LIVE

Κορωνοϊός

Νομοθετικό «πέπλο» προστασίας κατά εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο

Νομοθετικό «πέπλο» προστασίας κατά εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης επικυρώνει ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής παιδικής πορνογραφίας, της διακίνησης ρατσιστικού υλικού και άλλων αδικημάτων του διαδικτύου

Νομοθετικό πέπλο προστασίας έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις  εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο (παιδική πορνογραφία, ρατσισμός, γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πνευματική ιδιοκτησία-  copyright  κ.λπ.), επιδιώκει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ουσιαστικά επικυρώνει ευρωπαϊκούς κανόνες που χαράσσουν το πλαίσιο των νομοθετικών μέτρων τα οποία πρέπει να ψηφιστούν από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η ύπαρξη «ηλεκτρονικών θυμάτων» κάθε μορφής.
          
Ειδικότερα, σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο κυρώνεται η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για «το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και του προσθέτου πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών, καθώς και μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου»
.  Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016.
            
Οι Ευρωπαίοι είναι πεπεισμένοι για την ανάγκη να επιδιωχθεί κατά προτεραιότητα μία κοινή αντεγκληματική πολιτική που θα στοχεύει στην προστασία της κοινωνίας από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και προχώρησαν στην υιοθέτηση  νομοθετικών μέτρων.
        
Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τον κίνδυνο χρησιμοποίησης των υπολογιστών και ηλεκτρονικών πληροφοριών για την διάπραξη εγκλημάτων.
            
Έτσι, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει νομοθετικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για να ποινικοποιηθεί στο εσωτερικό δίκαιο, η παράνομη  πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος ενός συστήματος υπολογιστή, όταν αυτή  διαπράττεται από πρόθεση.
          
Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νομοθετικούς κανόνες κάθε κράτος ενταγμένο στην Ε.Ε. θα πρέπει να λάβει τα νομοθετικά και άλλα μέτρα στο εσωτερικό του δίκαιο που είναι αναγκαία για να ποινικοποιηθεί:

 - Η υποκλοπή δια τεχνικών μέσων   δεδομένων υπολογιστή (περιλαμβανομένων και των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών υπολογιστή), όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση.
- Η σοβαρή παρακώλυση της λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστή δια της εισαγωγής, διαβίβασης, βλάβης, διαγραφής, φθοράς, αλλοίωσης ή καταστολής δεδομένων, όταν αυτή διαπράττεται από πρόθεση.
-  Η από πρόθεση και άνευ δικαιώματος εισαγωγή, αλλοίωση, διαγραφή ή καταστολή δεδομένων υπολογιστή, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μη αυθεντικών  δεδομένων, με σκοπό να θεωρηθούν αυτά αυθεντικά ή να γίνουν ενέργειες με βάση αυτά ωσάν να είναι αυθεντικά για νόμιμους σκοπούς.

Ακόμη, πρέπει κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει ποινικά μέτρα για όσους παράγουν,  πωλούν, προμηθεύουν, εισάγουν, διανέμουν  και διαθέτουν:

1)  συσκευή  υπολογιστή που έχει   πρόγραμμα,   με σκοπό τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος και
2)     κωδικό πρόσβασης, ή άλλο παρεμφερές δεδομένο, με το οποίο είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση σε  υπολογιστή.
Επίσης, πρέπει κάθε κράτος μέλος να λαμβάνει ποινικά μέτρα για όσους από πρόθεση και άνευ δικαιώματος σε υπολογιστή τρίτου προσώπου:

α. εισάγει, αλλοιώνει, διαγράφει δεδομένα υπολογιστή,
β. παρεμβαίνει  στη λειτουργία ενός συστήματος υπολογιστή με δόλια ή αθέμιτη πρόθεση   προκειμένου να προσπορισθεί  οικονομικό όφελος για τον ίδιο ή για άλλο πρόσωπο.
          
Όμως, νομοθετικά μέτρα πρέπει να ληφθούν για να  ποινικοποιηθεί η παραβίαση  των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), των συγγενικών δικαιωμάτων, κ.λπ, ενώ πρέπει να ληφθούν ποινικά νομοθετικά μέτρα για τα αδικήματα της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργία στην διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στην επικύρωση της επίμαχης  σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το κάθε κράτος μέλος πρέπει να λάβει νομοθετικά μέτρα  που είναι τα  αναγκαία   για να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές του να  ερευνούν και  να έχουν πρόσβαση:
α. σε ένα σύστημα υπολογιστή ή σε μέρος αυτού και στα δεδομένα υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, και
β. σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή στο οποίο  υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα υπολογιστή μέσα στην επικράτειά του.
 
Ρατσιστικό και ξενοφοβικό  υλικό 
 
        
Το κάθε ευρωπαϊκό κράτος, πρέπει να λάβει   εκείνα τα νομοθετικά μέτρα  που είναι αναγκαία ώστε να προστατεύονται  πρόσωπα που ανήκουν σε μία ομάδα η οποία διακρίνεται βάσει φυλής, χρώματος, καταγωγής, εθνικής ή  εθνοτικής προέλευσης και θρησκείας, καθώς και  μέτρα κατά προσώπων που διαθέτουν  μέσω  υπολογιστή  ρατσιστικό και ξενοφοβικό  υλικό   ή  υλικό που αρνείται, υποβαθμίζει, εγκρίνει ή δικαιολογεί πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο.

Την ευρύτερη δυνατή αμοιβαία  συνδρομή πρέπει να παρέχουν   μεταξύ τους  τα κράτη μέλη  για την πραγματοποίηση ερευνών ή την άσκηση  διώξεων σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με  συστήματα υπολογιστή και δεδομένων, ή για την συλλογή αποδεικτικών  στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή που αφορούν σε ένα ποινικό αδίκημα
 
Παιδική πορνογραφία

 
Παράλληλα, πρέπει να ληφθούν ποινικά μέτρα για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπράττονται από πρόθεση μέσω ενός  συστήματος υπολογιστή :  

α. παραγωγή παιδικής πορνογραφίας με σκοπό την διανομή της,
β. προσφορά ή διάθεση παιδικής πορνογραφίας
γ. διανομή ή μετάδοση παιδικής πορνογραφίας,
δ. προμήθεια παιδικής πορνογραφίας μέσω  υπολογιστή για ιδία χρήση ή για άλλο πρόσωπο και
ε. κατοχή παιδικής πορνογραφίας σε υπολογιστή ή σε ένα μέσο αποθήκευσης δεδομένων υπολογιστή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης