anna_karamanli_blog

Το γυναικείο επιχειρείν

Άννα Καραμανλή

Ο όρος “γυναικεία επιχειρηματικότητα”, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, αφορά επιχειρήσεις στις οποίες τουλάχιστον το 50% της ιδιοκτησίας ανήκει σε γυναίκα και η ουσιαστική/ενεργητική διαχείριση της επιχείρησης ασκείται από γυναίκα.

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και κινητήρια δύναμη για παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση η συμμετοχή των γυναικών στο επιχειρείν, στην αυταπασχόληση, σε επίπεδο ανωτέρων στελεχών κσι στη συμμετοχή γυναικών στα διοικητικά συμβούλια παρουσιάζει αποκλίσεις που κυμαίνονταιμεταξύ 24% με 33%. Αυτό παρατηρείται ακόμα και σε οικονομικά προηγμένες χώρες, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία.

Οι γυναίκες διαθέτουν ικανότητες, ισχυρή θέληση, ένστικτο, οργανωτικότητα, κοινωνική υπευθυνότητα, καθώς και την απαραίτητη ευελιξία που απαιτείται στο χώρο των επιχειρήσεων. Συμμετέχουν ενεργά, δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχουν καλύτερες δυνατότητες στην επιλογή στελεχών, στην αντίληψη του κινδύνου και στην πρόληψη των δυσμενών συνεπειών από κάποια επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στο χώρο των επιχειρήσεων συνεπάγεται απώλεια κερδών και άλλων ωφελειών για τις εθνικές οικονομίες. Η επίσημη έρευνα της Standard and Poor’s απέδειξε ότι η συμμετοχή των γυναικών στο επιχειρείν πανευρωπαϊκά, έχει οικονομική προσθετική αξία, που μπορεί να αναβαθμίσει κατά 9% το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εξέλιξης σχετίζονται με τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων. Η επιτυχία στην καριέρα είναι πιο σημαντική για τον άνδρα,οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν σπίτι και παιδιά και οι άνδρες να βγάζουν τα χρήματα, η επιχειρηματικότητα είναι καθαρά ανδρική υπόθεση, οι γυναίκες είναι λιγότερο κατάλληλες για επιχειρήσεις σε σύγκριση με τους άνδρες. Τα στερεότυπα αυτά παραμένουν παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει και την υλοποίηση εργαλείων πολιτικής για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της αυταπασχόλησης

Η μεγαλύτερη πρόκληση των γυναικών συνίσταται στην εναρμόνιση της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή. Επτά στις δέκα γυναίκες στην Ελλάδα θεωρούν ως σημαντικό εμπόδιο στην καριέρα τους τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Τα υπόλοιπα εμπόδια αφορούν στις προκαταλήψεις λόγω φύλου, στην έλλειψη υποστήριξης από τους συναδέρφους, στις μειωμένες ευκαιρίες προώθησης σε σχέση με τους άντρες, στις άνισες απολαβές και στις οικογενειακές αντιρρήσεις.

Οι γυναίκες δεν επεδίωξαν ποτέ μια διακριτή αξιολογική μεταχείριση. Η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στο χώρο της επιχειρηματικότητας έχει να κάνει με το πως αξιολογούνται οι γυναίκες στο επιχειρείν και πως προωθούνται με βάση τα χαρακτηριστικά τις ισότητας και όχι με βάση κάποιες προωθητικές τάσεις που θα μπορούσαν να ευνοήσουν καταστάσεις.

Η απασχόληση των γυναικών με το επιχειρείν πρέπει ναείναι απασχόληση ευκαιρίας και όχι ανάγκης. Η ανάγκη αποτελεί βασικό κίνητρο για το 30% των γυναικών επιχειρηματιών στην Ελλάδα και το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είναι 20%.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει αναλάβει εξαιρετικές πρωτοβουλίες με προγράμματα στήριξης και διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχουν κίνητρα για συμμετοχή των γυναικών στο επιχειρείν, αλλά και δίνουν οδούς εναλλακτικής κατεύθυνσης, έτσι ώστε η επιλογή της ανάγκης στην επιχειρηματικότητα να γίνει επιλογή ευκαιρίας. Η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας στοχεύει στην αξιοποίηση της πραγματικής επιχειρηματικής ευκαιρίας (καινοτομία, κενά στην αγορά, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.λ.π.) και οδηγεί σε βιώσιμες επιχειρήσεις με αξιόλογη θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως η ενσωμάτωση του φύλου εντάχθηκε στο πακέτο ανάπτυξης (recovery package) και πως στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου πολλά προγράμματα για την περίοδο 2021-2027 περιλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου, όπως τα InvestEU και Ορίζων Ευρώπη.

Πρόκειται για χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας στον ψηφιακό τομέα και στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Και τούτο είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του γυναικείου επιχειρείν, γιατί οι γυναίκες επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την έλλειψη εξοικείωσης με την τεχνολογία σαν σημαντικό εμπόδιο για να εξελίξουν την επιχείρησή τους, ενώ μία στις τρεις γυναίκες αναγνωρίζει ότι έχει περιορισμένη γνώση σχετικά με την τεχνολογία και τις εφαρμογές της, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιεί τις πρακτικές του digital marketing προς όφελος της επιχείρησής της.

Η ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Κυβέρνησης. Βασικό εργαλείο διαχείρισης αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων.

Παράλληλα θεσπίζονται μια σειρά από μέτρα και πολιτικές όπως:

➢ Δημιουργείται Κέντρο Καινοτομίας για γυναίκες.
➢ Τρέχουν προγράμματα επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ με έμφαση τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
➢ Υπάρχει Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
➢ Προβλέπονται προγράμματα για την ψηφιακή κατάρτιση και εκπαίδευση των γυναικών , με στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.
➢ Θεσπίζονται πολιτικές για την κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων στη νέα εργασιακή πραγματικότητα
➢ Προβλέπεται ποσόστωση 24% συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
➢ Προωθούνται περαιτέρω μέτρα για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
➢ Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος “Νταντάδες της γειτονιάς” που αφορά τη φύλαξη βρεφών ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών.
➢ Δημιουργούνται μονάδες παιδικής φροντίδας για τα βρέφη εργαζομένων ηλικίας 6 μηνών έως 2,5 ετών εντός των μεγάλων επιχειρήσεων άνω των εκατό ατόμων. Οι επιχειρήσεις θα διαθέτουν χώρους φύλαξης και ανθρώπους που θα φροντίζουν τα βρέφη αυτά.
➢ Θεσμοθέτηση για πρώτη φορά άδειας πατρότητας.
➢ Εφαρμογή σήματος ισότητας στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών στα στελέχη τους ανεξαρτήτως φύλου .
Στόχος όλων αυτών των μέτρων είναι να βοηθηθούν οι γυναίκες επιχειρηματίες να μη χρειάζεται να μπαίνουν στο δίλημμα οικογένεια ή καριέρα και να αποτελούν πρότυπο για τις άλλες γυναίκες ότι έχουν τις δυνατότητες και μπορούν να καταφέρουν ό, τι αναλαμβάνουν.

* Η Άννα Καραμανλή είναι βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα