«Χέρι» και για οφειλές 500 ευρώ βάζει η εφορία

«Χέρι» και για οφειλές 500 ευρώ βάζει η εφορία

Αν κάποιος χρωστάει κάτω από 500 ευρώ στην εφορία, δεν επιτρέπεται να υποστεί κατάσχεση ακινήτων ή χρηματικών ποσών που βρίσκονται στις καταθέσεις ή στα χέρια του οφειλέτη- Αντιθέτως, ακόμα και για 200 ευρώ χρέος, το Δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση «εις χείρας τρίτων», δηλαδή να πάρει τα χρήματα απευθείας «από τα χέρια» του εργοδότη του ή του ενοικιαστή

Κατασχέσεις «εις χείρας τρίτων» και για χρέη κάτω από 500 ευρώ προς το Δημόσιο μπορεί να επιβάλλει η εφορία. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει το ακατάσχετο όριο των 500 ευρώ, που προβλέπεται για τους μικροοφειλέτες.

Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος χρωστάει κάτω από 500 ευρώ στην εφορία, δεν επιτρέπεται να υποστεί κατάσχεση ακινήτων ή χρηματικών ποσών που βρίσκονται στις καταθέσεις ή στα χέρια του οφειλέτη.

Αντιθέτως όμως, ακόμα και για π.χ. 200 ευρώ χρέος, το Δημόσιο μπορεί να κάνει κατάσχεση «εις χείρας τρίτων», δηλαδή να πάρει τα χρήματα απευθείας «από τα χέρια» του εργοδότη του (μέσω του λογιστηρίου που του καταβάλλει τον μισθό) ή του ενοικιαστή που του πληρώνει το ενοίκιο (πριν το καταθέσει αυτός σε τραπεζικό λογαριασμό) κλπ.

Αυτό προκύπτει από το νέο εγχειρίδιο για θέματα φορολογίας και κατασχέσεων, που εξέδωσε η αρμόδια Αρχή, που εξηγεί (με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων) το τι ισχύει πρακτικά σε κάθε περίπτωση οφειλέτη.

Παρότι αυτά προβλέπονται και ισχύουν με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και τον Κώδικα Δορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) η ΑΑΔΕ έχει δώσει, σύμφωνα με ​πληροφορίες, "άτυπες" οδηγίες στα δικαστικά τμήματα των εφοριών να μην ενεργοποιούν τις κατασχέσεις για οφειλές κάτων από 500 ευρώ σε καμία περίπτωση, ούτε βρίσκονται στα χέρια και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών, είτε και "στα χέρια τρίτων".

1. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;

Για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την επιδίωξη της οφειλής Υπηρεσίας, τα μέτρα που προβλέπονται  είναι:

α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου,

β) κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.

2. Ποια είναι η προδικασία πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης;

Για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από 1/1/2014 και εξής, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής (ή υπερημερίας αντίστοιχα),  με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδιαδικασίας;

Ναι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του επείγοντος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις (κατ' άρθρο 49 του ν. 4174/2013 και κατ' άρθρο 8 του ν.δ. 356/1974).

4. Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

5. Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

Όχι.

6. Πότε υποχρεούται ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά από την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ως άνω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

7. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά από την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών επιφέρει ακυρότητα αυτού;

Όχι.

8. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;

Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

9. Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή;

Μετά από την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.

10. Υποβάλλεται αίτηση ποινικής δίωξης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και από ποιόν;

Ναι, υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, προερχομένων από κάθε αιτία στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών.

11. Πότε αναστέλλεται η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής;

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.

12. Μπορεί να κριθεί ατιμώρητη από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο;

Ναι, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

13. Μετά από την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για άλλες οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο;

Ναι.

14. Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

Ναι, μετά από την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά από την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

15. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής κλπ) συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014 (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.

16. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών, μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του Ά του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

17. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ, μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

18. Είναι δυνατή η άρση επιβληθεισών κατασχέσεων στα χέρια τρίτων;

 
Ναι, εφόσον:

1. Εξοφληθεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου.

2. Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει εξοφληθεί ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής, β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη, γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

3. Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015, β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη, γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια της αριθ. ΠΟΛ.1080/2015 (Β'628, ΑΔΑ: Β5Ν0Η-ΖΥΠ) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του ν. 4321/2015 (Α' 32)», δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Λοιπές επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αίρονται.​

ΣΧΟΛΙΑ (84)

ΘΑ ΣΕΒΕΣΤΕ

ΚΑΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΥΠΟΖΥΓΙΑ

@ 08 17

Να προσεχεις τι λες γιατι τα υποζυγια αμα τα πολυζορισεις ΚΛΩΤΣΑΝΕ και μαλιστα πολυ ασχημα.........

Ολα για τη καρεκλα και το χρημα!

Αμ, πως νομιζετε οτι θα βγαλουν τα πλεονασματα που εχουν υπογραψει ? Εχουν καταλαβει οτι εχουν τελειωσει και .... οτι φανε οτι πιουν και οτι αρπαξει ο κ@λος τους. Ετσι λειτουργει αυτη η κυβερνηση-εισπρακτορας και αυτες τις ληστειες θα κανουν μεχρι να ξεκουμπιστουν. Εχουμε να κανουμε με λησταρχους που το μονο που τους νοιαζει ειναι το χρημα και η καρεκλα. Τον Ελληνικο λαο τον εχουν γραμμενο.

Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

Απολυστε τους κοπριτες ΔΥ. Διωχτε τους κηφηνες. Αλλιως δεν υπαρχει ΕΛΠΙΔΑ... Τι πρεπει να γινει για να το καταλαβετε? Αν ειχε γινει αυτο απο την αρχη ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑ κρετινοι... Υπαρχουν ολοκληρα χωρια και πολεις της Ελλαδος με ΜΟΝΟΝ συνταξιουχους (απο τα 45) και ΔΥ. Βολεμενα κοπροσκυλα που παιζουν ταβλι και ειναι στην ταμπλετα ολη μερα. Ταβλι, ψαρεματακι, υπνος, γκομενιτσες, ζωες χαρισαμενες. Δεν τους ΕΧΕΙ ΑΓΓΙΞΕΙ τιποτα απο την κριση... ΕΛΕΟΣ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ... ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ. Θα αρχισουν τα μπουκετα λιαν συντομως...

οτι

οτι να ναι,,ουτε απαντηση δεν σου αξιζει,,,,

ΔΡΟΜΟ Δ.Υ. ΚΗΦΗΝΕΣ

ΔΡΟΜΟΟΟΟΟΟΟΟ ΚΟΠΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

τραγουδα

οσο θες,,,κανεις δε σου δινει σημασια,,αφου αρλουμπες λες,,κλαψε κι αλλο,,,μας αρεσει!!!

Παυλόπουλος -Πακης

Ο Σουρής το 1900 ,είχε πει για τους εφοριακους το εξής: Βαζουν κλητηρες για φρουρά για να σε κλέβουν φανερά, ΚΙ ενώ αυτοί σε κλέβουνε Τον κλέφτη, να γυρευουνε !!

ΟΝΤΩΣ

ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΣΙΧΑΜΕΝΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ

Πρωτα να πληρωθουν οι συνταξεις και μετα ολα ταλλ

Εμεις δωσαμε μια ζωη ενσημα και βλεπουμε τη συνταξη απο 2600 να πεφτει σε 1800 και ο κατηφορος συνεχιζεται. Να κοψει το λαιμο του το κρατος να βρει λεφτα για να μας πληρωσει, δεν μας απασχολει που και πως θα τα παρει, γιατι μας τα χρωσταει. Οι νεοι μπορουν να φυγουν μεταναστες και να δουλεψουν εμεις ομως μονο τη συνταξη εχουμε.

@ 11 13

Το μονο που σε νοιαζει ειναι να μη χασεις τη συνταξη σου ? Εδω χασαμε τη χωρα μας, εχουν χαθει τοσοι ανθρωποι και καταντησαμε σκλαβοι και εσυ τη... συνταξη σου? Απο κατι φιλοτομαριστες σαν εσενα εχουμε φτασει εδω που ειμαστε. Ειμαι σιγουρος οτι ψηφισες το... παιδι για να μη σου κοψει τη συνταξη. Μα καλα τι νομιζες οτι ο τσιπρας θα νοιαστει για τη συνταξη σου? Ο τσιπρας τη καρεκλα του θα κοιταξει και μετα ολα τα αλλα. Ετσι οπως σκεφτεσαι ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ! Θα με θυμηθεις......

Στό διάβολο

Μπορείς νά κόψεις το λαιμό σού νά σωθούν οι νέοι καί μετά νά μετανάστευσης ή στήν κόλαση ή στόν παράδεισο, αλλά εσένα σέ βλέπουμε γιά κοολλαασσηη...

Ο τζάμπας πέθανε

Ο τζάμπας πέθανε... Ελπίζω τώρα να προχωρήσει μ αυτήν την τακτική και στις οφείλες των ΔΕΚΟ, των Δήμων των ασφαλιστικών ταμείων, των κόκκινων δάνειων κλπ... Δεν γίνεται μια ζωή να πληρώνουν το μάρμαρο οι μακακες... Και οι αυξήσεις των φόρων να γίνεται μια ζωή για τα ανεισπρακτα... Και αυτοί που έχουν αλλά δεν δίνουν να την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια... Να γίνει διαχωρισμός... Όσοι έχουν στην τράπεζα να τους πάρουν για ότι χρωστάνε μέχρι τελευταίο σεντ... Η να τους πάρουν και κάνα ακίνητο από τα πολλά που έχουν... (για όσους έχουν) Η παπαντζα τέλος... Και σ αυτούς που τους χρωστάει το Δημόσιο να τους τα πατζιζει με τις οφειλές που έχουν... Οσοι δεν έχουν ούτε δουλειά ούτε λεφτά ούτε ακίνητα να τους διαγράψουν με νομοθετική ρύθμιση... Μόνο σ αυτούς...

ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ.

Μαρια

Οι ληστες του ΣΥΡΙΖΑ χρωστουν στην τυφλή μαμα μου 450, στο ενα μου παιδι 600 και στο άλλο μου 1.200. Δεν εχουν ΕΝΦΙΑ ωστε να συμψηφιστει οπως ειναι η τελευαταια εντολή τους για να μην δωσουν το χρημα που χρωστούν. Εγω πως μπορω σαν πολίτης να τους βαλω τοκους υπερημερίας καθε μηνα που καθυστερούν ΑΝ ΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ???? Πως μπορω να τους αναγκάσω να μου δωσουν αυτα που μου χρωστάνε???? Με ποια κατασχεση εις χειρας τρίτων???

Λούλης

Ναι. Μέχρι σήμερα λήστευες εσύ τους συμπολίτες σου, οι οποίοι σε πλήρωναν 1.800 ευρώ για τα παιδιά σου. Εκτός κι αν νομίζεις ότι τα λεφτά των παιδιών σου, έρχονταν από τους ουρανούς. Ξέρεις κάτι, βαρέθηκα να σου πληρώνω τα παιδιά σου και, κάνε ό,τι νομίζεις! Μπράβο στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

timwros

ξερεις,βρωμούλη,άνετα σου φύτευα μια σφαίρα στον κρόταφο για τις μαλακίες που λές,ελλεινο ερπετό!

να

να σε χαιρεται η μανουλα σου,,τα παιδια σου σου μιλανε η σε βαλαν σε ψυχιατρικη κλινικη?

με

τον ιδιο τροπο που τα επαιρνε ολος ο κοσμος και προ συριζα εποχη,

Σας τα παίρνουν

για να ταισουν τους νέους κατοίκους της χώρας που θα είναι ισλαμιστες. Οι Έλληνες είναι οι μόνοι στον πλανήτη που πληρώνουν για να θαφτουν ζωντανοί και να πάψουν να υφίστανται από προσώπου γης.

Absolut

Το αληταριο του ΣΥΡΙΖΑ κάνει κατασχέσεις για μικροποσα αυτή είναι η αλήθεια και η ουσία

Λούλης

Ε, αφού λοιπόν το χρέος σου το θεωρείς μικροποσό, τότε γιατί δεν πας να το πληρώσεις; Για ποιο λόγο να ξεφτιλίζεσαι για λίγα ευρώ;

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

aktoploia

Σε μία χρονιά που οι εξελίξεις τρέχουν στην ελληνική ακτοπλοία, με τον Εμμάνουελ Γκριμάλντι να δυναμώνει την παρουσία του στο Αιγαίο μέσω των Μινωικών και την Τράπεζα Πειραιώς να μελετά τα ο μέλλον του Ομίλου Attica όπoυ ανήκουν η Superfast Ferries-Blue Star Ferries-Hellenic Seaways, ο κλάδος εισέρχεται σε πολύ δύσκολες θάλασσες.

Wyndham

Παραπάνω από ισχυρό είναι το ενδιαφέρον του ξενοδοχειακού κολοσσού της Wyndham για τη χώρα μας με τον Δημήτρη Μανίκη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Wyndham Hotels & Resorts για την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής να δηλώνει ότι η «Ελλάδα είναι τάση. Μας ενδιαφέρουν όλες οι περιοχές, εντός κι εκτός Αθηνών, οπουδήποτε υπάρχει τουριστική κίνηση, δεδομένου ότι ο όμιλος διαθέτει αυτή την στιγμή 20 διαφορετικά concepts τα οποία μπορούν να ταιριάξουν στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη»

stathakis

Αναφέρεται και στην πορεία επίτευξης των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med και στα αποτελέσματα του προγράμματος Εξοικονομώ κατ' Οίκον

4
foto-danei-traz

Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων έφτασε στον «σκληρό πυρήνα» - Τον Σεπτέμβριο θα τεθούν νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι για την αποκλιμάκωση των NPEs
με στόχο να υποχωρήσουν στο 18%-19% μετά το 2020 και στο 6,5% μέχρι το 2022

DEIS

Το 5ετές επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει αποχωρήσεις 6.000 εργαζομένων έως το 2022 και «κυνήγι» οφειλετών για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων λογαριασμών 1 δισ. ευρώ - Στο τραπέζι παραμένει η αύξηση των τιμολογίων ή η κατάργηση…

3