Προσλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όλα τα ενεργά links

Προσλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όλα τα ενεργά links

Το Α.Π.Θ. προκήρυξε νέες θέσεις στο πλαίσιο υλοποίησης διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων που έχει αναλάβει

proslipseis-aristotelio
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε  νέες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης διάφορων ερευνητικών κι ακαδημαϊκών προγραμμάτων που έχει αναλάβει.

Οι προθεσμίες λήγουν μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουαρίου (η κάθε θέση έχει δική της προθεσμία). Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις και τα προγράμματα παρακάτω.

Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αριστοτελιστéς - Το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Κάλφα, ομότιμο καθηγητή Φιλοσοφίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε οκτώ (8) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις  δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 27/07/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ

Κλείσιμο
Την ίδια ώρα, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιας/υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως την 27/01/2023 και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00€ ανά μήνα. Στην περίπτωση που καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 27/07/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ.

Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρηματικά μοντέλα και διασυνδέσεις αγοράς για την ενίσχυση της δημιουργίας αξίας και της αλυσίδας διανομής μεσογειακών φρούτων και λαχανικών», που χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA: Δραστηριότητες που επιλέγονται κατόπιν διακρατικών, ανοικτών και ανταγωνιστικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που διοργανώνονται από το Ίδρυμα PRIMA και χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης των συμμετεχόντων στο PRIMA κρατών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Αναστάσιο Μιχαηλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/08/2022 το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 6.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/05/2024 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ.

Προθεσμία Υποβολής: 01/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη εμπλουτισμένων προϊόντων gluten free snack με λειτουργικές και προβιοτικές ιδιότητες», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Σαμανίδου. Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας προκηρύσσει μία (1) υποτροφία υποψήφιας/υποψήφιου διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται, από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 7/10/2023 ημερομηνία λήξης του έργου και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00 € ανά μήνα για υποψήφια/υποψήφιο διδάκτορα. Στην περίπτωση που η υποψήφια/ο υποψήφιος διδάκτορας καταστεί διδάκτορας κατά τη διάρκεια του έργου, το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί έως 1050,00 € ανά μήνα.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ.

Την ίδια ώρα, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη εμπλουτισμένων προϊόντων gluten free snack με λειτουργικές και προβιοτικές ιδιότητες», που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, με Επιστημονική Υπεύθυνη την κ. Βικτωρία Σαμανίδου, καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ. προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 7/10/23 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 35.250 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του. 

Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόσοι άνω των 60 μένουν ανεμβολίαστοι και πληρώνουν το πρόστιμο

Ιταλία: Στα δικαστήρια για το... στέμμα και τα 300 εκατ. ευρώ της «κληρονομιάς» τους οι απόγονοι του βασιλιά

Πυξ Λαξ: Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της καταγγελίας σε βάρος του Γιαννόπουλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης