LIVE

Κορωνοϊός

Σε εισπρακτικές εταιρείες τα «κόκκινα» δάνεια: Ποια εξαιρούνται

Σε εισπρακτικές εταιρείες τα «κόκκινα» δάνεια: Ποια εξαιρούνται

Διασώζονται μόνο δάνεια α΄ κατοικίας και μικρομεσαίων εταιρειών - Πωλούνται όσα δάνεια είναι σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες- Αδειοδοτήσεις εξπρές σε 20 ημέρες για τις νέας γενιάς εισπρακτικές εταιρείες που θα μπορούν να λειτουργούν με ελάχιστο κεφάλαιο 100.000 ευρώ - Διαβάστε το νομοσχέδιο

Εισπρακτικές εταιρείες νέου τύπου που θα ασχολούνται αποκλειστικά με τα δάνεια σε καθυστέρηση φέρνει στη ζωή μας άμεσα το πολυνομοσχέδιο με τα 13 νέα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε σήμερα το βράδυ στη Βουλή
και ψηφίζεται στις 15 Δεκεμβρίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και εταιριών μεταβίβασης απαιτήσεων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες θα παίρνουν τα δάνεια σε καθυστέρηση από τις τράπεζες θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η σύστασή τους θα ξεκινήσει τις πρώτες βδομάδες του νέου έτους, καθώς το νομοσχέδιο προβλέπει πολύ σφιχτές «προθεσμίες» για την αδειοδότησή τους. Οι άδειες λειτουργίας των συγκεκριμένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, ορίζεται το νόμο ότι θα πρέπει να χορηγούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός 20 ημερών. Σε περίπτωση δε που οι επιτροπές που πρέπει να γνωμοδοτήσουν καθυστερήσουν, (πρέπει να το κάνουν εντός 10 ημερών) η Τράπεζα της Ελλάδος θα δίνει την άδεια όταν έχουν περάσει 20 ημέρες.

Για τις εισπρακτικές εταιρίες των δανείων προβλέπεται ότι η έδρα τους θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα ή στην ΕΕ και να διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ορίζεται και μία άλλη σειρά απαιτήσεων όπως να δηλωθεί η ταυτότητα των μετόχων και των συμβούλων, η οργανωτική δομή, το επιχειρηματικό σχέδιο και να περιγραφούν οι μέθοδοι διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ωστόσο, το ελάχιστο κεφάλαιο αυτών εταιρειών ορίζεται μόλις στις 100.000 ευρώ.


Σε εισπρακτικές εταιρείες δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
Όποιος δανειολήπτης έχει δάνειο σε καθυστέρηση θα χάσει τον ύπνο του καθώς στις συγκεκριμένες εταιρείες μπορεί να μεταβιβαστούν όλα τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Προϋπόθεση για την πώληση του δανείου είναι να έχει κληθεί ο δανειολήπτης εντός 12 μηνών να έχει ρυθμίσει ή να διακανονίσει τις οφειλές του. Εάν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί η τράπεζα μεταβιβάζει το δάνειο στις συγκεκριμένες εταιρείες και υπάρχουν μόνο τρεις εξαιρέσεις κατά τις οποίες μία τράπεζα δεν μπορεί να πουλήσει ένα δάνειο σε καθυστέρηση.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται μόνο:
-δάνεια με ενέχυρο α΄ κατοικία
- δάνεια μικρομεσαίωνεπιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία της ΕΕ
- δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου

Οι τράπεζες θα συνάπτουν συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα δάνεια και το στάδιο μη εξυπηρέτησης, την νομική και λογιστική παρακολούθηση, το περιεχόμενο της διαχείρισης κλπ. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων νομιμοποιούνται με το νομοσχέδιο, να εγείρουν όλα τα νομικά και ένδικα μέσα για οποιοδήποτε δάνειο έχει περιέλθει στην κατοχή τους εφόσον είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Ταυτόχρονα, αν ένας δανειολήπτης έχει ένα δάνειο το οποίο εξυπηρετεί και ένα άλλο που είναι σε καθυστέρηση, η τράπεζα θα μπορεί να μεταβιβάζει και το δάνειο που εξυπηρετείται στις εταιρείες διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που εξαγοράζουν τα «κόκκινα» δάνεια θα μπορούν να χορηγούν νέα δάνεια, μετά από άδεια της Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.


«Ωφέλιμη» η δευτερογενής αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων
Στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναφέρεται όπι πλέον καθίσταται δυνατή η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημειώνεται μάλιστα ότι «η δημιουργία μίας τέτοιας αγοράς, θα είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. Το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της αμοιβής του, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα το εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα. Από την άλλη πλευρά, ο δανειολήπτης θα μπορεί διαπραγματευτεί ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, απ' ό,τι θα μπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυμα, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας και επομένως μία πρόταση ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα για το πιστωτικό ίδρυμα και δεν θα μπορούσε να προταθεί από αυτό, θα είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα. Παράλληλα, θεσπίζεται καθεστώς αυστηρής εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης και μεταβίβασης των απαιτήσεων και υποχρέωσή τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χειροτερεύσει η νομική ή πραγματική θέση του οφειλέτη μόνο και μόνο λόγω της μεταβίβασης της οφειλής του ή της ανάθεσής της προς διαχείριση».

Η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορεί να ανατίθεται στις εταιρείες για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Ωστόσο, προβλέπεται ρητά ότι 12 μήνες πριν από την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη- και τον εγγυητή - με εξώδικη πρόσκληση η ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει τον αιφνιδιασμό των οφειλετών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να ρυθμίσουν την οφειλή τους που έχει εκχωρηθεί σε τρίτους. Στην ίδια αποτροπή του αιφνιδιασμού αποσκοπεί η απαίτηση μεσολάβησης ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος 12 μηνών ανάμεσα στην πρόσκληση και την εκχώρηση, ώστε να μην απέχουν τα δύο γεγονότα ιδιαίτερα μεγάλο διάστημα. Προβλέπεται, επίσης, μη απαίτηση της προηγούμενης πρόσκλησης στις περιπτώσεις των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων ή των απαιτήσεων κατά των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών, καθώς στη μεν περίπτωση των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων δεν μπορεί να γίνει λόγος για αιφνιδιασμό, στη δε περίπτωση των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτε η αποστολή πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του δανειολήπτη, ορίζεται ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης μπορούν να προσλαμβάνουν Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές.

Σημειώνεται ακόμη ότι στο μέτρο που η άρση απορρήτου είναι αναγκαία για τις ανάγκες της διαχείρισης προβλέπεται η ρύθμιση αυτή ως απαραίτητη καθώς, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, «η προβολή τραπεζικού απορρήτου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αδυναμία της εταιρείας να διεκπεραιώσει τη διαχείριση. Ταυτόχρονα όμως τίθενται όρια στην άρση τόσο του τραπεζικού απορρήτου όσο και στην ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη στην εταιρεία διαχείρισης, καθώς αυτά επιτρέπονται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης».
 
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (95)

Φιλεleft

Δώσε πονο Τσιπρα στους Δεν Πληρωνω. Δεν χαμπαριάζουν οτι αν αφήσουμε τους Δεν Πληρωνω ατιμώρητους θα καταρευσουν οι τραπεζες και το κρατος. Μονο με Τσιπρα θα εφαρμοστεί το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σοιμπλε.

ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΗΣΟΥΜΕ Ε ΤΙ ΛΕΤΕ ΔΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ;

Αναποδέμος

Απο την σεισαχθεια στις εισπρακτικες,περα άπο πλακα τωρα οταν το σεπτεμβρη ψηφιζοταν η κυβερνηση οφειλαν αυτοι πυο την ψηφισαν να ξερουν οτι θα εφαρμοσει την συμφωνια του καλοκαιριου,τα ισοδυναμα ηταν ενα παραμυθι,διοτι και αυτα αφορουσαν τον ιδιο κοσμο.το κακο με τον συριζα ειναι οτι εκανε κωλοτουμπα μονο στα ειςπρακτικα μετρα,ανοιγμα επαγγελαμτων και ανοιγμα σε επενδυτες δεν υπαρχει.εν τω μεταξυ ακουγοντας τον λεβεντη να λεει οτι χρεαζεται οικουνενικη τεχνοκρατων για να γινουν μεταρρυθμισεις ειναι ξεκαθαρο οτι το ζητουμενο ειναι αυτο που καμθα κυβερνηση δεν εκανε και δεν μπορει να κανει μονη της.χιλιαδες άπολυσεις στο δημοσιο και ιδιωτικοποιησεις...λιμανια,αεροδρομια,ευδαπ,οσε,δεη...μακαρι να υπηρχε αλλη λυση ,μακαρι το δημοσιο να ειχε μανατζερ ,μακαρι να ηταν κρατικες οι δεκο και να μην ηταν ζημιογπνες,αλλα καταφεραμε το μονοπωλιο να ειναι ζημιογονο,αλλα δυστυχως δεν υπαρχει αλλη λυση.δεν μας αφηνουν οι ξενοι σε χλωρο κλαρι

Πετρος

Καλα αυτοι οι συριζαιοι ειναι παντελως ζωα Επιπεδο δαπεδο Δεν κατοικειται ο εγκεφαλος τους λογω πολλαπλων ψευτικων υποσχεσεων απο τον ανεργο πρωθυπουργο τους

Βάστα Τσιπρα βάστα Σοιμπλε

Η μονη δεξιά κυβερνηση που πέρασε απο τη χωρα ειναι η αριστερή. Κανεις δεν ειναι περισσοτερο καπιτάλας απο τα κουμμουνια. Ολες οι βίλες στην Εκαλη πως χτίστηκαν, με τον Μαρξ και τις ντουντούκες ; Το Κεφάλαιο εχει βαλει τα κουμμουνια να κανουν τη βρώμικη δουλεια που αρνήθηκε το λαμόγιοπασοκονουδου

Μιχαλης

Εφαρμοζει στο απολυτο τις προεκλογικες του δεσμευσεις και το προγραμμα θεσσαλονικης Τετοιο ψευτη δεν ξαναβγαλε η ελλαδα ΑΠΑΤΗ οεο

Sert

Εκλογές γίναν τον Σεπτέμβριο με ερώτημα την έγκριση της συμφωνιας Τσίπρα.....κ ο λαος τον ενεκρινε

Sert

Απόλυτα σωστη απόφαση......τα κόκκινα δάνεια ειναι υπο προϋποθέσεις απειλή για τις καταθέσεις άνω των 100.000 κ στερεί δάνεια απο επιχειρήσεις που θα τα επέστρεφαν.....εννοείται οτι για κάποιον με λόγους υγειας κ α κατοικιας πρεπει να υπάρχει ευαισθησία

Βήμα πρωτο

Βήμα πρωτο οι μεγάλες εταιριες που έχουν κλείσει έτσι και αλλιώς για το ξεκάρφωμα . Μετα απο 3 μηνες οικουμενικοί κυβέρνηση και βάζουν χερι και στα υπολειπα . Αν εχει οικουμενικοί δεν θα μιλήσει κανένας . Κρατάμε και τους μετανάστες εδω και έρχονται οι μεγάλες εταιριες αγοράζουν τζάμπα απο το fund και έχουν έτοιμους υπαλλήλους με 200 τους μετανάστες. Οποίος δεν το βλέπει αυτο απλά δεν θέλει να δει αυτονόητο !

Θοδωρος

Και που βλέπεις το περίεργο;Με τέτοια ανεργία,τι μπορείς να κάνεις;Ο μισθός,δεν μπορεί να ρυθμιστεί από πάνω,αλλά μόνον η προσφορά-ζήτηση μπορεί να τον ρυθμίσει καλά.Η όποια παρέμβαση του Κράτους,θα τα κάνει μαντάρα. Αμα εσύ νομίζεις το αντίθετο,σε πληροφορώ,ότι σε τέτοια περίπτωση,δεν θα εμφανιστεί κανένας να βάλει λεφτά και να προσλάβει κόσμο.Γιατί να μην πάει αλλού; Οπως εσύ,πας και βάζεις τα λεφτά σου στην Τράπεζα που σου δίνει τα καλύτερα επιτόκια,έτσι κι αυτοί ψάχνουν τα φτηνότερα μεροκάματα.Και εσύ,(η Κυβέρνηση εννοώ),έτσι που τα έκανες στην Ελλάδα,200 και πολλά.

R

Το ζήτημα αφορά επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν και έχουν τζιρο πάνω απο 50εκ ευρώ. Εσεις εδω μέσα για ποιόν σας έχει πιάσει πόνος για τον Ψυχάρη, τον Αλαφούζο και το Λαναρά και τα θαλασσοδάνεια τους; Ρε μυστήριος κόσμος.

ΣΕΣΚ

Έπονται ωσονούπω και αυτοί των χαμηλότερων δανείων. Δεν το αντελήφθης?

John Doe

Ανδριάνα εισαι εκτός τόπου και χρόνου κοπελα μου...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης