Κλείνουν τέσσερις εφορίες στην Αθήνα τον Οκτώβριο

efoριεσ

Δείτε ποιες ΔΟΥ καταργούνται και ποιες συγχωνεύονται

Συνεχίζονται οι συγχωνεύσεις των ΔΟΥ καθώς με απόφαση Πιτσιλή συγχωνεύνονται σε άλλες ακόμη ΔΟΥ ακόμη 4 εφορίες της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ:

1. Από τις 8 Οκτωβρίου μεταφέρονται:

-η ΔΟΥ Nέου Ηρακλείου στην ΔΟΥ Νέας Ιωνίας

-η ΔΟΥ Γ’ Πειραιά στην Α’ Πειραιά

2. Από τις 22 Οκτωβρίου μεταφέρονται:

-η ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών στην Α' Αθηνών

-η Δ' ΔΟΥ Πειραιά στην Ε ΔΟΥ Πειραιά

Ειδικά για το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου που καταργείται, θα απαιτηθεί να βρεθεί λύση σε συνεννόηση με τον Δήμο Νέου Ηρακλείου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (διάθεση και διαμόρφωση χώρου, εγκατάσταση εξοπλισμού), προκειμένου να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν.


Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η απόφαση της ΑΑΔΕ:


Α. Από 08/10/2018:

1) στην Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας (Α’ τάξεως) μεταφέρεται η Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου ( Α’-Β’ τάξεως).

Μέρος των αρμοδιοτήτων της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας ασκείται και από Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) αυτής, που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασής της, στην έδρα της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, η οποία παύει να λειτουργεί από την προαναφερθείσα ημερομηνία, εφόσον διατεθεί ο κατάλληλος χώρος στέγασής του και αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας του από τον Δήμο Ηρακλείου (πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. που εργάζονται σε αυτό.

2) στη Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά (Α’ τάξεως) μεταφέρεται η Δ.Ο.Υ. Γ’ Πειραιά (Α’-Β’ τάξεως), καθώς και το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) Μήλου (Μήλος), που λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης της συγχωνευόμενης Δ.Ο.Υ., το οποίο από 8/10 αποτελεί Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Α’Πειραιά, που θα λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτής.

β) Οι αρμοδιότητες του Διατάκτη μεταβιβάζονται στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά

Β. Από 22/10/2018:

1) τη Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών (Α’τάξεως) μεταφέρεται η Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Αθηνών (Α’-Β’ τάξεως).

2) στη Δ.Ο.Υ. Ε’Πειραιά (Α’τάξεως) μεταφέρεται η αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Δ’Πειραιά, (Α’-Β’τάξεως)

Οι Δ.Ο.Υ. υποδοχής υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, στις απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις και στις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των οποίων παύει η λειτουργία, αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των ορισθέντων στις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 και 2 της παρούσας παραγράφου.

Τα σχετικά φυσικά, μαγνητικά και ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των οποίων παύει η λειτουργία, καθώς και το λοιπό και γενικό φυσικό, μαγνητικό και ηλεκτρονικό αρχείο αυτών, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. υποδοχής, με τις οποίες συγχωνεύονται.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., Α’τάξεως, από την ημερομηνία συγχώνευσης σε αυτές των Δ.Ο.Υ., Α’-Β’ τάξεως, τις οποίες υποδέχονται:

α) είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

β) Οφείλουν: αα) να μεριμνήσουν, προκειμένου οι Δ.Ο.Υ., που προΐστανται, να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και τους φακέλους αλληλογραφίας, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων σε αυτές Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων παύει η λειτουργία, μέχρι της εξαντλήσεώς τους, με την αναγραφή σε αυτά χειρόγραφα του τίτλου των Δ.Ο.Υ. υποδοχής. ββ) να φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, για την καταστροφή, αμέσως, όλων των παλαιών στρογγυλών και λοιπών υπηρεσιακών σφραγίδων, που φέρουν τον τίτλο των συγχωνευόμενων Δ.Ο.Υ., των οποίων παύει η λειτουργία.

2) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας οφείλει να: α) επικοινωνήσει, εγγράφως, με τον Δήμο Ηρακλείου, σε χώρο του οποίου θα λειτουργήσει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) της Δ.Ο.Υ., για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (όπως, διάθεση και διαμόρφωση χώρου, εγκατάσταση εξοπλισμού), προκειμένου να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν το Γ.Ε.Φ. και για την επίλυση όλων των ζητημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν,

β) στελεχώσει το Γ.Ε.Φ. με το απαιτούμενο προσωπικό και να ενημερώσει σχετικά τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.),

γ) ενημερώσει τη Διεύθυνση Οργάνωσης για την πλήρη λειτουργία του Γ.Ε.Φ. ή για τυχόν προβλήματα που τυχόν έχουν προκύψει.

3) Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Πειραιώς, οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους, ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από τις καθοριζόμενες με την παρούσα απόφαση ημερομηνίες, η εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. υποδοχής, καθώς και του Γ.Ε.Φ. της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, αντίστοιχα.

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (1)

ΦΩΡΩΛΩΓΟΥΜΑΙΝΩΣ

Καλή διάλυση και στις υπόλοιπες...

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Jeep-Wrangler

Ένας μήνας περίπου έχει μεσολαβήσει από τότε που η Jeep πέρασε στη δικαιοδοσία της FCA Greece στη χώρα μας. Oι ιδιοκτήτες της μάρκας μας εξέφρασαν τα παράπονά τους αναφέροντας πως δεν γνωρίζουν που θα απευθυνθούν για την τεχνική τους υποστήριξη. Εμείς ρωτήσαμε την ελληνική εισαγωγική για το θέμα και σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του ρεπορτάζ μας.

peiraias_main

«Πρόβα τζενεράλε» για τις  ακτοπλοϊκές εταιρείες η έξοδος του Πάσχα - Πληρότητες έως και 100% σε πολλούς προορισμούς από τη Μ. Πέμπτη - Οι στόλοι και τα δρομολόγια στις «χρυσές» γραμμές των Κυκλάδων

8
petrelaio_iran

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αίρει τις εξαιρέσεις που επέτρεπαν σε οκτώ χώρες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα, την εισαγωγή φθηνού ιρανικού πετρελαίου – Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι χώρεςθα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριές αμερικανικές κυρώσεις 

22