Εγγύηση για την υγεία μας το αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης
eydap1

Εγγύηση για την υγεία μας το αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης

Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού και την υπεύθυνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης


Sponsored Content

Ως «δίκτυο ύδρευσης» εννοούμε το σύνολο των αγωγών που μεταφέρουν διυλισμένο νερό, από τις κατά τόπους Μονάδες Επεξεργασίας Νερού μέχρι τα υδρόμετρα των καταναλωτών. Το δίκτυο ύδρευσης παρέχει νερό υπό πίεση κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με τις ισχύουσες, στην Ελλάδα, προδιαγραφές προς όλους τους καταναλωτές.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
Η διασφάλιση της κάλυψης με πόσιμο νερό γίνεται από το σύνολο των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης. Το δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από περίπου 14.300 χιλιόμετρα τροφοδοτικών αγωγών και δικτύου διανομής.
Η μέση ημερήσια κατανάλωση το 2022 ήταν 1.053.421,63 μ3 νερού
Η ετήσια διανομή πόσιμου νερού για το έτος 2022 ήταν 384.498.898 μ3.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης, με συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ποιότητα πόσιμου νερού, από τις υψηλότερες της Ευρώπης, πάντα σε αρμονία με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΕΥΔΑΠ προκειμένου να διασφαλίσει την εύλογη κατανάλωση νερού των πελατών της και κατ’ επέκταση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών ύδρευσης, προμηθεύεται το ανεπεξέργαστο νερό το οποίο απαιτείται, εξ’ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο στην είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ). Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας που είναι ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ.

Αρχείο ΕΥΔΑΠ -ΜΟΡΝΟΣ

ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ
Η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται ακατέργαστο νερό,
• κυρίως από επιφανειακούς υδάτινους πόρους των λεκανών απορροής Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου, Ευήνου, που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 75/440/ΕΟΚ περί της ποιότητας που απαιτείται για το επιφανειακό νερό που προορίζεται για την παραγωγή πόσιμου νερού.
• Από τους ταμιευτήρες, μόνο αυτός της Υλίκης είναι φυσικός (λίμνη), ενώ οι υπόλοιποι έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή φραγμάτων σε κατάλληλα σημεία στην κοίτη των ποταμών Χαράδρου (φράγμα Μαραθώνα), Ευήνου και Μόρνου
• από υπόγειους υδατικούς πόρους, που δύναται να αξιοποιηθούν με τη λειτουργία 100 περίπου υδρογεωτρήσεων συνολικής ετήσιας αντλητικής ικανότητας 70-125 εκατ. κ. μ. νερού περίπου ανά έτος, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των υπογείων πόρων και την πολιτική χρήσης τους


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΥΣ)
Η μεταφορά του νερού από τις πηγές υδροληψίας στις μονάδες επεξεργασίας νερού γίνεται μέσω υδραγωγείων και ενωτικών υδραγωγείων, συνολικού μήκους 495χλμ. Σύμφωνα με το Urban Water Atlas for Europe για το 2017, που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζονται οι καλύτερες πρακτικές στις ευρωπαϊκές πόλεις, η ΕΥΔΑΠ βαθμολογήθηκε με 10 (άριστα) αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού για την πόλη της Αθήνας (Urban Water Atlas for Europe 2017, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, σελ.54-55).

Κατά την ετήσια διεθνή αξιολόγηση εταιρειών ύδρευσης που εκδόθηκε το 2022 από τον φορέα European Benchmarking Co-operation, η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ βαθμολογήθηκε με 99,7%, τιμή υψηλότερη από τον μέσο όρο βαθμολογιών που επιτεύχθηκε από τις εταιρείες της Δυτικής Ευρώπης που συμμετείχαν.
Η άριστη ποιότητα ξεκινά ήδη από τους κύριους τροφοδοτικούς ταμιευτήρες Εύηνο και Μόρνο.


Η ΕΥΔΑΠ
• διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να διαταράξουν την ποιότητα τόσο του νερού που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της, αλλά ιδιαίτερα του νερού που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή, αναγνωρίζονται και ελέγχονται επαρκώς, μέσω:
• Επιτήρησης των δραστηριοτήτων στις Λεκάνες Απορροής
• Εποπτείας, Λειτουργίας και Συντήρησης, των φραγμάτων / ταμιευτήρων / υδραγωγείων, μέσω των οποίων συλλέγεται το νερό και υδροδοτείται το λεκανοπέδιο
• Συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου διανομής πόσιμου νερού
• Διαρκών ελέγχων ποιότητας του ακατέργαστου και του πόσιμου νερού που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό.
• μεριμνά για την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου ποιότητας νερού, ώστε:
• Να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των Ενδιαφερομένων Μερών της.
• Να εφαρμόζονται ορθές εργαστηριακές πρακτικές και κατάλληλες μέθοδοι, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των μετρήσεων.
• Να παρέχονται κατάλληλοι και επαρκείς πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, πληροφορίες) για την υλοποίηση των λειτουργιών ποιότητας και αυτοί να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εν γένει αποτελεσματικότητα όλων των μέτρων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται.
• Η ποιότητα, η αμεροληψία και η ακεραιότητα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των ελέγχων ποιότητας να μην επηρεάζονται από οποιεσδήποτε εμπορικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις.
• Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό να εκπαιδεύεται και να αξιολογείται, ώστε να γνωρίζει και να εφαρμόζει πιστά το έργο που του ανατίθεται.


ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Η ΕΥΔΑΠ διενεργεί:
• καθημερινούς ελέγχους ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού, 7 ημέρες την εβδομάδα,
• στενή παρακολούθηση της ποιότητας των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, με επιτόπιες επισκέψεις, δειγματοληψίες και αναλύσεις τουλάχιστον οκτώ (8) φορές/ έτος,
• καθημερινές δειγματοληψίες και αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, για την έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος, ώστε να αντιμετωπίζεται εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες βάσει νομοθετικής απαίτησης. Ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια στο Γαλάτσι και τις Αχαρνές για τον έλεγχο ποιότητας νερού. Αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού από τις λίμνες-ταμιευτήρες, τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και δείγματα πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και από το δίκτυο ύδρευσης της Εταιρείας. Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εργαστήρια για τον έλεγχο των ενδιάμεσων σταδίων της επεξεργασίας νερού, εγκατεστημένα σε κάθε μία από τις τέσσερεις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα Χημικά Εργαστήρια Γαλατσίου και Αχαρνών, καθώς και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναι διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 ήδη από το 2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), για τη διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό (Αρ. Πιστοποιητικού 192).

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΥΔΑΠ - ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

'Εχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς το νερό φτάνει στη βρύση μας; | #WWD2017
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ