Αντισυνταγματική η καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Αντισυνταγματική η καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

Η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας

Η εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών σε σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της προτίμησής τους καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, έκρινε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με την ίδια απόφαση η Ολομέλεια έκρινε παράλληλα, ότι δεν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι νομοθετικές  διατάξεις  κατά το μέρος που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, κ.λπ.).
         
Μάλιστα, οι σύμβουλοι Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 686/2018 απόφαση της Ολομέλειας υποχρεώνει το υπουργείο Παιδείας να εγγράψει ως υπεράριθμο  στην Ιατρική Σχολή υποψήφιο των Πανελλαδικών εξετάσεων 2016-2017 ο οποίος δεν εισήχθη, καθώς την θέση του κατέλαβε συνυποψήφιός του αθλητής με λιγότερα μόρια από εκείνον.
         
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο   την αντιπρόεδρο  Μαρία Καραμανώφ και εισηγητή  τον  σύμβουλο  Επικρατείας Γεώργιο Τσιμέκα, αποφάνθηκε ότι η διάκριση που θεσπίζει το άρθρο  34 του νόμου 2009/1992 υπέρ των αθλητών υποψηφίων που έχουν επιτύχει τις προβλεπόμενες από το νόμο διακρίσεις,   δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και, συγκεκριμένα, από την ανάγκη παροχής κινήτρων στους ασχολούμενους με τον αθλητισμό, για την ανάπτυξη του οποίου οφείλει να μεριμνά η Πολιτεία κατ’ άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος και είναι, κατ’ αρχήν, συνταγματικώς θεμιτή∙ εφόσον μάλιστα, με τη διάταξη αυτή δεν θίγεται ο αριθμός των κανονικώς εισακτέων στα τμήματα και τις Σχολές των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
         
Περαιτέρω, όμως, η διάταξη του άρθρου 34 νόμου 2009/1992  αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ορθολογικής οργανώσεως της παρεχομένης εκπαιδεύσεως, σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας μέτρου/σκοπού, κατά το μέρος που προβλέπουν:

α) την πριμοδότηση αθλητών ακόμα και για επιτυχίες σε αθλητικούς αγώνες ήσσονος σημασίας,

β) την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στις Ανώτατες Σχολές στο δυσανάλογα υψηλό ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων, το οποίο παρίσταται αυθαίρετο   και

γ) την εισαγωγή διακριθέντος αθλητή σε Σχολή της προτίμησής του, εφόσον συγκεντρώσει αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη Σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων του από τις αθλητικές του διακρίσεις.
       
Και είναι αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις αυτές, καθώς υπερακοντίζουν τον  δημοσίου συμφέροντος σκοπό που υπηρετεί η διάταξη (προαγωγή του αθλητισμού) λόγω, αφ’ ενός του επιβαλλόμενου με αυτές σημαντικού περιορισμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των λοιπών υποψηφίων φοιτητών που δεν είναι αθλητές και, αφ’ ετέρου, της σημαντικής υποχώρησης των ακαδημαϊκών κριτηρίων πρόσβασης την οποία συνεπάγονται.        
         
Συνεπώς, κατέληξε η Ολομέλεια του ΣτΕ, «επίμαχη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 παραβιάζει τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντάγματος, κατά το μέρος που  οι  εν λόγω ρυθμίσεις υπερβαίνουν, κατά τα ανωτέρω, τα ακραία όρια πέραν των οποίων το παρεχόμενο από τη διάταξη αυτή προνόμιο εμφανίζεται δικαιολογημένο και επιτρεπτό συνταγματικώς».
         
Μειοψηφία 8 συμβούλων εξέφρασε   την άποψη ότι η  καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών είναι ανεκτή μόνο σε Τμήματα  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), όχι όμως στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, στα οποία «παρέχεται εκπαίδευση σε επιστημονικούς τομείς όπου η ιδιότητα του υποψηφίου ως αθλητή δεν ασκεί επίδραση».
         
Επίσης, η μειοψηφία των 8 επισημαίνει   η επίμαχη διάταξη του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, κατά το μέρος που θεσπίζει το ανωτέρω ευεργέτημα υπέρ των υποψηφίων αθλητών προς εισαγωγή στα λοιπά, πλην ΤΕΦΑΑ, Τμήματα και Σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας προσκρούει αφ’ ενός μεν στην αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών ενώπιον του νόμου  (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), αφ’  ετέρου δε στις απορρέουσες από το Σύνταγμα (άρθρο 5) αρχές της αξιοκρατίας και της σταδιοδρομίας εκάστου κατά λόγο της προσωπικής του αξίας και στο άρθρο 16 του Συντάγματος και επιπρόσθετα είναι αντισυνταγματική κατά το μέρος που προβλέπει την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή αθλητών στις ανώτατες σχολές στο ποσοστό του 4,5% των προβλεφθεισών θέσεων.
 
Μαθησιακές δυσκολίες
 
Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι νομοθετικές διατάξεις (των άρθρων 4 και 42 του ν. 4186/2013, 2 του ν. 2525/1997 και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016) κατά το μέρος που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.
         
Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται ότι οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας επιβάλλουν να είναι, κατ’ αρχήν, όμοια και κοινή η διαδικασία των εξετάσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους όσους λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις αυτές,  οι οποίοι αποτελούν ενιαία, κατ’ αρχήν, κατηγορία υποψηφίων προς κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων∙ η υποχρέωση, όμως, αυτή δύναται να καμφθεί όταν τη διαφοροποίηση της εξέτασης επιβάλλουν λόγοι γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος ή όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους  ισότητας μεταξύ των υποψηφίων, υπό τη γενική, πάντως, επιφύλαξη ότι κατά τη επιλογή και θέσπιση των διαφοροποιήσεων τηρούνται τα ακραία όρια της σχετικής ευχέρειας του νομοθέτη και η αρχή της αναλογικότητας.
         
Στην προκειμένη περίπτωση, συνεχίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ, ο επιβαλλόμενος   προφορικός τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν σχετικής διαγνώσεως από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, συνιστά τρόπο εξέτασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της οικείας κατηγορίας υποψηφίων, ώστε να καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η επίδοσή τους στις εξετάσεις με ίσους όρους προς τους λοιπούς υποψηφίους και να τους παρέχεται έτσι ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά τον λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας εκάστου, ενόψει και όσων ορίζονται ανωτέρω στο άρθρο 16 παρ. 4 του Συντάγματος.

ΣΧΟΛΙΑ (27)

Επιτελους

γιατι ειχαν πλακωθει τα παιδακια στην ντοπα και στα σαμουραι!

Μαργαρίτα

Για εμάς που θέλουμε Στρατιωτικές Σχολές και έχουμε την μοριοδότηση, ισχύει η απόφαση και εδώ ?

Διαβαστε

Προτού βγάλει καποιος την χολή του για τα παιδια που , μετά από πολυ ιδρώτα , τυγχάνει να ειναι και πρωταθλητές ας διαβάσει ότι οι θέσεις που καταλαμβάνουν ειναι ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ του αριθμού των εισακτέων. Αρα δεν τρώνε το έδρανο κανενος. Επίσης όπως μόλις διάβασα όλο το θέμα δημιουργηθηκε απο καποιον δικαστικό που προφανώς ενδιαφέρονταν για οικείο του που δεν ηταν πρωταθλητής. Καλο αθλητικό μέλλον.

κίνητρα

η πολιτεία δίνει κίνητρα στο να ασχοληθεί κάποιος με τον αθλητισμό. Και με τον πρωταθλητισμό. Πριμοδοτεί λοιπόν, με ένα ποσοστό 7 έως 10% (στην πλειοψηφία) διακριθέντες αθλητές, με δύο προϋποθέσεις. 1. ότι η βαθμολογία μαζί με την επιδότηση ξεπερνάει το 90% του τελευταίου εισακτέου στη σχολή και 2. ότι εισάγονται στις σχολές ως ξεχωριστή κατηγορία, δεν παίρνουν την θέση κανενός. Για να μπεί λοιπόν κάποιος στην ιατρική Αθηνών, που η βάση της ειναι ας πούμε 20.000 μόρια, θα πρέπει να πιάσει 18.000 μόρια και αν οι εισακτέοι της ιατρικής Αθηνών είναι 100, θα μπούν οι 3 υψηλότερες βαθμολογίες εφ όσον ξεπερνούν τις 18.000 μόρια.( οι ολυμπιονίκες μπορούν να μπουν σε όποια σχολή θέλουν, χωρίς περιορισμούς---- πόσους όμως έχουμε??)_______ Τώρα όσοι σχολιάζεται με γνώμονα, όχι τι καταφέρνει το δικό σας το παιδί, αλλά του γείτονα____ ναι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα____ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ____ ίδια περίπτωση ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ___ είναι οι ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ_______ που μπαίνουν χωρίς το όριο του 90% (π.χ. Ιατρική με 5.000 μόρια)_____ αλλά και χωρίς να έχουν να επιδείξουν τίποτα___ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΣΑς ΑΚΟΥΣΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΧΟΛΙΑ____ προφανώς για να μην παρεξηγηθεί ο Μουσταφά-Μουσταφά, ο Βούτσης, ο Βρούτσης και οι λοιποι____

@

και κει κανουμε σχολια κυριε...αλλα επειδη μπαινουν καποιοι απο το παραθυρο θελεις να τρυπωσεις και συ, ε πονηρουλη?

Gv

Νους υγιης εν σωματι υγιες Αυτος που εχει και τα δυο δικαιουται επιδοτηση.

Λογικό καί Ελληνικό Παράλογο !

Εντάξει είσαι αθλητής καί μάλιστα πρωταθλητής ! Μπράβο καί Συγχαρητήρια ! Είμαστε υπέρ νά σού δοθούν κίνητρα από τήν Πολιτεία ! Μπές στά ΑΕΙ στή Σχολή Φυσικής Αγωγής ! Μή μού ζητάς όμως νά μπείς στή Νομική, στήν Ιατρική, τήν Αρχιτεκτονική κοκ. Δέν έχουν σχέση χρυσό μου παιδί μέ τόν αθλητισμό ! ΕΛΕΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ , έχετε δεί τή ζωή λάθος γιαυτό πάμε κατά διαόλου !

bill

Ήμουν πολύ καλός αθλητής στίβου αλλά όχι και πρωταθλητής. Κατάφερα μέσω της ομάδας σκυτάλης 4χ400 να πάρω το bonus και αφού έγραψα 18.000 μόρια στις πανελλήνιες κατάφερα να περάσω σε τμήμα του Πολυτεχνείου όταν η βάση ήταν πάνω από 19.000. Είχα κάνει την επιλογή να αφιερώνω 3 ώρες καθημερινά στην άθληση μου, να διαβάζω πριν και μετά την προπόνηση, πολλές μέρες μέχρι τη 1 το βράδυ. Θεωρείς λοιπόν άδικο το σύστημα που μου έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσω στο ΕΜΠ ? Ή νομίζεις ότι αν έχεις πόδια δεν έχεις μυαλό ? Ένας αθλητής δεν μπορεί να είναι και μηχανολόγος ? Ή μήπως είδα τη ζωή λάθος και έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στον αθλητισμό και τις σπουδές ? Μην υποβαθμίζεις τις δυνατότητες σου καλό μου παιδί, μάθε να ζεις, θα εκπλαγείς από τις δυνάμεις σου. Αν έχεις παιδί μην το περιορίσεις μόνο στον αθλητισμό ή την μουσική ή την αριστεία στο σχολείο, άστο να επιλέξει και μην το προσβάλλεις βάζοντας όρια σε αυτά που μπορεί να καταφέρει.

Κωνσταντίνος

Όχι δεν έπρεπε να διαλέξεις το ένα από τα δύο, αφού ήθελες και τα δύο και έχεις την δυνατότητα θα έπρεπε να περάσεις λοιπόν με την βάση των 19.000 μορίων όπως όλοι οι άλλοι.. κι αν δεν τα κατάφερνες την πρώτη φορά θα μπορούσες να ξαναδιαβάσεις και να περάσεις την επόμενη όπως τόσοι και τόσοι άλλοι που μένουν έξω από τις σχολές ακόμη και για ένα μόριο. Οι Πανελλαδικές είναι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ επιλογής και πρέπει ΟΛΟΙ να έχουν τις ΙΔΙΕΣ ευκαιρίες. Τελεία και παύλα. Κι όσοι μιλούν για τις καθ υπέρβαση θέσεις το κάνουν εκ του πονηρού. Οι θέσεις ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο αφού λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υποψήφιοι που πρόκειται να φοιτήσουν την επόμενη χρονιά. Αν δεν υπήρχαν οι "καθυπέρβαση" ασφαλώς και οι θέσεις θα ήταν περισσότερες για τους "κανονικούς" καθυπέρβαση βεβαίως δεν είναι μόνο οι αθλητές αλλά και πολλές άλλες κατηγορίες. Δηλαδή το παιδί που φοιτά στο μουσικό σχολείο και διακριθεί σε διαγωνισμό μουσικής θα πρέπει να παίρνει μόρια για την ιατρική, την νομική; πού ακούστηκε αυτό; ή εγώ που διακρίθηκα σε πανευρωπαικό διαγωνισμό δημιουργικής γραφής θα πρέπει να μπω στο πολυτεχνείο; Οι "εξυπηρετήσεις" και οι "διευκολύνσεις" αποτελούν μάστιγα σε αυτή την χώρα αλλά ευτυχώς αργά η δικαιοσύνη απονέμεται. Άκου ποσοστό 4,5% επιπλέον θέσεων!!!!!!!!

bill

Κωνσταντίνε γράφεις ότι ''Οι Πανελλαδικές είναι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ επιλογής και πρέπει ΟΛΟΙ να έχουν τις ΙΔΙΕΣ ευκαιρίες. Τελεία και παύλα.'' Για το γεγονός ότι πολλοί γονείς έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν πολλές χιλιάδες ευρώ για να υποστηρίξουν τα παιδιά τους με ιδιαίτερα, φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία τι έχεις να πεις ? Είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι μπορούν και πρέπει να έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, αυτό είναι μια ουτοπία, είναι μη εφαρμόσιμο. Η ζωή είναι ''άδικη'' και καλό είναι να το χωνέψουμε από μικρή ηλικία. Θεωρείς ατόπημα του νόμου που με άφησε να φοιτήσω στο ΕΜΠ αφού έγραψα λιγότερο από τον βαθμό του τελευταίου. Μάντεψε ΟΜΩΣ ποιος πήρε πρώτος πτυχίο, με καλύτερο μέσο όρο και αποκτώντας περισσότερη γνώση, εγώ ή κολλητός μου από το σχολείο που είχαν οι γονείς του να δώσουν κοντά στα 15.000 ευρώ για υποστήριξη, αλλά πέρασε ''αξιοκρατικά''. Σημασία δεν έχει πως μπαίνεις στο πανεπιστήμιο αλλά πως βγαίνεις, τελεία και παύλα. ΙΣΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, γράφεις σε έναν άλλο, να φανταστώ σαν καθηγητής που είσαι θα ήταν αξιοκρατικό να αμείβεται ο κάθε καθηγητής ανάλογα με την δυνατότητα του κάθε μαθητή δηλαδή στους φτωχούς να παίρνει 1 ευρω την ώρα και στους έχοντες 50 ευρω την ώρα ? Το σύστημα εισαγωγής που ονομάζεται πανελλαδικές μπάζει από παντού, είναι πολύ μέτριο. Ίσοι όροι για όλους υπάρχουν μόνο στα παραμύθια!! Τον ενόχλησε το παλικαράκι που δεν πέρασε ιατρική και έκανε προσφυγή στο ΣτΕ και φταίνε οι αθλητές που μόνο πόδια έχουν και μυαλό δεν έχουν. Πάλι καλά που πέρασε και ο φίλος μου στο πολυτεχνείο γιατί αλλιώς θα είχαν πάει τσάμπα τα 15 χιλιάρικα των γονιών του και θα έπρεπε να δώσουν μερικά ακόμη σε δικηγόρους για προσφυγές, μπορεί να μου κρατούσε και κακία που εγώ πέρασα γράφοντας λιγότερο. Κατάργηση των πανελλαδικών άμεσα, διαγραφή φοιτητών που δεν περνάνε τα μαθήματα και δεν πατάνε στη σχολή, ας πάνε όλοι πολυτεχνείο και ιατρική να δούμε πόσοι θα αντέξουν ένα εξάμηνο (λίγοι) ίσως οι πεισματάρηδες αθλητές με εγωισμό να τα πάνε καλύτερα απο τα παιδάκια που τρώνε μασημένη τροφή.

Οκ.

1. Μπορούσες να πας Α.Π.Θ. ή Ξάνθη με τα μόρια που λες ότι έβγαλες, έχει και εκεί πολυτεχνεία και άλλες ωραιότατες σχολές. Δεν ακούγεται και τόσο τρομερός συμβιβασμός για κάποιον που από επιλογή του αφιερώνει 30 ώρες τη βδομάδα σε κάποιο άθλημα. Από πού και ως πού δηλαδή "δικαιούσαι" να πας στο Ε.Μ.Π. με μπόνους; 2. Ανέφερες εσένα και τον "ευνοημένο" φίλο σου και μπορώ κι εγώ και ο καθένας να σου φέρουμε πάμπολλα διαφορετικά πολύχρωμα παραδείγματα. 3. "Αφού η απόλυτη δικαιοσύνη είναι κάτι ουτοπικό ούτως ή άλλως ε, τώρα τα δικά μου τα 1000 μόρια μπόνους σας πείραξαν μωρέ;" Και υποδεικνύεις κιόλας σε όλους να χωνέψουμε από μικροί το πόσο άδικη είναι η ζωή. Μάλιστα. 5. Το να μιλάμε για ποσοστό θέσεων 4,5% και ταυτόχρονα να λέμε ότι είναι "καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων" είναι κανονική κοροϊδία. Είναι θέσεις (σκέτο) που θα μπορούσαν να δοθούν σε οποιονδήποτε άλλο. Εάν μιλούσαμε για μία - δύο θέσεις σε περίπτωση ισοβαθμίας π.χ., τότε εντάξει. 6. Στην Αμερική π.χ. τα εξωσχολικά μετράνε για να σε πάρουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, άλλα για το Θεό, μην το παρουσιάσει κανείς για επιχείρημα...

bill

1. Δυστυχώς, εκείνη την εποχή ήταν αδύνατο να με στηρίξουν οι γονείς μου για να σπουδάσω στην επαρχία. 2. Στο προηγούμενο μου σχόλιο-απάντηση στάθηκα πολύ στο γεγονός της οικονομικής ανισότητας μεταξύ των οικογενειών. Πιστεύω ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που υπονομεύει την αξιοκρατία των Πανελλαδικών εξετάσεων. Εσύ απλά το προσπερνάς με αναφορά στα παιδιά που οι γονείς τους τα στήριξαν με φροντιστήρια και ιδιαίτερα σαν ''ευνοημένα'' αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι επί πληρωμή καθηγητές !!!! Βέβαια καταλαβαίνω την άρνηση σου να δεχτείς την αδικία αυτή αφού σαν καθηγητής που είσαι το σύστημα των πανελλαδικών μπορεί να φέρει ψωμί στην οικογένεια σου (Μην το πάρεις προσωπικά). 3. Το γεγονός ότι ένας φοιτητής που για να μπει συγκέντρωσε λιγότερα από τα μόρια που προβλέπονται, καταλήγει να βγει από εκεί μέσα καλύτερος επιστήμονας από τα παιδιά που διέπρεψαν στις πανελλαδικές πως το σχολιάζεις ? Υπάρχουν τόσα αστέρια εκεί έξω που είναι ''κακοί'' μαθητές αλλά μπορούν να γίνουν καταπληκτικοί μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών γιατί πολύ απλά γουστάρουν αυτή την επιστήμη αλλά από έκφραση λόγου είναι σκράπες. Πάλι βλέπεις σου έδωσα ένα πολύχρωμο παράδειγμα. Υπάρχει ένας τρόπος σκεψης που σου μαθαίνουν τα πανεπιστήμια που ονομάζεται ολιστική προσέγγιση, όσα περισσότερα ''πολυχρωμα'' παραδείγματα μπορέσεις να σκεφτείς τόσο πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ζήτημα μπορείς να αποκτήσεις. 4. Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ άδικη αλλά ο παράγοντας προσωπική προσπάθεια θα παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο από τον παράγοντα τύχη. Άμα δεν στρωθείς και τους καλύτερους καθηγητές να σου φέρουν οι γονείς σου δεν θα πετύχεις. 5. Στην Αμερική δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται μόνο κατι για αθλητικές υποτροφίες, οτι έχουν τα κορυφαία πανεπιστήμια και οτι θες πολλά λεφτά για να πας στο κολλέγιο. 6. Η καθ' υπερβαση εισαγωγή φοιτητών δεν είναι σωστή, την μεγαλύτερη ζημία την κανούν οι μεταγραφες απο την επαρχία στις μεγάλες πόλεις κυρίως των πολύτεκνων. Αλλά οκ δεν γκρινίαζω ας έχουν και τα παιδιά των πολύτεκνων μερικά οφέλη στην τελική θα βοηθήσουν όλους εσάς τους μεσήλικες σήμερα να πάρετε σύνταξη αύριο.

Είμαι αυτός με τα νουμεράκια.

Δεν είμαι ούτε μεσήλικας, είμαι πιο μικρός, ούτε καθηγητής. Με άλλον με μπερδεύεις, δεν έβαλα και όνομα. Γενικά δεν με αφορά το θέμα άμεσα ούτε έμεινα έξω από τη σχολή που ήθελα. Μάλλον στο τέλος θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Ωστόσο σου απαντώ. Δέχομαι ότι τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά για φροντιστήρια και ειδικά αυτά που πέφτουν σε μάπα δημόσια σχολεία είναι αδικημένα, δεν το αρνήθηκα. Επίσης δέχομαι αυτό που λες ότι οι επιδόσεις δεν είναι απόλυτος δείκτης της ακαδημαϊκής (βέβαια η συσχέτιση είναι αρκετά καλή) αλλά και της μετέπειτα πορείας κάποιου (η συσχέτιση εδώ είναι σίγουρα αρκετά πιο αδύναμη). Όμως! Πάρε δύο παιδιά που είναι σε τουλάχιστον μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες και διαφέρουν μόνο στο ότι ο ένας είναι αθλητής και ο άλλος δεν είναι. Γιατί ο αθλητής να έχει τόσο μεγάλη καβάντζα σε σχέση με τον άλλον και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες διακρίσεις; Η αθλητική δραστηριότητα είναι παντελώς άσχετη με αυτό. Έχω άτομο γνωστό που δούλευε σε χωράφι και λαϊκή με τον πατέρα του όταν έδινε πανελλαδικές, γιατί επλήγησαν οικογενειακά από την κρίση και δε γινόταν αλλιώς, και πέρασε στην πόλη του και έβγαλε καλά μόρια. Αυτός γιατί να μην πάρει μπόνους και να πάρει κάποιος που απλά γουστάρει να τρέχει, να σηκώνει βάρη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο άθλημα; 4,5% ΜΟΝΟ για αθλητές είναι νομίζω εξωφρενικό νούμερο και παράλογο. Το ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες και ότι γίνονται διάφορα με τις μετεγγραφές, αλλά εδώ το θέμα είναι συγκεκριμένο.

Judge Dredd

Να υποθέσω ότι κανένας σας δεν έχει σχέση με αθλητισμό. Να υποθέσω ακόμα, ότι όλοι σας ήσασταν τα λεγόμενα "φυτά" στο σχολείο... Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι σας χοροπηδάγατε στον καναπέ, όταν η Ελλαδίτσα κέρδιζε κάποιο μετάλλιο και ανέβαινε στα ύψη η εθνική σας υπερηφάνεια... Μεθαύριο αυτά θα τελειώσουν . Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός θα τελειώσει ....... Γιατί ποιος γονιός θα στέλνει το παιδί του για πρωταθλητισμούς και άλλα τέτοια.. Οπότε για άλλη μια φορά ... καλύτερα να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα... ΚΑΛΟ FACEBOOK και το βράδυ μην ξεχάσετε τον ΦΡΑΠΕ με τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι του καναπέ !!!! (ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ... ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ... ΑΛΛΑ ΙΚΑΝΗΣ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΕΡΑ .... ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΑΝΙΚΕΣ.....)..

Χμμμμ...

Θα ήθελα να μάθω τι θα έλεγες αν ο γιος σου ή η κόρη σου είχε (ή δεν είχε, δεν έχει σημασία) ξεπατωθεί στο διάβασμα και έχανε θέση σε κάποια σχολή, και έμπαινε κάποιος αθλητής με χειρότερες επιδόσεις στις εξετάσεις, λόγω μοριοδότησης (βλ. άρθρο). Πώς θα αισθανόσουν τότε; Συχγαρητήρια για την κορούλα σου, και εις ανώτερα, αλλά ας αφήσουμε τις κατσίκες και τους φραπέδες. Με το άθλημα επιλέγεις να ασχοληθείς, δεν είναι κάποια αναποδιά που σου τυχαίνει οπότε με το σκεπτικό των ίσων ευκαιριών να είναι λογικό και συζητίσιμο να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα. Επίσης, μεταξύ μας, δε νομίζω ότι κάποιος κυνηγάει διακρίσεις για να τιμήσει τη χώρα του, μη γελιόμαστε τώρα και μην πέσετε να με φάτε, μόνο κυνικός δεν είμαι...

Αν..

Αν οι δικαστές μιλούσαν σε πιο λαϊκή γλωσσα θα έγραφαν αυτα ακριβως που εγραψες κι εσυ...

τριαλαρι

Μας επρηξες με τις ανοησιες στα σχολια σου. Κατι αλλο εκτος απο αμερικλανιαρικα κομικς διαβαζες; Μαλλον οχι ε; Αν ειχες αλλα ενδιαφεροντα θα τα περνουσες και στην κορη σου αλλα δεν! Γι αυτο και η κορη σου παριστανει την αθλητρια ε;

Judge Dredd

Στον Καναπέ σου !!!!

@

Επιτέλους. Όσοι κερδίζουν αθλητικές διακρίσεις ας πάρουν κάποια μοριοδότηση για τις γυμναστικές ακαδημίες και μόνο γι αυτές.

Judge Dredd

Είναι δύσκολο να είσαι αθλητής.... Βάρα πληκτρολόγιο κατι θα πετύχεις !!!

Κωνσταντίνος

Eίναι δύσκολο να το χωνέψεις αλλά έτσι είναι η ζωή, η αδικία την οποία υφίστανται τόσα χρόνια άλλα παιδιά και μένουν απέξω ενώ είναι πολύ άξια, εξίσου με το παιδί σου, δεν σε ενδιαφέρει. Δηλαδή το δικό σου που δίνει πανελλαδικές γιατί δίνει; για να γράψει καλά ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ που έχει θεσπίσει ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ το κράτος. ΑΝ το παιδί σου δεν περάσει θα ξαναπροσπαθησει και μάλιστα ως αθλητης που ξέρει να χάνει και να κερδίζει θα παλέψει ξανά και ξανά για να πετύχει το στόχο ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. δηλαδή για να μπω στη διαδικασία να ζυγίσω την λύπη μου; Αν η βάση είναι 19000 να λυπηθώ περισσότερο το παιδί που μένει από έξω με 18900 μόρια ή το παιδί σου που μπαίνει με επιτυχία στον αθλητισμό και ας πούμε 18000 μόρια; Αρνούμαι να το κάνω και είμαι καθηγητής. ΙΣΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δημήτρης

Συμφωνώ και μου φάνηκε χαζό αυτό με τους αθλητές την πρώτη φορά που το άκουσα όταν ήμουν μαθητής Λυκείου. Και για να προλάβω τους παντός είδους καλοπροαίρετους σχολιαστές, ήμουν πολύ καλός μαθητής (άριστος για την ακρίβεια), οπότε δεν τα λέω από κόμπλεξ ή τίποτα τέτοιο. Όποιος γουστάρει σπουδές ας κάνει "πρωταθλητισμό" σε κάποια επιστήμη, κάτι που στο κάτω κάτω ωφελεί όλη την κοινωνία βρε αδερφέ. Άμα ο άλλος μπορεί να κάνει 5 ώρες τη μέρα προπόνηση και να είναι και μαθηταράς, μπράβο του, αλλιώς ας πάει σε σχολή με λιγότερα μόρια και γενικά ο καθένας ας κάνει τις επιλογές του. Η σωματική άσκηση είναι πολύ σημαντική και σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτεροι και κυρίως δικαιότεροι τρόποι να προωθηθεί.

Παντου σαπιλα ρε παιδακι μου.

Δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Η νεα μοδα ειναι η "Δυσορθογραφια" . Μιλαμε για παρανοικες φασεις. Στα περισσοτερα σχολεια το ξερουν αυτο. Οι προφορικως εξεταζομενοι μαθητες της Γ λυκειου σε ποσοστο 95% εχουν μουφα χαρτια. Υπαρχουν λυκεια που εχουν απιστευτα ποσοστα μαθητων με "μαθησιακες δυσκολιες" Τελικα ειναι καλη μπιζνα και θα πρεπει οι υπολοιποι γονεις-κοροιδα να το κοιταξουν. Δεν ειναι δυνατον στη μεση της Α λυκειου να βγαινουν τοσοι μαθητες με "προβληματα". Ξερω καθηγητρια (με αντρα γιατρο) που εβγαλε και τα δυο παιδια της "προφορικως εξεταζομενα". Ωραια πραγματα... Για τις μεταγραφες απο Βουλγαρο Σερβο Ρουμανιες θα πει καποιος κατι? Οι ιατρικοι λογοι ειναι για γελια και για κλαματα. Ολοι οι γιατροι στελνουν τα παιδια τους Ρουμανιες και Βουλγαριες και σε 1 εξαμηνο ειναι στην Ελλαδα. Το ιδιο και για μεταγραφες εντος Ελλαδας. Απο ΤΕΙ Κοζανης σε ΤΕΙ (τωρα ΑΕΙ) Αιγάλεω... Οσο για τις αλλες ειδικες κατηγοριες τις αθλητικες, γελαει ο κοσμος. Πριν λιγα χρονια στη Αρκαδια-νομιζω- ειχαν 3-4 συλογους χοκευ ή κατι τετοιο και οι "πρωταθλητες" ειχαν μπονους μορια για ΤΕΦΑΑ και οχι μονο. Αυτο σταματησε αλλα ολο και κατι αλλο θα βρεθει. Ας πουμε κερλινγκ ή μπιλιαρδο...

Μήτσος

Δυστυχώς η απάτη και η κατάχρηση είναι γενικό φαινόμενο... Ερπετά παντού...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης