ΕΛΠΕ: Η καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριμήνων - Προμέρισμα 0,25 ευρώ

ΕΛΠΕ: Η καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριμήνων - Προμέρισμα 0,25 ευρώ

Τα Ελληνικά Πετρέλαια κατέγραψαν το εννιάμηνο συγκρίσιμα κέρδη EBITDA 453 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 160 εκατ. ευρώ  -Η αύξηση της παραγωγής και η καλή λειτουργία των μονάδων οδήγησαν τις πωλήσεις πάνω από 4 εκατομμύρια τόνους

ELPE
Καθαρό συγκρίσιμο EBITDA 453 εκατ.ευρώ και καθαρά συγκρίσιμα κέρδη 160 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια για το εννιάμηνο του 2019, μια επίδοση η οποία είναι η καλύτερη των τελευταίων τριμήνων. Παράλληλα, η εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα συνέχισε την υψηλή μερισματική πολιτική καθώς αποφάσισε την διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί εντός του Ιανουαρίου του 2020.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου και Εννεαμήνου 2019, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα €201 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ενώ τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα €90 εκατ.

Η αύξηση της συνολικής παραγωγής στους 4,3 εκ τόνους, καθώς και η καλή λειτουργία των μονάδων, παρά τα επικείμενα προγραμματισμένα σταματήματα για συντήρηση (end of run performance) και τις δοκιμές για τα νέα καύσιμα ναυτιλίας, οδήγησαν τις πωλήσεις πάνω από τα 4 εκ. τόνους. Αντίστοιχα, οι βελτιωμένες επιδόσεις των εταιριών λιανικής εμπορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνέβαλλαν στη διατήρηση υψηλών αποτελεσμάτων.

Θετική συνεισφορά στις καλές επιδόσεις είχε η βελτίωση του περιβάλλοντος διύλισης, παρά το γεγονός ότι τα διεθνή περιθώρια διύλισης εξακολουθούν να υπολείπονται των ιστορικά υψηλών επιπέδων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς και η αποκατάσταση των προβλημάτων στις υποδομές εφοδιασμού αργού πετρελαίου στην Κεντρική Ευρώπη, αλλά και η ενισχυμένη ισοτιμία του δολαρίου.

Κλείσιμο
Όσον αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΠ Αποτελέσματα, αυτά επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις μεταβολές των διεθνών τιμών αργού οι οποίες στο Γ’ Τρίμηνο 2019 υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών, επηρεάζοντας τον κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα €2,3 δισ. (-12%). Αντίστοιχα, αρνητική ήταν η επίδραση και στα καθαρά κέρδη του τριμήνου, καθώς η αποτίμηση αποθεμάτων οδήγησε σε υποτίμηση ύψους €43 εκατ., σε αντίθεση με τα κέρδη από αποθέματα €52 εκ., που είχαν καταγραφεί κατά το Γ’ τρίμηνο του 2018, λόγω της τότε αύξησης των τιμών. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα το 2019 ενσωματώνουν, όπως προβλέπεται από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά στις μισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά και λοιπών παγίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου.

Η βελτίωση στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου συνεχίζεται σταθερά, με το κόστος δανεισμού να παρουσιάζει νέα μείωση κατά 25% στο Γ’ Τρίμηνο, στα €27 εκατ., κυρίως σαν αποτέλεσμα της αποπληρωμής τον Ιούλιο του ομολόγου έκδοσης 2014, ύψους €325 εκατ. Επιπλέον, εντός του Γ’ Τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην επιτυχή έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους €500 εκατ. με τοκομερίδιο 2%, με παράλληλη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιών λήξης 2021. Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση του χρηματοοικονομικό κόστους κατά περίπου €15 εκατ. σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνολική μείωση άνω του 50% την τελευταία τριετία, με την ανάλογη ουσιαστική θετική επίπτωση στο προφίλ ελεύθερων ταμειακών ροών του Ομίλου και τη δυνατότητα διανομής μερισμάτων.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ : Η καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριμήνων

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς αποτελούν τη καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων, μετά και από τη ουσιαστική βελτίωση του περιβάλλοντος. Δραστηριοποιούμαστε σε ένα κλάδο με έντονη κυκλικότητα χωρίς δυνατότητα επιρροής των διεθνών εξελίξεων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα σημεία που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τις στρατηγικές μας επιλογές, τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών μας μονάδων, αλλά και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Παρόλο που το 2019 ο Όμιλος αντιμετώπισε το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών, τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική του θέση είναι ιδιαίτερα ισχυρά. Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%. Θεωρούμε, ότι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα, με την εισαγωγή και των νέων καυσίμων ναυτιλίας, θα είναι θετικές, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η δυναμική πορεία της Εταιρίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στο Γ’ τρίμηνο, επιβεβαιώνει εκ νέου την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Θα ήθελα, για ακόμη μια φορά, να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους που συνδράμουν αποφασιστικά με την προσπάθειά τους στη πορεία αυτή.»

Ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον διύλισης με ενδυνάμωση του δολαρίου

Οι μακροοικονομικές εξελίξεις, κυρίως αναφορικά με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, οδήγησαν σε υποχώρηση των διεθνών τιμών αργού, με τις τιμές του Brent να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στα $62/bbl, χαμηλότερες τόσο σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2018 ($69/bbl), όσο και με το Γ’ Τρίμηνο 2018 ($76/bbl).

Το δολάριο συνέχισε να ενισχύεται για ακόμα ένα τρίμηνο, με την μέση ισοτιμία για το Γ’ Τρίμηνο να διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας διετίας, στο 1.11 έναντι του ευρώ, επηρεασμένο κυρίως από τη νομισματική πολιτική που ακολουθείται από τις κεντρικές τράπεζες.

Σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα περιθώρια προϊόντων είναι η υποχώρηση του περιθωρίου μαζούτ (Fuel Oil), σε σχέση με τα υπόλοιπα που σημείωσαν ουσιαστική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και οδήγησαν σε ανάκαμψη των διεθνών περιθωρίων διύλισης συγκριτικά με το Α’ Εξάμηνο. Η τάση αυτή και ιδιαίτερα για το ντίζελ, φαίνεται να ενισχύεται στο Δ’ Τρίμηνο ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού ναυτιλιακών καυσίμων και επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου για ελαχιστοποίηση παραγωγής μαζούτ και αύξηση παραγωγής προϊόντων προστιθέμενης αξίας, τόσο αναφορικά με την επένδυση στο Διυλιστήριο Ελευσίνας, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου που θα ακολουθηθεί για το 2020 και τα νέα καύσιμα ναυτιλίας.

Η διαμόρφωση της τιμής του Ρωσικού αργού στη Μεσόγειο σε επίπεδα αντίστοιχα των αργών τύπου Brent, με σημαντική ωστόσο μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια του Τριμήνου, οδήγησε τα διυλιστήρια να λειτουργούν με μειωμένα διεθνή περιθώρια διύλισης, σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC κυμάνθηκαν στα $4,9/bbl, έναντι $5,7/bbl πέρυσι και τα περιθώρια Hydrocracking στα $4,8/bbl (Γ’ Τρίμηνο 2018: $5,6/bbl).

Ισχυρός ισολογισμός, βελτίωση κεφαλαιακής δομής, μείωση χρηματοοικονομικού κόστους

Η νέα διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ., με το χαμηλότερο κόστος που έχει δανειστεί ο Όμιλος για πάνω από 10 χρόνια, σε συνδυασμό με τη μερική αναχρηματοδότηση των ομολόγων λήξης 2021 μέσω δημόσιας προσφοράς και την αποπληρωμή των διεθνών ομολογιών ύψους €325 εκατ. στο Γ’ Τρίμηνο, αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση άνω των €30 εκατ. στο χρηματοοικονομικό κόστος. Επιπλέον, η νέα έκδοση έχει βελτιωμένους εμπορικούς όρους συγκριτικά με τις προηγούμενες, προσφέροντας σημαντική ευελιξία, ενώ επεκτείνει και το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Ο Καθαρός Δανεισμός στο Γ’ Τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκε στα €1,5 δισ., δραστικά μειωμένος σε σχέση με πέρυσι, με το Συντελεστή Μόχλευσης να κυμαίνεται στο 39%.

Σημαντικές εξελίξεις

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου σχεδιάζει τη μετάβασή του στο νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Νοεμβρίου, εν όψει εφαρμογής της νέας οδηγίας MARPOL για τις προδιαγραφές καυσίμων ναυτιλίας, ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τις αγοράς. Ήδη, έχει διασφαλιστεί σημαντικό μέρος των αναγκών σε πρώτες ύλες για τη λειτουργία του επόμενου χρονικού διαστήματος, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο σχεδιασμός.

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου στο Διυλιστήριο Ελευσίνας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, με ασφάλεια και εντός χρονοδιαγράμματος, προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας για εκτεταμένες εργασίες συντήρησης (full turnaround) σε όλες τις μονάδες του. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το διυλιστήριο θα επαναλειτουργήσει στις επόμενες ημέρες.

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής, το Ελληνικό Κοινοβούλιο προχώρησε σε κύρωση των Συμβάσεων Μίσθωσης για τις θαλάσσιες περιοχές ‘Δυτικά Κρήτης’ και ‘Νοτιοδυτικά Κρήτης’ (Total 40% - Operator, ExxonMobil 40%, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20%), ‘Ιόνιο’ (REPSOL 50% - operator, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 50%) και ‘Κυπαρισσιακός Κόλπος’ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 100%), με έναρξη ισχύος των Συμβάσεων την 10 Οκτωβρίου 2019, ενώ συνεχίζονται οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες στις υπόλοιπες παραχωρήσεις στη Δ. Ελλάδα.


elpe_apotelesmata
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης