Το Λύκειο αλλάζει - Δείτε σε ΦΕΚ όλα όσα αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ όλες οι αλλαγές για το νέο Λύκειο, κυριολεκτικά στο παρά πέντε. Συγκεκριμένα καθορίζονται οι αλλαγές σε ομάδες και κλάδους μαθημάτων, στον τρόπο και χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης, στον ορισμό και τις υποχρεώσεις επιτηρητών αλλά και τις υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης κ.α..

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, τα μαθήματα της Α' τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Α' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο ομάδες:

α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμ-ματεία και τρίωρη συνεξέταση των κλάδων Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία), Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία).

β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

2. Τα μαθήματα της Β' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Β' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
Γενικής Παιδείας: Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

3. Τα μαθήματα της Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο ομάδες:

α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: Γενικής Παιδείας: Ελληνική Γλώσσα (μόνο οι κλάδοι Νέα Ελληνική Γλώσσα και Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), Μαθηματικά (μόνο ο κλάδος Άλγεβρα για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών Σπουδών),

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών), και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.

β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

4. Τα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο ομάδες:

α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:
Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολι¬σμού και τα μαθήματα Επιλογής, τα οποία δεν εξετάζο¬νται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις.

5. Τα μαθήματα της Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:

α) Η ομάδα Α' περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:
Νέα Ελληνικά (με κλάδους τη Νεοελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία σε τρίωρη συνεξέταση), Μα-θηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία.

β) Η ομάδα Β' περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατο-λισμού, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυ-τήριες εξετάσεις.

Κλάδοι μαθημάτων

1. Στις Α' και Β' τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στις Α', Β' και Γ' τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

i. Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
ii. Το μάθημα των Μαθηματικών χωρίζεται στους εξής κλάδους:
α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία

iii. Το μάθημα των Φυσικών Επιστημών χωρίζεται στους εξής κλάδους:

α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθ¬μός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

2. Στη Γ' τάξη Ημερήσιου και στη Δ' τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου το μάθημα «Νέα Ελληνικά» χωρίζεται στους εξής κλάδους:
α) Νεοελληνική Γλώσσα β) Νεοελληνική Λογοτεχνία.

Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας -Ενημέρωση των κηδεμόνων

1. Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

2. Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων στα μέσα κάθε τετραμήνου ορ-γανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοι-νοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.

3. Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημε-ρώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο. Πα¬ράλληλα οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για θέματα που πιθανώς επηρεά¬ζουν την επίδοση των παιδιών τους.
4. Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθη¬τές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα.

Θέματα των εξετάσεων

1. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης, είναι εφικτό να απαντηθούν με πληρότητα στον προβλεπόμενο χρόνο και ακολουθούν τη φιλοσοφία των θεσμοθετημένων προγραμμάτων σπουδών και των σχολικών εγχειριδίων.

2. Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων διατυπώνονται την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και συνυπογράφονται από τον Διευθυντή του Λυκείου.

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

1. Τα θέματα των προαγωγικών, απολυτηρίων και κατατακτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων και είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται για αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφο-ρετικός βαθμός για κάθε μια από αυτές.

Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α' τάξη Ημερήσιου και Α' τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο:
α) απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτό¬τυπο, Ί2-20 στίχων, με νοηματική συνοχή,
β) απόσπασμα κείμενου, διδαγμένου από μετάφραση, και ζητείται από αυτούς:
α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του πρωτότυπου κειμένου οκτώ έως δέκα (8-Ί0) στίχων.
β) να απαντήσουν σε:

i. τρεις (3) ερωτήσεις ερμηνευτικές που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα, στη στάση, στο ήθος ή στον χαρακτήρα προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη δομή του κειμένου, σε υφολογικά και αισθητικά θέματα. Οι δύο (2) από τις ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρωτότυπο, και η τρίτη στο τμήμα του διδαγμένου από μετάφραση κειμένου σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα,

ii. μία (Ί) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.λπ.,
iii. μία (Ί) ερώτηση γραμματικής,
iv. μία (Ί) ερώτηση συντακτικού,
v. μία (Ί) ερώτηση κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κ.ά.) που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγρα-
φέα ή στο έργο του.

Οι ερωτήσεις υπό τα στοιχεία «iii», «iv» και «ν» μπο¬ρεί να αναλύονται σε δύο (2) ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα.
Η ερώτηση υπό το στοιχείο «ν» τίθεται προαιρετικά από τον/τη διδάσκοντα/ουσα.
Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες και καθεμιά από τις επτά (7) ερωτήσεις με δέκα (Ί0) μο¬νάδες. Σε περίπτωση που δεν τίθεται η ερώτηση υπό το στοιχείο «ν», τότε οι Ί0 μονάδες της επιμερίζονται από 5 μονάδες σε καθεμία από τις δύο ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα, οι οποίες πλέον βαθμολογούνται με Ί5 μονάδες.

ΙΙ. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία του προγράμματος Γενικής Παιδείας της Β' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Β' και Γ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες, σε φωτοαντίγραφο, απόσπασμα διδαγμένου από το πρωτότυπο κειμένου Ί2 έως 20 στίχων, με νοηματική συνοχή και τους ζητούνται τα εξής:

α) Μετάφραση στη Νέα Ελληνική ενός τμήματός του που αποτελείται από οκτώ έως δέκα (8-Ί0) στίχους.
β) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες, αξίες, προβλήματα και επιχειρήματα, στη στάση, στο ήθος ή στο χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, πο¬λιτιστικό πλαίσιο της εποχής της συγγραφής του έργου, στη συσχέτιση του υπό εξέταση κειμένου με γραμματο¬λογικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη του μαθήματος. Οι δύο (2) ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο δοθέν από το πρωτότυπο απόσπασμα.
γ) Απάντηση σε μία (Ί) ερώτηση που ζητεί τη σύγκριση του εξεταζόμενου κειμένου με παράλληλο κείμενο σε νεοελληνικό λόγο, διδαγμένο (από τα μεταφρασμένα κείμενα των οποίων έχει γίνει σχετική επεξεργασία κατά τη διδακτική διαδικασία) ή αδίδακτο που επιλέγεται από τον/τη διδάσκοντα/-ουσα. Για τις απαιτήσεις της σύγκρι¬σης δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντίγρα¬φο το εν λόγω κείμενο.
δ) Απάντηση σε δύο (2) ερωτήσεις επί του δοθέντος από το πρωτότυπο διδαγμένου κειμένου (που είναι δυνατόν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα βαθμολογικώς υποερωτήματα) από τις οποίες:

i. μία (Ί) ερώτηση λεξιλογική - σημασιολογική που αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη συσχέτιση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα, κ.λπ. και

ii. μία (Ί) ερώτηση αποκλειστικά υφολογικού χαρακτήρα (εκφραστικά σχήματα, αισθητικά θέματα, λεξικογραμματικά φαινόμενα), προκειμένου να αναδειχθεί η λειτουργία συγκεκριμένων εκφραστικών επιλογών του
συγγραφέα.

Η μετάφραση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες, οι δύο (2) ερμηνευτικές ερωτήσεις που αναφέρονται στο πρωτότυπο δοθέν απόσπασμα βαθμολογούνται με δεκαπέντε (15) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση σύγκρι¬σης του εξεταζόμενου με παράλληλο κείμενο βαθμο¬λογείται με δέκα (10) μονάδες και τέλος καθεμία από τις ερωτήσεις υπό τα στοιχεία δ)ϊ και δ)Π με δεκαπέντε (15) μονάδες.

III. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνική Γλώσ¬σα και Γραμματεία της Ομάδας Προσανατολισμού Αν-θρωπιστικών Σπουδών της Β' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Β' και Γ' τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Ομάδας Προ-σανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

1. Δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου 12-20 στίχων με νοηματική
συνοχή και τους ζητείται να απαντήσουν σε:

i) μία (1) ερώτηση κατανόησης με την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του κειμένου και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση μπορεί να διαιρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου (σωστού ή λάθους, πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.λπ.) ή ανοικτού τύπου,

ii) δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες/αξίες/ προβλήματα, σε στάσεις/ήθος/ χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/
σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθητικά θέματα,με βάση το απόσπασμα,

iii) μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο έργο του,

iv) μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα),

ν) δίνεται παράλληλο κείμενο στη νέα ελληνική, διδαγ-μένο ή αδίδακτο, από την αρχαία ή νεότερη ελληνική γραμματεία, και καλούνται να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ερμηνευτική, με την οποία ζητείται να συγκρί¬νουν το παράλληλο με το πρωτότυπο κείμενο.

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 12-20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου.

ΣΧΟΛΙΑ (3)

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - Τρόπος Εξέτασης των Μαθημάτων

Ας απαντήσει η Διοίκηση της Ελληνικής Αστυνομίας που ξέρει τι υπόθεση μιας και η ίδια την έστειλε στη Εισαγγελία Κατερίνης αφού ειδοποίησε πρώτα τους... ενδεικτικά για (έχει και άλλες δέκα επιπλέον εξετάσεις με το ίδιο τρόπο του τμήματος Μαγειρικής Τέχνης του Δημόσιου ΙΕΚ Κατερίνης): 12-12-2014 Πρόοδος, 11-2-2015 Εξεταστική, 15-6-2015 Εξεταστική, ώρα 15:00 και μετά, πως έγιναν οι γραπτές εξετάσεις στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κατερίνης που συστέγαζε ως χορηγός της διδασκαλίας του τμήματος Μαγειρικής Τέχνης του Δημόσιου ΙΕΚ Κατερίνης στο μάθημα Μαγειρική Τέχνη ; με υπεύθυνο εκπαιδευτικό το Αποστόλης Μαλάς, με όλους του μαθητές καθισμένους σε πέντε (5) τραπέζια ροτόντα (στρόγγυλα) με τα ίδια θέματα ο ένας ακριβώς εξ επαφής ακούμπαγε στο άλλον γύρω γύρω όλοι, ενώ υπήρχαν άδειες αίθουσες στο 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης που συστεγάζεται το Δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης ; ------ 11-12-2014 Πρόοδος, 17-6-2015 Εξεταστική, πως έγιναν οι γραπτές εξετάσεις στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κατερίνης του τμήματος μαγειρικής τέχνης του δημόσιου ΙΕΚ Κατερίνης ; στο μάθημα Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής που έκανε ο Νικόλαος Αλεξιάδης, με όλους του μαθητές καθισμένους σε 5 τραπέζια ροτόντα (στρόγγυλα) με τα ίδια θέματα ο ένας ακριβώς εξ επαφής ακούμπαγε στο άλλον γύρω γύρω όλοι, ενώ υπήρχαν άδειες θέσεις και αίθουσες στο 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης που συστεγάζεται το δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης. Ας απαντήσει ο Μητροπολίτης Πιερίας έχει να πει κάτι; Ο Κώστας Κουκοδήμος και η σύζυγος του Λιάνα μαθήτρια ΙΕΚ Κατερίνης τη χρονιά 2014-2015 τι έχει να πει; Ας απαντήσει η Μαρία Κορύτσα του Δημητρίου πρώην διευθύντρια Δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης, που την διόρισαν τώρα διευθύντρια του 5ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης από πολιτική μηχανικό που είναι. Μπορείς άμα είσαι πολιτική μηχανικός να σε διορίσουν διευθύντρια σε γενικό λύκειο και απευθείας; που γίνεται αυτό σε ποια χώρα του πλανήτη ; Η Εισαγγελία Κατερίνης και η Ελληνική Αστυνομία που γνωρίζει τη υπόθεση έχει να πει κάτι ; Θέλει να απαντήσει ο μαθηματικός Γεώργιος Βλάχος του Δημητρίου καθηγητής στο 5ο Γενικό Λύκειο και "προσωπικός ιπποκόμος" της Μαρίας Κορύτσα του Δημητρίου ; Υπάρχει κάποια αντίρρηση ; ------ Γιατί το ασύρματο διαδίκτυο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κατερίνης ήτανε ανοιχτό (χωρίς να απαιτείται κανείς κώδικας σύνδεσης) και οι 50 και παραπάνω μαθητές Δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης συνδέθηκαν σε αυτό το ασύρματο δίκτυο (internet) από τα κινητά τηλέφωνα τους σε όλες τις ημέρες και ώρες διδασκαλίας της χρονιάς 2014-2015 και των δήθεν γραπτών εξετάσεων.

14 παράνομες γραπτές εξετάσεις του Δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης

Οι παράνομες γραπτές εξετάσεις εξεταστικής και προόδου του τμήματος μαγειρικής του δημόσιου ΙΕΚ Κατερίνης με διευθύντρια και εν γνώση της Μαρία Κορύτσα του Δημητρίου ήτανε δεκατέσσερις (14) τη σχολική χρονιά 2014-2015 στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κατερίνης με υπεύθυνο το κληρικό Αθανάσιο Τσαρουχά (που ουδέποτε ασχολιόταν με τη φροντίδα του ιδρύματος και πέρναγε τη ώρα του παίζοντας με το διαδίκτυο, Η/Υ, και το κινητό smartphone) με τους μαθητές ο ένας απέναντι και δίπλα στο άλλον σε 5 μόνο τραπέζια ροτόντα (στρόγγυλα) όλοι μαζί (η μια τάξη είχε 30 άτομα και η άλλη είχε 28) και σε μακρόστενα τραπέζια επίσης ο ένας απέναντι και δίπλα στο άλλον στη αίθουσα που έχει αγιογραφίες εικόνες κειμήλια και κανένα παράθυρο για να αναπνέει ο κόσμος. Οι μαθητές αντέγραψαν όλες τις φορές. Υπήρχαν διαθέσιμες και ελεύθερες αίθουσες τάξεις στο 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης που συστεγάζεται το δημόσιο ΙΕΚ Κατερίνης, και υποχρέωσαν τους μαθητές να κάνουνε έξοδα συγκοινωνίας και να πάνε στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κατερίνης που είναι έξω από τη Κατερίνη για να αντιγράψουνε, τους εξαγοράσουν τη συνείδηση για να μην πούνε τι βλέπουνε και τι ακούν και τι συμβαίνει σας αυτόπτες μάρτυρες, όπως ο μάγειρας του Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κατερίνης Δ.Γ. έκανε το εκπαιδευτικό ΙΕΚ παράνομα, όπως από εκπαιδευτικούς του ΙΕΚ κλοπές φαγητών και υλικών από το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κατερίνης και άλλα κακουργήματα με κύριο τη πολύ επικίνδυνη και παράνομη συνάθροιση και το κανένα μάθημα μέσα στη κουζίνα του γηροκομείο μιας και το 30-40% των μαθητών δε έβλεπε τίποτα σε διδασκαλία μαγειρικής μα τίποτα για όλη τη σχολική χρονιά 2014-2015. Απατεώνες.

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

Οι Ανθέλληνες εξοβέλισαν τα Λατινικά και περιόρισαν σημαντικά τις ώρες στα Αραία Ελληνικά, καθώς θέλουν να παράξουν Δούλους, άτομα χωρίς δομημένο χαρακτήρα και καλλιεργημένη αντίληψη, ώστε να μασάνε σαν τα γίδια άνετα το σανό, που τους δίνουν. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Αριστεράς : Θέλουν αμόρφωτους για να τους εξουσιάζουν. "Μαύρο" παντού !

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

narkwtika234

Ένας συλληφθείς είχε πάρει μέρος στην επίθεση του Βύρωνα το 2010, όταν πυροβόλησε και πέταξε χειροβομβίδες σε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί διερχόμενος πολίτης - Με ιστιοφόρο έφερε το καρτέλ 1,2 τόνους κοκαΐνης από την Καραϊβική - Αλβανοί και Μαροκινοί οι οκτώ στα χέρια των Αρχών

6
25012020parousiasi006_2

Αλβανοί και Μαροκινοί είναι οι οκτώ συλληφθέντες που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών, μετά την εξιχνίαση μεγάλης υπόθεσης ναρκωτικών - Αναζητείται 42χρονος που διαμένει στον Νέο Κόσμο - Ένα καίριο πλήγμα στη δράση των καρτέλ της Λατινικής Αμερικής

42