Αποζημιώσεις πυρόπληκτων: Πότε θα πιστώνονται στους δικαιούχους

Αποζημιώσεις πυρόπληκτων: Πότε θα πιστώνονται στους δικαιούχους

Σε συγκεκριμένες ημέρες μέσα στις εβδομάδα οι πληρωμές -Τι προβλέπεται για ιδιοκτήτες ενοικιαστές επαγγελματίες κλπ -Οι προϋποθέσεις, οι συμψηφισμοί και οι κυρώσεις

katastrofes_evoia_eurokinissi
Κάθε Τρίτη και Παρασκευή σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών να πιστώνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πυρόπληκτων τις προκαταβολές των αποζημιώσεων που έχουν εγκριθεί.

Ήδη, έχουν εκταμιευθεί πάνω από 3,7 εκατ ευρω σε 528 ΑΦΜ δικαιούχων ενώ οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα arogi.gov.gr ξεπερνούν τις 1500 με το σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσοδων (ΑΑΔΕ) να εγκρίνει διαρκώς και νέους δικαιούχους. Άλλωστε σ’ αυτό το στάδιο η διαδικασία είναι αυτόματη καθώς γίνεται μία απλή διασταύρωση της αίτησης που υποβάλλει ο πυρόπληκτος με τα στοιχεία του ακινήτου όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9

Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για τη χορήγηση:

-Οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής.
-Οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής.
Κλείσιμο
-Οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.

Για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Επιδότησης προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που η κύρια κατοικία έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης είναι η 30/9/2021, ενώ ειδικά, για την έγκαιρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2021 η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/9/2021. Τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθεί η αίτηση είναι:

Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο ΤΑXISNET

Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)

Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος (ΙΒΑΝ)

Όπως προβλέπει η απόφαση για τη Στεγαστική Συνδρομή, κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα (ενδεικτικά ΑΤΑΚ, περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την τελευταία δήλωση Ε9, τα οποία ευρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021.

Ακολούθως, η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία των αιτήσεων και τα διασταυρώνει με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τους IBAN των τραπεζικών τους λογαριασμών στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση Ο.Π.Σ. «TAXISnet», προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών. Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.

Ιδιοκτήτες - ενοικιαστές

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης δηλώνει ποιά από αυτά τα ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές και ποια είναι η έκταση των ζημιών, έτσι ώστε να υπολογιστεί η πρώτη αρωγή και η αποζημίωση για την οικοσκευή.

Σε περίπτωση ενοικιαστών που μισθώνουν σπίτι, το οποίο υπέστη ζημιές ή ολοκληρωτική καταστροφή η Στεγαστική Συνδρομή εισπράττεται από τον ιδιοκτήτη, ενω εοι ενοικιαστες δικαιούνται αποζημίωσης για την κατεστραμμένη οικοσκευή. Τη διαδικασία υποχρεούται, όμως, να την κινήσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Για τις οικοσκευές μισθωμένων μακροχρόνια ακινήτων ή ακινήτων υπό δωρεάν παραχώρηση, για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης, η χορήγηση γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης - εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική υποχρέωση. Ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος ενημερώνεται αυτοματοποιημένα την επόμενη ημέρα, προκειμένου να αποδεχθεί τη σχετική αίτηση και να συναινέσει στην επεξεργασία και διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων.

Όσον αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται και Στεγαστικής Συνδρομής και αποζημίωσης για την οικοσκευή.

Το ύψος της ενίσχυσης για αποζημίωση οικοσκευής καθορίζεται ως εξής:

-στο ποσό των 6.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση
-στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση
-το ποσό των 2.000 ευρώ, ανά κατοικία, εφόσον αυτή έχει υποστεί ελαφρές βλάβες οι οποίες δεν την καθιστούν ακατάλληλη για χρήση.

Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών, το ποσό ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας του καθενός.

Σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή ψευδούς δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, η ΑΑΔΕ μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Επιχειρήσεις

Για την πρώτη επιχορήγηση προς τις πληγείσες επιχειρήσεις, η οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

-έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα και λειτουργούν νόμιμα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής

Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,
έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, κινητές μονάδες στέγασης ζώων, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων,
δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Συμψηφισμός – Κυρώσεις

Κάθε ενίσχυση πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με το αναλογούν αντίστοιχο συνολικό ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής που δικαιούται ο αιτών, όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου αν πρόκειται για στεγαστική συνδρομή ή μετά την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής αν πρόκειται για ζημιές σε επιχειρηματικές εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που το τελικά αναλογούν ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο αιτών ως πρώτη αρωγή, τότε το επιπλέον ποσό πρέπει να επιστραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο για την καταβολή και εκκαθάριση του δικαιούμενου ποσού δωρεάν κρατικής αρωγής διαπιστωθεί μη τήρηση των νομοθετηθέντων όρων ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος επιβάλλεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης πρώτης αρωγής, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Ειδήσεις σήμερα

Αφγανιστάν: Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Καμπούλ - Οι ΗΠΑ ενεργοποιούν το πρωτόκολλο πολέμου για τη φυγάδευση πολιτών

Κορωνοϊός: Επιστρέφουν οι εκδρομείς, επιστρέφουν και τα μέτρα - Ανακοινώσεις για ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους

Υπέροχες εικόνες από την Αυγουστιάτικη πανσέληνο - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης