Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Εκφράζουμε αγανάκτηση για την επανεμφάνιση νεοναζιστικών τάσεων

Πατριάρχης Βαρθολομαίος:  Εκφράζουμε αγανάκτηση για την επανεμφάνιση νεοναζιστικών τάσεων

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα με αφορμή πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γεωργίου Πηλιχού, «'Αουσβιτς: Έλληνες - Αριθμός Μελλοθανάτου» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Την αγανάκτηση και την απογοήτευσή του για την επανεμφάνιση και διάδοση νεοναζιστικών τάσεων και κινημάτων στον σημερινό κόσμο, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με αφορμή την πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γεωργίου Πηλιχού, «'Αουσβιτς: Έλληνες - Αριθμός Μελλοθανάτου», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, επισήμανε ότι το εκδοθέν βιβλίο αποτυπώνει, στις 1.188 σελίδες του, «τας ειδεχθεστάτας σελίδας απανθρωπίας της ιστορίας, αι οποίαι συνδέονται με το "Ολοκαύτωμα" και ειδικώτερον με τον εκτοπισμόν και αφανισμόν του 90% των Ελλήνων Εβραίων εις το στρατόπεδον συγκεντρώσεως, καταναγκαστικής εργασίας και εξοντώσεως, 'Αουσβιτς, το σύμβολον του ριζικού κακού και της απυθμένου θηριωδίας».

«Το 'Αουσβιτς», συνέχισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «είναι η απόδειξις, μέχρι ποίου σημείου καταστροφικότητος και βιαιότητος δύναται να φθάση ο άνθρωπος, όταν καταστή έρμαιον πλύσεως εγκεφάλου και ρητορικής του μίσους, όταν νεκρωθούν τα συναισθήματά του και στερεύσουν αι δημιουργικαί του δυνάμεις. Η εικών, την οποίαν έχομεν διά τον άνθρωπον, καθορίζει την συμπεριφοράν μας προς αυτόν. Η βία γεννάται πρώτον εις τον νούν και την καρδίαν του ανθρώπου, πριν εκφρασθή εμπράκτως. Δυστυχώς, η ανθρωπότης δεν φαίνεται ότι διδάσκεται από την ιστορίαν.

Αι συγκλονιστικαί εμπειρίαι εξευτελισμού του ανθρωπίνου προσώπου, κατά τον 20ον αιώνα, δεν εσυνέτισαν το ανθρώπινον γένος, δεν απέτρεψαν την συνέχισιν της βίας, των πολέμων, της εκμεταλλεύσεως του ανθρώπου από τον συνάνθρωπόν του. Ανεπτύχθησαν καταστροφικά πυρηνικά όπλα, τα οποία απειλούν και αυτήν ταύτην την διατήρησιν της ζωής επί της γης.

 Ο κόσμος μας παραμένει πλήρης ανταγωνισμών, διακρίσεων και αδικίας, στυγνής καταπατήσεως των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι απογοητευτικόν το γεγονός ότι, ενώ το 2018 συμπληρώνονται 70 έτη από της Οικουμενικής Διακηρύξεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία, εκφράζουσα τον αποτροπιασμόν της παγκοσμίου κοινότητος απέναντι εις την απανθρωπίαν του ολοκληρωτικού πολέμου και την φρίκην του Ολοκαυτώματος, ανέδειξε τας θεμελιώδεις αξίας και τα οικουμενικά ιδανικά, τα οποία οφείλουν να σέβωνται και να προάγουν όλοι οι λαοί και τα κράτη, σήμερον, σκόπιμοι παρερμηνείαι, αθετήσεις της Διακηρύξεως και καταχρήσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου διά πολιτικούς σκοπούς, υποσκάπτουν τον σεβασμόν και την πραγμάτωσίν των».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε ότι «οφείλομεν να αγωνισθώμεν άπαντες, πρόσωπα και λαοί, κράτη και διεθνείς οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, τα ανθρωπιστικά κινήματα, αι θρησκείαι και η Εκκλησία, διά την ειρήνην και την δικαιοσύνην, διά τον σεβασμόν της ελευθερίας και της αξιοπρεπείας του ανθρώπου, διά να μη βιώση η ανθρωπότης νέα Ολοκαυτώματα. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αγωνίζεται διά την νίκην της αγάπης εναντίον της μισανθρωπίας, διά την ειρήνην και την καταλλαγήν, διά την συνεργασίαν των θρησκειών, διά την προστασίαν του ανθρώπου και της κτίσεως. Η χριστιανική ημών πίστις είναι ανάχωμα εναντίον των τάσεων αντικειμενοποιήσεως του ανθρώπου, του "ηγαπημένου του Θεού", και αρνήσεως του σεβασμού της ιερότητος του προσώπου του».

Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδίκασε, για άλλη μια φορά, κάθε μορφή ρατσισμού, φυλετικού μίσους αλλά και κάθε ιδεολογία που προωθεί την επιβολή της ισχύος ενός ανθρώπου σε έναν άλλο άνθρωπο. 

«Απορρίπτομεν τας ιδέας και τας ιδεολογίας, αι οποίαι τροφοδοτούν και ευνοούν τας τάσεις αυτοαποθεώσεως του ανθρώπου και του τιτανισμού της ισχύος, του ρατσισμού και του φυλετικού μίσους, της μετατροπής του ανθρώπου εις αριθμόν, εις απρόσωπον οντότητα, εις μετρήσιμον μέγεθος και εκμεταλλεύσιμον αντικείμενον. Εκφράζομεν την αγανάκτησιν και την απογοήτευσιν ημών διά την επανεμφάνισιν και διάδοσιν νεοναζιστικών τάσεων και κινημάτων εις τας ημέρας μας. Παρακαλούμεν αδιαλείπτως τον πανοικτίρμονα Θεόν να διαφυλάξη την ανθρωπότητα από την βίωσιν και την εμπειρίαν νέας απανθρωπίας εις το παρόν και το μέλλον.

Προσευχόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της πρωτοφανούς θηριωδίας, των ακάκων παιδίων, των αμετρήτων αθώων ανδρών και γυναικών, των αγνών ανθρώπων με ειδικάς ανάγκας, όλων αυτών, οι οποίοι ηφανίσθησαν με κριτήριον την καταγωγήν, την θρησκείαν, τον πολιτισμόν, τας πολιτικάς των πεποιθήσεις, την διανοητικήν, ψυχικήν και σωματικήν των κατάστασιν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη όλους τους συντελεστές της έκδοσης και ιδιαιτέρως τον συγγραφέα κ.Γεώργιο Πηλιχό, ο οποίος με τον καρπό της πολυετούς έρευνάς του, «εγχαράσσει βαθέως εις την μνήμην και εις την συνείδησιν της ανθρωπότητος τα παθήματα, τα μαρτύρια και τας μαρτυρίας των θυμάτων της βίας, τα οποία εβίωσαν τον φόβον και τον τρόμον, την πώρωσιν και την σκληροκαρδίαν των συνανθρώπων των, και υπέστησαν ανειπώτους ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, αφορήτους βασάνους και βιαίαν θανάτωσιν». 

Τόνισε δε, πως το έργο "'Αουσβιτς: Ελληνες - Αριθμός Μελλοθανάτου" συμβάλλει καθοριστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεών μας για τον αφανισμό των Ελλήνων Εβραίων. 

«Μας υπενθυμίζει το βάθος της εκπτώσεως και του εκβαρβαρισμού του ανθρώπου, αποκαλύπτει όμως, εκ παραλλήλου, ότι, ακόμη και μέσα εις το πέλαγος και τας αβύσσους της βαρβαρότητος, διασώζεται το μεγαλείον της ψυχής και η αξιοπρέπεια, το φως της θυσιαστικής αγάπης, η ευσπλαχνία και η αυτοθυσία, η δύναμις της αντιστάσεως εις το κακόν και του αγώνος διά την ελευθερίαν».

ΣΧΟΛΙΑ (47)

Και εμείς δεν θέλουμε

Οικουμενικό πατριάρχη το τουρκόσπορο . Θυμάστε το σώου με τη καθαίρεση του μακαριστού Χριστόδουλου .

......................

Οχι μονο αγανακτησμενος αλλα φαινεται και πολυ κομμενος ......ξερετε τι κοπο και θυσιες απαιτει , να ειναι λιγο τουρκος , λιγο ( εως καθολου... ) ελληνας , λιγο με το βατικανο και λιγο με τους εβραιους ?????? ειναι αυτος και αντεχει .....αν ηταν αλλος , θα μας ειχε αφησει ....θα ειχε κοιμηθει .....απο καιρο .

Φευγάτος

Δεν θελουμε τα νεοναζιστικα φαινόμενα πατριάρχη αλλα δεν θελουμε και να μας φορτώνεται στην χώρα μας μετανάστες επιδομάτων!!! Πατριάρχη καλα ειναι να ακούσεις τι είπε ο Δαλαη Λάμα που ειναι ότι οι πρόσφυγες πολέμου όταν τελειώνει ο πόλεμος να αποστρέφουν στις χώρες τους καη να μην δημιουργούν προβλήματα σε αλλαγών τις χώρες. Λοιπόν άσε το λιβάνισμα γιατί όπως λέει ο σοφός λαός ότι το πολυ το κύριε ελέησον το βαριέται και ο θεός!

Ναι ε

Αλλά καμία δήλωση για τη Μακεδονία δε σε βλέπω να κάνεις

Μμμ

Εγω παντως κουραστηκα με τα αγρια βλεματα των λαθρομεταναστων οταν τους κοιταω μες στα ματια δε σκυβουν το κεφαλι αλλα κοιτανε κ αυτοι για να επιβληθουνε. Ειναι νεοι ανδρεςς κ θελουν να επιβληθουν στο ζωτικο μας χωρο. Και να παρουν η εστω να διεκδικησουν τις γυναικες που βρισκονται εντως αυτου... Ας μου εδινε και 100 επιδοματα ο τσιπρας απο τους λαθρο θα πεσει

Lol

Ο πατριαρχης ας ερθει αυτος να αλητεψει στους δρομους της αθηνας κ των αλλων ευρωπαικων πολεων και αν οι μη ευρωπαιοι (αραβες, αφρικανοι, πακιστανοαφγανοι) δεν αποτελεσουν προβλημα κ ανταγωνισμο ας ερθει να μας το πει κ θα σκεφτουμε να γινουμε αντιρατσιστες

Και εγώ αγανακτώ ...

....Με την επανεμφάνιση του τουρκογυφτου δοσίλογου . Με τα νησιά που ζητάνε τα αφεντικά σου κάθε τρεις και λίγο δεν βλέπω να "αγανακτείς", καραγκιόζη

θεσπρωτος

Μην αγανακτεις , ειναι ΑΜΑΡΤΙΑ .....!!!!!!

Μετανάστης

Μήπως θα μπορούσε να μας φωτίσει ο παναγιοτατος και για τον ρολο της ανθρωπιστικής εκκλησίας στην αποεβραιοποιηση της Θεσσαλονίκης μετά την απελευθέρωσή της?

Βασιλης Μανιατης

Ο Τουρκος προσκυνημενος του Βατικανου μιλησε παλι. Τι μεγαλη ντροπη και αισχος. Για το μεγαλο ξεπουλημα της εκκλησιαστικης περιουσιας με εντολη του κανενα σχολιο. Ντροπη σου !

θεσπρωτος

Προσεχε ......!!!!! τους αφορισμους , στη τσεπη τους εχει ....ετοιμους ....

Για το Ολοκαύτωμα των Ποντίων μίλησες ???

Σεβασμιώτατε, πολύ ορθά μίλησες για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, αλλά και όλων των Εβραίων που δολοφονήθηκαν από το Ναζιστικό καθεστώς. Για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας που σφαγιάσθηκαν από τους Τούρκους έχεις μιλήσει ποτέ ????

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

4466851

Η ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών στο αμφιθέατρο του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας με αφορμή την απονομή του τίτλου «Δικαίου των Εθνών» του Ινστιτούτου και Μουσείου Ολοκαυτώματος «Γιαντ Βασέμ» για την διάσωση του Σαμ Λεβή