Η Ελλάδα το 2040 : Μία εµβληµατική δράση της επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Η Ελλάδα το 2040 : Μία εµβληµατική δράση της επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Ο σχεδιασµός της επιτροπής προβλέπει να δοθεί ο λόγος στην κοινωνία και να µπει η χώρα στον τρίτο αιώνα της νεότερης ιστορίας της αισιόδοξα, µε καλύτερες προοπτικές, µεγαλύτερη σοφία και µεγαλύτερες προσδοκίες

vryzakis_grateful_hellas
Φέτος συµπληρώνονται διακόσια χρόνια από το ιστορικό γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία γι’ αυτό που είµαστε σήµερα: ένα σύγχρονο και ανεπτυγµένο δηµοκρατικό κράτος, αναπόσπαστο κοµµάτι της Ευρώπης, την οποία πάντα φώτιζε και από την οποία πάντα φωτιζόταν.
Μία από τις βασικές επιλογές της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», στο πλαίσιο του έργου της, ως συντονιστή του προγράµµατος που υλοποιείται προς τιµήν της Ελληνικής ∆ισεκατονταετηρίδας, είναι το 2021 να µην είναι µόνο µια χρονιά γιορτής, αλλά και ένα παράθυρο στο µέλλον, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υλοποιηθεί σηµαντικός αριθµός δράσεων που θα αφήνουν κάποια παρακαταθήκη για το αύριο της χώρας. Παράλληλα, επιδιώχθηκε οι εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν να απλωθούν σε όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και να γίνουν σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας, αλλά και σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο.

Σε αυτή τη λογική η επιτροπή σχεδιάζει η ίδια και διοργανώνει την εµβληµατική δράση «Η Ελλάδα το 2040». Η επιδίωξη είναι να αποτυπωθεί πώς φανταζόµαστε την Ελλάδα στο εγγύς µέλλον. Πώς την αντιλαµβανόµαστε, πώς θα θέλαµε να είναι και, κυρίως, πώς τη «σχεδιάζουµε» ανταποκρινόµενοι στις προκλήσεις του κοντινού αύριο.

Ο σχεδιασµός της επιτροπής προβλέπει να δοθεί ο λόγος στην κοινωνία. Μέσα από συλλογικούς φορείς αλλά και οµάδες εστιασµένου ενδιαφέροντος να διατυπωθούν θέσεις, να αναδειχθούν προβλήµατα, να προταθούν λύσεις, να κατατεθούν προτάσεις, έχοντας ένα πράγµα κατά νου: να µπει η χώρα στον τρίτο αιώνα της Νεότερης Ιστορίας της αισιόδοξα, µε καλύτερες προοπτικές, µεγαλύτερη σοφία, µεγαλύτερες προσδοκίες. Οι εκδηλώσεις του forum έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχιστούν σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας µέχρι την τελική συνάντηση όλων των συµµετεχόντων, που θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου του 2021 στο Ζάππειο. Η φιλοδοξία είναι όλα τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν να καταγραφούν σε µια «Λευκή Βίβλο» η οποία θα βρίσκεται στη διάθεσή όλων µας.

Κλείσιμο
Το forum περιλαµβάνει τις ακόλουθες τρεις ενότητες:

Οι θεσµικοί φορείς

Στην πρώτη ενότητα θεσµικοί φορείς και εκπρόσωποι παραγωγικών κλάδων έχουν συγκροτήσει οµάδες που ήδη εργάζονται µε στόχο να προσδιορίσουν τις αναγκαίες παρεµβάσεις και τις απαιτούµενες κρίσιµες πρωτοβουλίες για ένα αναβαθµισµένο αύριο, συµβατό µε τις ανάγκες του τοµέα τους.
Μέσα από συνδιασκέψεις, έρευνες, θεµατικές συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα θα διατυπωθεί µια συνεκτική πρόταση από τους άµεσα ενδιαφερόµενους: τους ανθρώπους που ξέρουν όσο κανένας άλλος τα προβλήµατα αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε κλάδο.

Οι φορείς που συµµετέχουν στην ενότητα αυτή είναι:

• Η Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ)
• Η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
• Η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
• Η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ)
• Η Ενωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων (Ε∆Ε)
• Η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΤΕ)
• Η Κεντρική Ενωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
• Το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ)
• Το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος
• Η Ολοµέλεια Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΠ∆ΣΕ)
• Η νέα ΠΑΣΕΓΕΣ
• Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
• Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
• Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
• Η Σύνοδος των Πρυτάνεων
• Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)


Θεµατικές οµάδες εργασίας

Για τη δεύτερη ενότητα έχουν διαµορφωθεί 10 οµάδες εργασίας, στις οποίες συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες, µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, άνθρωποι της αγοράς, ενεργά µέλη της κοινωνίας των πολιτών. Κάθε οµάδα εργασίας, µε τον συντονισµό, κατά κύριο λόγο, µελών της Ολοµέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», επικεντρώνεται στο θέµα ενδιαφέροντός της, οργανώνοντας συζητήσεις που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα, συµβάλλοντας έτσι στον δηµόσιο διάλογο για τα σηµαντικά κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά ζητήµατα τα οποία εκτιµάται ότι θα αντιµετωπίσει η χώρα µας στο άµεσο µέλλον. Τα θέµατα των οµάδων εργασίας είναι:
• «Η Ελλάδα στο διεθνές σύστηµα το 2040: Μια προβολή», µε συντονιστή τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου.
• «Η Ορθοδοξία και οι άλλοι στην Ελλάδα του 2040», µε συντονιστή τον σεβασµιότατο Ιγνάτιο, µητροπολίτη Αλµυρού και ∆ηµητριάδος.
• «∆υνατότητες ανάδειξης και αξιοποίησης της ήπιας ισχύος της Ελλάδας», µε συντονιστή τον Παναγιώτη Χηνοφώτη.
• «Περιφερειακή ανάπτυξη µε επίκεντρο τον αγροδιατροφικό τοµέα», µε συντονιστή τον Ναπολέοντα Μαραβέγια.
• «Προοπτικές για το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή», µε συντονίστρια την Κατερίνα Καµηλάκη.
• «Θεσµοί, Πολιτική, Αξίες», µε συντονιστές τους Νίκο Αλιβιζάτο και Γιάννη Βούλγαρη.
• «Η Ελλάδα στην Ευρώπη», µε συντονιστή τον Λουκά Τσούκαλη.
• «Η Ελλάδα της Μετανάστευσης και οι µετανάστες στην Ελλάδα», µε συντονιστή τον Χρίστο Παπαδηµητρίου.
• «Το όραµα για την Τέχνη στην Ελλάδα του 2040», µε συντονίστρια τη ∆έσποινα Μουζάκη.
• «Απόψεις για σύγχρονες και βιώσιµες πόλεις», µε συντονιστή τον ∆ηµήτρη Παπαστεργίου.

Η Ελλάδα στο παγκόσµιο περιβάλλον

Στην τρίτη ενότητα, προσωπικότητες παγκόσµιου κύρους, πολιτικοί, διανοούµενοι, θρησκευτικοί ηγέτες θα παρουσιάσουν πτυχές του παγκόσµιου γίγνεσθαι µέσα στο οποίο καλείται να πορευτεί και η Ελλάδα.

Η παρουσία τους, πέρα από τον γόνιµο προβληµατισµό για ζητήµατα µεγάλης σηµασίας τα οποία είναι αδύνατον να αγνοήσουµε όταν περιγράφουµε το µέλλον µας, αναµένεται να συνεισφέρει στη µέγιστη προβολή του forum, βοηθώντας έτσι να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Το έργο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» δεν ολοκληρώθηκε µε τις επετειακές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. Αντιθέτως, συνεχίζεται ως τα τέλη αυτής της χρονιάς και εξελίσσεται, στοχεύοντας πάντα όχι µόνο να τιµηθεί η Επανάσταση του 1821 και να γιορτάσουµε τη συµβολική 200ή επέτειο, αλλά και να δροµολογήσουµε δράσεις που θα αφήσουν ένα θετικό αποτύπωµα για την επόµενη µέρα.

Με ανειληµµένη αυτή την υποχρέωση, συγχρονίζει δηµιουργικά τις δράσεις της µε τις τοπικές κοινωνίες από τους Οθωνούς ως το Καστελόριζο και από τη Γαύδο µέχρι την Ορµένιο του Εβρου. Ταυτόχρονα µε τη διοργάνωση του Forum «Η Ελλάδα το 2040», η επιτροπή συνεισφέρει ώστε η χώρα να ιχνηλατήσει και να διαµορφώσει µε αυτοπεποίθηση τον ρόλο που δικαιούται και της αξίζει στο άµεσο µέλλον.

Το 2040 δεν είναι και τόσο µακριά για όσους έχουν επίγνωση ότι το τοπίο του µέλλοντος ξεκινά από το παρόν. Γι’ αυτό και το «ΘΕΜΑ» θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και θα αφουγκράζεται µεθοδικά τις ευρηµατικές σκέψεις, τις πρωτοπόρες ιδέες, τις καινοτόµες προτάσεις των συντελεστών του forum και θα τις παρουσιάζει συστηµατικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK