Πότε μιλάνε τα μωρά

Πότε μιλάνε τα μωρά

Η λογοπεδικός Χαρά Καραμήτσου γράφει για τα στάδια της γλωσσικής τους ανάπτυξης

Τα πιο καθοριστικά χρόνια για την εξέλιξη της ομιλίας και του λόγου ενός παιδιού είναι από 1,5 έως και 4,5 χρόνων. Καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να μιλάνε ακολουθούν συ­γκεκριμένα στάδια ανάπτυξης. Κάθε παιδί έχει τον δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης, υπάρχουν όμως μερικά χρονικά όρια που αν το παιδί τα υπερβεί, αν δηλαδή δεν έχει κατακτήσει την πλειονότητα των όσων αναφέρονται σε κάθε ηλικία, θα πρέπει να ζητήσετε τη γνώμη του ειδι­κού θεραπευτή λόγου και ομιλίας. Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν την κατά μέσο ό­ρο φυσιολογική πορεία της γλωσσικής εξέλιξης των παι­διών ανάλογα με την ηλικία τους.  Χρησιμοποιήστε τους για να ελέγξετε το επίπεδο της ανάπτυξης και του δικού σας παιδιού.


ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ
Τι καταλαβαίνει και τι ακούει

■ 0-3 μηνών
Προσέχει ιδιαίτερα την ανθρώπινη φωνή σε σχέση με άλλους ήχους του περιβάλ­λοντος. Κλαίει ή πετάγεται με τον δυνατό θόρυβο. Δείχνει να αναγνω­ρίζει τη φωνή σας, γυρίζει προς το μέρος σας όταν του μιλάτε, παρατηρεί τα πρόσωπα, χαμογε­λάει.

■ 4-6 μηνών
Από τη διάθεσή σας, τον τόνο της φω­νής σας καταλαβαίνει τη χαρά ή τον θυ­μό σας. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέ­ρον για το περιβάλλον του. Δείχνει με τα μάτια ότι ε­ντοπίζει τους ήχους που έρ­χονται από δεξιά ή αριστερά, π.χ. την κουδουνίστρα του ή το τηλέφωνο κ.λπ. Προ­σέχει τα παιχνίδια που πα­ράγουν ήχους.

■ 7-12 μηνών

Το μωρό γυρίζει να σας κοιτάξει προσεκτικά ό­ταν του μιλάτε. Αρχίζει να ανταποκρίνεται σε απλές λεκτικές εντολές όπως «πού είναι η μπάλα;», «θέλεις νερό;». Καταλαβαίνει απλές λέξεις όπως «μπάλα», «παπούτσι» και γελάει με παιχνίδια όπως «κούκου! Τσα!» ή απλά παιδικά τραγούδια.

■  1-2 χρόνων
 Μπορεί να καταλάβει περίπου 20 απλές λέξεις (όχι να τις πει). Γνω­ρίζει το όνομά του και υπακούει σε απλές ε­ντολές: «Πού είναι ο μπαμπάς;», «Κάνε ευχαριστώ, γεια!».
Ακούει προσεκτικά μικρά παραμύθια και τραγούδια. Μπορεί να δείξει κάποια σημεία του σώμα­τός του, όπως επίσης και εικόνες από βιβλία, π.χ. «πού είναι ο σκύλος;».

■ 2-3 χρόνων
Ανταποκρίνεται σε δύο συνεχόμενες εντολές: «Ασε την μπάλα και έλα εδώ». Καταλαβαί­νει τη διαφορά σε έννοιες όπως «έλα - φύ­γε», «πάνω - κάτω», «μικρό - μεγάλο».

■ 3-4 χρόνων
Το παιδί σας μπορεί να απαντήσει σε απλές ερω­τήσεις που έχουν να κάνουν με το «γιατί», το «πότε», το «πού» και το «πώς». Σας α­κούει όταν του φωνάζετε από άλλο δωμάτιο. Ακούει ραδιόφωνο και τηλεόραση στην ίδια ένταση με την υπόλοιπη οικογένεια χω­ρίς να τη δυναμώνει.

■ 4-5 χρόνων
Το παιδί κατανοεί σχεδόν όλα όσα λέγονται στο περιβάλλον του στο σπίτι, στο νηπια­γωγείο, στον σταθμό. Ακούει προσεκτικά μια μικρή ιστορία και συμμετέχει κάνοντας ε­ρωτήσεις.

Πώς επικοινωνεί και τι λέει

■ 0-3 μηνών
Οταν παίζετε μαζί, σας κοιτάζει. Κλαίει με διαφορετικό τρόπο για να εκφράσει διαφο­ρετικές ανάγκες. Χαμογελάει όταν σας βλέ­πει. Βγάζει φωνούλες όταν χαίρεται.

■ 4-6 μηνών

Βαβαλίζει όταν μένει μόνο του ή όταν παί­ζει μαζί σας. Δείχνει τον ενθουσιασμό του ή τη δυσαρέσκειά του με φωνούλες. Αγκουίζει με ήχους που μοιάζουν με ομιλία - ανάμεσα σε άλλους το «π», το «μ» και το «μπ».

■ 7-12 μηνών
Χρησιμοποιεί «ομιλία» ή ήχους για να τρα­βήξει την προσοχή σας. Βαβαλίζει επα­ναλαμβάνοντας ήχους όπως «πα πα πα», «ντα ντα». Μιμείται διά­φορους ήχους της ομιλίας σας. Λέει μία ή δύο λέ­ξεις, όχι όμως καθα­ρά. Πάνω στον χρόνο λέει «μαμά, μπαμπά» και προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις.

■ 1-2 χρόνων
Εμπλουτίζει συνεχώς το λεξιλόγιό του. Χρησιμο­ποιεί δύο-τρεις λέξεις μα­ζί: «Νάνι μαμά», «Μπαμπά πά­ει». Κάνει ερωτήσεις με μία-δύο λέξεις: «Πού μπάλα;». Χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά σύμφωνα στην αρχή των λέξεων.

■ 2-3 χρόνων

Η ομιλία του είναι κατανοητή από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Χρησιμοποιεί απλές προτάσεις δύο-τριών λέξεων, όπως «το μωρό πίνει γάλα». Ονομα­τίζει σχεδόν όλα τα πράγματα γύρω του. Στην ηλικία των 3 χρόνων θα πρέπει να χρησιμο­ποιεί ρήματα, άρθρα, επίθετα, προθέσεις.

■ 3-4 χρόνων
Η ομιλία του είναι κατανοητή από όλους. Χρησιμοποιεί προτάσεις με τέσσερις ή πε­ρισσότερες λέξεις. Μιλάει για πράγματα που το εντυπωσιάζουν στο σχολείο, με τους φί­λους του κ.λπ. Στην ομιλία των 4 χρόνων προφέρει σωστά τα περισσότερα σύμ­φωνα και τα απλά συμπλέγματα συμφώνων, π.χ. κλειδί, σπίτι. Μιλάει άνετα χωρίς να ε­παναλαμβάνει συλλαβές ή λέξεις.

■ 4-5 χρόνων

Χρησιμοποιεί προτάσεις με πλούσιο περιε­χόμενο, με σωστή σύνταξη και γραμματική. Προφέρει όλους τους φθόγγους της γλώσ­σας μας, εκτός ίσως από τα «σ», «θ», «δ» και «ρ». Διηγείται ιστορίες και μένει στο θέμα του. Επικοινωνεί με άνεση με συνομηλίκους του αλλά και με ενήλικες. Στα 5 του θα πρέπει να χρησιμοποιεί προτάσεις με 10-11 λέξεις και να αρθρώνει σχεδόν όλους τους ήχους.


Τι να προσέχουν οι γονείς
• Πάντα να ελέγχετε την ακοή του παι­διού σας.

• Αν η ομιλία του ή ο λόγος του υστερεί σημαντικά όταν συγκρίνεται με τον αντίστοιχο των παιδιών της ηλικίας του και τα πρόσωπα που δεν τον βλέπουν συχνά δεν τον κατανοούν.

• Αποφεύγει να επικοινωνεί με τους άλλους γιατί δεν τον καταλαβαίνουν.

• Δεν δείχνει σημεία επικοινωνίας με το περιβάλλον. Κάνει επαναλαμβανόμενες, στερεοτυπικές κινήσεις με το σώμα του, τα άκρα και το κεφάλι, παίζει με ιδιόρρυθμο και μηχανικό τρόπο με τα παιχνίδια του, επαναλαμβάνει μηχανικά ό,τι λέτε.

• Ξαφνικά σταματά να μιλάει ή η ομιλία και ο λόγος του παλινδρομούν.

• Δεν καταλαβαίνει πάντα αυτά που του λέτε και δεν ακολουθεί τις οδηγίες που του δίνετε.

• Εχει δυσκολίες να μαθαίνει πράγματα της καθημερινότητάς του.

• Δυσκολεύεται να αρχίσει μια φράση ή επαναλαμβάνει την πρώτη συλλαβή ή λέξεις.

• Μιλάει έντονα με τη μύτη.

Εστω κι αν βλέπετε ένα από τα παραπάνω σημάδια, είναι ικανή ένδειξη για να απευθυνθείτε στον λογοθεραπευτή για να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει την έναρξη ή την ύπαρξη μιας διαταραχής. Επομένως, θα πρέπει να τονιστεί η μεγάλη σημασία της έγκαιρης παραπομπής του παιδιού στον λογοπεδικό - λογοθεραπευτή.

Γενικά, τα αίτια των προβλημάτων λόγου στα παιδιά μπορεί να οφείλονται στους εξής παράγοντες:

• Σε οργανικά, γενετικά ή μεταγεννητικά προβλήματα, (βαρηκοΐα, νοητική υστέρηση, ύπαρξη συνδρό­μου, οδοντικές ανωμαλίες ή βλά­βες των φωνητικών χορδών κ.λπ.).

• Σε αναπτυξιακή ανωριμότητα, δηλα­δή όταν το παιδί ανταποκρίνεται σαν να είναι παιδί μικρότερης ηλικίας.

• Σε ψυχολογικά προβλήματα, έλλει­ψη κινήτρων, διαβίωση σε περιβάλλον χωρίς ανάλογα ερεθίσματα κ.λπ.Πώς επηρεάζονται τα παιδιά
Εκτός από την προφανή δυσκολία στην καθημερινή επικοινωνία των παι­διών, οι επιπτώσεις των προβλημάτων λόγου και ομιλίας μπορεί να επηρεά­σουν πολύπλευρα τη ζωή τους σε σημαντικά επίπεδα:

• Σε επίπεδο συμπεριφοράς. Μπορεί να εκδηλώσουν κρίσεις θυμού, επιθετικότητας, απομόνωση.

• Σε μαθησιακό επίπεδο: Πολλές δεξιότητες που σχετίζονται με τον λόγο και την ομιλία, όπως η γραφή και η ανά­γνωση, μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρά μαθησιακά προβλήματα.

• Στην επαφή με τους γονείς τους, επηρεάζοντας τις μεταξύ τους σχέσεις και την επικοινωνία τους.

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε: Στον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοθεραπευτών - Λογοπεδικώv (www.logopedists.gr) και στις Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες των Δήμων.

Χαρά Καραμήτσου
(λογοπεδικός, M.R.C.S.L.T.)
Ελευθερίου Βενιζέλου 25 Νέα Σμύρνη
Τηλ. 210 9581200
charakaramitsou@ath.forthnet.gr


ΣΧΟΛΙΑ (9)

Πειραιώτης

Θα γράψω κάτι για να "τρελάνω" την κυρία.Πριν από πάρα πολλά χρόνια,μία φίλη γέννησε ένα κοριτσάκι που φαινόταν ζωηρούλικο.Τα ματάκια του λάμπανε.Κάποια στιγμή,όταν ήταν 7 μηνών,και μιάς και ήμουν χαζοδάσκαλος,πήρα ένα κομματάκι χαρτί και έγραψα πάνω ένα κουλουράκι,της το έδειξα,και είπα οοοοοο. Την άλλη μέρα,και ενώ ανέβαινα την Αλεξάνδρας,σταμάτησα σε ένα φανάρι,και η μικρή,στην αγκαλιά της γιαγιάς της στο πίσω κάθισμα,κοιτώντας γύρω της,είδε ένα ο σε κάποια πινακίδα μαγαζιού,και δείχνοντας το,έβγαλε φωνή μεγάλη,αλαλάζοντας οοοοοοοο. Αυτό ηταν.από την επομένη,άρχισε να της μαθαίνω τα φωνήεντα και μετά τα σύμφωνα με φωνητική εκφορά,α,βου,γου,κλπ.Αγόρασα και το Αλφαβητάρι με τον Ηλιο του 1932,και άρχισα κανονικά να προχωράω με αυτό. Αποτέλεσμα.Σε ηλικία δυόμισυ ετών,βλέποντας επιγραφή "μπριζόλες",για πρώτη φορά τη λέξη,μου φωνάζει.Μπρι-ζό-λες. Μετά απ' αυτό,και μέχρι να πάει στο Σχολείο,είχε διαβάσει μιά βιβλιοθήκη,καθώς τα βιβλία τα διάβαζε δύο δύο ή και τρία τρία με ρυθμό πολυβόλου.Και από πολλές φορές το καθένα. Αρκετά ως εδώ,γιατί έχει κι άλλα,πολλά και ωραία παρακάτω μέχρι που τελείωσε το Σχολείο.Να είναι καλά η κυρία,γιατί με έκανε και τα θυμήθηκα. Ετσι,μιάς και

νννν

Αν θελετε συνεχιστε

Angel.

Σαφεστατη καταγραφη και περιγραφη, ευχαριστουμε για τις πληροφοριες. (η μαμα μου ειπε πως μιλησα 10 μηνων! συνεχως ρωτουσα ΤΙ ? ΤΙΙΙΙΙΙΙΙ? και μετα ειπα ΓΙΑΤΙ ?!)

δδ

ευχαριστούμε για την ενημέρωση....αλλά μετά τι συνέβη;

@δδ

Μετά, έγινε πρωθυπουργός. ..........

Πειραιώτης.

Τώρα είδα ότι είχατε απαντήσει και ότι δεν είχε μπει όλο το κομμάτι που είχα γράψει. Θα συνεχίσω με δύο περιστατικά που έγιναν όταν ήταν τρισήμισυ χρονών. Είμαστε στο πεζοδρόμιο της πολυκατοικίας,(άλλες εποχές,ελάχιστα αυτοκίνητα,ησυχία για κουβέντα),και μου μιλούσε για το Θεό,επαναλαμβάνοντας αυτά που της έλεγε η γιαγιά της πριν από λίγο.Τη ρωτάω τότε εγώ.Καλά,και που είναι αυτός ο Θεός αφού δεν τον βλέπουμε;Και τότε μου απαντάει κάτι ,που κάνει το σαγόνι μου ακόμα να κρέμεται. "Και τα ηλεκτρόνια υπάρχουν,αλλά δεν τα βλέπουμε". Εννοείται ότι της είχα μιλήσει για τα βασικά στη Φυσική.Ναι,στα τρισήμισυ χρόνια... Και το δεύτερο. Είμαστε στο Πολεμικό Μουσείο στον πάνω όροφο,(γιατί εννοείται ότι τη μαθαίνω και Ιστορία), και κοιτάμε τις μακέτες μαχών που υπάρχουν εκεί. Φτάνουμε λοιπόν σε μία μακέτα που παριστάνει τη Μονεμβασιά.Εδώ λέει ότι είναι η Μονεμβασιά,μου λέει.Ναι,απαντάω. Ξέρεις γιατί τη λένε Μονεμβασιά;Ξαναλέει. Οχι της απαντάω. Τη λένε έτσι γιατί έχει μόνον μία έμβαση,μου λέει και με αφήνει ξερό. Γιατί εννοείται τη λέξη έμβαση δεν την είχε ακούσει ποτέ μέχρι τότε...

Ahronos

Αν το παιδί είναι δίγλωσσο αυτοί οι χρόνοι επεκτείνονται ? και αν ναι πόσο περίπου?

@14:42

οχι δεν επεκτεινονται. τα παιδια μαθαινουν πολυ γρηγορα ξενες γλωσσες ταυτοχρονως.(εμαθα γαλλικα σουαχιλι και ελληνικα ταυτοχρονως οταν ημουν μικρη ,γεννηθηκα στο εξωτερικο.).

Μπράβο σας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ άρθρο! Ευχαριστούμε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης