Επαγγελματική Εκπαίδευση: Χωρίς τοποθέτηση από την ΟΛΜΕ ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση

Επαγγελματική Εκπαίδευση: Χωρίς τοποθέτηση από την ΟΛΜΕ ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση

Στα 286 σχόλια που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σχόλιο της ΟΛΜΕ

epal
Ολοκληρώνεται αύριο, 5 Ιανουαρίου 2024, η δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία είχε ξεκινήσει στις 22 Δεκεμβρίου 2023.

Μέχρι στιγμής τα σχόλια, που κατατέθηκαν ήταν 286 ενώ ηχηρή ήταν η απουσία του συνδικαλιστικού οργάνου των καθηγητών, της ΟΛΜΕ, καθώς δεν υπήρξε καμία τοποθέτηση επί του Σχεδίου Νόμου.

Η διαβούλευση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και ΙΕΚ σε νέα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και τη μετονομασία των ΙΕΚ σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΑΚ). Όταν ολοκληρωθεί, το Σχέδιο Νόμου θα περάσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αφού προηγηθεί η σχετική επεξεργασία, θα προχωρήσει η συζήτηση και η ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής.

Τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι τα εξής:

Δρομολογείται η ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), στα οποία θα ενσωματωθούν οι δομές: Ε.Σ.Κ. (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης), ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης). Επιλέον, θα παρέχεται το Μεταλυκειακό Έτος - τάξη Μαθητείας.

Κλείσιμο
Κάθε δομή εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε.Κ., θα έχει τη μορφή campus, εντός του οποίου θα συλλειτουργούν μία δομή εκπαίδευσης, μία δομή κατάρτισης κι ένα εργαστηριακό κέντρο (Ε.Κ.).

Σε κάθε campus θα διασφαλίζεται η ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και η προσβασιμότητα ενώ θα υπάρχει μέριμνα για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας αλλά και τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα.

Κάθε Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) θα έχει έναν Οργανωτικό Συντονιστή, τετραετούς θητείας, έργο του οποίου θα είναι ο συντονισμός και η εποπτεία των επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων. Ο ίδιος, θα συνεργάζεται με τους Διευθυντές αυτών. Ο Ο.Σ. θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου, να γνωρίζει πολύ καλά δύο ξένες γλώσσες και να διαθέτει τουλάχιστον εξαετή εργασιακή εμπειρία.

Δρομολογείται, επίσης, η ίδρυση Θεματικών Ερευνητικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.), με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η σχετική έρευνα για την καταγραφή των αναγκών της τοπικής οικονομίας ενώ φορείς αυτής, θα μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ..

Προωθείται η αναβάθμιση της λειτουργίας των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) του άρ.32 του ν. 4763/2020, που λειτουργούν στα Ι.Ε.Κ. Αποκτούν αυτονομία, θα εξυπηρετούν ολόκληρο το Κ.Ε.Ε.Κ. και θα συνεργάζονται με επίσημους επαγγελματικούς φορείς. Παράλληλα, θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τους καταρτιζόμενους, διευκολύνοντάς τους το άνοιγμα προς την αγορά εργασίας ή την περαιτέρω επιμόρφωσή τους.

Από το σχολικό έτος 2025-26, όλα τα ΕΠΑΛ θα λειτουργούν όπως τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια. Επιπλέον, εισάγεται ο θεσμός της Επιτροπής Συντονισμού του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.), η πρακτική άσκηση των μαθητών και ενισχύεται η αυτονομία τους. Θα ξεκινήσει η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων και θα καλλιεργηθεί η ψηφιοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών δομών, όπως και η ‘πράσινη’ στροφή τους.

Την ευθύνη των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αναλαμβάνουν οι Τομεάρχες των ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διασύνδεση μεταξύ διδασκόμενης θεωρίας και εκπαιδευτικής πρακτικής.

Τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε) θα εισηγούνται στο Κ.Ε.Ε.Κ. θέματα σχετικά με την Ε.Ε.Κ. και θα συνεισφέρουν με ειδικά μαθήματα, προγράμματα και δραστηριότητες.

Τα Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.). Προκειμένου να διευκολύνουν τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας, θα συνεργάζονται με τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) του αρ. 32 ν. 4763/20. Οι Σ.Α.Ε.Κ. θα αποτελούνται πλέον από τον Τομέα Επαγγελματικής Κατάρτισης και από τον Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής.

Οι Τομείς Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής θα μπορούν να υπογράφουν Μνημόνια Συνεργασίας με τοπικές επιχειρήσεις και θα παρέχεται η ανάλογη καθοδήγηση στους αποφοίτους, έτσι ώστε να επωφελούνται άμεσα για την απορρόφησή τους στην αγορά.

Θα λειτουργεί Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης Γ.Ε.Α.Σ.|Κ.Ε.Ε.Κ. , στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – οι ειδικότητες της κάθε εκπαιδευτικής δομής, το θεσμικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία, κατάλογος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, αγγελίες εργασίας, στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.

Η ίδια Ψηφιακή Πύλη θα προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, κατάρτιση εξ αποστάσεως, εφαρμογές mobile learning. Θα υποστηρίζει την εκπαιδευτική διοίκηση και διασύνδεση των μονάδων Ε.Ε.Κ. Θα προωθεί τις συνεργασίες μεταξύ των μονάδων και θα αξιολογεί διαρκώς το έργο των Σχολών. Θα μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό, θα παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες των Σχολών και θα διατηρεί αρχείο-μητρώο αποφοίτων, από το οποίο θα μπορεί να αντλείται έμψυχο δυναμικό από τις τοπικές επιχειρήσεις. Τέλος, θα παρέχονται ψηφιακά πιστοποιητικά.

Ειδήσεις σήμερα:

To παρασκήνιο του ανασχηματισμού με επίκεντρο την ασφάλεια: Οι αλλαγές στην Κατεχάκη και οι καραμπόλες

Στη δημοσιότητα η λίστα του Έπσταϊν με διάσημα ονόματα - «Στον Κλίντον άρεσαν τα μικρά κορίτσια»

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης δείπνησαν στο διάσημο Bacchanalia του Λονδίνου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης