Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα για ολιγωρία στο ξέπλυμα χρήματος

commision_main01

Η χώρα μας κινδυνεύει με πρόστιο για μη εφαρμογή της Οδηγίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, εξαιτίας της ολιγωρίας που επέδειξε η κυβέρνηση - Στην ίδια λίστα και η Ιρλανδία

Την παραπομοπή της Ελλάδας και της Ρουμανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κομισιόν, για μη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο, της 4ης Οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μαζί τους παραπέμπεται και η Ιρλανδία, η οποία έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύ μικρό μόλις μέρος των κανόνων.

Υπενθυμίζεται ότι με καθυστέρηση ενός έτους (από τον Ιούλιο του 2017) το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της 4ης Οδηγίας (2015/849/ΕΕ) κατατέθηκε τελικά στην Βουλή των Ελλήνων, αλλά βρίσκεται ακόμα στο στάδιο επεξεργασίας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Παρόλα αυτά η Επιτροπή αξιώνει την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η Οδηγία και ζητάει από το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει κατ' αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές στις 3 χώρες, μέχρις ότου λάβουν τα αναγκαία μέτρα.

Παράλληλα, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες και στη Λετονία και την Ισπανία, καθώς και πρόσθετη αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα για μη μεταφορά της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο, καθώς η αξιολόγηση των διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας που κοινοποίησαν οι εν λόγω χώρες έδειξε ότι η μεταφορά εκ μέρους τους δεν είναι πλήρης.

Γιατί παραπέμπονται

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τις 26 Ιουνίου 2017 για να μεταφέρουν την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική τους νομοθεσία.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας πλήττουν την ΕΕ στο σύνολό της. Δεν μπορούμε να αφήσουμε καμία χώρα της ΕΕ να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Χρήματα που νομιμοποιήθηκαν σε μία χώρα μπορούν και συχνά στηρίζουν αξιόποινες πράξεις σε άλλη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούμε από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, κατ' επέκταση, να διακόψουν τη ροή κεφαλαίων προς εγκληματικές και τρομοκρατικές δραστηριότητες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά και κατά προτεραιότητα την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.»

Οι εν λόγω κανόνες ενισχύουν τους ήδη υπάρχοντες κανόνες εισάγοντας τις παρακάτω τροποποιήσεις:

- ενίσχυση της υποχρέωσης εκτίμησης των κινδύνων για τις τράπεζες, τους δικηγόρους και τους λογιστές·

- θέσπιση ξεκάθαρων απαιτήσεων διαφάνειας ως προς τον πραγματικό δικαιούχο των εταιρειών·

- διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό τον εντοπισμό και την παρακολούθηση ύποπτων μεταφορών χρηματικών ποσών για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

- θέσπιση μιας συνεκτικής πολιτικής έναντι των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν επαρκείς κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

- ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων.

Συναγερμός στην ΕΕ για τα Panama Papers

Εν τω μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Παναμά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η Επιτροπή πρότεινε και μια ακόμα (5η) οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να ενισχυθούν περαιτέρω οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω νέοι κανόνες στοχεύουν σε αυξημένο επίπεδο διασφαλίσεων για τις χρηματοοικονομικές ροές από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ενίσχυση της πρόσβασης που διαθέτουν οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε πληροφορίες, δημιουργία κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών, και αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι οποίοι συνδέονται με εικονικά νομίσματα και προπληρωμένες κάρτες. Οι νέοι αυτοί κανόνες τέθηκαν σε ισχύ στις 9 Ιουλίου 2018, μετά τη δημοσίευση της οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, και τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Επόμενα βήματα

Όσον αφορά την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή έχει κινήσει μέχρι σήμερα διαδικασίες επί παραβάσει για μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς κατά 20 κρατών μελών: 3 βρίσκονται επί του παρόντος στο στάδιο παραπομπής στο Δικαστήριο, 9 στο στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης και 8 στο στάδιο της προειδοποιητικής επιστολής (βλ. 8 προηγούμενες αιτιολογημένες γνώμες που απεστάλησαν τον Δεκέμβριο του 2017 και 2 επιπλέον τον Μάρτιο του 2018).

Εν τω μεταξύ, η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ έχει θεσπίσει τη σχετική νομοθεσία. Η Επιτροπή αναλύει προσεκτικά κατά πόσον οι νόμοι αυτοί μεταφέρουν πλήρως τις διατάξεις της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν αποφασίσει αν θα κλείσει τις σχετικές υποθέσεις ή θα συνεχίσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών.

Ιστορικό

Τον Ιούλιο του 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει για μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε δεκαέξι κράτη μέλη, τα οποία είτε δεν είχαν κοινοποιήσει κανένα μέτρο (Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Ελλάδα, Φινλανδία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία) είτε τα μέτρα που είχαν λάβει δεν ήταν ικανοποιητικά (Ιρλανδία, Λιθουανία, Σλοβακία).

Τον Νοέμβριο του 2017 (Βέλγιο και Ισπανία) και τον Ιανουάριο του 2018 (Αυστρία και Γαλλία) η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει για τη μη κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς, καθώς τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη οδηγούσαν σε μερική μόνο μεταφορά της οδηγίας.

Τον Δεκέμβριο του 2017, 8 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Ρουμανία) δεν είχαν ακόμη κοινοποιήσει κανένα μέτρο μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή τους απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη.

Τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη και στη Σλοβακία και την Ιρλανδία, οι οποίες —παρά το γεγονός ότι είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα μερικής μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο— δεν είχαν ακόμη μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο τις βασικές υποχρεώσεις της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μετά το εν λόγω στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ θέσπισε τη σχετική νομοθεσία. Η Επιτροπή αναλύει προσεκτικά κατά πόσον οι νόμοι αυτοί εφαρμόζουν πλήρως τις διατάξεις της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πριν αποφασίσει αν θα κλείσει τις σχετικές υποθέσεις ή θα συνεχίσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών.

Πηγή: www.newmoney.gr

ΣΧΟΛΙΑ (13)

Κιτκατ

Αστείο! Όλη η Ελλάδα ξεπλένει χρήμα! Το μισό ΑΕΠ μας είναι παραοικονομία. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοι, καθηγητές, έμποροι κλπ δηλώνουν το 1/10 του εισοδηματός τους και κανείς δεν τους ψάχνει! Ακόμη και ΔΥ μιζαρισμενοι . Με 1- 2 μύρια κρυμμένα σε λονδρέζικες τράπεζες . Να μην πούμε για παροχή υπηρεσιών στον τουρισμό κυρίως. Ένα ατελείωτο πάρτυ φοροκλοπης και ξεπλύματος ....

Επιτέλους

Για να σταματήσουν οι ναρκέμποροι να νομιμοποιούν τα λεφτά μέσα από συμβάσεις με τους δήμους και το δημόσιο γενικότερα...

Πού χάθηκε η "πολιτική βούληση"???

Μας έπρηξαν οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ δέκα χρόνια ότι θα πατάξουν τη διαφθορά και θα φέρνουν 5 δισ το χρόνο από τις "μαύρες λίστες". Τρία χρόνια στην κυβέρνηση και τώρα θα πληρώνουμε και πρόστιμα γιατί ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΩΡΑ δεν εφεραν στη Βουλή νόμο για καταπολέμηση του μαύρου χρήματος; Αυτοί λέγανε πως όλα είναι θέμα "πολιτικής βούλησης" και αυτοί την έχουνε ενώ οι άλλοι δεν την είχανε και ... ήτανε πιασμένοι! Η ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ να τα πληρώσει γιατί δεν έφερε τον Νόμο, εκτος αν βγει και πει ότι ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ, ο Μοσχοβισί, ο Γιούνκερ και η ΕΕ που μας πιέζουν για κάτι που δεν πρέπει. Μα καλά, τόσο απατεώνες είναι???

Μπεεε

Μιλαμε για πολυ δουλεμα! Μαλλον εχουν ξεχασει πως εχουν φτιαχτει τα μεγαλα τζακια!

ο σορος?

δεν ειναι τορμοκρατης?

Η Γη είναι επίπεδη

O Σόρος ή ο Σώρας; Βρε μπερδέματα που έχουμε... Κι από πάνω προσπαθούν να μας πείσουν και ότι η Γη είναι σφαιρική.

Αλλο ενα νουμερο

Δεν υπαρχει σχολιο που να μην εχει εναν ντενεκε να γραψει για τον Σορο. Πρεπει να ειναι το ποιο διασημο ονομα σε ολα τα καφενεια. Αναπαραγωγη μπουρδας. Κλωτσιες που σας χρειαζονται.

New York

Απο το 1993 μεχρι το 2014 εχει κανει πανω απο 12 δις σε δωρεες. Αυτο τον κανει τρομοκρατη; Τρομοκρατες ειναι τα νουμερα που ψηφισες 3 φορες σε ενα χρονο. Υπαρχει λογος που η πατριδα εχει πιασει πατο, υπαρχουν πολλοι σαν και εσενα. Ξεκωλα και τραβα για μεροκαματο, ο χειμωνας θα ειναι κρυος και σκοτεινος.

ΤΖ

ΚΑΛΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΧΟΥΝΤΑ! ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ Η΄ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΩ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔΛΔ Η ΨΗΦΟΣ ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ; ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΖΑ) ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ!

Δεν είσαι συγκεκριμένος

Τί γουστάρεις πιο πολύ, το χρήμα από ναρκωτικά, προστασία, πορνεία, εμπόριο όπλων ή τρομοκρατία; Ώστε γι αυτό δεν έχουμε επενδύσεις στην Ελλάδα; Ώστε γι αυτό θα καταρρεύσει η ΕΕ; Επειδή δεν αφήνει να επενδύονται ματωμένα χρήματα στο έδαφος της; ΤΟΤΕ ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ!!!!!! Σε όλο τον πλανήτη εφαρμόζονται τέτοιοι νόμοι και όποιος υποστηρίζει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θεωρείται εγκληματίας.

Μη του το χαλάς

Μας ζηλεύουν για αυτό θέλουν το κακό μας!!!1!1!1!1

Μπορεί

Να κάνει και αυτός ξέπλυμα χρήματος και να τον ενοχλεί. Μα καλά ρε ανθέλληνα δεν σκέφτεσαι τον έντιμο συμπατριώτη σου;

Να τα πληρώσουν από την τσέπη τους

Ο υπουργός, υφυπουργός και πολιτικοί υπεύθυνοι (κομματικοί σύμβουλοι) να πληρώσουν τα πρόστιμα από την τσέπη τους. Γι αυτό πληρώνονται. Για να κάνουν τη δουλειά τους. Αν δεν την κάνουν, να πληρώσουν από την τσέπη τους τα πρόστιμα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

rice

Ο εκπρόσωπος του Ταμείου απαντώντας σε ερώτηση σχετική με το ενδεχόμενο να αποπληρώσει η Ελλάδα πρόωρα το δάνειο του ΔΝΤ, επανέλαβε ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να λάβουν οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με άλλους επίσημους πιστωτές, εάν χρειάζεται

creative-greece

Θα απονεμηθούν σε επιχειρήσεις και φορείς από το χώρο της βιομηχανίας, του τουρισμού και της ναυτιλία διακρίσεις για τις επιδόσεις τους στον τομέα της εξωστρέφειας