LIVE

Κορωνοϊός

Εμπορική: Εθελούσια έξοδος 1.500 εργαζομένων

Γονατίζει τα ταμεία η εθελουσία της Εμπορικής

Η Εμπορική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της βάσης κόστους της Τράπεζας στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Το χρονικό πλαίσιο αυτών των δράσεων καλύπτει την περίοδο 2009 – 2011 και ως κύριοι στόχοι τίθενται η σταθεροποίηση και η διαχείριση των τρεχουσών συνθηκών, η αποκατάσταση των περιθωρίων, η μείωση της βάσης κόστους, ο περιορισμός της έκθεσης σε κίνδυνο και η δημιουργία των κ

Η Εμπορική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την άμεση εφαρμογή μιας σειράς μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την προσαρμογή της βάσης κόστους της Τράπεζας στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Το χρονικό πλαίσιο αυτών των δράσεων καλύπτει την περίοδο 2009 – 2011 και ως κύριοι στόχοι τίθενται η σταθεροποίηση και η διαχείριση των τρεχουσών συνθηκών, η αποκατάσταση των περιθωρίων, η μείωση της βάσης κόστους, ο περιορισμός της έκθεσης σε κίνδυνο και η δημιουργία των κατάλληλων δομών για την επιτυχή πορεία της Τράπεζας στο μέλλον.

Η Ελλάδα έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, γεγονός μάλιστα που οδήγησε στην υποβάθμιση της Ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, γεγονός που έχει επηρεάσει όλες τις Ελληνικές τράπεζες κατά το τελευταίο έτος, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματά τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η κρίση αυτή ουσιαστικά κατέστησε αναγκαία την εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών για τη δημιουργία των κατάλληλων δομών που θα επιτρέψουν την αναστροφή της αρνητικής πορείας.

Προκειμένου να αντεπεξέλθει σε αυτά τα νέα δεδομένα και να διαχειριστεί θέματα παραγωγικότητας, η νέα Διοικητική ομάδα της Εμπορικής Τράπεζας θα προχωρήσει στην άμεση υλοποίηση ορισμένων μέτρων:

Μείωση των Γενικών και Διοικητικών Δαπανών σε ποσοστό περίπου 21% έως το 2011

Αυτό θα περιλαμβάνει την κεντροποίηση των υπηρεσιών προμηθειών, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση των οικονομιών κλίμακας, βελτίωση της αγοραστικής δυνατότητας, βελτίωση στη διαχείριση των προμηθευτών και κατάρτιση λίστας με προτιμώμενους προμηθευτές για την εξασφάλιση προνομιακών εμπορικών όρων, καθώς και την εφαρμογή νέων πολιτικών σε τηλεπικοινωνίες, οδοιπορικά έξοδα και αναλώσιμα.

Αναδιάρθρωση και μετεγκατάσταση του Δικτύου Καταστημάτων

Αναθεώρηση και μετεγκατάσταση του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων, εστιάζοντας σε περιοχές με προοπτικές. Σε αυτό το μέτρο συμπεριλαμβάνεται το κλείσιμο καταστημάτων – κυρίως όσων βρίσκονται σε μη κερδοφόρες περιοχές, όσων παρουσιάζουν χαμηλές προοπτικές κερδοφορίας ή βρίσκονται σε περιοχές με υπερπλήρη αριθμό καταστημάτων. Συγκεκριμένα, αναμένεται να ανασταλεί η λειτουργία 57 καταστημάτων, να μετεγκατασταθούν 33 καταστήματα σε περισσότερο κερδοφόρες περιοχές, ενώ ενδέχεται να ξεκινήσει η λειτουργία 22 νέων καταστημάτων σε περιοχές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, η Διοίκηση θα αξιολογήσει και θα επαναδιαπραγματευθεί – όπου αυτό είναι απαραίτητο – τις συμβάσεις μίσθωσης των καταστημάτων και θα εξετασθεί η επιλογή πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back), σε περιπτώσεις όπου προκύπτει όφελος.

Συγκέντρωση όλων των Κεντρικών Υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες θα μεταφερθούν με στόχο τη στέγαση του προσωπικού σε κτίριο εκτός του κέντρου των Αθηνών, καθώς αυτή τη στιγμή το προσωπικό της Τράπεζας στεγάζεται σε 20 κτίρια στην Αθήνα. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και παραγωγικότητας, καθώς και στην οριζόντια συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Η απόφαση σχετικά με τα κτίρια που θα μείνουν διαθέσιμα θα ληφθεί σύντομα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Συνέχιση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το οποίο ξεκίνησε το 2007

Περίπου 1.500 θέσεις εργασίας θα περικοπούν σε διάστημα τριών ετών, βάσει του προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Στο εξής, το ανθρώπινο δυναμικό θα είναι εστιασμένο κυρίως στις εμπορικές σχέσεις της Τράπεζας και τις σχέσεις με τους πελάτες, ενώ παράλληλα θα υλοποιούνται στοχευμένες προσλήψεις, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού.

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

Ο εκσυγχρονισμός και η κεντροποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών έχει ήδη άμεσο αντίκτυπο στις αμφιβόλου ποιότητας δανειακές συμβάσεις (ληξιπρόθεσμες οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών).

Αναθεώρηση των διαδικασιών διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Σημαντική προσπάθεια θα καταβληθεί για την εκπαίδευση και την παρακίνηση του προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την αλλαγή κουλτούρας προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός οργανισμού παραγωγικού, με πελατοκεντρική φιλοσοφία. Η προσπάθεια αυτή προβλέπει την εφαρμογή 5 πρωτοβουλιών:

- Νέο σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων βάσει προσωπικών στόχων και γενικών στόχων της Τράπεζας. 

- Βελτιωμένες διαδικασίες εσωτερικών μετακινήσεων με στόχο την τοποθέτηση των κατάλληλων ατόμων στην κατάλληλη θέση. 

- Πρωτοβουλίες για την επαγγελματική καθοδήγηση και ανέλιξη του προσωπικού, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων όλων των εργαζομένων. 

- Αξιολόγηση των πολιτικών αποζημιώσεων και παροχών με στόχο την εναρμόνισή του με τις εμπορικές επιδόσεις και κέρδη της Τράπεζας. 

- Αναθεώρηση των διαδικασιών στελέχωσης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και την κάλυψη συγκεκριμένων και μελλοντικών αναγκών του Ομίλου.

Σχολιάζοντας τα συγκεκριμένα μέτρα, ο κ. Alain Strub, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, έκανε την εξής δήλωση:

Η Credit Agricole S.A. έχει δεσμευθεί απέναντι στην Εμπορική Τράπεζα και την Ελληνική αγορά. Οι πρωτοβουλίες αυτές, τις οποίες υποστηρίζει πλήρως ο μέτοχος πλειοψηφίας, εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν στην Τράπεζά μας να καταστεί και πάλι κερδοφόρα έως το 2011. Θα επιτύχουμε τον στόχο μας μέσα από τις βελτιωμένες εσωτερικές διαδικασίες, την περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου, ενώ στοχεύουμε στη μείωση του κόστους κινδύνου κάτω από τις 100 μονάδες βάσης, μέσω της μείωσης της βάσης κόστους κατά 13% τουλάχιστον. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση του λόγου εξόδων/εσόδων και την εναρμόνισή του με τα δεδομένα τόσο της Credit Agricole όσο και του εγχώριου ανταγωνισμού. Σε ευρύτερο πλαίσιο, θα εστιάσουμε επιπλέον στην αξιολόγηση των εμπορικών επιδόσεών μας και την περαιτέρω στοχευμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης