Στη δημοσιότητα η απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα 2018: Κριτήρια και δικαιούχοι

merisma_main

Συγκεκριμένα παραδείγματα για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων και τα ποσά που τους αντιστοιχούν - Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα «ανοίξει» τις επόμενες ώρες

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα καταβληθεί το κοινωνικό μέρισμα του 2018 στους δικαιούχους και σαφή παραδείγματα για κάθε κατηγορία, έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, μετά την υπογραφή της Κοινής υπουργικής απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Το κοινωνικό μέρισμα θα διανεμηθεί σε 1,3 με 1,4 εκατ. οικογένειες και αναμένεται να εκταμιευθεί στις 14 Δεκεμβρίου.

Το ποσό, ωστόσο, που θα μοιραστεί είναι μειωμένο και θα κυμανθεί από 200 έως 1.200 ευρώ, έναντι 250 με 1.350 που δόθηκε το 2017. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ώρες.

Το ετήσιο εισόδημα για νοικοκυριά με ένα ενήλικο τέκνο, ορίζεται έως τα 9.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 4.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 2.250 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος, και έως τα 27.000 ευρώ.

Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι συνολικής φορολογητέας αξίας μέχρι 125.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος (αντί 120.000 το 2017). Το όριο των 125.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και μέχρι του ποσού των 185.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι ως μέλη νοικοκυριών εντάσσονται υποχρεωτικά και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. Προσοχή: Όπως και το 2017, τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017, δεν έχουν ίδιο δικαίωμα στην καταβολή κοινωνικού μερίσματος και προσμετρώνται υποχρεωτικά στη φιλοξενούσα μονάδα.

Δικαίωμα μερίσματος, έχουν επίσης και όσοι διαβιούν στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

Στα εισοδηματικά κριτήρια, προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης- προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση - όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Στο συνολικό εισόδημα της ωφελούμενης μονάδας συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επιδομάτων και των κάθε μορφής χρηματικών μεταβιβάσεων, καθώς και το σύνολο των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Ειδική πρόνοια υπάρχει για όσους είχαν συμπληρώσει στις 30/11/2018 τουλάχιστον 6 μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του 2018 καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των 6 μηνών εντός του 2018.

Τα ποσά που δικαιούνται τα νοικοκυριά, κυμαίνονται από 200 έως 1.200 ευρώ, με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας που καθορίζεται βάσει της οικογενειακής κατάστασης.

Στην κινητή περιουσία περιλαμβάνεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Για να λάβει κάποιος το μέρισμα, η περιουσία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ έως και 27.000 ευρώ.

Προσοχή: εξαιρούνται από τη χορήγηση και δεν κρίνονται δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία ή και δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία 5 έτη.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του 1 μήνα μέχρι και 31.10.2018, όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ είτε να είναι συνταξιούχος εξ ιδίου δικαιώματος ή εκ μεταβιβάσεως είτε να λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης τουλάχιστον μία φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μήνα μέχρι 31.10.2018 δεν ισχύει για τις εξής περιπτώσεις:

α) για δικαιούχους 67 ετών και άνω,

β) για νοικοκυριά στα οποία ο δικαιούχος ή ο συνυπόχρεος, εφόσον υπάρχει, είναι πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

γ) για μονογονεϊκά νοικοκυριά στα οποία ένα τουλάχιστον μέλος είναι πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Ο δικαιούχος του μερίσματος πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, καθώς και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού εφόσον έχουν υποχρέωση.

Οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω της ιστοσελίδας www.koinonikomerisma.gr , χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα (70) ετών και άνω.
γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.
δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (πίνακας υπ' αριθμ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.
ε) Είναι ενημερωμένο το πεδίο του Α.Φ.Μ. στη βάση του Α.Μ.Κ.Α. για τον υπόχρεο και συνυπόχρεο εφόσον υπάρχει.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN.

Τα βήματα για τις αιτήσεις

Προσοχή. Προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, προκαλώντας ταλαιπωρία στους πολίτες, ξεκαθαρίζεται ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση του ΑΜΚΑ με τον ΑΦΜ. Και αυτό, γιατί με την είσοδο του δικαιούχου στο σύστημα με τους προσωπικούς κωδικούς του taxis, θα ζητηθεί επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ, αλλά και η εισαγωγή ενός e-mail και του αριθμού ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή ειδοποιήσεων.

Αφού ο δικαιούχους συναινέσει στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία και τέλος, μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού. Αν σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία εμφανίζονται λάθη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να τα διορθώσουν σε ένα ΚΕΠ, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο έγγραφο που πιστοποιεί την ανάγκη για αλλαγή.

Εφόσον όλα τα πεδία είναι σωστά, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός λογαριασμού IBAN στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ώστε να πιστωθεί το μέρισμα.

Προσοχή. Είναι χρήσιμο να δηλώσει ο δικαιούχος κάποιον δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, ή έστω λογαριασμό μισθοδοσίας, ή είσπραξης σύνταξης, επιδομάτων κ.λπ.

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΓΓΠΣ. Στο σημείο αυτό, από το υπουργείο Εργασίας επισημαίνουν πως φέτος δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα με τους φιλοξενούμενους, καθώς ήδη από τις φορολογικές δηλώσεις έχει ξεκαθαρίσει ποιοι φιλοξενούν ποιους. Επίσης, σημειώνουν ότι αν ο δικαιούχος έχει αποκτήσει τέκνο μετά τις 31/12/2017 (εντός του 2018) θα μπορεί να το δηλώσει εισάγοντας τον ΑΜΚΑ του.

Εφόσον η διαδικασία έχει ακολουθηθεί σωστά και πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα εμφανιστεί η σχετική ένδειξη αλλά και το ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος. Διαφορετικά, εμφανίζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν δικαιούται κάποιος το μέρισμα.


Δείτε παραδείγματα για κάθε κατηγορία: 

merisma


Δείτε εδώ το ΦΕΚ της απόφασης

ΣΧΟΛΙΑ (36)

ΤΟΜΠΟΛΑ

τα λαμόγια πάντα επιβιώνουν!!! Κρίμα να πληρώνουμε φόρους να δουλεύουμε χωρίς τις απολαβές που θα έπρεπε να έχουμε και να επωφελούνται αυτοί που δουλεύουν μαύρα όλο το χρόνο μάλιστα !!! και όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησής τους εμείς θα τους πληρώνουμε τη σύνταξη που δεν δικαιούνται και θα καίγονται κιολας

Συριζάιικη απατη

Η μεγαλύτερη απάτη οσον αφορά την φιλοξενια του 2017 δεν το παιρνουν ούτε αυτοι που παίρνουν το αλληλεγγυης

**

Πάλι εμείς οι φιλοξενούμενοι απέξω. Δυστυχώς στην Ελλαδα ανδεν είσαι αλλοδαπός η λαμογιο να δουλεύεις μαύρα δεν επιβιώνεις

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ...

Το μεγαλείο της ψηφοθηρίας... ΞΕΦΤΙΛΕΣ !!!

πικρές αλήθειες

Θα πάρουν πάλι επιδόματα οι Γύφτοι, οι Ρομά, οι Τουρκόγυφτοι, οι Αλβανόγυφτοι, οι βουλγαρόγυφτοι, οι Αλλοδαποί και οι Σκηνίτες, Δενδρίτες, φυσικά αυτοί οι περισσότεροι δουλεύουν μαύρα, δεν δηλώνουν ετήσια τίποτα παρά μόνο τα επιδόματα αλληλεγγύης που παίρνουν από τον αριστερό Αλέξη, κοροϊδεύουν και τα παίρνουν, δεν πληρώνουν ούτε ένα σεντς φόρο εισοδήματος. Αυτή είναι η πολιτική της αριστεράς κοινωνικά επιδόματα αλληλεγγύης από την υπερφορολόγηση των πολιτών και διανομή στις φτωχές υποτίθεται κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, που το 70 % σχεδόν είναι λαμόγια, αφού δουλεύουν μαύρα και κακώς τα παίρνουν. Φυσικά η πλειοψηφία αυτών είναι αλλοδαποί, αφού αυτοί πάντοτε δουλεύουν μαύρα, όπως οικιακές βοηθοί, καθαρίστριες, οικοδόμοι, σοβατζήδες, κτίστες, κτλ, βγάζουν ορισμένοι από αυτούς και τα χρήματα αυτά στο εξωτερικό !!! χαρακτηριστική περίπτωση της βουλγάρας οικιακής βοηθού η οποία πέρυσι ήθελε να δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό κατάθεσης του επιδόματος σε τράπεζα της βουλγαρίας !!! πληρώνει ο πολίτης έξτρα φόρους ΣΥΡΙΖΑ για να βγάζουν τα χρήματα και στο εξωτερικό !!!

βασιλειος

Συμφωνα με αυτούς πρεπει : με μηδενικό εισόδημα αν εχεις σπίτι να το φας αν εχεις λεφτα στην τραπεζα (ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ) να τα φας. Στην συνέχεια εισαι δικαιούχος όλων των επιδοματων . Με λιγα λόγια αν πήγαινε καλά η δουλειά σου στο παρελθόν και τωρα φαλήρισες δεν εχεις δικαίωμα να βοηθηθείς .Πρεπει πρώτα να εκποιήσεις και να φας τα πάντα. Καζίνο δηλαδή . Αυτά που σχεδιάζεις να δωσεις στα παιδιά σου για να έχουν καλύτερη τυχη. Αυτη ειναι κοινωνική πολιτική ? Για κουνήστε το κεφαλι σας . Τα λεμε στην καλπη . Σπείρατε ανεμους και θα θερισετε θυελλες .

φωτης πραμαντα

το μονο που με στεναχωρει ειναι οτι δεν ειμαι Ελλαδα να δω αντιδρασεις απο τους γραικους που θα κανουν σαν τα μικρα παιδια με τις καραμελες ..εχασα φασεις ,αλλα οι επαγγελματικες υποχρεωσεις γαρ ......η μονη συζητηση περι του μερισματος θα ειναι στην ημερησια διαταξη και κατα δευτερο λογο η δολοφονια της κοπελας στη ροδο .,, αν και νομιζω θα το εχουν ξεχασει οι μερισματουχοι ,τα αεργα τρολακια ,οι τεμπελχαναδες και τα ερπετα .αντε βρε αχρηστεροι καλοφαγωτα ..

Aπλά τα πράγματα.

Κριτήρια και δικαιούχοι: Αλβανοί και λοιποί εισαγώμενοι "αναξιοπαθούντες", κατατρεγμένα προσφυγόπουλα, γύφτοι και όλοι όσοι εργάζονται μαύρα αλλά στα χαρτιά φαίνονται άνεργοι και άποροι. Οσοι είστε Ελληνες φορολογούμενοι, λύπαμαι πολύ αλλά για εσάς δεν έχει τίποτα. Ειπαμε.... πολιτική ορθότητα και πρώτη φορά αριστερά. Με τις υγείες σας και βοήθεια σας...

Dimka

Τόσο η κυβέρνηση Τσίπρα, όσο και όλες οι άλλες από την εποχή που χτύπησε το τσουνάμι τη χώρα, αποφάσισαν να χωρίσουν τους Έλληνες σε 2 κατηγορίες: Οι «τυχεροί» του ιδιωτικού τομέα απολαμβάνουν τα δώρα τους, οι «άτυχοι» συνταξιούχοι, μετά από καμιά εικοσαριά μειώσεις στις αποδοχές τους, τιμωρούνται να βλέπουν τα δώρα να ροκανίζονται από όλους τους άλλους και αυτοί να μην γλύφουν ούτε κόκκαλο. Είμαι 62 ετών συνταξιούχος, 740 ευρώ σύνταξη, μένω με την ανάπηρη μητέρα μου (πάρκινσον και άνοια) σε σπίτι με ενοίκιο το οποίο η ίδια νοικιάζει τα τελευταία 30 χρόνια, μόνο τα έξοδά της ξεπερνούν τη σύνταξή της και δανείστηκα χρήματα για να την μεταφέρω στο νοσοκομείο. Επειδή, λοιπόν, δηλώνομαι ως φιλοξενούμενος ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ!!! Καλά Χριστούγεννα κύριε Τσίπρα.

polakis

Δυο ενηλικες με ενα παιδι και εισοδημα εως 15.700€ (οι περισσοτεροι δηλαδη) παιρνουν 90€ λιγοτερα. Ευχαριστουμε κυριε Τσιπρα, ειστε πολυ γεναιοδωρος...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

conte_italy-1280x806_4

Η Ρώμη υπαινίσσεται ότι οι ΑΟΖ δεν έχουν ακόμα οριοθετηθεί οριστικά και συστήνει συνεργασία "όλων των παράκτιων χωρών" - αβαντάροντας την Τουρκία και τραβώντας ουσιαστικά το χαλί κάτω από τον East Med

4604881

Σημαντικά κέρδη για τους μετόχους - Η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή - Επιμένει για τις Κυριακές ο Απόστολος Βακάκης