Κορωνοϊός - Τηλεργασία και εκ περιτροπής απασχόληση: Τι διευκρινίζει η απόφαση Βρούτση

Κορωνοϊός - Τηλεργασία και εκ περιτροπής απασχόληση: Τι διευκρινίζει η απόφαση Βρούτση

Η αναστολή της σύμβασης και η εκ περιτροπής απασχόληση δεν μπορούν να εφαρμοστούν συγχρόνως στον ίδιο εργαζόμενο - Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει

ipik
Οι επιχειρήσεις που πλήττονται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες συνθήκες και να διατηρήσουν στο ακέραιο τις θέσεις εργασίας έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν.

 Mε βάση την απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ορίζονται τα νέα έντυπα ειδικού σκοπού που πρέπει να δηλωθούν στην Εργάνη για:

• την εξ αποστάσεως εργασία

• την πρόσκαιρη τηλεργασία

Κλείσιμο
• τον πίνακα προσωπικού ασφαλούς εργασίας και

• τον πίνακα μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ίδιου ομίλου

Για την εκ περιτροπής απασχόληση ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ και «για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ» θα μπορούν να κάνουν χρήση της νέας έκτακτης μορφής εκ περιτροπής απασχόλησης που μειώνει έως και 50% χρόνο εργασίας και μισθό.

Η αναστολή της σύμβασης και η εκ περιτροπής απασχόληση δε μπορούν να εφαρμοστούν συγχρόνως στον ίδιο εργαζόμενο.

Μια επιχείρηση που πλήττεται μπορεί να αναστείλει τις συμβάσεις μέρους των εργαζομένων και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που δεν μπαίνουν σε αναστολή να κάνει χρήση του μέτρου της εκ περιτροπής εργασίας.

Όπως ορίζεται από την ΠΝΠ και την ΥΑ ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ ΄ελάχιστον 2 εβδομάδες το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, εισπράττοντας το αντίστοιχο τμήμα του μισθού του, δηλαδή το 50%. Η εκ περιτροπής εργασία θα μπορεί να εφαρμόζεται για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η κρίση, με μέγιστο χρονικό ορίζοντα τους 6 μήνες και επανεξέταση του μέτρου ανά μήνα.

Εφόσον ξεκινήσουν να αίρονται τα μέτρα, όσες επιχειρήσεις βγαίνουν από τους ΚΑΔ θα παύουν να έχουν το δικαίωμα στο ειδικό μέτρο.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου το νέο ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη».

Υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Όλα τα ειδικά μέτρα συνδέονται με απαγόρευση απολύσεων και ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Από την απαγόρευση απολύσεων εξαιρούνται:

· η παραίτηση και

· η λύση σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης.

Για όλα τα ειδικά μέτρα εκτός από την πρόσκαιρη τηλεργασία, ο εργοδότης μπορεί να κάνει δήλωση στην «Εργάνη» εκ των υστέρων και μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου. Ακολουθείται δηλαδή και εδώ το «μοντέλο» των πρώτων μέτρων που ελήφθησαν για τις υπερωρίες και την υπερεργασία, για τα οποία προβλέφθηκε πως δηλώνονται εκ των υστέρων και όχι εκ των προτέρων. Ειδικά για την πρόσκαιρη τηλεργασία απαιτείται η δήλωση στο «Εργάνη» πριν την έναρξη πραγματοποίησης της.

· Εφόσον ξεκινήσουν να αίρονται τα μέτρα, όσες επιχειρήσεις βγαίνουν από τους ΚΑΔ θα παύουν να έχουν το δικαίωμα στο ειδικό μέτρο.

Αναστολή και τηλεργασία

Επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ μπορούν να συμφωνήσουν με εργαζόμενούς τους οποίους έχουν θέσει σε καθεστώς αναστολής σύμβασης την παροχή εργασίας με τηλεργασία για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης τους. «Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή», αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργική απόφαση.

Οι εργοδότες, υποχρεούνται να δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία, πριν την έναρξη πραγματοποίησης της με το νέο ειδικό έντυπο πρόσκαιρης τηλεργασίας στο σύστημα «Εργάνη» .

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, η πρόσκαιρη τηλεργασία είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Το ποσό της αμοιβής μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία του, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Δηλαδή ο εργοδότης μπορεί να καλύπτει το 100% του μισθού συμπληρώνοντας το ποσό που απομένει μετά τα 800 ευρώ της ειδικής αποζημίωσης. Για τις αποδοχές της πρόσκαιρης τηλεργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι απαγορεύεται ρητά να απολύσουν και κάθε απόλυση θα είναι άκυρη. Εξαιρείται η παραίτηση και η λύση σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης.


Εξ αποστάσεως εργασία

Οι εργοδότες είτε πλήττονται είτε όχι – εντός και εκτός ΚΑΔ – μπορούν έως τις 10 Απριλίου (με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων), να καθορίσουν, με απόφασή τους (μονομερώς δηλαδή) ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια ο μισθός καταβάλλεται ακέραιος και η σύμβαση εργασίας παραμένει ίδια. Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού, το νέο ειδικό έντυπο στην «Εργάνη».

Μετακίνηση προσωπικού

Η ΥΑ αναφέρεται και στο σχήμα της ενδο – ομιλικής μετακίνησης, καθώς γίνεται σαφές πως στο εν λόγω μέτρο εντάσσονται εργοδότες που:

· πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ ή

· τελούν υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους (ενδεχομένως ένας κλάδος του ομίλου και όχι εν συνόλω)

Οι εν λόγω εργοδότες μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας, και για όσο χρόνο υπάγεται στους σχετικούς ΚΑΔ.

Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι και το πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου της μεταφοράς να το δηλώσει στην «Εργάνη» με το νέο ειδικό έντυπο.

Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης, υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου να διατηρήσουν, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας που σημαίνει ότι απαγορεύονται οι απολύσεις εκτός από την παραίτηση και την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται πως το μέτρο της μεταφοράς προσωπικού μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου μπορεί να συνδυαστεί με τις αναστολής συμβάσεων. Δηλαδή όπως και η νέα εκ περιτροπής, οι επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση του μέτρου της μεταφοράς προσωπικού. Ο συνδυασμός των μέτρων εφαρμόζεται με την ίδια συνταγή : «για επιχειρήσεις που ανήκουν στις πληττόμενες και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ». Και εδώ προβλέπεται ρήτρα απαγόρευσης των απολύσεων και διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα: 

Κορωνοϊός: Στους 67 οι νεκροί στη χώρα

Ο Αρναούτογλου απάντησε στον Κανάκη: Δεν μπορεί να χάνουμε ζωές και να ασχολούμαστε με μ@@@ίες!

Κορωνοϊός: «Στην Ιταλία δεν υπάρχει χρόνος για κηδείες» - Διαβάστε την συνέντευξη της ερευνήτριας Γεωργία Φουστέρη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης