Αυτό είναι το νέο σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων

1,5-2,25 ευρώ ανά στρέμμα ο φόρος στους αγρότες - Η λογική είναι λιγότερα χρήματα από περισσότερους, λένε στο υπουργείο Οικονομικών - Τι προβλέπεται για οικόπεδα και αγροτεμάχια - Τι απαλλαγές θα ισχύσουν για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα

Στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minfin θα διεξάγεται τις επόμενες μέρες (σήμερα ή ενδεχομένως αύριο) η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τον οποίο εισάγεται ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) και καταργούνται το ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και ο ΦΑΠ.

Με βάση το νομοσχέδιο, ο νέος Ενιαίος Φόρος διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

1. Φόρος επί των κτιρίων. Η φορολογία αυτή επιβάλλεται σε όλα τα κτίσματα, με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το είδος του ιδιοκτήτη. Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του κτίσματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο βασικός φόρος κυμαίνεται από €2,3/μ2 έως €17/μ2, καθορίζεται από την τρέχουσα τιμή ζώνης του κτίσματος (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 20 φορολογικές ζώνες) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως των χαρακτηριστικών του κτίσματος (παλαιότητα, όροφος, αριθμός προσόψεων, βοηθητικοί χώροι). Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τα κτίρια ειδικών χρήσεων (π.χ. βιομηχανικά κτίρια, αγροτικές αποθήκες κ.λπ.), καθώς και για ειδικές συνθήκες, όπως τα ημιτελή κτίσματα.

2. Φόρος επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οικόπεδα). Ο φόρος επιβάλλεται επί της επιφάνειας του γηπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο, αναλόγως της μοναδιαίας αξίας του (ορίζονται κατ’ αντιστοιχία 25 φορολογικές ζώνες) και κυμαίνεται από €0,02/μ2 έως €30/μ2. Η μοναδιαία αξία του γηπέδου προκύπτει από τη συνολική αξία του γηπέδου (η οποία καθορίζεται από χαρακτηριστικά του γηπέδου, τα οποία χρησιμοποιούνται και σήμερα), που διαιρείται με τη συνολική επιφάνεια. Εφ’ όσον στα οικόπεδα βρίσκεται κτίσμα, τότε φορολογείται η επιφάνεια που υπολείπεται από τη χρήση του συντελεστή αξιοποίησης του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, στο μέρος του οικοπέδου που φορολογείται, ο φόρος μειώνεται κατά 25%. Ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη, όπως αεροδρόμια ή Βιομηχανικές Ζώνες, και αποτελούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως τα εδαφοτεμάχια έδρασης πυλώνων ή λωρίδες γης για σιδηροτροχιές.

3. Φόρος επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια). Ο βασικός φόρος ανέρχεται σε 0,0015  Ευρώ/μ2 (€1,5/στρέμμα) και στη συνέχεια διαμορφώνεται αναλόγως της Αρχικής Βασικής Αξίας του (η οποία περικλείει τα βασικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής θέσης του γηπέδου), καθώς και μία σειρά άλλων παραγόντων, όπως το είδος χρήσης του γηπέδου, η απόστασή του από τη θάλασσα και η πρόσοψη στο οδικό δίκτυο. Η ύπαρξη κατοικίας εντός του γηπέδου, η οποία δεν είναι μοναδική για την οικογένεια, υποδηλώνει διαφορετική χρήση του γηπέδου και, ως εκ τούτου η φορολογική επιβάρυνση του γηπέδου αυξάνεται. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για την μη υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών πάνω από τα 130 στρέμματα. Επίσης, ειδική μεταχείριση προβλέπεται για τα οικόπεδα που η χρήση τους είναι περιοριστικά καθορισμένη, όπως αεροδρόμια ή Βιομηχανικές Ζώνες, και αποτελούν πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως τα εδαφοτεμάχια έδρασης πυλώνων ή λωρίδες γης για σιδηροτροχιές.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, ο φορολογούμενος θα μπορεί να κάνει δήλωση μεταβολών για την ακίνητη περιουσία του οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο έτος, θα φορολογείται δε για αυτά που είχε στην κατοχή του την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Προβλέπεται η δυνατότητα ο φόρος να καταβάλλεται σε δόσεις, καθώς και έκπτωση 1,5% για εφ’ άπαξ καταβολή. Πέραν των γενικών μέτρων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, η εισπραξιμότητα του φόρου διαφυλάσσεται και μέσω της υποχρέωσης των συμβολαιογράφων και των υποθηκοφυλάκων να βεβαιώνουν ότι έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις για το ακίνητο, προκειμένου να γίνει μεταβίβαση.

Λιγότερα χρήματα από περισσότερους, λένε στο υπ.Οικονομικών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, η Κυβέρνηση κατέληξε σε ένα Νομοσχέδιο το οποίο κινείται στην κατεύθυνση των λιγότερων χρημάτων από περισσότερους πολίτες.  Ο νέος φόρος ακινήτων είναι μεσοσταθμικά μειωμένος κατά 16% σε σχέση με τον προηγούμενο φόρο ακινήτων.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για φόρο περιουσίας, αλλά για φόρο που επιβάλλεται ανά ακίνητο, αντικαθιστά το ΕΕΤΗΔΕ και τον ΦΑΠ, και βοηθά την φορολογική Διοίκηση καθώς ξέρει ακριβώς το φόρο που θα εισπράξει σε αντίθεση με το φόρο περιουσίας που αλλάζει ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και επιβάλλεται ανεξαρτήτως του είδους του προσώπου : είτε είναι φυσικό είτε νομικό, είτε νομική οντότητα.

Ωστόσο επιχειρείται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με την επιβολή του φόρου και στα εντός και στα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα, αλλά και μέσω του περιορισμού των φοροαπαλλαγών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ο ΕΝΦΑ είναι χαμηλότερος από τον προηγούμενο φόρο, ενώ για τους αγρότες όπου για πρώτη φορά πληρώνουν, προκύπτει ένα ελάχιστο κόστος. Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι το 90% των αγροτεμαχίων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.

Αυτό δεν συνιστά υπερφορολόγηση των αγροτών, καθώς καλούνται να καταβάλλουν έναν ελάχιστο φόρο για να μπορέσει να μειωθεί η επιβάρυνση στα αστικά ακίνητα.

Οι αγρότες δεν είναι μια ομάδα περιθωριοποιημένων που χρήζουν ιδιαίτερης προστατευτικής μεταχείρισης. Είναι ένας από τους πιο χρήσιμους και περήφανους κλάδους. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της Ελλάδας και οφείλουν όπως όλα τα υπόλοιπα κύτταρα να συνεισφέρουν στην επιβίωση και την εύρυθμη λειτουργία της χώρας μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Κατανοώντας όμως τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο αγροτικός κλάδος η Κυβέρνηση αποφάσισε  την  ελάχιστη φορολογία των αγροτεμαχίων για πρώτη φορά ενώ εξαιρούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε μια εξαιρετικά κατάσταση επιλέγονται και έκτακτες λύσεις. Ο αγροτικός κόσμος καλείται μέσα σε μια χειμαζόμενη κατάσταση να συνεισφέρει το ελάχιστο ώστε όλοι μαζί να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα.

Αντίθετα, απαλλάσσονται από το φόρο ή πληρώνουν με μεγάλη έκπτωση οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις. Συγκεκριμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά) με οικονομική αδυναμία, είτε εξαιρούνται είτε έχουν πολύ σημαντικές ελαφρύνσεις. Δεν πρόκειται να πληρώσουν πολίτες που αντικειμενικά δεν μπορούν.

Κύρια χαρακτηριστικά του ενιαίου φόρου ακινήτων

Κατηγορίες Ακινήτων:
Κτίρια

Ακολουθήθηκε το μοντέλο ΕΕΤΑ (πρώην ΕΕΤΗΔΕ)

Έχει όμως πολλές περισσότερες φορολογικές ζώνες (20) σε σχέση με το ΕΕΤΗΔΕ.

Η διαφορά ΕΕΤΗΔΕ –ΕΝΦΑ είναι κατά μ.ο. -16%.  Η διαφορά ξεκινά από μείον 10 και φθάνει στο μείον 29% χαμηλότερα από τον προηγούμενο φόρο.

Στις 5 πρώτες ζώνες βρίσκεται το 85% των κτηρίων.

Ο φόρος αυξομειώνεται ανάλογα με συντελεστές παλαιότητας, ορόφου (αυξάνεται από τον 2ο όροφο και πάνω) και προσόψεως.

Οι μονοκατοικίες θα έχουν συντελεστή 1,03 και θα προσμετράται η ηλικία τους.

Υπολογίζεται ότι μόλις το 0.6% των μονοκατοικιών θα πληρώσει μεγαλύτερο φόρο σε σχέση με τον προηγούμενο.

Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για οικοδομές της τελευταίας 10ετίας, επειδή η ΔΕΗ υπολόγιζε κύριους και βοηθητικούς χώρους ενιαία, και τώρα αυτό διαχωρίζεται, θα προκύπτει χαμηλότερος φόρος.

Γήπεδα εντός σχεδίου (αστικά οικόπεδα)

Υπολογίζεται η τιμή του οικοπέδου όπως υπολογίζεται και τώρα

25 οι φορολογικές ζώνες από 20ευρ/στρ – 30.000 ευρ/στρ

Τα ¾ των οικοπέδων βρίσκονται σε ζώνες που πληρώνουν μέχρι 250 ευρ/στρ

Συνήθως οι εκτάσεις στα αστικά οικόπεδα δεν είναι μεγάλες και πολλές φορές οι συνδικαιούχοι μοιράζονται τον φόρο.

Η όποια φορολογία μένει για αστικό οικόπεδο στο οποίο υπάρχει κτίσμα είναι -25%.

Νομικό πρόσωπο : ο Φόρος πλέον εκπίπτει ως δαπάνη και άρα αυτό που καταβάλλεται είναι μειωμένο κατά 26%

Σε αγροτεμάχια που έχουν μέσα κτίριο, μπορεί να χαρακτηριστεί ως βοηθητικό κτίριο και να πληρώνει 10%

Γήπεδα εκτός σχεδίου (αγροτεμάχια)

Το 90% των μην αστικών οικοπέδων βρίσκεται μέσα στις 3 πρώτες ζώνες όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 1,5 έως 2,25 ευρώ ανά στρέμμα.

Θα υπάρχουν 10 ζώνες

Θα προσμετράται και ο συντελεστής τοποθεσίας, αλλά και ο συντελεστής χρήσης (μονοετής καλλιέργεια 1, ελαιώνας 1,8, πολυετής καλλιέργεια: 2)

Βοηθητικός χώρος σε αγροτεμάχιο: φόρος 10%

Τα μαντριά θα πληρώνουν κανονικό φόρο

Ποιοι δεν απαλλάσσονται  και ουσιαστικά για πρώτη φορά φορολογούνται

Κόμματα

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Κτίρια Νοσοκομείων που αξιοποιούνται εμπορικά

Ακίνητα και εκτάσεις επιταγμένες από το στρατό

Τράπεζα της Ελλάδος

Ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου

Απαλλαγές

Ευπαθείς ομάδες

50% έκπτωση στο φόρο για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (7.000 + 1000 για κάθε παιδί)

100% απαλλαγή για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και 3 ή περισσότερα παιδιά (δηλαδή: έως 11.000)

Νομικά πρόσωπα

Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει χαμηλό τζίρο (δηλαδή όταν ο τζίρος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του φόρου

Αναβολή της πληρωμής του φόρου αν έχει υποστεί 30% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.


ΣΧΟΛΙΑ (43)

ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΟΠΟΙΣΔΗΠΟΤΕ ΦΟΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ.ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ.ΑΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΩΣΤΕ ΤΟΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΝΑ ΜΗ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 40% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΦ"ΟΣΟΝ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 5000EURO ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

dim

Δεν εχω καταλαβει 2 πραγματα: Θα ειναι ο μονος φορος που θα πληρωσουμε του χρονου οσον αφορα τα ακινητα? Το υπολοιπο του συντελεστη φορογειται??

Χαρακιρι

Πριν φυγουν μας ξεπουλανε τελειωτικα.Ενας λαος χωρις δουλεια, χωρις τις οικονομιες του,διχως περιθαλψη,χωρις συνταξη χωρις σπιτι χωρις χωραφι. Καμμια ελπιδα επιβιωσης δηλαδη..

Juan1to

Ελατε να εισπραξετε... Αλλα μην ερθετε με ΜΑΤ

ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑ Τ' ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΗΤΑΝ ΕΚΤΑΚΤΟ. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΜΗΔΕΝ. ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!!! Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΕΡΟΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΤΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΣΙΟ Σ' ΕΝΑ ΑΛΛΟ. ΜΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΡΩΜΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ. ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΑΒΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΟ ΜΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

Άγνωστος Χ

Αμόρφωτοι ελληναράδες, επαναστάτες του πληκτρολογίου, τι θέλετε και διαμαρτύρεστε; Αφού ούτε στο δρόμο θα βγείτε να ζητήσετε το δίκιο σας, ούτε στις εκλογές θα τους μαυρίσετε. Σας δουλεύουν πατόκορφα, αλλά και πάλι θα βρουν τον τρόπο, με τα κατάλληλα διλήμματα, να σας τουμπάρουν την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς για όλους μας, κάθε λαός παίρνει ό,τι του αξίζει. Το κρίμα είναι που ξερά και χλωρά καίγονται μαζί.

123

Τελικά τα καταφέρατε. Σήμερα Πέμπτη 24-10-2013, μετά από πολλά χρόνια ψηφοφόρος της ΝΔ (κυρίως) αλλά και του ΠΑΣΟΚ, σας δηλώνω ΟΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ότι κατεβαίνω από το τραίνο! Το δίλλημά μου τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ ή Χρυσή Αυγή? Εως τις εκλογές θα έχω βρει την απάντηση. Επειδή έχω καταλάβει ότι η ψήφος στη ΧΑ "τσούζει" περισσότερο... μάλλον προς τα εκεί τη βλέπω τη δουλειά!

Μπαμπης

Να σας παρουν και τα σωβρακα Γραικυλο-ραγιαδες

Τανια

Καλε τι δημοκρατες οι πολιτικοι μας ελαφρυναν οσους εχουν τεραστιες περιουσιες(ακομα και στην εισπραξη ενοικιων)και φορολογουν σπιτια 60 και 70 ετων με συντελεστη σπιτιων 25 ετων(γιατι 25 ετων και πανω?τα σπιτια 50 και 60 ετων εχουν τεραστιες φθορες επρεπε να υπαρχει και αφαιρετικος συντελεστης στα παλαια ακινητα με τις 10πλασιες τιμες απο οτι εσεις βαζετε ως τιμη ζωνης αλλα τετοιοι που εισαστε θα δειτε τον πατο στις εκλογες να μου πεις χεστηκατε τα δις τα εχετε ολοι εξω ευχομαι να μην προλαβετε να χαρειτε τιποτα...κλεφτες).Αηδιασα μαζι τους ουτε αρση βουλευτικης ασυλιας ουτε μειωση βουλευτων και των μισθων τους ουτε διακοπη χρηματοδοτησης των κομματων τρωνε ολοι σαν ζωα....καλα να παθουμε....οταν ερθουν οι εκλογες να πατε για καφε παλι μερικοι...!

Αλέξανδρος

Έναν προσωρινό κ έκτακτο φόρο τον κάνατε μόνιμο...Α ρε κερατά χοντρέ με τις εμπνεύσεις σου...αν σε ξαναψηφισω να μου κοπεί το χέρι λαμόγια

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

staikouras

Ο υπουργός Οικονομικών στην ομιλία στο 14ο ετήσιο roadshow της ΕΧΑΕ, έδωσε ισχυρές διαβεβαιώσεις στην επενδυτική κοινότητα για γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας

1
ktimatologio

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προσανατολίζεται στο να δώσει μια σιωπηρή παράταση σε κάποιες περιοχές που εκπνέει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων – Παράλληλα, σχεδιάζει να προχωρήσει στον καταλογισμό προστίμων