Παραδέχεται ο Σταθάκης ότι έδωσε άδεια σε αυθαίρετα στο Κόκκινο Λιμανάκι

main_stathakis

«Η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι δεν πολεοδομήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά τον Ιανουάριο του 2012» τονίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος - Εξηγεί ωστόσο ότι το ΠΔ που φέρει την υπογραφή του (24-3-17, ΦΕΚ ΑΑΠ/63) εγκρίνει την ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο δύο οικοδομικών τετραγώνων, στο πλαίσιο σχετικής γνωμοδότησης του ΣτΕ

«Δυστυχώς για τους συκοφάντες της ημέρας, η περιοχή Κόκκινο Λιμανάκι δεν πολεοδομήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά τον Ιανουάριο του 2012» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, παραθέτοντας το σχετικό Π.Δ. (24-1-12, ΦΕΚ ΑΑΠ/43).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, η προσπάθεια πολεοδόμησης ξεκίνησε με Υπουργική Απόφαση το 2003, που περιλάμβανε 82 οικοδομικά τετράγωνα.

«Την Απόφαση αυτή έκρινε παράνομη το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), υποδεικνύοντας ότι χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ). Όταν αυτό εκδόθηκε (το 2012), αφορούσε 68 από τα 82 οικοδομικά τετράγωνα της περιοχής» σημείωσε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος «τον Νοέμβριο του 2013 προωθήθηκε στο ΣτΕ νέο σχέδιο ΠΔ, το οποίο αφορούσε 9 από τα εναπομείναντα 14 οικοδομικά τετράγωνα. Το ΣτΕ το απέρριψε και στη γνωμοδότησή του υπέδειξε στη Διοίκηση "εάν το κρίνει σκόπιμο, να το αναδιατυπώσει κατά τρόπο ώστε να αφορά αμιγώς τα οικοδομικά τετράγωνα 292 και 295"».

«Το ΠΔ που φέρει την υπογραφή μου (24-3-17, ΦΕΚ ΑΑΠ/63) εγκρίνει την ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο αποκλειστικά αυτών των δύο οικοδομικών τετραγώνων, στο πλαίσιο της γνωμοδότησης του ΣτΕ», πρόσθεσε ο κ. Σταθάκης.

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε πως «την επαύριο μιας τόσο μεγάλης εθνικής τραγωδίας θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και κατά το δυνατόν έγκυρη πληροφόρηση».

Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη ΦΕΚ, με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2017, με το οποίο η κυβέρνηση, με υπογραφή του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργου Σταθάκη, ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη β' κατοικίας τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Κόκκινο Λιμανάκι» της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (Ν. Αττικής).

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της περιοχής «Κόκκινο Λιμανάκι» της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (Ν. Αττικής), της οποίας η χρήση για δεύτερη κατοικία έχει προσδιορισθεί με το από 20.8.1985 π.δ/γμα (Δ’456) και ειδικότερα στα Ο.Τ. 292 και 295 με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών και πεζοδρόμων.

Αναλυτικά

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πε- ριοχής «Κόκκινο Λιμανάκι» της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (Ν. Αττικής), της οποίας η χρήση για δεύτερη κατοικία έχει προσδιορισθεί με το από 20.8.1985 π.δ/γμα (Δ’456) και ειδικότερα στα Ο.Τ. 292 και 295 με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών και πεζοδρόμων, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα δύο (2) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικων Πληροφοριών με την 6822/2017 πράξη του και που αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

Στους παραπάνω οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ’166), εκτός από ξενώνες.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

1. – Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

– Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ. μέτρα

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου 1 απαιτείται όπως:

α. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα και

β. τα οικόπεδα δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-6-1983 π.δ/τος (Δ’ 284).

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

4. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

α. Για το τμήμα του οικοπέδου από μηδέν (0) έως 200 τ.μ.: σαράντα εκατοστά (0,40)

β. Για τμήμα του οικοπέδου άνω των 200 τ.μ.: τριάντα εκατοστά (0,30).

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: οκτώ (8,00) μέτρα.

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS).

7. Σε περίπτωση κατασκευής υπογείου, αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κτίριο.

8. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

9. Ο αριθμός θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων καθορίζεται από τις διατάξεις του 350/1996 π.δ/τος «Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών» (Α’ 230, δι- όρθ. σφάλμ. Α’277), όπως ισχύει. Ειδικότερα για χρήση κατοικίας ορίζεται επιπλέον ότι ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος της μίας θέσης ανά αυτοτελή κατοικία.

10. Επιτρέπεται η προσπέλαση των πεζοδρόμων από οχήματα άμεσης ανάγκης και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν αποκλειστικά πρόσωπο σε αυτούς.

Άρθρο 6

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Δείτε παρακάτω όλο το ΦΕΚ


fek1


fek2
fek3fek4
fek5
fek6
fek7
fek8

ΣΧΟΛΙΑ (25)

Β Ν

Σιγα τον ηρωισμο ,παραδεχετε λεει ,ας κανει κι αλοιως οι υπογραφες υπαρχουν ,το ζητημα ειναι αλλο ,μηπως εκει εχει καμια δεκαρια απο τα πολλα του σκινητα?

Ενας σκεπτομενος

Γνωρίζεις ότι ένα διάταγμα δεν αποτελεί ηρωισμό? Ηρωισμός είναι το διάταγμα να το εφαρμόσουν.... και όχι να μένει στα χαρτιά και μετά ο κάθε ιδιοκτήτης να μπορεί να το ακυρώσει...είτε με δικαστική απόφαση είτε με πολιτικά μέσα...με φίλο υπουργό ή δήμαρχο!!!!

Ενας σκεπτόμενος

Μήπως θα πρέπει να διαβάσουμε το διάταγμα απο το ΦΕΚ και να δούμε πόσα χρόνια έκανε να εγκριθεί ένα σχέδιο για δύο οικοδομικά τετράγωνα; Μήπως πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία...οι εγκρίσεις να γίνονται γρήγορα.... όχι μόνο με διατάγματα και χαρτιά αλλά και στην πράξη?

Jerry

Κάποιος πρέπει να εξετάσει την ψυχολογία και τα κίνητρα αυτών που ψηφίζουν έναν αποδειγμένο ψεύτη και απατεώνα. Εκεί κάπου βρίσκεται το προβλημα και η λύση του.

Ενας σκεπτόμενος

Και όχι μόνο αυτούς...αλλά και τους τοπικούς άρχοντες...αυτοί δεν είναι μόνο για παράτες.. αλλά και για έργα....μετά τον νόμο του Καλλικράτη και για οικοδομικές άδειες...αυθαίρετα κλπ...

δώδεκα και να γυρίσεις στις τρεις ;;;

Λιώμα, λιώμα ....: στην ψυχή και στο σώμα !!! Μπαούλο, γιούκος, μπετόν, κουρουμπελο ...

ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ΨΕΥΤΗΣ

Ρε συριζαίοι κοτσαμπάσηδες, τι φούσκες και φούμαρα είναι αυτά που μας πουλάτε; Ανεξάρτητα από το πότε και από ποιόν εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως, κάντε ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΡΑ όλων των αδειών και του ίδιου του σχεδίου πόλεως για λόγους ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και προχωρήστε αύριο σε κατεδάφιση. Γιατί δεν το κάνετε ρε κοτσαμπάσηδες; Γιατί είστε ΨΕΥΤΕΣ του κερατά.

Σωστός

Και όλα να μην τα γκρεμίζει εβδομήντα μέτρα αιγιαλό που λέει ο νόμος και δρόμους τεσσάρων λωρίδων με τέσσερα μέτρα πεζοδρόμιο. Βάζει τις μπουλντόζες στην Μαραθώνος ανά τετράγωνο (βλέπε μάτι) και βγαίνει παραλία. Όσοι τα χάσουν πληρώνονται από τους υπόλοιπους. Στην πρώτη κατοικία που επικαλούνται οι φτωχοί, ένα τριάρι δώρο στην κυψέλη με το γκρέμισμα

Συριζάκιας

Αποκαλύφθηκε ότι όλα τα έκαναν οι άλλοι, που τόσα χρόνια κρατούσαν όμηρους φτωχούς ανθρώπους. Εμείς απλά τα νομιμοποιήσαμε, γιατί αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι με τα μικρά σπιτάκια πρέπει κάποτε να νιώσουν ασφάλεια. Αυτή την ασφάλεια και σιγουριά τους έδωσε ο σύντροφός μας. Και μη ξεχνάτε ότι έχουν ξεκινήσει γιγαντιαία έργα στην Αττική, που σε λίγα χρόνια δεν θα τη γνωρίζετε. Πάει το βρώμικο παρελθόν, προχωράμε στο μέλλον με όραμα.

Ενας σκεπτόμενος

Και ύστερα ξύπνησες!!!!

Μιλησε ο φοροφυγας....

θα μας πεις ρε φοροφυγα, τι εγινε με τα 2 εκ μαυρα και τα 31 αδηλωτα ακινητα? Γιατι εισαι εκτος φυλακης?

Γιατί...

Τώρα είναι κυβέρνηση, η καλύτερα καθεστώς. Μόλις πέσει τα λέμε...

Ενας σκεπτομενος

Μην περιμένεις να πληρώσει.... θα τα συγκαλύψουν...λόγω παραγραφής...

απο μνημης τα συριζοκαθαρματα της Ελλαδος

Και τον Ιαν12 κυβερνηση ήταν το συριζοπασοκκ: κοιτάξτε ποσοι συριζαιοι ησαν πρωην πασοκοι: Ολη η μουργα εφυγε για το συριζα. Τα μεγαλα ονόματα με πρωτο ΣΠΡΙΤΖΗ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ ΤΟΣΚΑ ΚΟΥΡΠΟΥΜΠΛΗ, ΚΟΤΖΙΑ, ΔΟΥΡΟΥ, ΤΖΑΚΡΗ είναι γνωστα. Ας μιλησουμε για λιγοτερους αγνωστους τον γεν.γραμμ πολ. προστασιας, τον Μυλοπουλο, τον ραγκουση, την ξενογιανακοπουλου, τον περιφερειαρχη δυτ ελλαδος και κρητης, τον μπλιολα, τον κοτσακα, τον ρουμπατη, τον πετροπουλο, τον τρυφωνα, τον επιλαχοντα βουλευτη Κορινθου, τον Κουλογλου, Μιχελογιανακη, Πανουση, Μητρπουλο, τον τραπεζιτη καραμουζη, βαλασοπουλο, φωτοπουλο, σταμουλοκολαδες, και χιλιαδες άλλους. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ- ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ!

Γρεκοπίθηκος

Γενικά, μόνο με στείρωση του πληθυσμού θα λυθούν τα αυθαίρετα. Ο πληθυσμός θα μειωθεί σταδιακά, οι περιοχές θα εγκαταλειφθούν, και θα περάσουν ως σχολάζουσες ιδιοκτησίες στο δημόσιο όταν αποδημήσουν οι ιδιοκτήτες τους εν Κυρίω, που θα τις κατεδαφίσει.

ΝΙΚΟΣ

Ευτυχώς που ήρθαν αυτοί και άλλαξαν τα πάντα. Εφυγε το παλιό και ήρθε το νέο. Τέρμα με το κατεστημένο, τις μίζες και τις ρεμούλες. Να μην ξεχνάμε ότι ο Σταθάκης "ξέχασε" να δηλώσει 1.800.000 και καμιά πενηνταριά ακίνητα.

gk

Αν πολεοδομήθηκε σημαίνει ότι σχεδιάστηκαν δρόμοι και όλα τα σχετικά. Αν εσύ ενέκρινες περαιτέρω την πολεοδόμηση σημαίνει ότι τα πρότερα έγιναν νόμιμα και εσύ τα συνέχισες. Ή όχι;;

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

megalo-suriz

«Δεν θα δεχόμουν να γίνω υπουργός για να μην μπορεί να μου πει κανείς τίποτα» είπε η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου και πρόσθεσε: «Αν ηταν να εκμεταλλευτώ το 151 θα μπορούσα να το είχα κάνει. Δεν πήρα ούτε τον γιο μου αν και είναι ορκωτός λογιστής ακόμα και όταν στην Ένωση Κεντρώων είχαν βάλει δύο άχρηστους για να βγάλει υποχρεώσεις ο κ. Λεβέντης»

19
papas_ar

«Προδώσατε τη Μακεδονία», «πουλήστε τα όλα» άκουσε ο υπ. Ψηφιακής Πολιτικής σε χωριό του δήμου Παιωνίας - Τρεις κι ο κούκος στη βραδυνή εκδήλωση στο Κιλκίς αν και την καθυστέρησαν μια ώρα ελπίζοντας σε μεγαλύτερη προσέλευση

52
xaritsis-xriso

Το μεσημέρι η ονομαστική ψηφοφορία για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υποψήφιου ευρωβουλευτή - Για «διάταξη Κουντουρά» κάνει λόγο η ΝΔ - Πυρά της αντιπολίτευσης και για τις προεκλογικές προσλήψεις

1