Η νέα δομή της κυβέρνησης - Με ΦΕΚ οι φυλακές στον Χρυσοχοΐδη

jhggew

Στην αρμοδιότητα του πρωθυπουργού η ΕΥΠ και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όλες οι γραμματείες σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Διαβάστε τα Προεδρικά Διατάγματα

Σημαντικές τροποποιήσεις στην δομή της κυβέρνησης και των υπουργείων περιλαμβάνει το Προεδρικό Διάταγμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τις αλλαγές στην αρμοδιότητα του πρωθυπουργού περνά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης. Επίσης στο νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρονται από όλα τα υπόλοιπα υπουργεία οι γραμματείες και υπηρεσίες που ασχολούνται με την ψηφιακή και ηλεκτρονική μετάβαση.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα:

Το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετονομάζεται σε Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο νέο υπουργείο μεταφέρεται από το υπουργείο Οικονομικών η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπηρεσίες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης οι διευθύνσεις και τα συστήματα για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Επίσης στο νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρεται από το υπουργείο Εργασίας η ηλεκτρονική διακυβέρνηση κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, από το υπουργείο Παιδείας η εταιρεία «Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας» το ‘Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου».

Με το 2ο άρθρο του προεδρικού Διατάγματος συγχωνεύονται τα Υπουργεία προστασίας του Πολίτη και μεταναστευτικής πολιτικής. Στο νέο υπουργείο μεταφέρονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, τα Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών, το Ιδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Επίσης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μεταφέρεται η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσής και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων.

Με το 3ο άρθρο συγχωνεύεται το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το Εσωτερικών και ονομάζεται Υπουργείο Εσωτερικών

Με το επόμενο άρθρο η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οι φορείς που υπάγονται σε αυτήν, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην περίπτωση 2.3 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών που συστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1558/1985 (Α’ 137), μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεταφέρεται επίσης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1835/1989 (Α’ 76), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που συστάθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι εξής υπηρεσίες: (α) η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Εμπορικής και Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πλην της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας, (β) το Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας της Διεύθυνσης Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (γ) το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο μετονομάζεται σε Γραφείο Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία Γενεύης, (δ) η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται επίσης: (α) ως σύνολο αρμοδιοτήτων (αα) η Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας, (αβ) η Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης καθώς και (αγ) τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του καταργούμενου με τις διατάξεις του παρόντος Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, όπως ορίζονται στα άρθρα 26, 28 και 30 του π.δ. 82/2017, (β) το επιτόπιο προσωπικό που υπηρετεί στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού καθώς και (γ) οι θέσεις και το προσωπικό αποκλειστικά του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας ανεξαρτήτως της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην οποία υπηρετούν. 6. Στην εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι παρακάτω φορείς και νομικά πρόσωπα: (α) η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), που συστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 του ν. 4242/2014 (Α’ 50) και (β) ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1796/1988 (Α’ 152). 7. Στο Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών περιέρχεται η αρμοδιότητα της περ. θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του π.δ. 82/2017.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν άρθρο υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

Στον πρωθυπουργό η ΕΥΠ

Στον Πρωθυπουργό μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως αυτή οργανώθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του π.δ. 82/2017 και η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων όπως οργανώθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ίδιου π.δ. 2. H Ειδική Γραμματεία του Εθνικού Τυπογραφείου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως οργανώθηκε με το π.δ. 29/2018 (Α’ 58) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στον Πρωθυπουργό. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2421/1953 και μετονομάστηκε και οργανώθηκε με το ν. 1645/1986 και το ν. 3649/2008 (Α’ 39) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, και προσωπικού, στον Πρωθυπουργό.

Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα

Οι φυλακές στο υπ. Προστασίας του Πολίτη με το πρώτο ΦΕΚ

Το πρώτο Προεδρικό Διάταγμα της νέας κυβέρνησης προβλέπει τη μεταφορά της αρμοδιότητας των φυλακών από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Πρόκειται για την άμεση υλοποίηση μιας εκ των βασικών δεσμεύσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες μόνο ώρες μετά την ορκωμοσία του. Συγκεκριμένα, στο προεδρικό διάταγμα υπ'αριθμ. 81, “Σύσταση,συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων”, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 00:12 της Τρίτης, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του νέου υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από τη συγχώνευσή του με το υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ορίζεται μεταξύ άλλων: “Στο νέο Υπουργείο μεταφέρονται επίσης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, οργάνων και προσωπικού που τις κατέχει, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, οι ακόλουθες υπηρεσίες: 5.1. από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 (Α’ 136) όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υπαγομένων σε αυτή οργανικών μονάδων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής των άρθρων 19, 26, 27, 28 και 29 του π.δ. 96/2017, όπως ισχύει”.

Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα για τις φυλακές

ΣΧΟΛΙΑ (40)

Γιατί ο Κούλης δεν έχει πολύ χρόνο

Γιατί ηγείται λυκοφωλιάς που έχει μάθει να ζει μόνο με αρπαγή. Ο Βαρβιτσιώτης ήδη πρότεινε ενίσχυση τραπεζών με τα λεφτουδάκια που βρίσκονται στο δημόσιο ταμείο. Ακόμα κι αν ο ίδιος ο Κούλης ήταν πολιτικός με παπάρια πολιτικά, θα τον έθαβαν οι δικοί του. Είναι σαπισμένο κόμμα και καταχρεωμένο , ψηφισμένο από τη γεροντοκρατία της Ελλάδας. Μετρημένα τα ψωμάκια σας όπως και τα χρονάκια των παππούδων που σας ψήφισαν αφού πουλάτε συντηρητισμό. Οι νέοι έδωσαν στον Τσίπρα το τρελό του ποσοστό που πολύ το φοβάστε γιατί ξέρετε τι σημαίνει. Αλέξης ο μπαμπάς σας. Χαρείτε το λίγο που έχετε να χαρείτε...

@ΝΙΚΟΣ

ΣΩΣΤΟΟΟΟΟΟΟΟΣ!!!

kyriakos

Εάν βάλουμε τα πτυχία της κυβέρνησης μαζί θα δούμε ότι είναι περισσότερα από τους χορευτές του Συντάγματος!!! Με όρους κοινωνικής προόδου κι επαγγελματικής κατάρτισης τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τις αριστερές κατσαρίδες του αλβανοτσαμη αφού οι συριζαιοι χρειάζονται 300 με 400 χρόνια για να φτάσουν την νέα κυβέρνηση.

Νεοδημοκράτης

Όντως, αλλά οι ρατσιστικοί χαρακτηρισμοί δεν είναι κάτι που εκφράζει αυτό το κόμμα. Άλλαξε το στυλ σου σε αυτό το κομμάτι.

ε

Μην βάλεις το πόσες φορές έχουν καταδικαστεί στα δικαστήρια μόνο, και κατά τα άλλα οκ

Νίκος

Άπλυτοι και ρακένδυτοι, ο Κυριάκος θα σας γλεντάει για χρόνια. Από εκεί που δεν το περιμένατε σας ήρθε. Θα πάρει μαζί του τους πάντες με αυτά που κάνει, και θα επιστρέψετε στο 4%, ίσως και στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά από εκεί που ήρθατε, παρέα με κάτι άλλους γραφικούς σαλτιμπάγκους-γελωτοποιούς της αριστεράς. Θα απομείνετε καμιά 500ριά σε όλη τη χώρα να κάνετε γραφικές πορείες και συναυλίες αλληλεγγύης μεταξύ σας (άντε και για κανέναν πακιστανό) και ο κόσμος θα σας αφήσει πίσω στην απλυσιά, τη μιζέρια, την απατρία και την αθεΐα σας, να ασχολείστε όλη μέρα με τις αποτυχημένες θεωρίες σας. Το μάθημα το πήρε ο κόσμος, σας ευχαριστούμε και γειά σας.

γεια σου Νικο

Με τις συναυλίες αλληλεγγύης στο ευρω. Θα πας πολυ πολυ μπροστά με την ανάπτυξή και θα σε χασουμε.

Αντί να πάει ο Χρυσοχοΐδης στις φυλακές,πήγαν οι φυλακές στον Χρυσοχοΐδη!

Μιλάμε για το υποκείμενο που έχει ομολογήσει εσχάτη προδοσία λόγω εγκληματικής αμέλειας (υποθήκευσε την πατρίδα μας ως εκπρόσωπος του λαού,χωρίς καν να διαβάσει τι υπογράφει).

advouk7

Ολοι ξερουμε οτι το μνημονιο ηταν απαιτουμενο για να μεινουμε στο ευρω. Take it or leave it. Τι να διαβασει; Εθνικη προδοσια θα ηταν αν ΔΕΝ υπεγραφε και τωρα τρωγαμε πετρες...

Σε ποιούς τα λες;

Υπάρχει περίπτωση αυτά που άφησε ο Ιμπραήμ πίσω του να σε καταλάβουν; Οι άνθρωποι είναι ραγιάδες και κολίγοι και τους αρέσεις να τους κλέβουν τη χώρα και το σπίτι...

Τσυριζα στα4 πλεον

Τα ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ πάλι στα4 θάναι ,παντα αγκαλια με τον αμπντουλ. Εχασαν όμως την κουταλα άρα που λεφτά για βαζελίνη.

@

εχετε θεμα τα δεξια τρολ...ολο για πιτσες κ αμπντουλ γραφετε...μαλλον ειστε καταπιεσμενοι γκει που με ομοφοβικα σχολια νομιζετε οτι κρυβετε τα γουστα σας...βγειτε απο την ντουλαπα κ αγκαλιαστε τα γουστα σας, θα απελευθερωθειτε

Θανασης

Για άλλη μια φορά (μηπως και λειτουργήσει λίγο η αντικειμενικότητα), βλέπουμε τα δυο μέτρα και σταθμά σε όλα... Η Θάνου ήταν θεσμική εκτροπή (συνταξιούχος Α.Π. μπήκε αμισθί Νομικός Σύμβουλος του ΠΘ) Ο Κράνης είναι μια χαρά, κανένα σχόλιο. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, θα μας βάλετε σε περιπέτειες.

εχει θεμα

το προβλημα τακη μητσου ειναι οι 12 βολευτες ΝΔ που δεν υπουργοποιηθηκαν....αντιδρουν ηδη,τρωνε μουρμουρα απο γυναικες τους που δεν γιναν υπουργινες

Biz

Αρχίσανε τα ψέματα και τον χαρτοπόλεμο κούφιων δηλώσεων τα συντρόφια--σιγά το νέο θα μου πεις. "51 υπουργοί και υφυπουργοί!" λένε και ξαναλένε. Ξέρετε πόσα μέλη είχε το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ; 52! Όσο για τις λίγες γυναίκες που λυσάξανε, αν είναι να έχουμε Γεροβασίλη, Παπακώστα, Θεανώ και κυρα-Τασία, χίλιες φορές άντρες.

GN

Πρωτότυπο το σχήμα υπουργοί πολιτικοί, υφυπουργοί subject matter experts Είναι μια προσπάθεια (από ψηλά) για να αντιμετωπισθούν παθογένειες του Ελληνικού δημοσίου. Κανονικά SMEs θα έπρεπε να είναι η top ιεραρχεία των υπηρεσιών.....

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης