Ετοιμάζονται για αυξήσεις σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και μετακλητούς

Ετοιμάζονται για αυξήσεις σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και μετακλητούς

Ξεπαγώνουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις στο Δημόσιο που είχαν επιβληθεί το 2015 - Θα διατεθούν €143 εκατ. για αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους και ενστόλους - Δείτε παραδείγματα

Αυξήσεις φέρνει το 2018 σε χιλιάδες δημοσίους, μετακλητούς και δημοτικούς υπαλλήλους, καθώς από φέτος «ξεπαγώνουν» οι μισθολογικές ωριμάνσεις στο Δημόσιο, που είχαν επιβληθεί με το νόμο 4354 του 2015.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι την 1.1.2018 έληξε η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων είχε επιβληθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, ακόμα όσους διορίστηκαν μετά την 31.12.2015.

Ωστόσο η διετία της αναστολής κάθε μισθολογικής εξέλιξης έληξε στις 31.12.2017 και, πλέον, οι ωριμάνσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα υπολογίζονται κανονικά (κάθε 3 χρόνια για Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάθε 2 χρόνια για τους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Αυτό σημαίνει αύξηση δαπάνης για το δημόσιο ύψους περίπου 143 εκατ. ευρώ τον χρόνο.  Στην τσέπη πάντως οι αυξήσεις θα φτάσουν «ψαλιδισμένες», επειδή αυξάνονται αντίστοιχα οι κρατήσεις φόρων και εισφορών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από την άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων επηρεάζεται επίσης η μισθολογική εξέλιξη α) των υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώριση προϋπηρεσίας μετά την 1-1-2016, η οποία είτε αναγνωριζόταν με το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς (ν.4024/2011) είτε από το ισχύον (ν.4354/2015) και β) των υπηρετούντων την 1-1-2016 υπαλλήλων που είχαν υποβάλει αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών μετά την 1-1-2016.

Παραδείγματα

α) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με χρόνο υπηρεσίας κατά την 1-1-2016, 4 έτη και 6 μήνες ο οποίος είχε καταταχθεί στο Μ.Κ. 3 της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες. Από 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα καταταγεί στο επόμενο Μ.Κ. (Μ.Κ.4) μετά την παρέλευση 18 μηνών, συμπληρώνοντας τους απαιτούμενους 24 μήνες για την αλλαγή κλιμακίου και τούτο διότι, τα έτη 2016 και 2017 δεν υπολογίζονται στο χρόνο υπηρεσίας του για την απονομή του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου, καθώς για αυτά τα δύο έτη δεν προβλέπεται καμία μισθολογική εξέλιξη.

β) Έστω υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας ο οποίος κατά την 31/12/2017 κατέχει το ΜΚ 3, δεν έχει προσωπική διαφορά και από τη σύγκριση αποδοχών που έγινε κατά την 31.12.2015 έλαβε αύξηση ύψους 60€ στο βασικό μισθό του, την οποία λαμβάνει σε 4 ισόποσες δόσεις. Επίσης, κατά την κατάταξή του την 1.1.2016 είχε πλεονάζοντα χρόνο 6 μήνες ενώ με αίτησή του μετά την 1-1-2016 ζήτησε την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επομένως από 1-1-2018 δικαιούται προώθηση κατά 2 μισθολογικά κλιμάκια.

Ο υπάλληλος αυτός μετά την 1-1-2018 που ενεργοποιείται η μισθολογική εξέλιξη, προωθείται κατά 2 ΜΚ, κατατάσσεται στο 5 ο ΜΚ και λαμβάνει στο ακέραιο τη διαφορά μεταξύ των 2 κλιμακίων (118€), καθώς και την 3η δόση της αύξησης που είχε προκύψει κατά την αρχική κατάταξη με το ν.4354/2015. Για την αλλαγή του επόμενου ΜΚ, θα πρέπει να περάσουν 18 μήνες (συν 6 μήνες πλεονάζων χρόνος), ώστε να συμπληρωθεί το διάστημα των 24 μηνών που απαιτείται για μισθολογική εξέλιξη. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει και προσωπική διαφορά, αυτή συμψηφίζεται με την αύξηση που προέκυψε από την αλλαγή του κλιμακίου.


Στις διατάξεις αυτές υπάγονται όλοι οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου:

α) των φορέων γενικής κυβέρνησης

β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.)

γ) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο. Κ. Α.),

δ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

ε) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,

ζ) των Δημοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Ανώνυμων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/ 2005 (Α'314),

η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

θ) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,

ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,

ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της,

ιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,

ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),

ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,

ιε) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (Α' 163) των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

ιστ) οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες, καθώς και οι επιστημονικοίσυνεργάτες της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων ή Διευθυνόντων Συμβούλων των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,

ιζ) τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε. Τ. Ε. Π.) των Α. Ε. Ι., μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α' 195) και

ιη) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

Πηγή: www.newmoney.gr 

ΣΧΟΛΙΑ (463)

Παναγιώτης Ραφτόπουλος

Σε πολλές υπηρεσίες (αν όχι στις περισσότερες) οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν κάνουν τίποτα ή σχεδόν τίποτα και ταυτόχρονα απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τα καθήκοντά τους με άδειες από τη σημαία που κάθε τόσο κανονίζουν μεταξύ τους. Την ίδια στιγμή, γράφουν το μέγιστο των υπερωριών που δικαιούνται παρότι δίνουν το παρών για λιγότερες ώρες από το υποχρεωτικό ωράριό τους ή ακόμα κι όταν δεν πατάνε καν στην εργασία τους. Όσοι ελάχιστοι βρεθούν τυχαία ανάμεσά τους και δεν ανήκουν στις κομματικές κλίκες, δέχονται λυσσαλέο πόλεμο και γίνεται προσπάθεια εκδίωξής τους με κάθε τρόπο. Το mobbing (workplace bullying) είναι η πιο συνήθης πρακτική για εκείνους τους λίγους "ανεπιθύμητους" που δεν ανήκουν στο εκάστοτε κομματικό μαντρί, αφού έτσι κι αλλιώς όλοι οι υπόλοιποι είναι τοποθετημένοι στις θέσεις τους με ρουσφέτια. Αρκετά από τα θύματα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι δέχονται πόλεμο λόγω της πρωτόγνωρης συγκαλυμμένης επίθεσης που δέχονται. Νομίζουν ότι φταίνε οι ίδιοι για διάφορους λόγους καθώς οι θύτες-κοπανατζήδες προσπαθούν τεχνηέντως να δημιουργήσουν την εντύπωση αυτή για να τους εξουδετερώσουν αθόρυβα. Το mobbing δημιουργεί συχνά ενοχές ή ντροπή στα θύματα κι έτσι σιωπούν ή αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους βολεμένους των κομμάτων. Καθώς η σκανδαλώδης αυτή κατάσταση έχει δυστυχώς παγιωθεί, η δικαιοσύνη και η πολιτεία λάμπουν δια της απουσίας τους ενώ οι πολιτικοί κάνουν τα στραβά μάτια για να συνεχίσουν να ευνοούνται τα δικά τους παιδιά που τους ψηφίζουν. Αυτή δεν είναι απλά μια στρεβλή κατάσταση αλλά αποτελεί εγκληματική δραστηριότητα εναντίον των Ελλήνων πολιτών. Σταματήστε τους ΤΩΡΑ!!!

ΝΔ δαγκωτό θα ψηφίσω!

Οι Μαδούροι που μας κυβερνούν, στήνουν τεράστιο κράτος μονίμων ΔΥ - τεράστια κοπάδια κομματόσκυλων! Είναι κρατιστές στη χειρότερη μορφή, εχθρεύονται οποιονδήποτε εκφράζει άλλες απόψεις, δεν είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, είναι κυβέρνηση ΜΟΝΟ των υμετέρων Τσυριζοκομματόσκυλων! Όλοι οι υπόλοιποι υποχρεωνόμαστε να πληρώνουμε αιματηρούς φόρους-χαράτσια για να επιβιώνουν τα κομματόσκυλα του Τσύριζα και οι ορδές των τεμπελαράδων-αχρήστων ΔΥ που υπάρχουν μόνο για να ψηφίζουν Τσύριζα-Μαδουριστάν!

GGG

ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΦΑ.ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ...ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΑΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟ 700.000 Δ.Υ ΠΗΡΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ,ΒΑΛΕ ΓΥΦΤΟΥΣ ,ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΥΣ ΑΡΑ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΛΟ ΠΑΙΧΙΔΙ....

Κούλης

Όλοι οι δημόσιοι χρειάζονται, κανείς δε θα απολυθεί.

Τούλης

Συμφωνώ. Μην σου πω ότι χρειάζονται και νεες προσλήψεις, ειδικά στην κατηγορία ιστ'

Άνεργος

Και εγώ έχω πτυχία και μεταπτυχιακά, αλλά δεν βρίσκω εργοδότη να μου τα πληρώνει.

Βάλτα στον κώλο σου

Και τράβα να μαζέψεις φρούτα τεμπέλαρε...

Σύριζας

Ήταν δίκαιο έγινε πράξη

Δημόσιος υπάλληλος

Ξυδάκι μπόλικο σε όσους μας φθονούν... ο πόνος που νιώθουν με χαροποιεί περισσότερο από τη μικρή αύξηση που θα πάρω. Τσίπρας φορ έβερ

Ανεργος

Όποιον δεν το συμφέρει να είναι δημόσιος υπάλληλος να παραιτηθεί και να πιάσει δουλειά στον ιδιωτικό τομέα που έχει και 13 μισθό.Κουτορνηθια για αυτό σας βρίζουν οι υπόλοιποι 9.000.000 Ελληνες.

H πικρη αληθεια

Ρε δεν υπαρχει σωτηρια με δαυτους. Ειναι οι ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΕΣ του Ελλ λαου. Ειναι Η ΑΙΤΙΑ των μνημονιων. Οι φοροι που πληρωνουμε ειναι για τους μισθους τους ! Και για να εξηγουμαστε οι ΔΥ δεν πληρωνουν φορους. Οι φοροι' τους ειναι μειωση μισθου. Ο μισθος τους ειναι φοροι του Ιδ τομεα. Δεν υπαρχει φορος σε φορο. Ο φορος που 'πληρωνουν' ειναι μειωση μισθου, δεν ειναι φορος σε νεο χρημα. Το νεο χρημα ειναι ειτε παραγομενο (εξαγωγες, πωλησεις, υπηρεσιες, κατασκευες) ειτε δανειζομενο. Ο φορος ειναι σε ΝΕΟ χρημα. Και για αυτο και το ΝΕΟ χρημα δεν υποκειται σε capital controls γατακια αν ελθει απο το εξωτερικο... Το χρημα που τους πληρωνει το Δημοσιο ειναι απο τους φορους των ΜΗ ΔΥ. Ζουν λοιπον ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ της κοινωνιας. ΚΑΙ δεν θελουν να αξιολογηθουν. Και δεν θελουν να δουλευουν. ΚΑΙ θελουν τον μισθο στην ωρα τους. ΚΑΙ αδειες και κατασκηνωσεις, ΚΑΙ τα αντερα τους τα τραγια... ΔΙΩΧΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ. Σταματηστε την κοροιδια, αξιολογησεις και αηδιες. ΠΡΕΠΕΙ να μειωθει το κοστος. Οπως γινεται στον ιδιωτικο τομεα και στην οικογενεια μας. Δεν βγαινεις? ΚΟΒΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ. Δεν υπαρχει αλλος μαγικος τροπος. Αξιολογησεις και ΑΗΔΙΕΣ για να ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ οτι κατι κανετε με δαυτους... ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΕΣ με προτεραιοτητα στους αχρηστους οργανισμους αργομισθων κοπροσκυλων. Τελος. Αλλιως, δεν θα τελειωσουν τα μνημονια ΠΟΤΕ και δεν θα λειξουν τα capital controls ΠΟΤΕ !! Αυτα.

fil

Αν αυτό κατάλαβες, τότε είμαστε άξιοι για 15 μνημόνια. Θα μπορούσα να σου πω τα αντίστοιχα για τον ιδιωτικό τομέα, στον ίδιο τόνο και ύφος, αλλά αυτό θέλουν. Διαίρει και βασίλευε.

Ελένη

Δεν ξέρεις τι σου γίνετε , ούτε τα βασικά! Ποια παραγωγή, με ποια κεφάλαια; Οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες στην Ελλάδα, και κυρίως κατασκευαστικές, ήταν κρατικοδιαιτες ! Γιατί έκλεισαν οι περισσότερες μόλις το Δημόσιο έκλεισε την κανουλα; Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί με τα δίδυμα των επιδοτήσεων γιατί φαληρησαν και φεσωσαν το κράτος με δια. χρέη; Τα μεσογειακά προγράμματα (δια), τα πακέτα Ντελόρ 1_2_3 (δια) , τα εικονικα λεφτά του χρηματιστηρίου (δισ), κ.τ.λ που πήγαν ΟΛΑ αυτά τα χρόνια και είμαστε ο πάτος του πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη; Της novartis τα δισ ποιος τα έφαγε ξυπνιε; Σας ταισουν σανό και τον τρώτε αμασητο.....

Βεροιώτης

Πες τα φίλε, Αλλά ποιος να τα καταλάβει ? οι βολεμένοι κηφήνες ? Η λύση ειναι άρση μονιμότητας. Με 3 καταγγελίες και παράπονα ( όπως σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου ) να περνουν πόδι έξω και να μπαίνουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να εργαστούν να αποδώσουν και να σεβαστούν τους πολίτες για τους οποίους εργάζονται. Επίσης για να γνωρίζει ο κόσμος σε περίπτωση χρηματισμού αποπέμπονται αμεσα και μάλιστα εάν αποδειχθεί ότι τα έπαιρναν χάνουν και δικαίωμα σύνταξης. Όποιος το εφαρμόσει θα στέλνω την ψήφο μου και από τον άλλο κόσμο.

ΣΥνεχιζε να ΡΙχνεις ΖΑρια

Θα την πάρουν μαζί με την 13η σύνταξη και το δώρο χριστουγέννων

Quo Vado

Την τρόικα την ρώτησανε;

Μάλιστα Κύριε

αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, λες θα προσφέρει κάτι χρήσιμο στην κοινωνία,

fil

Όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Ακόμη στις σπηλιές θα ζούσες. (Και δεν έχω μεταπτυχιακό).

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

stock_ex

Προς την εταιρική αγορά ομολόγων στρέφονται ολοένα και περισσότερες εισηγμένες - Ποιες εταιρείες ετοιμάζονται για έκδοση νέων ομολόγων - Πώς κινούνται τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα

oikonomiko_eglima

Οι Γενικοί Γραμματείς και οι Γενικοί Διευθυντές στο ΣΔΟΕ θα πρέπει να εκλέγονται αξιοκρατικά και με ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες, αντί να αλλάζουν κατά βούληση κάθε φορά που αλλάζει μία κυβέρνηση ή ένας υπουργός