Ειδοποιητήρια σε 1.150.000 φορολογούμενους για ανασφάλιστα οχήματα στέλνει η ΑΑΔΕ

Ειδοποιητήρια σε 1.150.000 φορολογούμενους για ανασφάλιστα οχήματα στέλνει η ΑΑΔΕ

Πώς θα πληρώσετε το παράβολο των 250 ευρώ - Οι κάτοχοι πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων καλούνται να ασφαλίσουν τα οχήματά τους και να καταβάλλουν το ειδικό παράβολο εντός διμήνου - Δείτε το μήνυμα που λαμβάνουν

Στην προσωπική τους σελίδα στο ΤΑΧΙSnet θα πρέπει να μπουν οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, για να διαπιστώσουν αν τους στοχοποίησε η εφορία σαν “υπόπτους”  που κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα.

Στην ΑΑΔΕ ύστερα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εντόπισαν 1,151 εκατ. οχήματα που φαίνεται να μην έχουν ασφαλιστεί. Αποφεύγουν όμως να πουν ότι όλοι αυτοί είναι παραβάτες. Μιλούν για “πιθανά” ανασφάλιστο όχημα.

Οι ειδοποιήσεις αναρτήθηκαν στο Taxisnet αλλά δεν έχουν αποσταλεί σε προσωπικά email, ακόμα και αν οι φορολογούμενοι τα έχουν δηλώσει στην εφορία.

Έτσι θα πρέπει να μπει κάποιος με τους κωδικούς taxisnet και να βρει αν έχει προσωπικό μήνυμα (όχι “οφειλή εκτός ρύθμισης”). Αλλιώς δεν θα αντιληφθούν αν έχουν ήδη στοχοποιηθεί από την εφορία.

Αν έχει σταλεί τέτοιο μήνυμα, καλεί τον ιδιοκτήτη να ελέγξει αν ισχύει πως έχει υποπέσει σε τέτοια παράβαση. Αν ναι, καλείται να ασφαλίσει άμεσα  το όχημα, αφού πρώτα πληρώσει και παράβολο 250 ευρώ. Αν όχι (πχ σε περίπτωση που έχει αλλάξει χέρια το όχημα και δεν ευθύνεται ο ίδιος για την μη ασφάλισή του) πρέπει να προβεί σε ενέργειες για να αμφισβητήσει την παράβαση.

Ωστόσο τα 250 ευρώ δεν εμφανίζονται στο Taxisnet σαν “βεβαιωμένη οφειλή”. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου να πληρώσει παράβολο, που έχει εκδοθεί ήδη με τα στοιχεία του.  Άρα δεν πρέπει να πάει σε τράπεζα για να βγάλει παράβολο, ούτε να εκδώσει άλλο ηλεκτρονικό παράβολο.

Πού “κρύβεται” όμως το ηλεκτρονικό αυτό παράβολο που έχει ήδη εκδοθεί και περιμένει τον ιδιοκτήτη-παραβάτη; Η διαδικασία ενδεχομένως να μπερδέψει αρκετούς.

Στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr) και με την χρήση των κωδικών taxisnet, o ιδιοκτήτης θα μπει στην υπηρεσία e-Παράβλο. Αριστερά στην σελίδα θα δει και θα επιλέξει “Τα παράβολά μου”. Θα εμφανιστεί μία καταχώρηση και θα πατήσει “προβολή”. Το παράβολο θα φανεί και στο κάτω μέρος της οθόνης θα μπορέσει να επιλέξει αν θέλει εκτύπωση ή πληρωμή με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη).

Προσοχή:


Αν θέλει μπορεί να πληρώσει το παράβολο μέσω web banking. Θα αντιγράψει τον “Κωδικό Πληρωμής” (όχι “ταυτότητα οφειλής” όπως γίνεται για τις βεβαιωμένες οφειλές) και μετά θα μπει με τους κωδικούς του στο web banking της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται, επιλέγοντας “Πληρωμές” και, στη συνέχεια, Πληρωμές για “e-Παράβολο”. 

Το μήνυμα το οποίο βλέπουν οι “πιθανοί” παραβάτες όταν μπουν στην σελίδα τους στο Taxisnet, αναγράφει τα εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                                                                        Αθήνα, 15/06/2017
                                                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :
                                                                                                        150000000000040063
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ : ΧΧΧ1234

Username : ΧΧΧΧΧΧΧ     Ονοματεπώνυμο : ΚΛΕΑΝΘΗΣ (ΣΤΑ) ΧΧΧΧΧΧ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει. 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. 

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο ( https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo ), στον ιστότοπο www.aade.gr 

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωσή σας με την παρούσα επιστολή.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 

- Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες

- Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)

- Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

- Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης

-Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).

ΣΧΟΛΙΑ (234)

ζορρο

η τροχαια δεχεται καταθεση πινακιδων για τα 50αρια???????εγω το κινω 2μηνες το καλοκαιρι που να παραδωσω πινακιδες

Εναλλακτικος

Για τους προηγουμενους η αρχή του τέλους τους ήταν ο ΕΝΦΙΑ γι αυτούς θα είναι τα ένα εκατομμύριο και βάλε πρόστιμα Στο χωριό μου κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί με Αλβανικες και Βουλγαρικες πινακίδες πέρα που κανεις δεν ξέρει αν αυτοί έχουν και δίπλωμα Μέχρι και ανήλικους βλέπω στο τιμόνι Αυτούς ποιος θα τους ελέγξει; Ο Ελληνας να πληρώσει πάλι πρόστιμα και φόρους

Annabell

Εγώ πληρώνω τα τέλη κανονικά αλλα εχω το μηχανακι μου στη αποθήκη γτ θέλει 300 σερβις. Οταν το φτιαξω θα βγαλω κ ασφάλεια. Ρε πάτε καλα? Βλεπω να μη πληρωνει κανεις κ να ακυρωνεται γτ πάλι με κενά ο νόμος.

stelios

Μάλλον εγινε αυτο που λέει ο " Μπ17/06/201720:02 εφαρμογή Νόμου του 2014.Νόμου Σαμαρά. Αυτό έγινε." Απο το 2015 εχω καταθέσει πινακιδες και μου ηρθε πρόστιμο οτι ειναι ανασφαλιστο το 2017. Τι να πω πια !!!!!!!!!!!!! Ελλάς -Γελλάς

eagle12

Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει Συριζοτρολάκι, για ποιον Σαμαρά τσαμπουνάς... Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΥΒΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΝΟΜΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ.... ΓΚΕΓΚΕ???? Σιχτήρια Συριζαίοι.... ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΡΕ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ.... ΑΝΤΕ ΓΙΔΙΑ...Ε ΓΙΔΙΑ...250 ευρώ x 1.000.000 = 250.000.000 ζεστά ζεστά για να πάει διακοπές ο ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ... ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΓΙΔΙΑ??

!!!!

Καλα να παθουμε αλλα ατο μονο που επρεπε να γινει να ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ20 ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΜΟΥ ΜΕΣΑ!!!

Εξοργισμενος

Μου εστειλαν κι εμενα προστιμο για παπακι που μου εκλεψαν το 2008... εχω φρικαρει τελειως πλεον,λεω σιγα σιγα να την κανω προς τα ακρα,δεν αντεχω να πληρωνω αλλο τους δ.υ.,την ερτ,τη δεη,τους βολεμενους στα υπουργεια,τους επιχειρηματιες που κανουν δουλιτσες με τους πολιτικους! Τρελαθηκα σας λεω, με βλεπω να ψηφιζω ο,τι πιο ακραιο βρω!

Αρης

Τα ίδια και εγώ. Με κλεμμένο μηχανάκι από το 1994! Ρε δε πα να κουρευτουν λεω εγώ!

Giannis64

30 Απριλίου έληξε η ασφάλεια το αμάξι έχει μεγάλη ζημιά και άνοιξαν και οι αερόσακοι είναι από τον Φεβρουάριο συνεργείο πήγε πραγματογνώμων το φωτογράφησε και είπε μόλις επισκευαστεί να το ξανακαλέσουμε να ξαναβγάλει φωτό για να αποζημιω. Όποτε μιας και βρίσκεται ακίνητο αποδεδειγμένα στο συνεργείο δεν το ασφάλισα και μόλις τελείωνε η επισκευή που απαιτεί πολλά χρήματα για τους αερόσακους θα το ασφάλισε η ίδια εταιρεία. Και μπαμ μας πρόλαβε η πρώτη φορά αριστερά και 250 ευρουδάκια περισσότερα από το κόστος ασφάλισης. Και από το 82 ότι όχημα είχα ήταν πάντα ασφαλισμένο γιατί κινούνταν. Σήμερα λοιπόν με ανασφάλιστο 40 μέρες στο συνεργείο πληρώνω το ίδιο προστίμο με αυτόν που στρατηγικά δεν ασφαλίζει ποτέ. Άντε ρε λαμογιά στο διάολο

Γιάννης Γ

@ Giannis 6418/06/201701:01. ..........Βρε εσυ μεγάλε και συνονόματε. .... Υπάρχει συλλογιστική και λογική στο μυαλό σου με αυτά που γράφεις?........ Που θέλεις να ξέρει το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα διασταύρωσης στοιχείων το πόσο καιρό είναι ακινητοποιημένο και για ποιόν λόγο αιτία και αφορμή, το κάθε ένα από αυτά τα 1.250 χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα?....... Ελεος πιά.

t@kis

Εγώ ρε παιδιά έχω ασφαλισμένο το μηχανάκι και φαίνεται και ασφαλισμένο στην βάση δεδομένων, σήμερα. Στην ιντεραμέρικαν. Ομως μου στείλανε 250 ευρω γιατί προφανώς την μέρα του ελέγχου 6/6 δεν ήταν ασφαλισμένο! Η ασφάλεια έγινε στο ενδιάμεσο διάστημα γιατί το χειμώνα δεν το κυκλοφορούσα! Γιατί πρέπει να πληρώσω! Δεν πληρώνω τίποτα έχω ασφάλεια για ένα χρόνο! Τι θα στείλουν στην αστυνομία; Το πρόστιμο της 6-6; Δεν το πληρώνω! Δεν μπορούν να μου αφαιρέσουν στοιχεία γιατί έχω ασφάλεια. Τι θα κάμουν αναδρομική ισχύ; υτό δεν γίνεται ας είχαν ενημερώσει τις ασφαλιστικές να μην μου έβγαζαν ασφάλεια αφού εκρεμούσε πρόστιμο τωρα θα πάρουν τα ....μου

nikolis

Φιλε ακριβως το ιδιο και εγω...απλα οταν θα θελουμε να ξανακανουμε ασφαλεια...δεν θα μασ αφησουν..

Νίκος Π.

Κύριοι, σαφώς δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανένα ανασφάλιστο όχημα. το κλειδί όμως είναι η λέξη "ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ". Παγκοσμίως απαγορεύεται η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ανασφάλιστου οχήματος. Πως γίνεται ο έλεγχος; ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ! Από αστυνομικό ο οποίος χτυπάει search σε βάση δεδομένων και τσεκάρει αν το όχημα το οποίο κυκλοφορεί είναι ανασφάλιστο. Στον ΔΡΟΜΟ και μόνο! γιατί αν έχω τρακαρισμένο αυτοκίνητο στο γκαράζ θα πρέπει να πληρώνω ασφάλεια εφόσον δεν το κυκλοφορώ; που αλλού συμβαίνει αυτό; Εδώ επειδή είναι ανίκανοι να κάνουν τον έλεγχο σωστά, στον δρόμο, στέλνουν ραβασάκια σε όλους και ότι αρπάξουμε. και ο έλεγχος ξανά σε κάποιους μήνες, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ΣΥΝΕΧΩΣ στον δρόμο! και όχι κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Ημίμετρα μονίμως. Αν κάποιος είχε 5 χρόνια ανασφάλιστο όχημα, θα πληρώσει πχ τώρα 250 ευρώ και είναι ΟΚ, και είναι κερδισμένος. Το λαμόγιο δικαιώνεται και θα πληρώνει από εδώ και πέρα, αν και έχει γλιτώσει περισσότερα στο παρελθόν. αν κάποιος το ασφάλιζε όποτε το κυκλοφορούσε (πχ κάτοικος εξωτερικού) και βρέθηκε στις 6/6 να μην είναι στην Ελλάδα, του βάζουν τώρα πρόστιμο... Κράτος καφενείο που δεν μπορεί να κάνει κάνει στοιχειωδώς κάποιους ελέγχους σωστά...

ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΗΣ(ΝΩΟΝ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΗΚΟΟΣ(ΥΠΟΤΕΛΗΣ-ΖΩΟΝ

Το μεν γεγονος οτι χρησιμοποιουν ενα μεσω που αποκαλειται ηλεκτρονικη αλληλογραφια σημαινει πως αποδεχονται τον ορο χρησης της εννοιας αλληλογραφιας η οποια ως εννοια σημαινει αμφιδρομη επικοινωνια και εφοσον απαντησετε στο μυνημα τους θα πρεπει και αυτοι να ανταπαντησουν!! αυτο σας δινει την δυνατοτητα να αξιωσετε-απαιτησετε αν ειστε πολιτες ή να αιτηθειτε(ζητιανεψετε) αν ειστε υπηκοοι(υπηρετες-ειλωτες)το επισημο αιτιολογικο μερος πχ(ενδεικτικα ενα παραδειγμα) του λογου επιβολης διοικητικου προστιμου για ζητημα που αφορα ιδιωτικου δικαιου συνφεροντα και παροχη υπηρεσιων(δηλαδη αν το διοικητικο προστιμο αποτελει εντεταλμενη συγκεκριμενων ιδιωτικων συνφεροντων εμπρακτη μορφη ποινικοποιησεως της πελατιακης απαξιωσης-αδυναμιας )!!!το δε γεγονος οτι το μυνημα(δηλωση)που λαβατε εμπεριεχει αριθμο πρωτοκολου ωστε να εχει την μεγιστη επισημοτητα ουσιατικα δεσμευει και τον κρατικο φορεα(δημοσια αρχη) αν ειναι τετοιος,, να πρωτοκολησει ομοια και την εν γενη ενδεχομενη επακολουθη αλληλογραφια(αλληλοεπικοινωνια) !!! ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ οσοι ειστε ΝΩΟΝΤΕΣ και οχι απλα ΖΩΝΤΕΣ στο χερι σας εναποκειται να το χειριστειτε και το εν λογω ζητημα δεοντως!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

loyketo-apodeixeis

Η ΑΑΔΕ συνεχίζοντας τους έλεγχους και μετά το Πάσχα για την αποκάλυψη κρουσμάτων φοροδιαφυγής εντόπισε πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν έκοβαν αποδείξεις και προχώρησε σε 48ωρο λουκέτο των λειτουργιών τους

8
TSAKALOTOSD

Όπως και στην γ' αξιολόγηση η κυβέρνηση θέλει πρώτα staff level agreement και στο Eurogroup της 2ης1 Ιουνίου συμφωνία-πακέτο για το κλείσιμο του προγράμματος, το χρέος και το είδος της μεταμνημονιακής παρακολούθησης μετά από τα τέλη Αυγούστου 

tsak-lag_main01

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Λαγκάρντ σε Τσακαλώτο-Χουλιαράκη συνδέοντας, επίσης, τη συζήτηση για το χρέος με την εφαρμογή των πολιτικών του Μνημονίου - Συμφωνία στο Eurogroup του Ιουνίου ο στόχος της κυβέρνησης

20
imf

Oι προσπάθειες όλων των πλευρών κινούνται προς την κατεύθυνση της επίτευξης συμφωνίας με το ΔΝΤ προκειμένου να σταλεί ένα ακόμα θετικό μήνυμα στο δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος