LIVE

Κορωνοϊός

Εκκρεμείς συντάξεις: Νέο πλαίσιο για την έκδοσή τους - Ο ρόλος των εξωτερικών συνεργατών του ΕΦΚΑ

sidaksiouxoi_eurokinissi

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος για ωφεληθεί από τους πιστοποιημένους συνεργάτες του ΕΦΚΑ

Εντός 30 ημερών θα πρέπει να εγκρίνει η να απορρίψει ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ το σχέδιο προσωρινής η οριστικής σύνταξης που έχουν συντάξει οι ιδιώτες εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΦΚΑ, πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές οι οποίοι θα εμπλέκονται στο εξής στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων. Αν το σχέδιο δεν επικυρωθεί εντός της προθεσμίας, θεωρείται ότι εγκρίθηκε και προχωρά η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Το νέο πλαίσιο για την επίσπευση της έκδοσης των συντάξεων που προβλέπει η υπό κατάθεση τροπολογία του υπουργείου εργασίας περιορίζει τη γραφειοκρατία και διευρύνει τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε περισσότερους εν αναμονή συνταξιούχους. Ωστόσο αρκετές είναι και οι ενστάσεις που εγείρονται από πολλές πλευρές για την αποτελεσματικότητα των μέτρων κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ αλλά και τις δυσκολίες που ενδεχομένως προκύψουν κατά την συνεργασία των υπαλλήλων με τους ιδιώτες συνεργάτες.

Ας δούμε τι πρέπει να κάνει ο εν αναμονή συνταξιούχος αν θέλει να απευθυνθεί στους πιστοποιημένους συνεργάτες του ΕΦΚΑ:

Ο εν αναμονή συνταξιούχος (του οποίου η αίτηση εκκρεμεί) μπορεί να αναθέσει στον ιδιώτη δικηγόρο η λογιστή την έκδοση της σύνταξής του υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση στον e-ΕΦΚΑ. Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες εγγράφονται σε ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών που τηρείται στον e-ΕΦΚΑ, εποπτεύεται από αυτόν και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr).

Για να ανατεθεί η έκδοση της σύνταξης πρέπει ο εξωτερικός συνεργάτης να έχει πιστοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία και έχει επιτυχώς παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο. Ο ΕΦΚΑ διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο στο 5% των περιπτώσεων και αν διαπιστώσει ελλείψεις και λάθη ακυρώνει τη συνεργασία με τον πιστοποιημένο ιδιώτη. Μάλιστα αν διαπιστωθεί βαριά αμέλεια που ζημιώνει τον ΕΦΚΑ επιβάλλεται πρόστιμο στον πιστοποιημένο συνεργάτη., Εάν από μεταγενέστερο έλεγχο προκύψει ότι η σύνταξη χορηγήθηκε εσφαλμένα η απόφαση απονομής σύνταξης ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται λόγω πλάνης το αργότερο εντός δεκαετίας, χρονικό διάστημα που θεωρούν μεγάλο οι ειδικοί στην ασφάλιση.

Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες: διαπιστώνουν τον χρόνο ασφάλισης, την ύπαρξη ή μη οφειλόμενων εισφορών του ασφαλισμένου και στο τέλος συντάσσουν ένα σχέδιο συνταξιοδοτικής απόφασης Ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ θα πρέπει εντός 30 ημερών να εγκρίνει η να απορρίψει το σχέδιο προσωρινής η οριστικής σύνταξης. Αν το σχέδιο δεν επικυρωθεί εντός της προθεσμίας, θεωρείται ότι εγκρίθηκε και προχωρά η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για κάθε επιμέρους πράξη. Ωστόσο το κρίσιμο θέμα αμοιβής των εξωτερικών συνεργατών παραμένει ανοιχτό και θα ρυθμιστεί σε δεύτερο χρόνο με υπουργική απόφαση. Ο Υπουργός Εργασίας Χατζηδάκης ανέφερε πρόσφατα ότι το υπουργείο θα καταβάλλει ένα λογικό ποσό στους ιδιώτες. Ωστόσο στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να απευθυνθεί σε ένα επώνυμο ακριβό δικηγορικό γραφείο, θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να συμπληρώσει το επιπλέον ποσό.

Σημαντικό ρόλο στην επίσπευση της έκδοσης της σύνταξης θα παίξει η προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, δηλαδή η καταμέτρηση των ενσήμων δύο χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, δύο χρόνια πριν καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης, οι ασφαλισμένοι όλων των πρώην ταμείων και όχι μόνο του τ. ΙΚΑ που ίσχυε μέχρι σήμερα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. Ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να προβαίνει στον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής του, πιο απλά στην καταμέτρηση των ενσήμων και να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αφού καλέσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά. Η βεβαίωση εξομοιώνεται με απόφαση, αποτελεί εκτελεστή πράξη της Διοίκησης και υπόκειται στις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η προθεσμία για τη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες. Μάλιστα στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης όπου η διαδικασία είναι χρονοβόρα η αίτηση για την καταμέτρηση των ενσήμων είναι υποχρεωτική, υποβάλλεται άπαξ, λογίζεται δε ότι συμπεριλαμβάνει όλους τους πρώην ασφαλιστικούς φορείς. Η σχετική προσυνταξιοδοτική βεβαίωση συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Οι προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται και από πιστοποιημένους επαγγελματίες, δικηγόρους η λογιστές.

Αυστηρότερο γίνεται το νέο πλαίσιο και για τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Σύμφωνα με την τροπολογία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του πρώτου (1ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση.

Ο ασφαλισμένος δε χρειάζεται να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης καθώς η απονομή της καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Την προσωρινή σύνταξη δικαιούνται στο εξής περισσότεροι εν αναμονή συνταξιούχοι καθώς τροποποιήθηκαν τα όρια των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ που στερούσαν την παροχή σε χιλιάδες συνταξιούχους. Ειδικότερα με την τροπολογία αυξάνεται και ενοποιείται το όριο των οφειλών εντός του οποίου είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης στα 20.000 ευρώ για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στα 6.000 ευρώ για τον τ. ΟΓΑ.

Επίσης, στην περίπτωση που εκκρεμεί η αναγνώριση πλασματικών ετών ο εν αναμονή συνταξιούχος μπορεί να λάβει προσωρινή σύνταξη εφόσον εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου.Ειδήσεις σήμερα:

Πανδημία-Βραζιλία: Κατέρριψε όλα τα τραγικά ρεκόρ θανάτων τους δυο τελευταίους μήνες

Διάγγελμα Μπάιντεν για την ετυμηγορία για τον φόνο του Φλόιντ: «Ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά στην πορεία προς τη δικαιοσύνη»


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης