Είναι επίσημο: Πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες

trapezes_test

Πρώτη σε επιδόσεις η Alpha Bank και ακολουθούν Εθνική, Eurobank, Πειραιώς - Αναλυτικά τα συγκριτικά στοιχεία - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Με επιτυχία πέρασαν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε ο εποπτικός μηχανισμός SSM.

Σύμφωνα με την έκθεση υπό το δυσμενές σενάριο, που καλύπτει μία τριετή περίοδο, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα εμφανίζουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (core Tier 1) ως εξής:

- Alpha Bank 9,69%
- Εθνική 6,92%
- Eurobank 6,75%
- Τράπεζα Πειραιώς 5,90%

Πρόκειται για επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει μεταφέρει ήδη απ' την περασμένη εβδομάδα το newmoney.gr

Σύμφωνα με τον SSM η μέση μείωση κεφαλαίου στο δυσμενές σενάριο φθάνει τις 9 ποσοστιαίες μονάδες που αντιστοιχούν σε 15,5 δισ ευρώ. Πιο αναλυτικά η μείωση κεφαλαίου ήταν 8,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Alpha Bank, 8,68 ποσοστιαίες μονάδες για την Eurobank, 9,56 ποσοστιαίες μονάδες για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) και 8,95 ποσοστιαίες μονάδες για την Τράπεζα Πειραιώς.
stresstestspinakas


Οι τέσσερις τράπεζες υπεβλήθησαν σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με βάση την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη άσκηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε επίπεδο ΕΕ, αλλά με συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη στήριξη της Ελλάδος τον Αύγουστο.

Όπως διευκρινίζει ο SSM «στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Τα αποτελέσματά της, μαζί με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται για να σχηματιστεί μια συνολική εποπτική αξιολόγηση της κατάστασης μιας τράπεζας».

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν κατά κύριο λόγο από τους ακόλουθους παράγοντες κινδύνου:

- Πιστωτικός κίνδυνος: ενώ υπό το βασικό σενάριο η αρνητική επίδραση του πιστωτικού κινδύνου στους δείκτες κεφαλαίου CET1 ήταν κατά μέσο όρο περίπου 260 μονάδες βάσης, υπό το δυσμενές σενάριο αυξήθηκε στις 850 μονάδες βάσης.

- Καθαρά έσοδα από τόκους: τα καθαρά έσοδα από τόκους υπό το δυσμενές σενάριο μειώθηκαν κατά 22,5% σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.

Τα σενάρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προβολές για το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

stresstestspinakas1

Ο SSM σημειώνει επίσης τα εξής:

*Λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς, οι εκποιήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017 δεν ελήφθησαν υπόψη στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί δείκτες να είναι χαμηλότεροι από ό,τι θα ήταν εάν αυτές οι εκποιήσεις με θετική κεφαλαιακή επίδραση είχαν ληφθεί υπόψη στην τελική επίδραση.

* Η διαφορά μεταξύ του αρχικού επιπέδου κεφαλαίου CET1 και του εκτιμώμενου κεφαλαίου CET1 για το 2020 για την Eurobank δεν συμπεριλαμβάνει αρνητική επίδραση 250 μονάδων βάσης που σχετίζεται με τη σταδιακή κατάργηση προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου που είχαν εκδοθεί για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία. Αυτές οι προνομιούχες μετοχές μετατράπηκαν σε μέσα της κατηγορίας ΙΙ τον Ιανουάριο του 2018 και λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς δεν συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.


Ακολουθούν 10 χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις από τον SSM για τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία

1. Οι ελληνικές τράπεζες συμμετέχουν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του 2018 σε επίπεδο ΕΕ. Γιατί τα αποτελέσματα για τις ελληνικές τράπεζες ανακοινώθηκαν νωρίτερα;

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018 για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες διενεργήθηκε με την ίδια ακριβώς προσέγγιση όπως αυτή που χρησιμοποιείται για τις επερχόμενες ασκήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Η μόνη διαφορά έγκειται στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο ήταν συντομότερο προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι έτοιμα πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα (20 Αυγούστου 2018). Η επίσπευση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της άσκησης διασφαλίζει ότι τυχόν μέτρα που θα κριθούν αναγκαία θα μπορούν να ληφθούν πριν από τη λήξη του προγράμματος του ΕΣΜ.

2. Ποιο ήταν το αντικείμενο αυτής της άσκησης; Διέφερε καθόλου η μεθοδολογία για τις ελληνικές τράπεζες από τη μεθοδολογία για τις άλλες τράπεζες;

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες είχε ως σκοπό να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητά τους σε δυσμενείς εξελίξεις στις αγορές με βάση την υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς. Οι παράγοντες κινδύνου που καλύπτει η άσκηση καθορίζονται στην ενότητα 1.3.10 της μεθοδολογίας της ΕΑΤ1. Τέλος, η μεθοδολογία για τις ελληνικές τράπεζες ήταν ακριβώς ίδια με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις άλλες τράπεζες που συμμετέχουν στην άσκηση της ΕΑΤ.

3. Ποια ήταν η καταληκτική ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τους σκοπούς της άσκησης;

Η ημερομηνία αναφοράς για την άσκηση που καλύπτει τις ελληνικές σημαντικές τράπεζες ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2017. Επιπλέον, τα στοιχεία τέλους του 2017 επαναδιατυπώθηκαν προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9). Λόγω της υπόθεσης για στατικούς ισολογισμούς, οι εκποιήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2017 δεν ελήφθησαν υπόψη στην άσκηση, έστω και αν είχαν ήδη συμφωνηθεί. Αυτό είχε ενδεχομένως ως αποτέλεσμα οι κεφαλαιακοί δείκτες να είναι χαμηλότεροι από ό,τι θα ήταν εάν είχαν ληφθεί υπόψη εκποιήσεις με θετική κεφαλαιακή επίδραση.

4. Γιατί η μείωση κεφαλαίου ήταν μεγαλύτερη στην άσκηση αυτή από ό,τι το 2015;

Οι διαφορές στη μείωση κεφαλαίου μεταξύ των ασκήσεων του 2018 και του 2015 μπορούν να αποδοθούν στους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:

διαφορές στη μεθοδολογία, ιδίως για τον πιστωτικό κίνδυνο (π.χ. η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9), χρήση της προσέγγισης στατικών ισολογισμών το 2018 αντί της προσέγγισης δυναμικών ισολογισμών όπως το 2015, διαφορές στον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (2,5 έτη το 2015 έναντι 3 ετών το 2018).

5. Τι σημαίνει η υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς;

Ο στατικός ισολογισμός είναι μια τυπική υπόθεση που χρησιμοποιείται στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΑΤ για τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2018, ο στατικός ισολογισμός βασίζεται στην υπόθεση ότι:

- τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που λήγουν εντός του χρονικού ορίζοντα της άσκησης αντικαθίστανται στην αρχή της άσκησης με παρόμοια χρηματοδοτικά μέσα ως προς το είδος, το νόμισμα, την πιστωτική ποιότητα στην ημερομηνία λήξης και την αρχική διάρκεια,

- τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ) δεν υπόκεινται σε διευθέτηση ή ρύθμιση (π.χ. στοιχεία ενεργητικού του Σταδίου 3),

- δεν λαμβάνονται μέτρα για την κάλυψη κεφαλαίου μετά την ημερομηνία αναφοράς (31 Δεκεμβρίου 2017).

6. Τι θα συνέβαινε αν τα αποτελέσματα μιας τράπεζας ήταν κάτω από τον ανεπίσημο ελάχιστο δείκτη του 8% για το βασικό σενάριο ή του 5,5% για το δυσμενές σενάριο; Σε τι αύξηση κεφαλαίου θα έπρεπε να προβούν οι τράπεζες;

Με βάση την ίδια προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη άσκηση του 2016 σε επίπεδο ΕΕ και σύμφωνα με την Ενότητα 1.3.6 της μεθοδολογίας της ΕΑΤ, για την άσκηση του 2018 δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Δεν προσδιορίστηκαν προκαθορισμένα κατώτατα όρια κεφαλαίου τα οποία θα προκαλούσαν την ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση. Η όποια απόφαση για ανακεφαλαιοποίηση θα ληφθεί κατά περίπτωση, αφού αξιολογηθεί η κατάσταση κάθε τράπεζας με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης και τυχόν άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με μια συνολική προσέγγιση.

7. Γιατί δεν τέθηκε όριο επιτυχίας ή αποτυχίας; Πώς καθορίζει το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ την ανάγκη για αύξηση κεφαλαίου χωρίς προκαθορισμένο ελάχιστο δείκτη;

Σύμφωνα με την ΕΑΤ, για την άσκηση αυτή δεν έχει τεθεί ελάχιστο όριο επιτυχίας ή αποτυχίας· οι δε εποπτικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της άσκησης στη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Το βασικό επίκεντρο της τρέχουσας άσκησης είναι κυρίως να επικαιροποιηθεί η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών σύμφωνα με ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο. Βασιζόμενη στην ίδια προσέγγιση που είχε χρησιμοποιηθεί στην προηγούμενη άσκηση της ΕΑΤ το 2016, η τρέχουσα άσκηση δεν περιλαμβάνει ελάχιστα όρια δεικτών. Η άσκηση του 2018 έχει ως σκοπό να αξιολογηθούν οι ευπάθειες και να γίνουν κατανοητές οι επιδράσεις που ασκεί στις τράπεζες η υπόθεση για δυσμενή οικονομική δυναμική και όχι να εντοπιστούν τυχόν υστερήσεις κεφαλαίου και να απαιτηθεί η άμεση λήψη μέτρων ανακεφαλαιοποίησης.

Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από το Εποπτικό Συμβούλιο για ενδεχόμενη ανακεφαλαιοποίηση, λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες. Τυχόν ανακεφαλαιοποίηση θα αποφασιστεί κατά περίπτωση και προς τον σκοπό αυτό θα ληφθούν επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της άσκησης σε συνδυασμό με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες, σύμφωνα με μια συνολική προσέγγιση. Είναι σημαντικό, εν προκειμένω, να τονιστεί ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων αλλά είναι μια άσκηση προληπτικού χαρακτήρα η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και σε διάφορες υποθέσεις και σενάρια, με σκοπό να εξεταστεί η ικανότητα των τραπεζών να αντεπεξέρχονται σε ασθενέστερες οικονομικές συνθήκες. Η άσκηση έχει καίρια σημασία αλλά δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα βάσει του οποίου αξιολογούνται πιθανές κεφαλαιακές ανάγκες. Η ίδια συνολική προσέγγιση θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις συμμετέχουσες τράπεζες προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αυθαίρετη αντιμετώπιση.

8. Ποιες είναι οι άλλες εποπτικές πληροφορίες τις οποίες εξετάζουν οι επόπτες;

Οι άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, παραμέτρους, αξιολογήσεις και στοιχεία συγκεκριμένα για κάθε ίδρυμα, όπως το προφίλ κινδύνου μιας τράπεζας, τα ευρήματα πιθανών επιθεωρήσεων (π.χ. επιτόπιες επιθεωρήσεις ή σχέδια βιωσιμότητας), τις ουσιώδεις αλλαγές που προέκυψαν μετά την καταληκτική ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τους σκοπούς της άσκησης και τα μέτρα που έλαβε στο μεταξύ η τράπεζα για τον περιορισμό των κινδύνων. Εν ολίγοις, διατίθεται ένα ευρύ φάσμα εργαλείων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν κατά περίπτωση.

9. Πώς θα ενσωματωθούν τα αποτελέσματα της άσκησης στη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP);

Αν το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίσει ότι δεν προκύπτει ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση, τότε τα αποτελέσματα της άσκησης θα ληφθούν υπόψη στον ορισμό εποπτικών μέτρων και, ιδίως, θα χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι για τον καθορισμό των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (Pillar 2 Guidance – P2G), που εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη SREP. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοτικά αποτελέσματα της άσκησης θα αξιολογηθούν με μη μηχανιστικό τρόπο, σε συνδυασμό με άλλες σχετικές εποπτικές πληροφορίες (αξιολογήσεις και στοιχεία συγκεκριμένα για κάθε τράπεζα, όπως το προφίλ κινδύνου της, τα πορίσματα επιθεωρήσεων, οι ουσιώδεις μεταβολές που προέκυψαν μετά την καταληκτική ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τους σκοπούς της άσκησης, τα μέτρα που έλαβε στο μεταξύ η τράπεζα για τον περιορισμό των κινδύνων). Εν συντομία, οι επόπτες διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση όταν αξιολογείται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και ιδίως η ικανότητά τους να πληρούν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια του οικονομικού κύκλου.

10. Οι ενέργειες που ανέλαβαν οι ελληνικές τράπεζες τους τελευταίους μήνες για τη βελτίωση των ισολογισμών τους είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν καλύτερες επιδόσεις στην άσκηση;

Επειδή η άσκηση στηρίχθηκε στην υπόθεση για στατικούς ισολογισμούς, οι εκποιήσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από την τελική ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων (31 Δεκεμβρίου 2017) δεν λήφθηκαν υπόψη στην άσκηση, έστω και αν αυτές είχαν ήδη συμφωνηθεί και οι αντίστοιχες απομειώσεις είχαν ήδη εγγραφεί το 2017. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δείκτες κεφαλαίου να είναι χαμηλότεροι από ό,τι θα ήταν εάν είχαν ληφθεί υπόψη αυτές οι εκποιήσεις με θετική κεφαλαιακή επίδραση.

Πηγή: newmoney.gr

ΣΧΟΛΙΑ (93)

Κωστής

Μπράβο επιτέλους θα ξαναρχίσουν οι τράπεζες τις χορηγήσεις χρημάτων δανεικών-αγύριστων σε αφερέγγυους-αναξιόπιστους-απατεώνες της πραγματικής οικονομίας αγοράς, κατόπιν πολιτικής παρέμβασης και χρηματισμού στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Chanel

Φυσικά κ θα τα περνούσαν. Αφού, πρωτα ταραξαν, τον Ελληνικό λαο, στα...CRASH TESTS!!!!!

ΠΟΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΡΕ ΠΛΑΚΑΤΖΗΔΕΣ ??

ΤΑ ΚΟΥΦΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΠΙΣΩ ΤΟΥΣ ΤΑ GOLDEN BOYS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !! ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ" ΠΟΥ ΡΟΥΦΑΝΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ !! ΑΚΟΥ 43% ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!!!!!!!!!!!!!! ΑΛΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΤΟ 4% ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ !! ΟΧΙ ΤΟ 43% ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΙΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

....

Είναι επίσημο....Δυστυχώς!!! (για νουδου, κιναλάδες, ποταμια παραποταμα, πορδοσάλτες και λοιπά λύματα λυμάτων)

Λούλης

Όπου σας συμφέρει (στρες τεστ) η ΤτΕ είναι ανεξάρτητη. Όπου δεν σας συμφέρει (καπιταλ κοντρόλ) έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ το χέρι του. Τελικά, η ΤτΕ είναι ανεξάρτητη ή δεν είναι; Αποφασίστε.

Καλιγούλας

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο είναι 100 δις, με 4,3 εκατομμύρια Ελλήνων φορολογούμενων να αδυνατούν να αποπληρώσουν πλήρως τα χρέη τους, ενώ προβλέπονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για ελάχιστα ποσά που καθυστερούν να καταβληθούν, άρα εάν δεν γίνουν κατασχέσεις που θα καταστρέψουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, η Ελλάδα θα μείνει με άδεια ταμεία και θα βρίσκεται σε αδιέξοδο, παρά τα πλεονάσματα 4 % που παρουσιάζοντας έως τώρα, εφόσον εκκρεμεί μια ξαφνική αδυναμία πολλών πολιτών της μεσαίας τάξης από τους οποίους εισέπραττε το δημόσιο το σύνολο των προβλεπόμενων με βάση την υπερφορολόγηση εσόδων που προσμετρούνταν στον προϋπολογισμό ή θεωρούνταν βέβαιη η μικρή διάρκεια της καθυστέρησης στην παράλειψη μέρους των ζητούμενων χρημάτων ενώ διεξάγονταν 1000 κατασχέσεις την ημέρα για την είσπραξή τους με την ωρολογιακή βόμβα να είναι έτοιμη να σκάσει ανά πάσα στιγμή και η αιφνιδιαστική στάση πληρωμών από μεγάλο μέρος της παράλυτης κοινωνίας να οδηγήσει τη χώρα στα πρόθυρα της πτώχευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραλάβει μία κατάσταση που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρώπη η οποία θα τον απαξιώσει σαν ένα πολιτικό που όχι μόνο θεωρούσε την παραμονή στο Ευρώ συμφέρουσα, αλλά την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρή, το κόμμα του ικανό να έχει εποικοδομητικές σχέσεις με αυτήν, τον κίνδυνο απομόνωσης να έχει εξαλειφθεί από τον ίδιο και το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα έτοιμο να αποδώσει εντός Ευρώπης περισσότερο από αυτό του Τσίπρα, αλλά η διάψευση όλων αυτών των προσδοκιών ταυτόγχρονα θα καταστήσει μονόδρομο την άνοδο των λαϊκιστών που καταδίκαζε, με τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει στιγματιστεί ως η κυβέρνηση της δραχμής που επέφερε μία εθνική τραγωδία όμοια της Μικρασιατικής Καταστροφής σε έκταση και αυτόν να έχει αποδειχτεί ανεπαρκής στην υπέρβαση της αποτυχίας του 39 % στο δημοψήφισμα, ώστε να είναι δεδομένη η κυριαρχία της Χρυσής Αυγής, πλήρως δικαιωμένης λόγω της αυτοκαταστροφής του πολιτικού συστήματος, η οποία θα μετατρέψει την Ελλάδα σε μία χώρα της Μέσης Ανατολής, όπου ο Τούρκος έχει υιοθετήσει ρητορική αντίστοιχη με αυτήν της Χρυσής Αυγής που θα έχει καθιερωθεί λόγω της κατάρρευσης του φιλελευθερισμού που εξέφραζε η γκρεμισμένη Ευρώπη, και η υπόλοιπη περιοχή έχει ακραίους Ισλαμιστές που θα νομιμοποιούσαν πλήρως κάθε αντιδημοκρατική συμπεριφορά από τη Χρυσή Αυγή, που θα είναι αναμφισβήτητα ο μόνος σταθεροποιητικός παράγοντας στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η ξεπεσμένη Δύση για την ασφάλειά της, αφού το Ισραήλ θα έχει αφανιστεί εγκλωβισμένο νωρίς.

RRR

Φιλε εχεις ....παρει διαζυγιο με την τελεια , ετσι ? Οσο για το συμπερασμα σου , αστο καλυτερα .....

είναι ντροπή, η Ε.Ε.

σπρώχνει τον τσίπρα

Γιάννης Κ

Περάσανε γιατί εκεί δεν βάζουν το βρωμόχερό τους τα κνώδαλα του σρζ. Εκεί διαφεντεύουν σοβαροί άνθρωποι όχι σούργελα και ρεμάλια...

....

ε να ψηφισεις νουδου να βαλουνε και εκεί χέρι τα κλεφτρόνια σου μιαςκαια πό τη χώρα δεν έχουν αλλα να κλεψουν μετά τόσα χρόνια κλεψιάς.

Γιάννης Κ

Από φαΐ ξέρω τι σαβουρώνεις: ΣΑΝΟ. Αυτό που δεν ξέρω είναι το τι πίνεις....

@ Γιάννης Κ

ευτυχώς Γιάννη μου που εκτρέφεσαι εσύ με νέκταρ και αμβροσία και λοιπά είδη υγειινής για σαλάτα....ευτυχώς να λες!!!

Λούλης

Ούτε στα καπιταλ κοντρόλ έβαλε το χέρι του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στουρνάρας τα έβαλε μαζί με τον Ντραγκι, αλλιώς θα είχαμε κατάρρευση. Εγώ από την αρχή το λέω ότι η ΤτΕ είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι και η ΑΑΔΕ. Απλώς καλό θα ήταν να μην τα χρεώνουμε όλα στον ΣΥΡΙΖΑ.

ζομπι χωρίς χορηγήσεις

Το χρηματιστήριο τα έχει προεξοφλήσει. Κατω από 830. Αυτό λέει πολλά. Ο Τσιπρας κατέστρεψε το τραπεζικο σύστημα και τη ΔΕΗ(ενέργεια), οριστικά. Οι τράπεζες δινουν χορηγήσεις μονο 3 ψωροδις αντί για 15. Αφου και ο Μοσκοβισί δίνει ανάπτυξη 1.9%...(Ο ίδιος που το 2014 έλεγε: Ελληνική Αναπτυξη: 4years X 2,7%)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

και πολλα τους ειναι 3 δις. Τελος το φαγοποτι που ξερατε νουδουληδες - πασοκουληδες. Συνηθηστε το εχουμε καιρος πολυ ακομη μεχρι το 2030 που ισως γινεται κυβερνηση

Άρχοντα μου

Βελτίωσε λίγο την ορθογραφία σου....Γράψε 100 σχόλια (60 ευρώ μεροκάματο) και πήγαινε να παρακολουθήσεις μία ταχύρρυθμη εκπαίδευση.

@ Άρχοντα μου πριν 17 λεπτά

....ο βλακαηδώνης κάνει λεει προσφορά στα γιλέκα. Από 119 ευρώ τωρα μολις 118! Το λιγουρευεσαι???

Πολύς χρόνος

Σου πήρε 20+ λεπτά για να γράψεις αυτή την «εύστοχη» απάντηση;Τρικυμία εν κρανίω...Τον κονιορτοποίησες, ρε μάγκα! Ξεκίνα για το Σύνταγμα με μία σημαία της Κ.Ο.Ε. να πανηγυρίσεις! Εσύ που θα βάραγες το ντέφι για να χορεύουν οι αγορές, περιμένεις την θετική είδηση της ημέρας από τον SSM και την ΤτΕ; Βρίσκεσαι σε οξεία συγχυτική κατάσταση.

Παντα τέτοια!

Βλεπω η ειδηση ΠΌΝΕΣΕ τα ΝΔ-ΚΙΝ.ΑΛ. τρολ....!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

airbnb1

Τελευταία ειδοποίηση από την εφορία προς τους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων για την οριστικοποίηση των στοιχείων καταχώρισης – Εάν δεν προβούν σε οριστικοποίηση, τα δεδομένα στο Μητρώο θα θεωρηθούν οριστικά

tsakalotos-ne2

Χαρακτηρίζει υπερβολικά υψηλά τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% που ο ίδιος συμφώνησε! - «Πρώτη στρατηγική είναι να υπάρχει το μαξιλάρι ρευστότητας, το χρέος είναι εξασφαλισμένο για τα επόμενα 2 χρόνια λόγω του μαξιλαριού» λέει ο υπ. Οικονομικών - ΝΔ: Ευχαριστούμε για την αυτονόητη πρόβλεψη

82
zaf_ar

O Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΛΠΕ Ε&Π Υδρογονανθράκων Β.Δ. Πελοπόννησος Α.Ε.» κ. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος, επισήμανε τα οφέλη στη διάρκεια των εργασιών του “ΟlympiaForum - 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Πελοποννήσου” που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία.