Ψήφος αποδήμων: Στα κόμματα το σχέδιο νόμου - Διαβάστε όλο το κείμενο

theodorikakos_ar

Πότε θα ψηφίζουν οι απόδημοι - Πώς θα καταρτίζονται οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι - Πότε θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της ψηψοφορίας των αποδήμων

Το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση για την ψήφο των αποδήμων έστειλε στα κόμματα ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα σημεία που συμφωνήθηκαν στις τρεις συνεδριάσεις της Διακομματικής Επιτροπής και τα οποία είναι: 

- Αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά τμήματα τα οποία μπορεί να είναι σε πρεσβείες, προξενεία, κτήρια ελληνικών κοινοτήτων ή άλλα δημόσια κτήρια του κράτους όπου διεξάγεται η ψηφοφορία
- Η ψήφος των εκτός Ελλάδας εκλογέων υπολογίζεται κανονικά και ισότιμα στο συνολικό αποτέλεσμα και επομένως για την κατανομή των 300 εδρών.
- Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αυξάνεται από 12 σε 15. Οι εκλογείς του εξωτερικού ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν. Εναπόκειται στα κόμματα να επιλέξουν εφόσον επιθυμούν έναν ή περισσότερους εκπροσώπους των εκτός Ελλάδας εκλογέων.
- Για να έχει δικαίωμα ένας εκλογέας να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους πρέπει τα τελευταία 35 έτη να έχει ζήσει 2 έτη στην Ελλάδα και να έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
- Να γίνει η σχετική τροποποίηση του άρθρου 54 του Συντάγματος και να είναι δυνατή η θέσπιση περιορισμών για τη διευκόλυνση των εκλογέων του εξωτερικού, διαδικασία η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση ορίζεται ότι εκλογείς οι οποίοι την ημέρα των βουλευτικών εκλογών, των εκλογών για την ανάδειξη των μελών για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος βρίσκονται εκτός της επικράτειας, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και με την επιφύλαξη του άρθρου 2.

Ως «εκτός επικράτειας εκλογέας» νοείται κάθε Έλληνας πολίτης που έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της εκλογής βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Η ψηφοφορία διεξάγεται με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά κέντρα εξωτερικού, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η ημερομηνία κατά την οποία διεξάγεται η ψηφοφορία για τους εκλογείς του παρόντος, καθώς και η διάρκειά της, ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και  του Υπουργού Εσωτερικών τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την οριζόμενη για την ψηφοφορία ημερομηνία.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται σε μία (1) ημέρα και η διεξαγωγή της ορίζεται μεταξύ της τέταρτης (4ης) και της προηγούμενης ημέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν επιτρέπεται να είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία σε ειδικά εκλογικά τμήματα εξωτερικού ενώ έχει περατωθεί η ψηφοφορία εντός της επικρατείας.

Η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι οι εκτός επικράτειας εκλογείς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α), όπως αυτό ισχύει.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

β) να έχουν οι ίδιοι ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή οι σύζυγοί τους ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Η διαπίστωση των ανωτέρω κριτηρίων συντελείται άπαξ κατά την εγγραφή. Εκλογέας που ενεγράφη στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού εγγράφεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση των κριτηρίων και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης γίνεται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενστάσεις επί της απόφασης της παραγράφου 3 υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από την απόφαση της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενστάσεις είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή πληρεξούσιο δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Δικαίωμα ένστασης έχουν και τα αναγνωρισμένα κόμματα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Ειδικά για εγγραφές που έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία  έναρξης της προεκλογικής περιόδου, οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός δύο (2) ημερών. 

Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών, αφού λάβει τις ανωτέρω ενστάσεις, ορίζει με πράξη του το ταχύτερο την ημέρα και ώρα εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Διαδικασίας.

Ειδικά για ενστάσεις που υποβάλλονται έως είκοσι δύο (22) ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών, αυτές εκδικάζονται την επόμενη της υποβολής τους. Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου είναι οριστική και δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, αποστέλλεται δε στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία επιφέρει τις σχετικές μεταβολές. Οι εκλογείς που επιθυμούν να διευκολυνθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα εγγράφονται με δική τους μέριμνα στους ειδικούςεκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του παρόντος. Αντιστοίχως, η τροποποίηση όσον αφορά ιδίως τη διεύθυνση κατοικίας και η αναστολή ή ακύρωση της αίτησης από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο γίνεται με την ίδια διαδικασία του άρθρου 4.

Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους εγγραφής. Η παράβαση αυτής της διάταξης επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 113 του π.δ. 26/2012. Η διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών καταρτίζει και τηρεί τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Ειδικά για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, οι περιορισμοί της παραγράφου 2 δεν ισχύουν για εκλογείς που προτίθενται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περιεχόμενο ειδικών εκλογικών καταλόγων εξωτερικού

Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού που καταρτίζονται, φέρουν τον τίτλο «Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Εξωτερικού» και περιέχουν τα ακόλουθα:

α) τον αύξοντα αριθμό,
β) τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,
γ) το επώνυμο,
δ) το όνομα,
ε) το όνομα του πατέρα,
στ) το όνομα της μητέρας,
ζ) το όνομα συζύγου και το επώνυμο πατέρα(εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
η) την ημερομηνία και τον χρόνο γέννησης,
θ) τον βασικό εκλογικό κατάλογο (βασική εκλογική περιφέρεια) όπου είναι εγγεγραμμένος (νομός, δήμος, εκλογικό διαμέρισμα),
ι) την πλήρη διεύθυνση διαμονής
ια) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ιβ) τα τηλέφωνα επικοινωνίας

Οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 26/2012 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού με την επιφύλαξη των στοιχείων ια) και ιβ) της ανωτέρου παραγράφου.

Μετά τον ορισμό των ειδικών εκλογικών τμημάτων ψηφοφορίας και ειδικά για την εκλογική διαδικασία που έπεται, οι εκλογικοί κατάλογοι
συντάσσονται ανά ειδικό εκλογικό τμήμα ψηφοφορίας.

Ειδική Εφαρμογή Εγγραφής Ελλήνων Εκλογέων Εκτός Επικρατείας

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και με ευθύνη του Υπουργείου λειτουργεί ειδική εφαρμογή για την εγγραφή, τη μεταβολή στοιχείων και τη διαγραφή ή
αναστολή της αίτησης από τον ειδικό εκλογικό κατάλογο εξωτερικού όσων εκλογέων εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος. Η διαδικασία πρόσβασης στην ειδική εφαρμογή λαμβάνει ειδική μέριμνα για την ταυτοποίηση του εκλογέα και την αποτροπή κακόβουλης χρήσης αυτής.

Για την ταυτοποίηση του εκλογέα γίνεται χρήση των διαπιστευτηρίων εισόδου σε εφαρμογές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό δύνανται να διευκολύνουν τους εκλογείς στη συμπλήρωση των αιτήσεων. Κατά την αίτησή του ο εκλογέας συμπληρώνει τα στοιχεία του και υποβάλλει ηλεκτρονικά όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για τη
διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

Η διαπίστωση της συνδρομής γίνεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο,
αποκλειόμενων των λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιδίως με:

α) Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας,
μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής εκπαίδευσης ή από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) της ημεδαπής
γ) Βεβαίωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα διαρκεί αυτή
δ) Εφόσον σύζυγος ή μέλος συμφώνου συμβίωσης ή τέκνο δεν μπορεί να πιστοποιήσει τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, αυτές μπορούν να πιστοποιηθούν με
χρήση των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε του άλλου συζύγου είτε του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης, για χρόνο μετά τη σύναψη του γάμου ή συμφώνου και για όσο αυτά παραμένουν σε ισχύ, είτε του ενός εκ των δύο γονέων τέκνου αντίστοιχα, εφόσον αυτός είχε την επιμέλειά του
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (72)

Αγύριγο κεφάλι

Τελείως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να ψηφίζουν άτομα που ΔΕΝ ΖΟΥΝ την εντός των συνόρων Ελληνική ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!_______Η ψήφος γίνεται τότε από ΥΠΕΥΘΥΝΗ, μία ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ από ΔΕΞΙΟΥΣ αντίδραση, ερχομένη από τα εμφυλιοπολεμικά τραύματα!

Αλέξανδρος απ΄την Αμερική

Διάβασε το ελληνικό Σύνταγμα, Άρθρo 51, 2. Oι βoυλευτές αντιπρoσωπεύoυν τo Έθνoς

Αγύριγο κεφάλι

Η ψήφος είναι πολύ ΩΡΙΜΗ ΣΚΈΨΗ για το τι ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ από τα κόμματα ΕΓΩ ο ΕΔΩ Έλληνας!..______ Γιά ΜΕΝΑ που ζω και αναπνέω ΕΔΩ ΜΕΣΑ στην Ελλάδα!_________Δεν είναι ΦΑΣΙΣΤΟ-ιστορίες και εμμονές που μου διηγήθηκε κάποτε ο κάθε ΦΑΣΙΣΤΟ-παππούς, ή η ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ να ..."ξεσχίσω" τους Τούρκους που μου διηγήθηκαν και μου ΕΜΦΩΛΕΥΣΑΝ στην καρδιά μου μιά φορά στο Δημοτικό σχολείο, υπό την επήρρειαν π.χ ΔΕΞΙΟ-ΦΑΣΙΣΤΩΝ ή της ΧΟΥΝΤΑΣ, ή εμφυλιοπολεμικών καταλοίπων του ... 1946!..

Antonis

Πολυ σωστο το νομοσχεδιο και πρεπει να το ψηφισουν ολοι. Τερμα.

simos

Σε ποιόν πλανήτη ζείς ρε φίλε?

Μετανάστης στη Γαλλία

Μετανάστης είμαστε κόσμιοι και πολιτισμένοι και γι αυτό δεν θα σας πώ τί θα κάνουμε στον προδότη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές.

Ilias pagt

Ooh la la! Γαλλία, πολύ την αγαπώ αυτή τη χώρα, και οι Γαλλίδες πολύ ___, μόνο που της ακούω όταν μιλάνε.... λιώνω. Salutations d'Allemagne

Ilias pagt

Σιγά να μην τρέχω στης πρεσβείες,να χάνω την μέρα μου, και να χαλάω κάνα Κατοστάρι ευρολακια. Να!! ψηφίζω την Μέρκελ από αντίδραση να σας €_-€#&+

Ε Λ Λ Η Ν Α Σ - ΣΟΥΗΔΙΑ

Οι απόδημου είμαστε μεγάλη δύναμη, και το ξέρει ο Τσιπρας που το φυσάει και δεν κρυώνει μετά τις εκλογές. Έδωσε ψήφο στους Αλβανούς αλλά δεν ήθελε να δώσει ψήφο στους απόδημους Έλληνες να ψηφίσουν από το εξωτερικό. Όποιος τα βάζει με μας την πληρώνει, έχουμε την οικονομική άνεση να έρθουμε και να τους κάψουμε στην κάλπη, γιαυτό να προσέχετε τι κάνετε αλήτες πολιτικάντηδες

Παναγιωτίδης/Ζυρίχη

Ζώ στην Ελβετία πάνω από 53 χρόνια, πήγα 2 χρόνια στρατιώτης στην Ελλάδα, κάνω κάθε χρόνο διακοπές στην Ελλάδα, έχω ΑΦΜ, πληρώνω φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ και άκουσε καλά νοσηρέ εγκέφαλε Νομοθέτη; γιατί μου στερείς το δικαίωμα να είμαι Έλληνας; προτιμάς τους λαθρομετανάστες που θα τους Ελληνοποιήσεις και πιστεύεις θα κάνεις Έλληνα τον μουσουλμάνο Πακιστανό ή Αφγανό και θα τον στείλεις να πολεμήσει για την Ελλάδα; ΝΤΡΟΠΗ

@ Παναγιωτίδης/Ζυρίχη

Εάν είστε εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους μπορείτε να έρθετε Ελλάδα και να ψηφίσετε. Δυστυχώς οι περιορισμοί που τέθηκαν για την εξ αποστάσεως ψήφο, προήλθαν από κόμματα της αντιπολίτευσης προκειμένου να συναινέσουν.

ςςςςς

ρε σεις που διαμαρτυρεστε οτι ειναι πολλα τα δικαιολογητικα για να εχει ενας κατοικος του εξωτερικου ψηφο,και καποιοι λενε οτι με το διαβατηριο η την ταυτοτητα να εχουν δικαιωμα ψηφο ,εχετε δικιο,αλλα δεν φταιει η κυβερνηση φταινε ολα τα κομματο εκτος απο νδ και πασοκ,πχ,φταινε,ο συριζα,το κκε,μπαρουφακης,βελοπουλος,κτλ,διοτι οι ελληνες του εξωτερικου στη συντριπτικη τους πλειοψηφια ψηφιζουν νδ και πασοκ,για αυτο δεν θελουν οι πονηροι της αριστερας,διοτι ολοι μαζι αυτοι οι βαρεμενοι της αριστερας δεν προκειται να παρουν 4% και για να ψηφιστει ο νομος για δικαιωμα ψηφου των ελληνων του εξωτερικου χρειαζονται 200 βουλευτες,.εαν δεν ψηφισει ο συριζα δεν γινεται τιποτα,.

Αγύριγο κεφάλι

Οι ΑΠΟΔΗΜΟΙ, αν ψηφίσουν, θα ψηφίσουν με ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ και εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα των ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ του 1950 και του 1960!________Από τα "σχόλια" που στέλνουν ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ εξ αυτών εδώ μέσα, διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλο ΦΙΛΟ-ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ και ΦΙΛΟ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ μένος.________ ΔΕΝ πρέπει να ψηφίσουν!________Από ότι είδα, ΕΝΑΣ ΦΑΣΙΣΤΑΣ εδώ μέσα μάλιστα, ΠΡΟΕΞΟΦΛΕΙ και χαίρεται ήδη ότι με την ψήφο των ΑΠΟΔΗΜΩΝ θα βγαίνει συνέχεια η ... ΔΕΞΙΑ και ο Μητσοτάκης!..______Αυτός είναι ο ΛΟΓΟΣ που ...ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ υπέρ της ψήφου των αποδήμων οι ...ΕΔΩ ΜΕΣΑ!..______Και τα περί δήθεν "δημοκρατίας τους" είναι απλά ο ... ΦΕΡΕΤΖΕΣ τους!..

@

Εξ ορισμού ΦΑΣΙΣΤΡΙΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ όταν το σχόλιο σου είναι ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ το οποίο προβλέπει δημοκρατικό πολίτευμα (δηλαδή 1 πολίτης = 1 ψήφος ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΥΣ). Έπισης διάβασε το άρθρο 51 παρ 4 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ!!! Αγράμματο κεφάλι!

Ε Λ Λ Η Ν Α Σ - ΣΟΥΗΔΙΑ

Εννοείς να μη ψηφίζουμε εμείς οι Ελληνες που ζούμε στο εξωτερικό και πληρώνουμε και φόρους στο Ελληνικό μπουρδέλο λόγο εισοδημάτων δίχως να μας δίνει τίποτα πίσω, και να ψηφίζουν οι Αλβανοί που ζουν με επιδόματα και οι υπόλοιποι "Ελληνοποιημένοι" ΞΕΝΟΙ ΑΝΑΜΑΖΩΞΙΑΡΗΔΕΣ φραγκοφονιάδες. Τύπους σαν εσένα σε άλλα κράτη τους στήνουν στον τοίχο ως δωσίλογους. Είσαι τυχερός που ζεις στο μπαχαλιστάν, όμως όταν θα γυρίσει ο τροχός θέλω να δω που θα κρυφτείς εσύ και το αριστερό σινάφι σου

ςςςςςςς

δε μου λες αγυριγο ,να σε ρωτησω,ποιος πρεπει να ψηφιζει στο ελλαδισταν οι ελληνες του εξωτερκου η οι γυφτοι,η και δυο η κανενας,εαν απαντησεις θελω τεκμηριωμενη απαντηση,.

@Αγύριγο κεφάλι

Σε τσούζει κακομοίρη ανθέλληνα του Σ(φ)ύριζα, ε; Δεν πειράζει... ξυδάκι

Ilias pagt

Από μια άποψη καλύτερα, εδώ στην Γερμανία γεμάτοι... σούριζα!!

ο απόδημος φταίει!!!!

βρε αγύρτικο, αλήτικο, κεφάλι ο απόδημος σου φταίει; Αυτοί οι ντόπιοι που έστελναν ψεύτικα στατιστικά στοιχεία στην ΕΕ, βούταγαν φτηνά δάνεια, τα κατασπάραζαν, φόρτωσαν την ζημιά στον ελληνικό λαό, ξελαφραίνουν και τον απόδημο, κατέστρεψαν σχεδόν την ωραιότερη χώρα του κόσμου, βρε ανεγκέφαλο αγύρτικο κεφάλι, τι σου φταίει ο φιλότιμος, έντιμος, απόδημος που πονά την πατρίδα του και θέλει να ασκήσει το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι; Συμμετέχεις και σύ στην καταστροφή του τόπου. Συνέχισε ανεγκέφαλε το απαίσιο έργο σου.

φωτης πραμαντα

@ 16.13 αφου σε τρωει ο κωλος σου θα σου απαντησω αχρηστε ..εμεις του εξωτερικου ψηφιζουμε ανιδιοτελως ,αν γνωριζεις τη σημασια της λεξης..δεν ειμαστε ουτε σφουγγοκωλαριοι ,ουτε γλυφτες ,ουτε αχρηστοι δυ ,ουτε περιμενουμε χαρη απο το εκαστοτε γκοβερνο -που σας κυβερνα -, για ρουσφετια και μπασιμο απο την κλειδαροτρυπα (μεσω ανθελληνικων μκο) στο δημοσιο ,ουτε υπαλληλακια των απο-κομματων ,ουτε τρωμε σανο οπως του λογου σου και λογου σας ...γκεγκε συριζοτρολακι της συμφορας ? το ιδιο ισχυει και για ολο το αλητικο πολιτικο κατεστημενο ..

Αλέξανδρος απ΄την Αμερική

Διάβασε το ελληνικό Σύνταγμα, Άρθρo 51, 2. Oι βoυλευτές αντιπρoσωπεύoυν τo Έθνoς

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης