Κρουαζιέρα θα σε πάω γιατί την ψήφο σου ζητάω

Κρουαζιέρα θα σε πάω γιατί την ψήφο σου ζητάω

Όταν ο Χίτλερ «ψάρευε» ψήφους στα νερά του Σαρωνικού …

Οι πρόσφατες γερμανικές εκλογές μου έφεραν στο νου ένα άγνωστο δημοψήφισμα-παρωδία, που στήθηκε στην Παλιά Αθήνα από τη γερμανική πρεσβεία τον Απρίλιο του 1938, για τους παρεπιδημώντας Γερμανούς και Αυστριακούς.

Πάρτε εικόνα: 

«Κανείς δεν θα επίστευεν ότι όλος αυτός ο κόσμος, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, που συνέρρεεν από πολύ πρωί εις το Λιμεναρχείον με τα μπογαλάκια του, δια να επιβιβασθή του γερμανικού φορτηγού «Άδανα» μετέβαινε δια την εκπλήρωσιν ενός καθήκοντος. 

Θα ενόμιζεν ότι έσπευδε να καταλάβη μίαν καλήνθέσιν δια κυριακάτικηνεκδρομήν, που η ανατολή της ημέρας και ο ακύμαντος Σαρωνικός προιωνίζοντο έκτακτοι.

Πολύ περισσότερον δεν θα το επίστευεν, όταν με τον απόπλουν του φορτηγού θα έβλεπε τα χαρούμενα πρόσωπα και θα ήκουε τα κρυστάλλινα ξεφωνητά των παιδιών να πλημμυρίζουν το σκυθρωπό κατάστρωμα του φορτηγού.

Οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί των Αθηνών και του Πειραιώς εψήφισαν χθές εν πλώ. Μία ψηφοφορία πού ήρχισε με τραγούδι και ετελείωσε με τραγούδι εις τα ανοικτά του Σαρωνικού διά την ένωσιν της Αυστρίας με το ΓερμανικόνΡάϊχ και διά την σύνθεσιν του νέου Ράϊχσταγκ.
Πράγματι μόλις το «Άδανα» εξήλθε του λιμένος, μία πλευρά του καταστρώματος εγέμισε από παιδική χαρά. Δύο νέοι με τις φυσαρμόνικές εις τους ώμους συνώδευαν διάφορα πατριωτικά τραγούδια των μικρών Γερμανών και Γερμανίδων με τα οποία ήρχισεν η εκλογική εκδρομή.

Αυτήν όμως την τόσον χαρωπήνατμόσφαιραν ήλθε σε λίγο να ταράξη ο ήχος ενός τυμπάνου και η βαρειά φωνή ενός χονδρού αλλά κομψοτάτου Γερμανού, ντυμένου με την στολήν της εθνικοσοσιαλιστικής νεολαίας, ο οποίος ανήγγειλεν ότι η ψηφοφορία ήρχισε και ότι πρέπει να προσέρχωνται εις την ορισθείσαναίθουσαν ψηφοφορίας οι έχοντες αριθμόν εκλογικού δελτίου από 1-50.

Και η προσέλευσιςήρχισεν. Υπό την εποπτείαν του Γερμανού Πρέσβεως η εφορευτική επιτροπή αποτελεσθείσα από τον εν ΠειραιείΠρόξενον της Γερμανίας, από τον κυβερνήτην του «Άδανα», από τον Πρόεδρον της εν Αθήναις Λέσχης Φιλαδελφείας, από τον Δρα Βρέτε, διευθυντήν του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και αρχηγόν των εν Ελλάδι εθνικοσοσιαλιστών, από τρείς ακόμη Γερμανούς και ένα Αυστριακόν, οπαδόν του πρώην Πατριωτικού Μετώπου της Βιέννης (και συνεπώς όχι εθνικοσοσιαλιστήν) οι ψηφοφόροι ήρχισαν να προσέρχονται.

Εις την κεντρικήναίθουσαν των αξιωματικών του πλοίου ετοποθετήθη το ψηφοδόχονκιβώτιον και τα άλλα εκλογικά είδη. Γερμανική τάξις και γερμανική οργάνωσις μέχρι σχολαστικισμού, αλλά τόσον αξιοζηλεύτου!

Ο ψηφοφόρος προσήρχετο, έπαιρνε το ψηφοδέλτιόν του. Εάν ήτο Γερμανός ήτο λευκόν, εάν ήτο Αυστριακός ήτο πράσινον. Το περιεχόμενόν του:

«Δημοψήφισμα διά το Ράιχσταγκ.

Είσαι σύμφωνος με την ένωσιν της Αυστρίας με το ΓερμανικόνΡάϊχ η οποία έγινε την 13ην Μαρτίου και συμφωνείς με το ψηφοδέλτιον του Αδόλφου Χίτλερ δια την σύνθεσιν του νέου Ράϊχσταγκ»;

Δύο κύκλοι άνωθι εκάστου των οποίων υπήρχαν αι λέξεις «Ναι» - «Όχι» συνεπλήρωναν το υπόλοιπονέντυπον.

Ο ψηφοφόρος με το ψηφοδέλτιον και τον φάκελλοναπεσύρετο εις ένα των δύο καθορισθέντων ιδιαιτέρων δωματίων, συνεπλήρωνε κατά τας πεποιθήσεις του το δελτίον, το έκλεινεν επιμελώς εντός του φακέλλου και εξερχόμενος το έρριπτεν εις την ψηφοδόχον. Υποδειγματικώς ελευθέρα εκλογή. Καμμίαπίεσις και καμμίανόθευσις.

Έτσι παρήλασαν και εψήφισαν 945 Γερμανοί και Αυστριακοί, άνδρες και γυναίκες από του 20ου έτους της ηλικίας και άνω. Και ανάπηροι των πολέμων και γυναικούλες εις πολύ περασμένηνηλικίαν υποβασταζόμενες διά να εκτελέσουν το μεγάλο των καθήκον. Η εκλογή διήρκεσεν από τας 10.30 το πρωί μέχρι τας 4 το απόγευμα.Η διαλογή η οποία έγινε παρόντων πολλών ψηφοφόρων και των αντιπροσώπων των ελληνικών και γερμανικών εφημερίδων, έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Εψήφισαν  945.

Γερμανοί    732.

Αυστριακοί 213.

Γερμανοί:    Ναι 726, Όχι 4, άκυρα δύο.

Αυστριακοί: Ναι 209, Όχι 3, άκυρονέν.

Δηλαδή οι εν Αθήναις και Πειραιεί Γερμανοί και Αυστριακοί εξεφράσθησαν κατά 99% υπέρ του Αδόλφου Χίτλερ.

Αποχή; Καμμία. Μάλιστα προσήλθον περισσότεροι από τους υπολογισθέντας, διότι υπήρξαν πολλοί περαστικοί από τας δύο πόλεις ταξιδεύοντες δι’ υποθέσεις των.

Το αποτέλεσμα ετηλεγραφήθη διά του ασυρμάτου του πλοίου εις το εν ΒερολίνωΥπουργείον της Προπαγάνδας. 

Μετά την συγκέντρωσιν των αποτελεσμάτων εις το ευρύχωρον κατάστρωμα του φορτηγού ωργανώθησυγκέντρωσις των ψηφοφόρων προς τους οποίους ανεκοινώθη το αποτέλεσμα και συγχρόνως εγνωστοποιήθηποίανωφέλειαν θα έχη η ομόφωνος ψήφος του γερμανικού και αυστριακού λαού υπέρ του Χίτλερ διά τας τύχας της πατρίδος των.

Οι ψηφοφόροι εζητοκραύγασαν με ενθουσιασμόν, όλοι μαζί δε, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με σηκωμένην την δεξιάν, προς απόδοσιν του εθνικοσοσιαλιστικού χαιρετισμού, ετραγουδησαν το ¨Ντώϋτσλανδίμπερ άλλες» και τον εθνικοσοσιαλιστικόνύμνον.

Η επιστροφή επήρε χαρακτήρα πανηγυρισμού. Διάφορες συντροφιές σκορπισμένες εις τα καταστρώματα του φορτηγού και με συνοδείανμουσικήν γερμανικών οργάνων, ετραγούδησαν ελαφρά γερμανικά τραγούδια, οι Αυστριακοί δε ετραγούδησαν όλα τα τραγουδάκια της «Πριγκήπισσας της Τσάρδας». Πιο πέρα Γερμανόπουλα με τη στολή της εθνικοσοσιαλιστικής νεολαίας, αγόρια και κορίτσια υπό τους ήχους της φυσαρμόνικας εχόρευσαν με χάριν Τυρολέζικούς χορούς με τα χαρακτηριστικά ξεφωνητά των κατοίκων του Τυρόλου.

Η αποβίβασις εις την αποβάθραν του Λιμεναρχείου έγινε την 7.30 εσπερινήν. Οι ξένοι επισκέπτες που παρηκολούθησαν το εν πλώ δημοψήφισμα ησθάνθησανευχαρίστησιν που επατούσαν εις την ξηράν. Το μικρό ταξίδι ήταν μια μικρή ταλαιπωρία διότι εις το ευρύχωρονφορτηγόν με την συγκέντρωσιν τόσου κόσμου, αυτές τις ολίγες ώρες και εις ένα άγνωστον περιβάλλον, ήτο δύσκολος η περιποίησις και φυσική ήτο η ταλαιπωρία για ολίγην ανάπαυσιν και για ένα ποτήρι νερό.

(«Ο ΤΥΠΟΣ», 1938,υπογράφει ο Π. Τ.)

Κάνει εντύπωση στο σημερινό αναγνώστη πόσο korrektβρίσκει ο δημοσιογράφος την διεξαγωγή του «δημοψηφίσματος» στο πλοίο αγνοώντας ότι:

Έγινε ΜΕΤΑ την προσάρτηση επομένως προς τι η γνώμη του λαού.

Απαιτεί ΜΙΑ απάντηση σε δύο ταυτόχρονες ερωτήσεις παντελώς άσχετες μεταξύ τους
Και φυσικά δεν ενοχλείται κανείς όταν τα αποτελέσματα τηλεγραφούνται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ και όχι στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αλλά βέβαια όλα αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό αν αναλογιστή κανείς τον απίστευτο στρουθοκαμηλισμό που επεδείκνυε η Ευρώπη στα τότε τεκταινόμενα από τον άριστα προετοιμαζόμενο Αδόλφο.

Θωμάς Σιταράς (Αθηναιογράφος)

Διαβάστε κι άλλες ιστορίες για την Παλιά Αθήνα στην ιστοσελίδα www.paliaathina.comΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

Kalogeros_m

Πυρσοί και φάροι από το μυθικά χρόνια ως τον Μεσαίωνα – Η εξέλιξη των φάρων από τον 18ο αιώνα ως τις μέρες μας – Το ελληνικό φαρικό δίκτυο – Μερικοί ξεχωριστοί ελληνικοί φάροι.

palia-athina_main01

«Αν βρίσκονταν κανένας πριν λίγα χρόνια που να μας έλεγε ότι στην Αθήνα, την Αθήνα του μόνιππου και της καρότσας, θα κυκλοφορούσανε σε λίγο τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα, ασφαλώς και μ’ όλο μας το δίκηο θα τον θεωρούσαμε τρελλό.

3
ellines_logioi_arthro

Οι πρώτοι Έλληνες λόγιοι μοναχοί στη Δύση (8ος αι.) - Από τον 14ο αιώνα εώς την άλωση της Πόλης - Έλληνες λόγιοι στη Δύση μετά την άλωση και η μεγάλη συμβολή τους στην Αναγέννηση - Πλατωνισμός και Αριστοτελισμός

10
aloga

Πετρόχτιστα αρχοντικά, λιθόστρωτα καλντερίμια, βυζαντινές εκκλησίες, ένα φράγκικο κάστρο, ποτάμια και γεφύρια συνθέτουν στις πλαγιές της Αρκαδίας ένα από τα ομορφότερα ελληνικά χωριά, την Καρύταινα, το χωριό του Πεντοχίλιαρου.

fdrfrw

Τι είναι η ευγονική – Από τον Francis Galton ως την ταύτιση της ευγονικής με τον ναζισμό – Η φυλετική υγιεινή-Οι Έλληνες ευγονιστές: Ι. Κούμαρης, Σ. Τσουρουκτσόγλου, Ν. Λούρος κ.ά. – Οι ακραίες και απαράδεκτες απόψεις επιστημόνων για ορισμένες κοινωνικές ομάδες

22