Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τον αριστούχο μαθητή Σαϊντού Καμαρά που κινδυνεύει με απέλαση

Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τον αριστούχο μαθητή Σαϊντού Καμαρά που κινδυνεύει με απέλαση

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τροπολογία που υπογράφει πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας, ζητά την άρση της αδικίας σε βάρος «του Σαϊντού και εκατοντάδων άλλων που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία» - Αναλυτικά η τροπολογίας

saidou_par
Τροπολογία υπέρ του μαθητή Σαϊντού Καμαρά κατέθεσε σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας την επαναφορά συγκεκριμένων διατάξεων που είχε καταργήσει στο παρελθόν η ΝΔ με αποτέλεσμα να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην ίδια την ουσία του κράτους δικαίου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ζητούν από τη ΝΔ να πάρει συγκεκριμένη θέση στο ζήτημα του μαθητή Σαϊντού Καμαρά και εκατοντάδων άλλων που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, διαφορετικά ο τρόπος που πολιτεύεται πάνω σε αυτό το θέμα η Νέα Δημοκρατία θα είναι υποκριτικός.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προτείνει να επανέλθει η δυνατότητα των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών να παραπέμψουν προς εξέταση στις αρμόδιες αρχές μια αίτηση διεθνούς προστασίας, όταν αυτή απορρίπτεται, αλλά η Επιτροπή κρίνει ότι συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι για τη χορήγηση αδείας διαμονής στη χώρα.

Με την τροπολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνεται η επαναφορά διατάξεων με συγκεκριμένες βελτιώσεις ώστε να συντάσσονται με τις πιο σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Αναλυτικά η τροπολογία: 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙA

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς- Έργο VΙΙΙ, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και την αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και την προστασία της δημόσιας υγείας»

Θέμα: «Καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τα άρθρα της τροπολογίας επανέρχεται η δυνατότητα των Ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών να παραπέμψουν προς εξέταση στις αρμόδιες αρχές μια αίτηση διεθνούς προστασίας, όταν αυτή απορρίπτεται, αλλά η Επιτροπή κρίνει ότι συντρέχουν ανθρωπιστικοί λόγοι για τη χορήγηση αδείας διαμονής στη χώρα.

Με το άρθρο 1 επανέρχεται η περίπτωση Στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19Α του Κώδικα Μετανάστευσης η οποία είχε καταργηθεί με τον Ν.4825/2021 με την προσθήκη της ρητής αναφοράς της ανάπτυξης των ιδιαιτέρως ισχυρών δεσμών με τη χώρα, ως παράγοντα παραπομπής και την παραπομπή στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, περί προστασίας του ιδιωτικού και κοινωνικού βίου, ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη.

Με το άρθρο 2 επανέρχεται το άρθρο 67 του Ν.4375/2016, το οποίο είχε καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4686/2020, και προστίθεται ως άρθρο 104Α στον Ν. 4636/2019.

Με το άρθρο 3 καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 72 του Ν. 4825/2021 ώστε να μπορεί να προστεθεί η περίπτωση στ' στην παράγραφο 19Α του Κώδικα Μετανάστευσης.

Με το άρθρο 4 προβλέπεται, ως μεταβατική διάταξη, η αναδρομική ισχύς των διατάξεων καθώς και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ώστε να ρυθμιστούν υποθέσεις που θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους κατόπιν παραπομπής των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών.

Η παραπομπή για χορήγηση αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αποτελεί, καταρχήν, την πλέον γνωστή μορφή της «συμπληρωματικής προστασίας», βάσει υποχρεώσεις διεθνών Συμβάσεων,  που αφορούν κυρίως την τήρηση της αρχής μη επαναπροώθησης (non refoulement), σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα με βάση τη Σύμβαση της Γενεύης αλλά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση υπέρτερων υποχρεώσεων από την κίνηση της διαδικασίας επιστροφής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως είναι το βέλτιστο συμφέρον παιδιού, η προστασία οικογενειακής ζωής, η ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών δεσμών με την χώρα, η πρόληψη κακοποιητικής μεταχείρισης και η κατάσταση της υγείας.

Η κατάργηση των διατάξεων επέφερε ένα σημαντικό πλήγμα στην ίδια την ουσία του κράτους δικαίου και για το λόγο αυτόν με την τροπολογία αυτή προτείνεται η επαναφορά τους με συγκεκριμένες βελτιώσεις ώστε να συντάσσονται με τις πιο σύγχρονες διεθνείς πρακτικές.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο 1
Κλείσιμο
Στην παρ. 1, αρ.19Α Ν.4251/2014 (Α’ 80) προστίθεται περ. (στ) ως εξής:

στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 1 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και τις Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), όπως ισχύουν.

Για τη χορήγηση άδειας διαμονής της παρούσας κατηγορίας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, ή ανάπτυξη ιδιαιτέρως ισχυρών κοινωνικών δεσμών με τη χώρα, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 ή η συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου των όρων του άρθρου 8 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.δ. 53/1974 (Α'256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1782/1988 (Α' 116).

Το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους εξετάζεται μόνο εφόσον η υπόθεση του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τις του άρθρου 1 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) ή τις Επιτροπές της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), όπως ισχύουν, κατόπιν πιθανολόγησής τους περί της συνδρομής στο πρόσωπο του αιτούντος μιας ή περισσοτέρων προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές του σχετικού ενημερωτικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο. Η άδεια διαμονής χορηγείται, για ένα έτος, παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και μπορεί να ανανεώνεται για δύο έτη κάθε φορά, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Στον Ν.4636/2019 (Α΄169) προστίθεται Άρθρο 104Α ως εξής:

Στην περίπτωση που αίτηση διεθνούς προστασίας αλλοδαπού ή ανιθαγενή έχει απορριφθεί τελεσίδικα και οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης του παρόντος Μέρους πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, παραπέμπουν την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 19Α (στ) του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης χορηγούν σχετική βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3
Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 72 Ν.4825/2021 (Α’ 157).

Άρθρο 4
Τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος εφαρμόζονται με αναδρομική ισχύ από 4/9/2021.
Περιπτώσεις που θα ενέπιπταν στις προβλέψεις του άρθρου 1, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4825/2021 (Α’ 157) μέχρι την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται με Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.


Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022


ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


Τσίπρας Αλέξης


Ψυχογιός Γιώργος


Γεροβασίλη Όλγα


Αβραμάκης Ελευθέριος


Αγαθοπούλου Ειρήνη


Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)


Αλεξιάδης Τρύφωνας


Αμανατίδης Γιάννης


Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)


Αποστόλου Ευάγγελος


Αραχωβίτης Σταύρος


Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)


Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος


Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)


Βαγενά Άννα


Βαρδάκης Σωκράτης


Βαρεμένος Γιώργος


Βασιλικός Βασίλης


Βερναρδάκης Χριστόφορος


Βέττα Καλλιόπη


Βίτσας Δημήτρης


Βούτσης Νίκος


Γιαννούλης Χρήστος


Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)


Γκιόλας Γιάννης


Δραγασάκης Γιάννης


Δρίτσας Θεόδωρος


Ελευθεριάδου Σουλτάνα


Ζαχαριάδης Κώστας


Ζεϊμπέκ Χουσεΐν


Ζουράρις Κωνσταντίνος


Ηγουμενίδης Νίκος


Θραψανιώτης Εμμανουήλ


Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος


Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)


Κατρούγκαλος Γιώργος


Κάτσης Μάριος


Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)


Κόκκαλης Βασίλειος


Λάππας Σπυρίδων


Μάλαμα Κυριακή


Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)


Μάρκου Κωνσταντίνος


Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος


Μιχαηλίδης Ανδρέας


Μουζάλας Γιάννης


Μπαλάφας Γιάννης


Μπάρκας Κωνσταντίνος


Μπουρνούς Γιάννης


Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)


Νοτοπούλου Κατερίνα


Ξανθόπουλος Θεόφιλος


Ξανθός Ανδρέας


Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα


Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)


Παπαηλιού Γιώργος


Παπανάτσιου Κατερίνα


Παππάς Νίκος


Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)


Πολάκης Παύλος


Πούλου Παναγιού (Γιώτα)


Ραγκούσης Γιάννης


Σαντορινιός Νεκτάριος


Σαρακιώτης Γιάννης


Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)


Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)


Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)


Σπίρτζης Χρήστος


Συρμαλένιος Νίκος


Τελιγιορίδου Ολυμπία


Τζάκρη Θεοδώρα


Τζανακόπουλος Δημήτρης


Τζούφη Μερόπη


Τόλκας Άγγελος


Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος


Τσακαλώτος Ευκλείδης


Τσίπρας Γιώργος


Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος


Φλαμπουράρης Αλέξανδρος


Φωτίου Θεανώ


Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)


Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)


Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης


Χρηστίδου Ραλλία
Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης