Προσωρινό μπλόκο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, λόγω προσωπικών δεδομένων

Προσωρινό μπλόκο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, λόγω προσωπικών δεδομένων

Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Ο ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι τα στοιχεία που θα συλλέγει, θα καταχωρούνται σε ασφαλή βάση δεδομένων

Μπλοκάρει προσωρινά η  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το ηλεκτρονικό εισιτήριο
για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που περιέχει micro-chip και ζητεί από τον ΟΑΣΑ, προκειμένου να δώσει το «πράσινο φως», αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς όπως το σχεδιάζει σήμερα ο Οργανισμός, περιλαμβάνει υπερβολικά πολύ μεγάλη πληθώρα προσωπικών δεδομένων.
           
Ειδικότερα, από την Αρχή ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει, όπως απαιτεί η νομοθεσία  για
την  επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του νέου Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου για  τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ, δηλαδή, το ηλεκτρονικό εισιτήριο.
           
Ο  ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο του νέου αυτού συστήματος, θα πρέπει να προβεί
στην «προσωποποίηση-ταυτοποίηση» όλων των επιβατών που χρησιμοποιούν κάρτες
απεριορίστων διαδρομών για τη μετακίνησή τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ) μέσα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, αλλά και όλων εκείνων που
δικαιούνται μετακίνηση με μειωμένο ή μηδενικό κόμιστρο.
           
Σύμφωνα με τον  ΟΑΣΑ   τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων των  
καρτών θα συλλεγούν είτε με άμεση καταχώρηση σε ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής
στοιχείων είτε   μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) με το όνομα AMKA2DATA που  διαθέτει.
           
Ο ΟΑΣΑ επεσήμανε επίσης  ότι τα στοιχεία που θα συλλέγει, θα καταχωρούνται σε ασφαλή βάση δεδομένων, ενώ ένα υποσύνολο αυτών θα καταχωρείται σε ενσωματωμένο micro-chip στην κάρτα, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος επί του μέσου μαζικής μεταφοράς που θα αφορά στην ισχύ ή/και στην εγκυρότητα αυτού του τύπου κομίστρου.
           
Για την  έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου πρέπει να δοθεί από τους πολίτες ένα πλήθος προσωπικών δεδομένων (όπως Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης-ΑΜΚΑ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός fax, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.ά) τα οποία  θα υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.
           
Επίσης, στην εξωτερική επιφάνεια της κάρτας θα υπάρχει  το ονοματεπώνυμο, ο τύπος δικαιούχου, και η φωτογραφία. Στο ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip) της κάρτας θα τηρείται ο τύπος του δικαιούχου και η ημερομηνία λήξης δικαιώματος ή η ημερομηνία γέννησης.
           
Ακόμη, η νέα κάρτα θα αντικαταστήσει πλήρως όλους τους τύπους καρτών απεριορίστων διαδρομών και θα είναι υποχρεωτική η χρήση της, ενώ  θα υπάρχει και   ένας μοναδικός σειριακός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε κάρτα. Ο αριθμός αυτός τηρείται μόνιμα τόσο στο chip της κάρτας όσο και στην υποκείμενη βάση δεδομένων, στην οποία τηρούνται πρόσθετες πληροφορίες για κάθε κίνηση αυτής της κάρτας.
           
Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει η Αρχή,  «οποιαδήποτε συσχέτιση, είτε σε λογικό είτε σε φυσικό επίπεδο, του συγκεκριμένου αριθμού της κάρτας με τον κάτοχο αυτής επιτρέπει την εξαγωγή πλήρους πληροφόρησης για τις ακριβείς διαδρομές που αυτός πραγματοποιεί».
           
           
Η Αρχή  στην υπ΄ αριθμ. 1/2017 γνωμοδότησή της,  υπογραμμίζει τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και καταχωρούνται για την κάρτα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, χωρίς ωστόσο ο ΟΑΣΑ να έχει εξετάσει «εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που αφενός μεν θα επιτύγχαναν εξίσου τους επιδιωκόμενους σκοπούς αφετέρου δε θα εξασφάλιζαν την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών».
           
Εξάλλου, η Αρχή  ζητεί  από τον ΟΑΣΑ να προβεί στην εκπόνηση εκτίμησης επιπτώσεων στην προστασία προσωπικών δεδομένων, να τεκμηρίωση την   αναγκαιότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,  ενώ παράλληλα  θα πρέπει να υιοθετήσει τα
απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.
           
Παράλληλα, η Αρχή αναφέρει ότι τα  «δεδομένα στην επιφάνεια της κάρτας (ονοματεπώνυμο, φωτογραφία) και στο chip της κάρτας (αριθμός κάρτας, προφίλ (τύπος) χρήστη και ημερομηνία λήξης δικαιώματος) είναι κατ’ αρχάς πρόσφορα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς».
Όμως, «θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί μέριμνα, εφόσον στο chip τηρείται και κάποιο ιστορικό
επικυρώσεων της κάρτας, να τεκμηριώνεται ότι το ιστορικό αυτό είναι απόλυτα
αναγκαίο – και, ως εκ τούτου, το ελάχιστο δυνατό - εν όψει των επιδιωκόμενων
σκοπών». Και αυτό γιατί «τα δεδομένα στο chip της κάρτας τηρούνται και
μεταδίδονται ανέπαφα και μη κρυπτογραφημένα και, κατά συνέπεια, τυχόν απώλεια
της κάρτας δύναται να επιτρέψει σε κάποιον τρίτο να ανακαλύψει και το ιστορικό των μετακινήσεών του».
           
Σε άλλο σημείο, η Αρχή τονίζει ότι η «τήρηση –είτε στο ίδιο το εισιτήριο (ηλεκτρονική κάρτα) είτε στη βάση δεδομένων- του δρομολογίου που πραγματοποιήθηκε, της ημερομηνίας και
ώρας αυτού καθώς και του αριθμού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου παραπέμπουν σε
συγκεκριμένο επιβάτη, ο προσδιορισμός (ταυτοποίηση) του οποίου –με τη μορφή
προσωποποιημένης πληροφόρησης- καθίσταται δυνατός εφόσον στο αρχείο που τηρεί
ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπάρχουν προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης του
κατόχου του».
           
Έτσι, «με αυτόν τον τρόπο, οι μετακινήσεις κάθε επιβάτη – χρήστη
προσωποποιημένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου παύουν πλέον να είναι ανώνυμες, με
αποτέλεσμα να θίγεται υπέρμετρα η ελευθερία κίνησης ή κυκλοφορίας της οποίας
αναπόσπαστο μέρος συνιστά το δικαίωμα της ανώνυμης μετακίνησης».
             
Η ελευθερία κίνησης, σημειώνει η Αρχή, «αποτελεί έκφανση του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντάγματος, καθώς και της εν γένει προσωπικής ελευθερίας που εδράζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 εδ. 1 Σ.».

ΣΧΟΛΙΑ (80)

bros

ΟΛΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΖΗΤΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ(ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ !!!@@@#!@@##$) ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΑΝΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ????? ΕΛΕΟΣ. ΟΙ ΔΕΞΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ.... Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ..ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΕΤΣΙ?????ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΦΡΥ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ..... ΦΙΛΑΚΙΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ.

δλδ

νέα πεδία για νόμιμες ηλεκτρονικές απατεωνιές όπου αντί πληρωμένων σύμφωνα με το μέσο όρο μετακινήσεων σου καρτών κι άνευ τσιπ καταγραφής -που σημαίνει αρχειοθέτηση κι όσο μεγάλο αρχείο θέλουν για να σε ελέγχουν υπέρμετρα- αντ' αυτού εκδώσαν εσωτερικό διαβατήριο κι άνευ γνωμοδότησης!! Κατοχή κι ούτε!

V

Του πρωκτού τα εννιάμερα... Το ίδιο σύστημα υπάρχει και σε άλλες χώρες. Το έχω συναντήσει στο Παρίσι, απλά το μηχάνημα ήταν λίγο διαφορετικό, αλλά της ίδιας λογικής. Απλά στην Ελλάδα όποιος δεν θέλει να ζυμώσει- που δεν θέλει- θα βρεθεί μια Αρχή, τίποτα οικολόγοι, κάποια κίνηση πολιτών, κάποιος δασάρχης, δήμαρχος κλπ, και θα μπλοκάρει τα πάντα. Από επενδύσεις, μέχρι μεταρρυθμίσεις. Κατά τα άλλα, για τα δεινά μας πάντα θα φταίει ο Σόιμπλε, το ΔΝΤ, οι "σκοτεινοί κύκλοι" που μας επιβουλεύονται, οι Δυτικοί που μας ζηλεύουν και ενίοτε τίποτα... εξωγήινοι. Ποτέ όμως η βλακεία που μας δέρνει ως λαό...

Κώστας

Στις άλλες χώρες που αναφέρεις, ποια στοιχεία κρατούνται στην κάρτα; Ποια σε βάση δεδομένων των αντίστοιχων φορέων ΜΜΜ; Και εδώ ποια κρατάνε; Αν σου ζητάνε, για παράδειγμα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για την κάρτα, πού ακριβώς χρειάζεται; Και γιατί να μη λειτουργεί με τη λογική της τηλεκάρτας, χωρίς δηλαδή κανένα στοιχείο του κατόχου (ο κάτοχος μπορεί να κρατάει χωριστά και ο ίδιος τα δικαιολογητικά μειωμένου κομίστρου); Και, επίσης, καταγράφονται στη βάση δεδομένων οι διαδρομές που κάνω με το ηλεκτρονικό εισιτήριο; Και πόσο "ασφαλής" μπορεί να είναι μια βάση δεδομένων;

V

Το τι στοιχεία κρατάνε δεν το γνωρίζω. Όμως διάβασα το σκεπτικό της γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (υπάρχει στο site της) και πήγα να λιποθυμήσω από τα γέλια. Μια από τις αιτιάσεις είναι το γεγονός (πράγματι) ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο καταγράφει τις διαδρομές του χρήστη, οπότε σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης καταπατάται αρχή της ιδιωτικότητας. Τονίζω ότι το τσιπ του εισιτηρίου καταγράφει τις διαδρομές και όχι εξωτερική βάση δεδομένων- και υπό αυτή τη λογική ας πούμε ότι είναι "βάση δεδομένων" το εισιτήριο. Και αν αυτό πέσει σε άλλα χέρια, αυτός ο άλλος θα μπορούσε να μάθει που και πότε πηγαίνεις, "διαβάζοντας" το τσιπ της κάρτας. Όταν όμως όλοι μας έχουμε επάνω μας ένα κινητό τηλέφωνο, ο οποιοσδήποτε με πρόσβαση σε συγκεκριμένη τεχνολογία, μπορεί να δει όλη την πορεία μας. Το επίσης γεγονός, ότι ο καθένας κάθε τρεις και λίγο ανεβάζει στα social media το που βρίσκεται και το τι κάνει, με κάνει να σκέφτομαι ότι οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές. Βέβαια σου ξαναλέω ότι δεν γνωρίζω τι στοιχεία ζητάνε οι Γάλλοι για να βγάλεις την κάρτα.

Citizen

Η αριστερή χουντομαφια που μας κυβερνάει θέλει τα προσωπικά στοιχεια ολων των ελλήνων για να δημιουργήσει καθεστώς τύπου Χότζα/Τσαουσέσκου

BiLL

ζώ στην Αυστραλία τους τελευταίους 6μήνες ισχύει το ηλεκτρονικό εισητήριο με την μορφή κάρτας (myki). κανένας και ποτέ δεν ζητάει ονοματεπώνυμα κτλ προσωπικά στοιχεία. Στην Ελλάδα τι τα θέλουν; Θα πρέπει και οι τουρίστες να δίνουν ΑΜΚΑ κτλ;

Χψω

Οι Έλληνες πάντα πρωτοτυπούν!! Ποιος ξέρει πόσοι χαραμοφάηδες, λεγόμενοι ειδήμονες πληρώθηκαν αδρά για να...εκπονήσουν το σύστημα, ενώ μια μελέτη, μια ματιά σε άλλες χώρες και μια σύγκριση των διαφόρων εφαρμοζόμενων λύσεων θα έφερνε το ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσμα!!

ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ Ε.Ε

Ποιος ο λόγος να καταγράφουν τις κινήσεις των πολιτών που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εισιτήριο;; Έρχεται και το τσιπάκι στο χέρι...! Χούντα κατάντησε η Ευρωπαική ένωση, και μαριονέτα της σιών

ΟΥΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

που είναι πολλά χρόνια μπροστά στο θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δεν προσωποποιείται ο επιβάτης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,,,,

Γιαννης

Δεν υπάρχει σωτηρία

χαχαχαχαχα

Καραγκιόζηδες μια ζωή . Η ανομία θα βασιλεύει για πάντα

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

nekroi_main

Ένας χείμαρρος σήκωσε το αυτοκίνητο και τους παρέσυρε στο ποτάμι – Χάθηκε το ζευγάρι, η μητέρα και η αδερφή της κοπέλας – Σε σοκ η τρίτη αδερφή που κατέληξε να χάσει τα αγαπημένα της πρόσωπα - Τραγική ειρωνεία ότι κι ο πατέρας έχασε τη ζωή του σε γλέντι 

2