Δολοφονία Καρολάιν

kwstaras3

Γρηγόρης Φιλ. Κωσταράς

«Εις την Εκκλησίαν ώς εις κοινήν μητέρα είναι τό Γένος
προσκολλημένον και δια την θρησκείαν και δια την μητρικήν φροντίδα, τήν οποίαν δείχνει καθ' ήμέραν υπέρ της παιδείας του Γένους)).

Άδ.Κοραής

6

«Ό Ίησοϋς δέν αφήνει, φαίνεται, μετά τήν Άνάστασή Του νά εγγίζουμε παρά μόνο τις πληγές Του: Δέν πρέ­πει νά ενώνουμε τόν εαυτό μας παρά μόνο μέ τά πάθη Του... Ό Χριστός θά βρίσκεται σέ άγωνία ώς τή συν­τέλεια τοϋ κόσμου. Σέ δλο αύτό τό διάστημα δέν πρέ­πει νά μας παίρνει ΰπνος». Γϊασκάλ

4