Επενδύοντας στις Α.Π.Ε. χωρίς ρίσκο

Επενδύοντας στις Α.Π.Ε. χωρίς ρίσκο

Η ασφάλιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε ένα project Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε τέτοιου εγχειρήματος.

88937267_m_normal_none

Sponsored Content

Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση του έργου και της απώλειας κερδών σε περίπτωση έλευσης κινδύνου, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση των δανειστών αλλά και των OEMs (συντηρητών έργου), ιδιαίτερα στην περίπτωση των Αιολικών Πάρκων. Επομένως η βιωσιμότητα ενός έργου και κατ’ επέκταση μιας επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλιση και η επιλογή ενός σωστά δομημένου ασφαλιστηρίου μειώνει κάθετα το ρίσκο της επένδυσης.

Με την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, που αποτελούν εξαίρεση στα συμβόλαια συντήρησης, παρατηρούμε πλέον όλο και συχνότερα σοβαρές ζημιές στα assets. Επιπλέον τα προβλήματα που εντοπίζονται στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις ελλείψεις προσωπικού αλλά και πρώτων υλών / εξαρτημάτων, αυξάνουν τόσο τα κόστη επισκευής / αποκατάστασης αλλά και το χρόνο διακοπής λειτουργίας και άρα απώλειας κερδών ενός πάρκου.

Αυτό έχει ως συνέπεια την αλλαγή της στάσης των ασφαλιστών, ιδιαίτερα ως προς τις απαλλαγές, το κόστος και το εύρος κάλυψης που προσφέρουν. Από την άλλη μεριά η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερη εξειδίκευση και γνώση κατά την τοποθέτηση των κινδύνων. Για παράδειγμα στα Αιολικά Πάρκα, που μέχρι πρόσφατα οι εγκατεστημένες γεννήτριες κυμαίνονταν στα 3-3.5MW, πλέον αρχίζουν να ξεπερνούν τα 5MW. Ο άγνωστος παράγοντας των νέων τεχνολογιών κάνει τους ασφαλιστές ακόμα πιο επιφυλακτικούς και τις διαπραγματεύσεις εξαιρετικά δύσκολες καθότι τα συμβόλαια πρέπει να προστατεύουν τους ασφαλισμένους αλλά παράλληλα να ικανοποιούν και τις απαιτήσεις των δανειστών.

PAN__DOUMAS_L5
Παναγιώτης Δούμας, Head of Energy της Εταιρείας Howden Insurance Brokers

 
Ο Παναγιώτης Δούμας, Head of Energy της Εταιρείας Howden Insurance Brokers, αναφέρει: «Εδώ αναδεικνύεται και η έννοια του broker και η σημαντική συμβολή του τόσο στη διαδικασία τοποθέτησης του κινδύνου όσο και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Τα συμβόλαια χρειάζεται να είναι tailor made στις ανάγκες που προκύπτουν από τη σύμβαση συντήρησης. Οι OEMs τείνουν να περιορίζουν το εύρος των καλύψεων ή να μεταθέτουν ευθύνες στους πελάτες τους, κάτι που αν δεν εντοπιστεί εγκαίρως προκειμένου να καλυφθεί μέσω της απαιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης, αφήνει το asset εκτεθειμένο. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις στον τομέα των ΑΠΕ, εμείς στη Howden έχουμε φροντίσει να συνθέσουμε μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών με βαθιά ασφαλιστική γνώση στον τομέα των ΑΠΕ, In-house Risk Engineers αλλά και Advisory Specialists».

Τι είναι το Risk Engineering
Η τεχνική πρόληψης με βάση την ανάλυσης επικινδυνότητας  ή αλλιώς «risk engineering» είναι η διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και μείωσης είτε του βαθμού έκθεσης ή των επιπτώσεων που προκύπτουν από εστιασμένες πηγές κινδύνου, σε έναν εκτεταμένο κατάλογο βιομηχανιών και υποδομών. Βοηθά στη μείωση της πιθανότητας και των επιπτώσεων καταστροφικών συμβάντων κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Οι τελευταίες πληροφορίες έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι τα προγράμματα σχεδιασμού και εφαρμογής πρόληψης με βάση την πρωθύστερη ανάλυση επικινδυνότητας, έχουν διαπιστωθεί ότι βοηθούν αποτελεσματικά σε σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα και έκταση πρόκλησης ζημιών.
Ο Νικόλας Δευτεραίος, Senior Risk Engineer εξηγεί: «Η Howden Hellas αντιλαμβανόμενη αυτή τη μεγάλη ανάγκη που είχε δημιουργηθεί στην αγορά, δημιούργησε, μια εσωτερική ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών των κλάδων περιουσίας και ενέργειας η οποία βοηθά τους πελάτες στην εκτίμηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου πρόκλησης συμβάντων ζημιών στις εγκαταστάσεις τους. Για να επιτευχθεί αυτή η συνεισφορά, πραγματοποιούνται επιτόπιες αυτοψίες, ποιοτικές ή ποσοτικοποιημένες αξιολογήσεις, καθώς παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών, όπου η εξειδίκευση σε μεγάλο εύρος αυτών βοηθά, όσο πρακτικά είναι δυνατόν, στην εξασφάλιση των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών που δύναται να πληγούν από καταστροφικά γεγονότα».

Advisory Services
Ο κύριος του έργου, οι μέτοχοι, οι εργολάβοι, οι μελετητές, και οι χρηματοδότες  εκτίθενται σε μια ευρεία ομάδα κινδύνων, οι οποίοι είναι σύνθετοι και κρίσιμοι. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού του έργου, τις αποτιμήσεις, τη διάρθρωση του κεφαλαίου, και να προκαλέσουν διαταραχή των ταμιακών ροών, οι οποίες επηρεάζουν  την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς τους χρηματοδότες.
Είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι τα συμφέροντα των συντελεστών ενός έργου ευθυγραμμίζονται. Υπάρχει ομοιότητα των κινδύνων στο έργο, αλλά η φιλοσοφία διαχείρισης κινδύνων και η διάθεση ανάληψης κινδύνου (risk appetite) είναι σημαντικά διαφορετικές μεταξύ αυτών. Η θεμελιώδης αυτή διαφορά οδηγεί σε παρατηρούμενη απόκλιση μεταξύ των μεθόδων διαχείρισης κινδύνων του κυρίου του έργου, των εργολάβων και των χρηματοδοτών και συνεπώς, διαφοροποιήσεων στην επάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης του έργου.
Σχετικά, η Μάρω Μαρκουλάκη, Head Advisory της Howden, τονίζει: «Είναι πρωταρχικό στοιχείο της βέλτιστης πρακτικής διαχείρισης κινδύνων στα έργα ενέργειας (συμβατικές ή/και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) ο ορθός καταμερισμός των κινδύνων μεταξύ των συντελεστών που συμμετέχουν στο έργο, η δόκιμη και η σαφή αποτύπωση της διαχείρισης τους στις εργολαβικές συμβάσεις, στις συμβάσεις προμηθειών και στις χρηματοδοτικές συμβάσεις καθώς και ο καθορισμός της αποτελεσματικότερης στρατηγικής ασφάλισης του έργου τόσο στην περίοδο κατασκευής όσο και στην περίοδο λειτουργίας, καθιστώντας το έργο ελκυστικό για χρηματοδότηση».

Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο υπηρεσιών εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων, η συνδρομή των οποίων υποστηρίζει την αποτελεσματική εξασφάλιση των μερών μέσω της συμβατικής διαχείρισης και μεταφοράς (ασφάλισης) των κινδύνων. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος συμμετέχει σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου: πριν από το χρηματοοικονομικό κλείσιμο, κατά την περίοδο κατασκευής / συναρμολόγησης, και την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, έχοντας ως βάση ότι η ασφάλιση του έργου οφείλει να εξασφαλίζει και να προστατεύει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης