapid test σε οκτώ νομούς

Βίντεο-ντοκουμέντο από την Τρίερ: Το τζιπ περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα και πέφτει πάνω στους πεζούς

Η ανάρτηση του Μητσοτάκη για τη μικρή Μαρίνα με τα κινητικά προβλήματα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (93)

+ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ +

+ ΗΡΘΕ + ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ +

κα

Από τότε που πήρα στα χέρια μου την πρώτη μου ταυτότητα από χώρα του εξωτερικού τύπου πιστωτικής με τσιπάκι, όποτε βλέπω την ελληνική που πρέπει να είναι τουλάχιστον 50-60 ετών με πιάνει θλίψη γιατί μου υπενθυμίζει γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει το Ελλαδιστάν. Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες κυβερνήσεις τα τελευταία 30 χρόνια έχουν εξαγγείλει καινούριες ταυτότητες...

Αλέκος

Θα πληρώσουμε πάλι παράβολα για την έκδοση ;

Billy

Δώστε κουτόχορτο στο ποπολο. Οι κυβερνήσεις είναι ανικανες στην Ελλάδα. Εδώ και 30 χρόνια προσπαθούν τάχατες να αλλάξουν τις ταυτότητες. Τα τελευταία 10 χρόνια τις αλλάζουν όπου νάναι. Περισυ έλεγαν για φέτος. Τώρα μιλάνε για το 2022 και το 2022 θα μας υπόσχονται το 2024. Τη στιγμή που οι αριστερά δεν θέλει να γνωρίζει το κράτος ποιοι είμαστε, τελείωσε η υπόθεση.

Αιρετικός

Νέα τάξη πραγμάτων , ήταν όραμα και γίνεται πράξη .

Π.Α.

Το ΑΦΜ έχει 9 ψηφία και οι συνδυασμοί του αντιστοιχούν μέχρι 1 δισεκ. αριθμούς. Φοβούνται μήπως ξεπεράσουμε αυτό το νούμερο και το έκαναν 12ψήφιο; Εκτός εάν αρχίσουν τους συνδυασμούς περιοχής κλπ, όπως στις πινακίδες, που οι συνδυασμοί δεν φθάνουν ποτέ, άσε που έχουν δημιουργήσει ένα μπλεγμένο κουβάρι, που θα πρέπει σύντομα να ξανα-αλλάξουμε σύστημα. Ας μη δυσκολεύουμε τα πράγματα και κάνουμε τα απλά δύσκολα. Κατά τ' άλλα αξιέπαινος ο υπουργός, ίσως από τους ελάχιστους, που εργάζονται με στόχους και αποτέλεσμα. Αφήστε τον όμως να κάνει τη δουλειά του σωστά, χωρίς παρεμβάσεις. Εννεαψήφιο είχε πεί από την αρχή (το ΑΦΜ που οι περισσότεροι το έχουμε ήδη μάθει απ'έξω), αλλά φαίνεται κάτι άλλο παρεισέφρυσε.

@Π.Α.

Δυστυχώς, όπως γράφουν και παρακάτω, η κάθε υπηρεσία... θέλει -ελλείψει ενοποίησης- να βάλει κι ένα δικό της χαρακτηριστικό, οπότε πάλι μας οδηγούν ο αναχρονισμός και η ανικανότητα της κρατικής μηχανής. Σε άλλες χώρες, με ένα μήνυμα σε μία υπηρεσία, ενημερώνονται τα πάντα, από Δήμους και ληξιαρχεία μέχρι τράπεζες. Εδώ ακόμη παλεύουμε να ενημερώσουμε τους δήμους, που ενημερώνουν -ακόμη και λάθος- την ΔΕΗ (πλέον ΔΕΔΔΗΕ), αλλά όταν αλλάξεις κάτι στον ΔΕΔΔΗΕ (πχ διακοπή), δεν μπορεί ο Δήμος να δεχθεί αυτήν την ενημέρωση (ευκολάκι για να έχει λαμβάνειν και να μας τρέχει τα τελευταία 2 χρόνια- και ακόμη δεν τα έχει ξεκαθαρίσει).

47916060006010

..μετα το μοναδικο αριθμο θα ακολουθησει εθελοντικα αρχικα κ μετα υποχρεωτικα -για το καλο μας φυσικα- κ η εμφυτευση αυτου στο σωμα μας μεσω νανοκαψουλας.. κ τελος ελευθερια. Οποιος δεν το καταλαβαινει αυτο.. κριμα

ναθαναηλ

το καψες ασχημα

Βιβή

Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλο το πλανήτη αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια. Μόνο η Ελλάδα αντιστέκεται σθεναρά στην νέα τάξη πραγμάτων - τσιπάρισμα με τις φανταστικές ταυτότητες που χρησιμοποιούμε . Κρατάτε γερά αδέλφια ....!

ΚοτζάΝαστας

Γερμανική πατέντα. Προσωπικό Αριθμό είχαν όλοι πριν πεθάνουν. Ο νέος 666 τις νουδουλοζημενς έρχεται

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ

Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να δημιουργηθεί ένας μοναδικός προσωπικός αριθμός που θα αντικαταστήσει όλους τους αριθμούς που μας ταυτοποιούν, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμό διπλώματος οδήγησης, ακόμα και τους τραπεζικούς μας αριθμούς λογαριασμών, (υπό προυποθέσεις). Ο αριθμός ΑΜΚΑ, (Κοινωνικής Ασφάλισης), δείχνει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε.. Ο αριθμός ΑΜΚΑ αποτελείται από την ημερομηνία γέννησής μας, έξη (6) αριθμούς και από άλλους πέντε (5) αριθμούς. Η ημερομηνία γέννησής μας είναι μοναδική και τη θυμόμαστε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αποτελείται από 8 αριθμούς, υπολογίζοντας και τα μηδενικά μπροστά από τους μονούς αριθμούς ημερομηνιών, πχ. 09-03-2004. Από αυτούς τους οκτώ (8) αριθμούς θα χρησιμοποιήσουμε επτά (7), εξαιρώντας μόνο τον αριθμό της χιλιετίας για προφανείς λόγους, μπορεί να ζήσουμε πάνω από τα 100 χρόνια αλλά είναι αδύνατο να ζήσουμε πάνω από 1.000 ..! Ο αριθμός ετήσιων γεννήσεων στην Ελλάδα κυμαινόταν τα τελευταία 20 χρόνια, μεταξύ 80.000 και 120.000, άρα την ημέρα γεννιούνται κατά μέσον όρο από 220 έως 320 παιδιά και σε καμία περίπτωση δε θα φτάσει τα 1.000 ! Άρα χρειάζονται τρεις (3) ακόμα αριθμοί για φτάσουμε στον απόλυτο μοναδικό αριθμό του φυσικού προσώπου, δηλαδή του πολίτη αυτής της χώρας. Ο δεκαψήφιος αριθμός 0309004089 δε μπορεί να ανήκει σε κανέναν άλλο, παρά σε εκείνον που γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 2004 υπό τον αύξοντα αριθμό γεννήσεων εκείνης της ημέρας, 089. Από κει και πέρα μπορούμε να προσθέσουμε έναν ή δύο αριθμούς ή γράμματα αν είναι ανάγκη να προσδιορισθούν "κάποια άλλα" στοιχεία... Τόσο απλά!

Πιο απλά

Σε βάσεις δεδομένων για κάθε εγγραφή σε έναν πίνακα μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοναδικό id, το οποίο αν το μπουρδέλο που ζούμε είχε ενοποιημένες βάσεις δεδομένων δε εν θα ήταν πρόβλημα. Τώρα στον ενοποιημένο αριθμό όπως βλέπεις η κάθε υπηρεσία θέλει να βάλει και το id της- βλέπε τα τελευταία 9 ψηφία

Decay

Τα συντηρητικά γράμματα δηλαδή M και F, ή τις προοδευτικες επιλογές ταυτότητας φύλου δηλαδή τα LGBTQ+ και παει λέγοντας WXYZ.

Θάνος

Αυτοί που σχολιάζουν ευμενώς είναι τα πάσης φύσεως κομματόσκυλα (γαλάζια, ροζ, πράσινα όλα την ίδια μούρη έχουν). Αν είστε δημοκράτες ανεβάστε το.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης