Επιτροπή Πόθεν Έσχες: Όλα καλά με τα οικονομικά των κομμάτων

4628009

«Κατά τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων, υπήρξε γενική διαπίστωση περί βελτίωσης στον τρόπο διαχείρισης, παρακολούθησης και απεικόνισης των βιβλίων και των οικονομικών των κομμάτων» διαπιστώνει η επιτροπή

Την βελτίωση του τρόπου απεικόνισης των οικονομικών των κομμάτων διαπιστώνει η επιτροπή ελέγχου πόθεν έσχες στην ετήσια έκθεσή της με τα αποτελέσματα του ελέγχου των βιβλίων των κομμάτων για το 2017.

Η έκθεση μεταξύ άλλων διαπιστώνει «Κατά τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων/συνασπισμών κομμάτων, υπήρξε γενική διαπίστωση περί βελτίωσης στον τρόπο διαχείρισης, παρακολούθησης και απεικόνισης των βιβλίων και των οικονομικών των κομμάτων, συγκριτικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 και 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέταση των αποτελεσμάτων του οικονομικού ελέγχου των ετών 2016 και 2017, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα, η Επιτροπή κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα».

Ειδικότερα:

«Παρατηρήθηκε ότι :

1. Σε ορισμένα κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων τα έσοδα ή και δαπάνες αυτών δεν διακινήθηκαν στο σύνολό τους μέσω των ειδικών τραπεζικών  λογαριασμών, που όφειλαν να τηρούν σε τραπεζικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθ. 5 παρ. 1 Ν. 3023/2002, ως ισχύει.

Ωστόσο, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την ευνοϊκότερη ρύθμιση του άρθ. 5 παρ.1 Ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 37 του Ν.4472/2017, σύμφωνα με την οποία, «Κατ’ εξαίρεση, κάθε πολιτικό κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων δύναται, προς κάλυψη των δαπανών του, να πραγματοποιεί πληρωμές προς τρίτους, χωρίς χρήση των λογαριασμών της παρούσας παραγράφου, εφόσον οι πληρωμές αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ετησίως και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις, τιμολόγια και συναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη»,

β) Το γεγονός ότι η διάταξη του άρθ. 65 παρ.3 Ν.4509/2017, που αντικατέστησε τη διάταξη του άρθ.24 παρ.4 Ν.3023/2002 και προβλέπει πλέον σαφώς την επιβολή κυρώσεων για τη “μη διακίνηση εσόδων ή δαπανών κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5”, ισχύει από 1-1-2018 και γ) ότι τα κόμματα/συνασπισμοί κομμάτων ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη σχετική σύσταση που είχε γίνει κατά τον έλεγχο των οικονομικών του έτους 2015 και 2016 με αποτέλεσμα, στην παρούσα χρήση του έτους 2017, το σχετικό πρόβλημα να έχει περιοριστεί στο ελάχιστο,

αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την ανωτέρω αιτία, πλην, όμως τη σύσταση άμεσης συμμόρφωσης στις επιταγές του Νόμου. Σύμφωνα με τη μειοψηφία, θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής η παρ.10 του αρθ.24 Ν. 3023/2002 και να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις.

2. Σε κάποια κόμματα/συνασπισμούς κομμάτων, ποσά της κρατικής χρηματοδότησης που χορηγήθηκαν για ερευνητικούς κι επιμορφωτικούς σκοπούς [άρθ. 1 παρ. 1 περ (β΄) υποπερ. (βγ΄) Ν. 3023/2002] είτε δεν δαπανήθηκαν στο σύνολό τους, και το μη διατεθέν χρηματικό ποσό μετεφέρθη στην επόμενη χρήση, είτε δεν δαπανήθηκαν για τους σκοπούς αυτούς, κατά παρέκκλιση του αρθ.1 παρ. 5 Ν.3023/2002.

Η Επιτροπή αποφάσισε:

α) ομόφωνα, ότι η μέχρι τώρα τηρούμενη από τα κόμματα πρακτική μεταφοράς μη διατεθέντος χρηματικού ποσού της εν λόγω χρηματοδότησης στην επόμενη χρήση, δεν πρέπει να καταλογιστεί, για λόγους επιείκειας, ως παραβίαση των σχετικών διατάξεων του Ν.3023/2002, δοθέντος ότι τμήμα του χορηγούμενου ποσού εκταμιεύεται στο τέλος του έτους, γεγονός που καθιστά δυσχερή τη χρησιμοποίησή του. Έκρινε, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνουν άμεσες συστάσεις προς τα κόμματα για προσαρμογή στο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου η δαπάνη να λογιστικοποιείται εντός του έτους κατά το οποίο χορηγείται η εν λόγω χρηματοδότηση και να εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

β) κατά πλειοψηφία, ότι στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε ότι παρακρατήθηκε από τα τραπεζικά ιδρύματα η εν λόγω χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθούν από τα κόμματα οι αντίστοιχες δαπάνες για ερευνητικούς κι επιμορφωτικούς λόγους, καταστρατηγείται ο σκοπός του νομοθέτη, και συστήνει να σταλεί ενημερωτική επιστολή προς τα κόμματα και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σύμφωνα με την οποία θα γίνεται γνωστή η θέση της Επιτροπής, ήτοι ότι θεωρεί την ως άνω χρηματοδότηση, λόγω του ειδικού της σκοπού, ανεκχώρητη και συνεπώς από τούδε και στο εξής πρέπει να χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για τους αναφερθέντες σκοπούς και να μην παρακρατείται ούτε να εκχωρείται άλλως να επιστρέφεται κατ’ εφαρμογή του άρθ. 1 παρ. 5 Ν.3023/2002.

Σύμφωνα με τη μειοψηφία, η ως άνω χρηματοδότηση εντάσσεται στη συνολική κρατική χρηματοδότηση.

3. Ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θεώρησε για τη χρήση του έτους 2017, τα κουπόνια που εξέδωσε για τη χρηματοδότησή του, κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθ. 7 παρ. 4 Ν.3023/2002 .

Ωστόσο, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη:

α) το γεγονός ότι η από 19 Δεκεμβρίου 2017 απόφαση της Επιτροπής περί συστάσεων στα πολιτικά κόμματα για άμεση προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν.4304/2014 ήταν μεταγενέστερη του κλεισίματος της χρήσης του έτους 2017 και

β) Το γεγονός ότι η διάταξη του άρθ. 65 παρ.3 Ν.4509/2017, η οποία, αντικαθιστώντας το άρθ.24 παρ.4 Ν.3023/2002, προέβλεψε την επιβολή κυρώσεων, ισχύει από 1-1-2018 αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τη μη επιβολή κυρώσεων επί του παρόντος, πλην, όμως, την αυστηρή σύσταση άμεσης συμμόρφωσης στις επιταγές του Νόμου.

Σύμφωνα με τη μειοψηφία, θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής η γενική διάταξη της παρ.10 του αρθ.24 Ν. 3023/2002 και να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις»

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό,τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων της Νέας Δημοκρατίας

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων της Ένωσης Κεντρώων

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων της Χρυσής Αυγής

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων του ΚΚΕ

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων του Ποταμιού

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων των ΑΝΕΛ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

4650003

Στη δολοφονία της φοιτήτριας στη Ρόδο και στον ξυλοδαρμό του ενός εκ των δύο δραστών αναφέρθηκε η Φώφη Γεννηματά, στο πλαίσιο ομιλίας της σε εκδήλωση για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με διοργανωτή το Κίνημα Αλλαγής

zaxariadisz

«Σημαίνει ότι γυρνάμε σε μια φάση που οι γείτονες θα ξοδεύουν το μισό ΑΕΠ της χώρας τους για να φτιάχνουν αγάλματα του Βουκεφάλα, του Μεγαλέξανδρου και της Ολυμπιάδας, και να λένε ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι συνεχιστές της μακεδονικής παράδοσης», δηλώνει ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

8
psarianos-potami1

Στην ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση το Ποτάμι να κατέβει αυτόνομα στις ευρωεκλογές και μετά να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές, ο Γρηγόρης Ψαριανός απάντησε «όλα ανοιχτά είναι».

1
anastasiadi

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha Κύπρου, η οποία θα μεταδοθεί την Πέμπτη (23:00) - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρεται και στη φιλολογία που αναπτύχθηκε μετά το Κραν Μοντανά ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά αποχώρησε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων

katr-vo1

Eμφανίστηκε σίγουρος ότι το Ποτάμι θα υπερψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί η δεδηλωμένη και να μην υπερψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών»

8