Οικουμενικός Πατριάρχης: Στο Αιγαίο δοκιμάζονται οι ανθρωπιστικές αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Οικουμενικός Πατριάρχης: Στο Αιγαίο δοκιμάζονται οι ανθρωπιστικές αρχές του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι στον σημερινό κόσμο, είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε την πίστη μας στην εποχή μας, να είμαστε χριστιανοί και σύγχρονοι άνθρωποι

Η σημασία της ειρηνικής συνύπαρξης, της καταλλαγής και της συνεννόησης, της συνεργασίας και του αλληλοσεβασμού, η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, αποτέλεσαν κεντρικά σημεία της εισηγήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στην Ημερίδα «Η θάλασσα που μας ενώνει», η οποία πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης.

 
«Η θάλασσα όντως ενώνει και οφείλει να ενώνη! Οι λαοί περί την θάλασσαν του Αιγαίου οφείλομεν να την βλέπωμεν ως ενωτικήν δύναμιν και να την προστατεύωμεν από την ανθρωπογενή μόλυνσιν, να διασώσωμεν τον θαλάσσιον πλούτον και την απαράμιλλον αιγαιοπελαγιτικήν ωραιότητα. Εις το Αιγαίον Πέλαγος των μεταναστών και των προσφύγων δοκιμάζονται όμως σήμερον αι ανθρωπιστικαί αρχαί του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά και η χριστιανική αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπον», επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης λέγοντας ότι η λύση, «είναι αδύνατον να δοθή επί τη βάσει πολιτικών υπολογισμών, βίας ή γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερον ρόλον καλούνται και δύνανται να διαδραματίσουν αι θρησκείαι, καλλιεργούσαι και εφαρμόζουσαι πνεύμα ειρήνης και αλληλεγγύης, και ασκούσαι έμπρακτον βοήθειαν προς ανακούφισιν των ενδεών. Δι' ημάς, η αδιαφορία διά τον πάσχοντα συνάνθρωπον είναι αδιαφορία διά τον Θεόν και τας εντολάς Του. Όπου υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη, δοξάζεται το όνομα του Θεού».

Στη συνέχεια, υπενθύμισε ότι η δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθησίας, η κινητοποίηση όλων των συναρμοδίων φορέων και η πρόσκληση προς τις θρησκείες να συνδράμουν προς την κατεύθυνση αυτή, βρίσκονται στον πυρήνα της Πατριαρχικής διακονίας του, μαζί με την προώθηση του πολιτισμού της αλληλεγγύης και του διαλόγου.

 

«Ο 20ός αιών υπήρξεν ο πλέον βίαιος αιών της ιστορίας», σημείωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, «όχι μόνον αναφορικώς προς την βίαν του ανθρώπου προς τον άνθρωπον, αλλά και εν σχέσει προς τας ωμότητας του ανθρώπου απέναντι εις την φύσιν, την πανίδα και την χλωρίδα, την ατμόσφαιραν, τον υδροφόρον ορίζοντα, τους ποταμούς, τας λίμνας και τας θαλάσσας. Ιδιαιτέρως προκλητικόν παραμένει το γεγονός ότι μέγα τμήμα του ανθρωπίνου γένους ζη και σήμερον εν ενδεία. Φαίνεται ότι η γνώσις, η οποία παρήγαγε θαυμαστά αποτελέσματα, και η πρωτόγνωρος ευημερία δεν εθεράπευσαν την καρδίαν και τον νουν του ανθρώπου, αλλά, μάλλον, ετροφοδότησαν τον κυνισμόν του».

 

Υπογράμμισε ότι η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση όξυνε τα οικολογικά προβλήματα «και προοιωνίζεται, με την φετιχοποίησιν της οικονομικής προόδου και την υποταγήν της οικολογίας εις την οικονομίαν, νέα αδιέξοδα». Η αντιμετώπιση της οικολογικής και της οικονομικής κρίσεως, είπε ο Πατριάρχης, δεν αποτελεί υπόθεση αποκλειστικώς της επιστήμης και της τεχνολογίας ούτε εξαρτάται μόνο από πολιτικές επιλογές.

 

«Είναι αναγκαία μία κοπερνίκεια στροφή εις την αξιολογίαν μας, μία ριζική αλλαγή νοοτροπίας, μετάνοια, πολυδιάστατος ευαισθητοποίησις και ευρυτέρα κινητοποίησις. Καθώς θεωρείται βέβαιον ότι αι ρίζαι της οικολογικής και της κοινωνικοοικονομικής κρίσεως είναι πνευματικαί, αι θρησκείαι, αι μεγάλαι ιστορικαί δυνάμεις του πνεύματος, καλούνται να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλον εις την αντιμετώπισιν αυτών των προκλήσεων, να συμβάλουν εις την υπέρβασιν του εγωκεντρισμού και του ευδαιμονισμού, οι οποίοι έχουν μετατρέψει την φύσιν εις αντικείμενον και μέσον ικανοποιήσεως αναγκών και δημιουργίας νέων αναγκών και νέων ικανοποιήσεων».

 

Αναφορικά με τον ρόλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, σημείωσε, μεταξύ άλλων:

 

«Πεποίθησίς μας είναι ότι η πνευματική παράδοσις της Ορθοδοξίας δύναται να συμβάλη καθοριστικώς εις την αντιμετώπισιν αυτών των προβλημάτων. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η οικολογική και κοινοτική μορφή του Χριστιανισμού. Η πίστις και η θεία λατρεία, το ασκητικόν ήθος και η ευχαριστιακή ταυτότης της Ορθοδοξίας οδηγούν εις σεβασμόν της δημιουργίας, εις απλότητα βιοτής και εις φιλάνθρωπον διακονίαν του πλησίον. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος απειλεί σύμπασαν την ανθρωπότητα και αμεσώτερα εγγίζει τους πτωχούς της γης».

 

O Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στην Κοινή Δήλωση που συνυπέγραψε με τον Πάπα Φραγκίσκο, την 1 Σεπτεμβρίου 2017, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Προσευχών για την προστασία της Δημιουργίας, που για την καθιέρωσή της πρωτοστάτησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια της ομιλίας του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, τον Ιούνιο του 2016.

 

«Η πορεία προς το οικολογικόν και κοινωνικόν μέλλον της ανθρωπότητος μόνον κοινωνική και οικολογική δύναται να είναι. Κάθε επιλογή εις τον χώρον της οικονομίας, κάθε πρόοδος της επιστήμης, κάθε πολιτικόν και κοινωνικόν κίνημα, κρίνεται με βάσιν την συμβολήν του εις την προστασίαν του ανθρωπίνου προσώπου του και του ‘'οίκου'' του, του φυσικού περιβάλλοντος», είπε και σε άλλο σημείο της ομιλία του τόνισε: «Η Ορθόδοξος Εκκλησία ποτέ δεν συνεβιβάσθη με την αδικίαν, με όλας εκείνας τας αντιπερσοναλιστικάς δυνάμεις, αι οποίαι υποσκάπτουν την κοινωνικήν συνοχήν και την κοινωνικήν δικαιοσύνην. Ο βιωμένος κοινοτισμός εν τη κοινωνία της Εκκλησίας αποτελεί απτήν πρόκλησιν διά τον σύγχρονον ατομοκεντρισμόν και την κοινωνικήν αναλγησίαν. Η Ορθοδοξία καλείται σήμερον να λειτουργήση η ιδία, ευρύτερον, ως θετική πρόκλησις και εναλλακτική πρότασις ελευθερίας διά τον άνθρωπον, εις όλας τας διαστάσεις της ζωής. Απευθυνόμενοι εις μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητος, επιθυμούμεν να υπενθυμίσωμεν ότι η ορθόδοξος παιδεία του προσώπου ενσταλάσσει εις τας ψυχάς των παίδων και των νέων οικολογικήν και κοινωνικήν ευαισθησίαν, ευθύνην, μέριμναν και στοργήν διά τον συνάνθρωπον και διά το φυσικόν περιβάλλον. Η καταστροφή της φύσεως και η εκμετάλλευσις του πλησίον αρχίζουν μέσα εις τον νουν του ανθρώπου και από εκεί οφείλει να ξεκινά και η θεραπεία».

 

Στην εισήγησή του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των νέων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της σύνολης Δημιουργίας.

 

«Ακριβώς, ως θεολογικόν μάθημα, το μάθημα των Θρησκευτικών είναι κατ' εξοχήν μάθημα οικολογικής και κοινωνικής ευαισθητοποιήσεως, διδασκαλία του προσωποκεντρικού, του κοινοτικού και οικοφιλικού πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Σας καλούμε να στηρίζετε την διαρκώς μεταρρυθμιζομένην σχολικήν θρησκευτικήν αγωγήν και να αναδεικνύετε τας σημαντικωτάτας παιδευτικάς λειτουργίας της. Ως ελέχθη, η Παιδεία είναι ‘'η θάλασσα του πνεύματος, που μας ενώνει''. Μας ενώνει ως παιδεία εν Χριστώ και κατά Χριστόν, ως παιδεία ελευθερίας, ως παιδεία ειρήνης και αλληλεγγύης, ως παιδεία κοινωνικής και οικολογικής συνευθύνης».

 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε ότι στον σημερινό κόσμο, είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε την πίστη μας στην εποχή μας, να είμαστε χριστιανοί και σύγχρονοι άνθρωποι.


«Η έντασις μεταξύ χριστιανικής ταυτότητος και συγχρόνου βιοτής είναι αναπόφευκτος, δύναται όμως να λειτουργήση δημιουργικώς. Η απόρριψις του συγχρόνου πολιτισμού εις το σύνολόν του δεν ανταποκρίνεται εις το πνεύμα της γνησίας χριστιανικής παραδόσεως. Καλούμεθα να μεταμορφώσωμεν τον κόσμον, όχι να τον απορρίψωμεν. Προφανώς, η μαρτυρία εν τω κόσμω δεν συνεπάγεται εκκοσμίκευσιν της Εκκλησίας».


Καταλήγοντας, τόνισε ότι όλα όσα εκείνος πράττει, «αι οικολογικαί και ειρηνευτικαί πρωτοβουλίαι, οι διάλογοι, ο αγών διά τον πολιτισμόν της αλληλεγγύης και η καλή μαρτυρία εν τω συγχρόνω κόσμω, εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Μητρός Εκκλησίας, την στοργήν αυτής διά τον άνθρωπον και την μέριμναν διά την απειλουμένην και στενάζουσαν σήμερον δημιουργίαν».


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας, τον κ. Ιωάννη Δεμιρτζόγλου, 'Αρχοντα Μ. Ρεφερενδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και διευθυντή του Ζωγραφείου Λυκείου για τη φιλοξενία, τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, προτρέποντάς τους να συνεχίσουν αναλαμβάνοντας παρόμοιες πρωτοβουλίες και να επισκέπτονται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Πόλη.

Να σημειωθεί ότι η Ημερίδα, που τελούσε υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη, συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πολλών περιοχών της Βορείου Ελλάδος, το Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, δημόσια και ιδιωτικά ελληνικά σχολεία και άλλους φορείς.


ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (13)

Κάποιο σώου

Σαν αυτό που έστησες κατα του μακαριστού Χριστόδουλου ποτέ θα δούμε . Θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον απο την οικολογία και τη λάθρο λαγνεία σου .

Δεν μας φτάνει ο Πάκης

Μας προέκυψε τελευταία και ο διώκτης των Ελλήνων και υπερασπιστής των λαθρομεταναστών ρασοφόρος εκ Τουρκίας . Άντε στα τσακίδια εσύ και οι ακαταλαβίστικες φλυαρίες σου .

Bleep

Κανενα νεοτερο απο τους 2 στρατιωτικους εχεις να μας πεις παπα? Θα κανεις κατι για το θεμα, η θα μας φλωμωνεις με δηθεν ανθρωπισμο? Αντε να σε δω!

Απαπαπα , μη λες τετοια ....

ειναι ΑΜΑΡΤΙΑ ......!!!!!!!

Δηλαδή

αν κατάλαβα καλά για να είμαστε ανθρωπιστές να πούμε αντίο στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και να καλωσορίσουμε τον αφροασιατικό βόθρο. Που γεννάει απο δέκα παιδιά ο καθένας για χάρη του προφήτη αλλά έχει την απαίτηση να τα ταίζουν οι φιλάνθρωποι ευρωπαίοι. Αυτό πατριάρχη μου είναι ψυχική ασθένεια και λέγεται τάση αυτοκαταστροφής.

χαχα

σχολοιαστεσ αθεοι σαταναδεσ οπιον νανε βρηζουν χαιβανια ζωα όταν πεθανετε θελετε και παπα ου να χαθητε πολιτικοσ δεν είναι παπασ είναι

και συ

παπαρας .

Κιαχ καφιρεσι

Καμια δηλωση για τους 2 Ελληνες στρατιωτικους ,που ειναι αιχμαλωτοι των Τουρκων θα κανεις ρε πατριαρχη?

θεσπρωτος

Εκανε δηλωση ....δεν την διαβασες ????? ειπε , η χλωριδα , η πανιδα , ο παπας φραγκισκος , το ορθοδοξο πνευμα ...!!!! οι ψυχες ...!!!! η πιστη , η θαλασσα του πνευματος , μιλησε και για κοινωνικη δικαιοσυνη ..!!!! ( 600 ευρω ο πιστος εργατης , 2000 ευρω ο παπας , για να τραγουδαει πατερυμωνια , κυριε ελεησον και αγιος ο θεος .... με τα τυχερα , γαμους , βαφτισια, κηδειες , μνημοσυνα , παγκαρια , ταματα και προσφορα απο τους πιστους , για να ταιζει τις κοτες ) . Θα ελεγε και αλλα , αλλα ηταν κουρασμενος , απο τις ευλογιες ....!!!!! των οπλων του Ερντογαν στιν Αφριν ....για καλο βολι ... Δεν παρελειψε δε , να μοιρασει σε ΟΛΟ το ποιμνιο ....απλοχερα ....!!!!! συγχαρητηρια και πλειστες οσες ευχες ......!!!!! ( παρτε ναχετε ....)

Λαθρος

Αφού είσαι τόσο φιλευσπλαχνος πάρτους στο Πατριαρχειο μπάρμπα. Αντιπροσωπε... του Θεου χωρίς να σε έχει ορίσει ο Θεός. Άσε το Αιγαίο σε εμάς, τους αυτοχθονες. Ρε ουστ από δω

Κυνικός

Το Αιγαίο είναι Αιγαίο των ανθρώπων του, όχι Αιγαίο του κάθε αφροασιάτη μουσουλμάνου τυχοδιώκτη και κυνηγού επιδομάτων. Το κατάλαβες αυτό Παναγιώτατε; Εκτός και αν θέλεις να καταλήξουμε και στην Ελλάδα οι χριστιανοί μειονότητα, για να μοιάσουμε σε σας στην Πόλη...

κωστας αιρετικος

Και στο λοφο του φιλοπαππου δοκιμαζονται οι αντοχες της κοινωνιας .........

θεσπρωτος

Και στους καδους απορρημματων .....και στα νεκροταφεια ... , που μαζευουν καποιοι..., λαδι για τα καντηλια , για να μαγειρεψουν , οταν ο παπαρας ....χτυπαει τον αστακο ορθοπεταλια ....και καταβροχθιζει τις πριζολες ....στο ονομα του δικαιου ....!!!!!! και καλου ....!!!!! θεουλη .....!!!!!!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

neos-kosos-1

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα τι ήταν αυτό που έκανε τη 40χρονη να πετάξει το 4χρονο κορίτσι της στο κενό και στη συνέχεια να «βουτήξει» και η ίδια - «Μην το κάνεις. Θα σε βοηθήσω εγώ» την παρακάλεσε γυναίκα αυτόπτης μάρτυρας - «Δεν βλέπεις καλά», της απάντησε και άφησε το παιδί στο κενό

katal09

Οι γονείς τονίζουν ότι οι μαθητές παραμένουν στον σχολικό χώρο πέραν της μίας ώρας από τη λήξη των μαθημάτων, ενώ στα «προβλήματα» προστέθηκε και αυτό της απροειδοποίητης αλλαγής της ώρας διέλευσης του λεωφορείου

thes_metro_main

Στον χώρο πρόκειται να μεταφερθεί τις επόμενες εβδομάδας ο πρώτος συρμός του μετρό από την Ιταλία και στη συνέχεια ορισμένοι ακόμη, με τους οποίους θα ξεκινήσουν δοκιμές αρχικά στον χώρο του αμαξοστασίου και στη συνέχεια και εκτός

dei

Από 1ης Απριλίου η έκπτωση για όσους πληρώνουν έγκαιρα τον λογαριασμό που είναι σήμερα 15% μειώνεται στο 10% - Τσεκούρι και στην έκπτωση προπληρωμής - Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ «πανηγυρίζει» επειδή δεν έγιναν αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος!

10
nkosmos0

Το ψυχολογικό - συναισθηματικό προφίλ της μάνας που πέταξε το παιδί της από το μπαλκόνι πριν αυτοκτονήσει προσπαθούν να σκιαγραφήσουν οι αρχές για να εξηγήσουν την αδιανόητη τραγωδία - Προβληματίζουν οι μαρτυρίες ότι ήταν ήρεμη πριν πέσει στο κενό και περιμένουν απαντήσεις από το άμεσο περιβάλλον της

4