ΔΕΗ: Προσλαμβάνει εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΔΕΗ: Προσλαμβάνει εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Θα εντοπίζουν και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ιδίως σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

ΔΕΗ: Προσλαμβάνει εισπρακτικές εταιρείες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Πρόσκληση σε δικηγορικά γραφεία κάνει η ΔΕΗ για την παροχή νομικών υπηρεσιών  διεκδίκησης απαιτήσεων  από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, τα οποία θα έχουν και το δικαίωμα να ψάξουν αν οι οφειλέτες έχουν περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν ευοδώσουν οι εξωδικαστικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ αναζητά, μέσω διαγωνισμού, να προσλάβει πέντε έως δέκα περίπου νομικά γραφεία, τα οποία έχουν  εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων για να αναλάβουν τις υποθέσεις είσπραξης οφειλών, που θα χειρισθούν αρχικά υποθέσεις περίπου 10.000 ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι πελατών της στην Περιφέρεια Αττικής και αργότερα θα επεκταθεί και σε όλες τις περιφέρειες.  

Κλείσιμο
Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, με πολλούς καταναλωτές να έχουν αλλάξει κατοικία ή να έχουν άλλο όνομα στην νέα ηλεκτροδότηση ή επιχειρήσεις να έχουν αλλάξει έδρα, κλείσει κλπ. Έτσι,  τα νομικά γραφεία αναλαμβάνουν και το ρόλο το “ντετέκτιβ”. Σύμφωνα με στελέχη της ΔΕΗ, δεν θα αφορά καταναλωτές που είναι στις ευπαθείς ομάδες και έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σύμφωνα με το διαγωνισμό, οι δικηγόροι θα εντοπίζουν τον οφειλέτη ( ακόμη και αν έχει αλλάξει διεύθυνση χωρίς ενημέρωση), θα επικοινωνούν μαζί του με στόχο την διαπραγμάτευση και την εξωδικαστική διευθέτηση, δηλαδή υπαγωγή σε  διακανονισμό της οφειλής/ρύθμιση σε δόσεις και στο τέλος την είσπραξη, με χρονικό περιθώριο τους δύο μήνες.

Στο δεύτερο στάδιο, όμως, υπάρχει η δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών,  όπου εκεί τα δικηγορικά γραφεία θα έχουν δικαίωμα να ψάξουν αν οι οφειλέτες έχουν περιουσιακά στοιχεία ιδίως σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Ωστόσο, το δικηγορικό γραφείο δεν θα  προχωρεί στη δικαστική διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών αγνώστου  διαμονής.

Πάντως, όπως διευκρινίζεται από τη ΔΕΗ ότι θα συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης καθηκόντων για τους αναδόχους που θα επιλεγούν εάν στον κατάλογο των καταναλωτών-οφειλετών που θα τους έχει κοινοποιήσει η ΔΕΗ, περιλαμβάνονται και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι συγχρόνως οφειλέτες άλλων υφισταμένων πελατών του Αναδόχου (πχ Τραπεζών, εταιρειών, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας), πολύ δε περισσότερο τυχόν ανταγωνιστικών της ΔΕΗ εταιρειών και ο Ανάδοχος έχει ήδη προβεί ή πρόκειται να προβεί σε ενέργειες εναντίον τους για τη διεκδίκηση των οφειλών τους. Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τη ΔΕΗ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης των συγκεκριμένων υποθέσεων από τον κατάλογο που έχει αναθέσει στον Ανάδοχο.

Αναλυτικά, οι νομικές υπηρεσίες που ζητούνται περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

Α. Σε πρώτο στάδιο εξωδικαστική αναζήτηση είσπραξης των εν λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός του σχετικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών της ΔΕΗ, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιημένο  ισχύει, και του οποίου αντίγραφο, όπως ισχύει σήμερα, επισυνάπτεται στην παρούσα, (pre-legal). Η εξωδικαστική αναζήτηση είσπραξης των οφειλών συμπεριλαμβάνει  ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις παρακάτω ενέργειες:

- Εντοπισμός οφειλετών, των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν μεταβληθεί  χωρίς να έχει ενημερωθεί σχετικά η ΔΕΗ.

- Επικοινωνία/διαπραγμάτευση με στόχο την εξωδικαστική διευθέτηση (υπαγωγή σε  διακανονισμό της οφειλής/ρύθμιση σε δόσεις) και την είσπραξη.

- Σύνταξη και αποστολή/κοινοποίηση απλών επιστολών ειδοποίησης ή/και εξωδίκων  προσκλήσεων.

Οι ως άνω εξωδικαστικές ενέργειες θα πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί το αργότερο σε  δύο   μήνες από τη διαβίβαση στον Ανάδοχο των αντίστοιχων αρχείων της ΔΕΗ.

Β. Σε δεύτερο στάδιο δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω των κατά  περίπτωση απαιτούμενων νομικών ενεργειών και είσπραξή τους (legal ). Προς τούτο, ο  Ανάδοχος θα διενεργεί την απαιτούμενη έρευνα προς εντοπισμό περιουσιακών  στοιχείων, ιδίως σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Το δικηγορικό γραφείο δεν θα  προχωρεί στη δικαστική διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών αγνώστου  διαμονής. Σε περίπτωση που εντοπίζονται πελάτες χωρίς περιουσιακά στοιχεία ο  Ανάδοχος θα επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΔΝΥ)/ΔΕΗ προς λήψη  περαιτέρω οδηγιών. Ειδικότερα και προ της τυχόν αναλήψεως πρωτοβουλιών  αναγκαστικής εκτέλεσης ο Ανάδοχος θα ζητεί τη ρητή κατά περίπτωση συναίνεση και  εντολή της ΔΝΥ/ΔΕΗ.

Όλα τα στοιχεία του οφειλέτη στις εισπρακτικές
Το γραφείο θα λαμβάνει αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή με τις υποθέσεις  που θα του ανατίθενται από τη ΔΕΗ και θα έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω internet στη  σχετική εφαρμογή της ΔΕΗ προκειμένου να την ενημερώνει για τις εκάστοτε  πραγματοποιούμενες ενέργειες και τις τυχόν σχετικές δαπάνες ή θα αποστέλλει  ηλεκτρονικά αρχεία συμφωνημένης γραμμογράφησης (ενδεικτικά αρχείο Excel) , ώστε να  είναι δυνατή η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Τα υπόψη αρχεία που θα του  παρέχονται θα μπορούν να μεταφερθούν σε σχετικές δικές του εφαρμογές ή και να τα  διαχειρίζεται σε έντυπη μορφή, και αμέσως μετά την λήξη της συνεργασίας θα  επιστρέφονται στη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ,  τα αρχεία και οι πληροφορίες που θα  παρασχεθούν στον Ανάδοχο, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες  διεκπεραίωσης του Έργου και σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Ως προς τον τρόπο χειρισμού των υποθέσεων που θα τους ανατεθούν, οι ανάδοχοι θα  τελούν υπό την εποπτεία της ΔΕΗ, εγγυώμενοι και έναντι αυτής την προς τούτο πιστή  συμμόρφωσή τους προς την κείμενη νομοθεσία, ιδίως αυτή που αφορά την προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το ρυθμιστικό πλαίσιο του Δικαίου της Ενέργειας,  θα τηρούν δε πλήρως τις οδηγίες της ΔΕΗ αναφορικά με την καταχώριση στη φόρμα  εφαρμογής της ΔΕΗ που θα τους γνωστοποιηθεί, των δαπανών στις οποίες θα  υποβάλλονται για τη διεκπεραίωση του Έργου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης